Subsidies

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Subsidies

  • Haarlem moet beter gebruik maken van subsidieregelingen van andere overheden voor het realiseren van projecten en het organiseren van activiteiten. De afgelopen jaren hebben bewezen dat hier nog veel kansen liggen.
  • Te subsidiëren activiteiten/voorzieningen moeten een duidelijk omschreven doel hebben en aan een termijn gebonden zijn.
  • Subsidies zijn slechts aanvullend op particulier initiatief. Eigen verantwoordelijkheid van particulieren en organisaties wordt benadrukt. Verenigingen die subsidie ontvangen moeten reële contributies heffen en eigen fondswerving wordt gestimuleerd.
  • De subsidieontvanger moet goed en tijdig verantwoording afleggen over de besteding van middelen. Herijk regelmatig de hoogte van structurele subsidies en evalueer structurele subsidies elke vier jaar.
  • Subsidie kan alleen gegeven worden voor activiteiten/voorzieningen die algemeen toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor organisaties die werken vanuit een bepaalde levensbeschouwing. Activiteiten die gericht zijn op levensbeschouwelijke vorming, worden niet gesubsidieerd.
  • Activiteiten/voorzieningen die in strijd zijn met algemene fatsoensnormen of de openbare orde, komen niet in aanmerking voor gemeentelijke subsidie.