Openbaar vervoer

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Openbaar vervoer

 • Het woon-werkverkeer tussen Haarlem en Amsterdam/Hoofddorp/Schiphol is twee keer zo groot als dat tussen Almere en Amsterdam, maar toch investeert het rijk vooral aan de oostzijde van Amsterdam. Hierdoor blijven kansen liggen om de OV-bereikbaarheid in onze regio te verbeteren. Haarlem moet beter lobbyen bij Rijk en provincie voor investeringen in het OV zoals het verdubbelen van het spoor tussen Heemstede-Aerdenhout en Amsterdam Centraal, realiseren van busbanen, het vertrammen van de Zuidtangent en het openen van station Haarlem Westergracht.
 • De natuurstenen bestrating van het stationsplein is een mislukking, het plein is verder onvoldoende voorbereid voor langere bussen en de busperrons zijn te smal voor het aantal passagiers. De herontwikkeling van het Beynescomplex biedt de mogelijkheid het plein opnieuw in te richten tot een comfortabel plein voor reizigers en een visitekaartje voor de stad. Nadruk moet daarbij liggen op een centrale plek en voldoende groeiruimte voor het openbaar vervoer en stallingsruimte voor fietsers en niet op het aantal vierkante meters ruimte voor de ontwikkelaar.
 • De gemeente participeert actief bij het opstellen van programma van eisen voor nieuwe busconcessies rond Haarlem door de provincie en betrekt de gebruikers van het OV daarbij. Openbare voorzieningen, zoals zorgcentra en scholen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De gemeente gaat lobbyen bij provincie en de vervoerder om de spitsritten van lijn 14 door te laten rijden naar Spaarndam en om het vervoeraanbod in de regio helemaal CO2-neutraal te maken.
 • Versnippering van het openbaar vervoer rond Haarlem moet worden voorkomen. OV-abonnementen moeten in de hele regio geldig zijn, ongeacht de vervoerder.
 • De succesvolle R-net buslijnen 346 en 356 langs de A9 naar de werkgebieden in Amsterdam en Amstelveen kunnen bij files vertraging oplopen. Er komt daarom (stapsgewijs) een vrije busbaan langs de hele Schipholweg en de A9 en de doorstroming voor auto en OV rond de Buitenrustbruggen wordt verbeterd door het schrappen van de linksaf-strook richting Schalkwijkerstraat.
 • De busstrook voor R-net lijn 340 op de Heemsteedse Dreef wordt in Haarlem doorgetrokken naar het Houtplein.
 • De spoorverbinding Zandvoort-Haarlem-Amsterdam heeft potentie om uit te groeien tot een hoogwaardige stadsgewestelijke lightrail. Haarlem moet samen met de regiogemeenten bij provincie en Rijk gaan lobbyen voor een hogere frequentie (elke 10 à 15 minuten) en meer haltes (bijvoorbeeld Zandvoort Noord, Haarlem Zijlweg, Haarlem Oost, Amsterdam Geuzenveld en Amsterdam Westerpark)
 • Station Bloemendaal moet opgewaardeerd worden zodat het station ook een functie krijgt voor Haarlem-Noord. Er komt aan de Haarlemse zijde een ingang, voorplein, fietsenstalling en kaartautomaten. De looproute naar de Kennemer Sporthal wordt verbeterd zodat het station ook een P&R functie kan krijgen.
 • Station Haarlem Spaarnwoude wordt beter toegankelijk door de bouw van liften. Bij de aanpassingen wordt rekening gehouden met de toekomstige bouw van inhaalsporen.
 • Binnen 4 jaar worden alle bushaltes toegankelijk gemaakt voor mobiliteitsbeperkten, voor zover dit nog niet gebeurd is.
 • Waar mogelijk worden combinaties van OV en doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, Wmo vervoer etc.) om kosten te besparen. Al dit vervoer wordt elektrisch.
 • De OV-haltes rond het Houtplein worden geconcentreerd op het plein. Zo ontstaat een overzichtelijke vervoersknoop en kunnen er vrijliggende fietspaden komen op de Tempelierstraat. Er blijft een fietspad aan de oostzijde van het Houtplein.
 • De informatievoorziening op station Haarlem over de buslijnen wordt verbeterd door o.a. een informatiezuil voor reisadvies, verbetering van de leesbaarheid van de borden met actuele vertrektijden boven de perrons en informatie voor bezoekers van de stad over de bereikbaarheid van drukbezochte bestemmingen. Met de NS moet worden onderhandeld dat het loket ook informatie voor busreizigers verschaft (OV-servicewinkel).
 • Het openbaar vervoer wordt meer gepromoot: bijvoorbeeld door informatie op stadsplattegronden, in de stadsgids en op de site van de gemeente. Nieuwe bewoners krijgen informatie over de OV-bereikbaarheid van hun woonwijk.\
 • De ChristenUnie pleit voor een nieuwe busverbinding tussen Delftplein en de Waarderpolder die doorrijdt over de A9 richting Badhoevedorp en Schiphol en/of Amstelveen. Zo kan de reistijd op deze corridor die nu bijna een uur bedraagt met meer dan de helft worden gereduceerd.