Nog geen onderzoek naar station Haarlem West

Haarlem West.jpgdonderdag 28 maart 2019 23:11

Het college gaat met NS en ProRail praten over de mogelijkheid van het bouwen van station Haarlem West. De ChristenUnie riep in een motie op een haalbaarheidsonderzoek doen om zo alle argumenten op een rij te hebben voor een lobby bij de staatssecretaris. Een raadsmeerderheid heeft deze motie echter verworpen.

De ChristenUnie kreeg voor de motie steun van D66, SP, OPHaarlem, Liberaal Haarlem, Hart voor Haarlem, Actiepartij en Trots Haarlem. PvdA, CDA, GroenLinks, Jouw Haarlem en VVD stemden echter tegen.

Raadslid Frank Visser: “Dit is een gemiste kans voor een betere bereikbaarheid van de ontwikkelzone Haarlem Zuid West waar 2100 woningen gebouwd gaan worden. Bij NS en ProRail zal zo’n station niet hoog op de prioriteitenlijst staan. Veel reizigers die van dit station gebruik zouden gaan maken reizen nu immers al via station Heemstede Aerdenhout of Haarlem. Een station Haarlem West zou echter naar mijn overtuiging ook een paar honderd extra reizigers per dag trekken. Dit kan voorkomen dat er files in en rond de stad komen te staan. Hopelijk kan de wethouder NS en ProRail overtuigen maar ik vrees dat als we dit najaar het mobiliteitsbeleid van de gemeente bespreken we nog geen meter opgeschoten zullen zijn met het station. Onze fractie zal zich wel hiervoor blijven inzetten. Zo hopen we dat de nieuwe coalitie die binnenkort in Noord-Holland wordt gevormd bereid zal zijn te investeren in een betere OV-bereikbaarheid van Haarlem Zuidwest.”

MOTIE Volgende halte station Haarlem West

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 28 maart 2019,

In beraadslaging over de concept ontwikkelvisie Haarlem Zuid West

Overwegende dat:

  • Een station Haarlem West een bijdrage kan leveren aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblematiek die ontstaat bij de bouw van woningen in ontwikkelzone Haarlem Zuid West;
  • Het college wil praten met NS en ProRail over realisatie van dit station;
  • Uiteindelijk het Rijk beslist over de bouw van dit station en dat het Rijk hierbij onder andere kijkt naar de vervoerwaarde (verwachte aantal nieuwe reizigers) en de logistieke inpasbaarheid in de dienstregeling;
  • Er een lange reeks projecten is waarvoor door diverse regio’s al gelobbyd wordt bij het Rijk en nieuwe projecten daarom alleen kans maken als ze goed zijn onderbouwd;
  • De kans op een Rijksbijdrage groter is indien een regio bereid is een deel van de kosten zelf te dragen;
  • Een belangrijk ijkpunt de nieuwe vervoerconcessie hoofdrailnet 2025-2035 is: als het station niet in deze concessie komt te staan dan is de kans groot dat de realisatie op de lange baan wordt geschoven;
  • In 2020 de mid-term review wordt gedaan van de huidige vervoerconcessie 2015-2025 en spoedig daarna onderhandelingen zullen starten over de nieuwe vervoerconcessie;
  • Haarlem daarom moet zorgen dat we ons huiswerk voor station Haarlem West goed en snel doen;
  • Haarlem eerder voor de Mariatunnel een uitgebreide effectstudie heeft gedaan waarin varianten zijn uitgewerkt inclusief een kostenraming en inclusief de effecten voor verkeer, ruimte, economie en milieu[1], maar een dergelijke studie nog niet is gedaan voor station Haarlem West;
  • Het spoorverkeer steeds drukker wordt, een nieuw station daarom mogelijk alleen inpasbaar is in de dienstregeling als bij het nieuwe station inhaalsporen beschikbaar komen en het daarom van belang is bij de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie Haarlem Zuid West hier rekening mee te houden;

Verzoekt het college

Een haalbaarheidsstudie station Haarlem West uit te voeren waarin in ieder geval wordt gekeken naar vervoerwaarde, ruimtelijke mogelijkheden, bouwkosten, logistieke inpassing in de dienstregeling en de noodzaak en mogelijkheid van (een ruimtelijke reservering voor) inhaalsporen en dit onderzoek te financieren uit het onderzoeksbudget voor de ontwikkelvisie Haarlem Zuid West;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug