Resultaten ChristenUnie Haarlem

In de afgelopen 4 jaar is over honderden zaken gestemd in de gemeenteraad van Haarlem. Vaak maakt de ChristenUnie-fractie bij stemmingen het verschil. Dat is te veel om op te noemen. De ChristenUnie heeft ook veel eigen voorstellen ingediend. Ondanks dat de ChristenUnie maar 1 van de 39 zetels in de gemeenteraad heeft zijn veel van deze voorstellen aangenomen.

De 10 opvallendste resultaten van de ChristenUnie zijn:

 • Behoud van inschrijftijd sociale huurwoning
  Als mensen een huurwoning met een urgentieverklaring aanvaarden behouden ze voortaan hun inschrijftijd. Zo worden deze mensen niet gestraft als ze snel een klein appartement accepteren vanwege persoonlijke omstandigheden terwijl ze al een paar jaar wachttijd voor een eengezinswoning hebben opgebouwd. In de praktijk was dit al geregeld met de corporaties, maar het college was het vergeten op te nemen in de nieuwe huisvestingsverordening.
 • Haarlem toont lef met ondersteuning daklozen
  De gemeenteraad heeft een voorstel van de ChristenUnie overgenomen om daklozen als proef te helpen hun leven weer op de rails te krijgen door hen geld te geven. Dit voorstel is geïnspireerd door het RTL TV programma “The Amsterdam Project” dat is gemaakt in samenwerking met het Leger des Heils. Deze vernieuwende aanpak is eerder ook in Londen gedaan leverde daar opmerkelijk goede resultaten op: na een paar maanden had meer dan de helft een dak boven het hoofd en een baan. Het project is eind 2017 gestart. 5 daklozen waaronder ook 2 moeders met kinderen hebben ieder 10.000 euro gekregen. De voortgang van het project is te volgen op https://www.facebook.com/thehaarlemproject

 • Mantelzorgers ondersteunen
  Voor mantelzorgers hebben wij veel bereikt. Er komt in 2018 aan het Leonardo da Vincieplein in Schalkwijk een Odensehuis voor dementerenden en hun mantelzorgers. Dit is een voorziening waar activiteiten worden aangeboden zodat mantelzorgers worden ontzorgd. Ook komt er een betere regeling voor mantelzorgers in het nieuwe digitale parkeersysteem. De ambitie om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen blijft verder hoog. Het college wilde de doelen verlagen omdat deze in 2016 niet waren gehaald. De jaren daarvoor was dit echter wel het geval. Nu is het college gevraagd extra maatregelen te nemen voor de ondersteuning van mantelzorgers zodat de doelen wel worden gehaald. Het is ons alleen niet gelukt om het mantelzorgcompliment, een kleine jaarlijkse financiële tegemoetkoming, te behouden. Wat betreft de ChristenUnie komt deze terug.

 • Parkeeroplossing voor maatschappelijke instellingen zoals kerken
  De bezoekersschijf wordt vervangen door een digitale bezoekersregeling. De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad er op gewezen dat niet gedacht is aan kerken en andere maatschappelijke instellingen. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor een bewonersvergunning, maar ook niet voor een bedrijfsvergunning. In het oude systeem konden nog bezoekersschijven van buren worden geleend, maar in het nieuwe systeem wordt dat lastiger omdat er een limiet zit op het aantal parkeeruren per vergunning per jaar. Het college heeft op aandringen van de ChristenUnie toegezegd dat er alsnog een regeling komt voor maatschappelijke instellingen. Dit voorjaar worden de details hiervan bekend.

 • Haarlem toegankelijk voor iedereen
  Dankzij de ChristenUnie is 2018 in Haarlem uitgeroepen tot jaar van de toegankelijkheid. Er is nog veel werk aan de winkel om drempels te slechten in de openbare ruimte en in publiek toegankelijke gebouwen zoals scholen en wijkcentra. Het college heeft voor het thema toegankelijkheid in 2018 enkele tonnen gereserveerd.

 • Meer inkomenstoeslag bij langdurig laag inkomen
  De inkomenstoeslag voor mensen met een langdurig laag inkomen is verruimd. Deze is alsnog geïndexeerd voor inflatie en ook mensen met langdurig een inkomen tussen de 100 en 110% van de bijstandsnorm komen voor een toeslag in aanmerking. 

 • Studietoeslag en kinderopvang gehandicapten
  De studietoeslag voor gehandicapten is verhoogd van 357 en 2664 euro. Deze was in Haarlem circa 10x zo laag is als in andere gemeenten. Ook de regeling voor kinderopvang voor mensen waarvan één van de partners gehandicapt is wordt aangepast. In deze regeling was een vermogenstoets ingebouwd waardoor mensen werden gedwongen eerst hun vermogen op te maken terwijl niet-gehandicapten die de reguliere landelijke kinderopvangtoeslag gebruiken niet te maken krijgen met een vermogenstoets.

 • Betere nazorg voor ex-gedetineerden
  Wordt er voldoende gedaan om te voorkomen dat mensen die uit de gevangenis komen opnieuw in de fout gaan of in de problemen komen door het ontbreken van huisvesting, werk en/of inkomen? De ChristenUnie heeft daarom via een motie in de gemeenteraad gevraagd om een evaluatie van het beleid rond de nazorg voor ex-gedetineerden. Conclusie van de evaluatie die het college heeft gedaan was dat er meer nodig is om te komen tot een succesvolle re-integratie in de samenleving. Het college heeft vervolgens is er een actieplan gemaakt.

 • Meldpunt bezorgd
  Op de gemeentelijke website is een “meldpunt bezorgd” gestart waar mensen meldingen kunnen doen als zij zich zorgen maken over buurtgenoten. Voorheen konden alleen meldingen over de fysieke leefomgeving worden gedaan.

 • Bed, bad en brood
  Haarlem biedt nu onderdak voor alle daklozen die dat willen, dus ook voor economisch daklozen. Daarom is het aantal bedden uitgebreid (o.a. opening locatie Velserpoort). Ook voor vreemdelingen zonder status die niet weg kunnen omdat het land van herkomst ze niet accepteert biedt Haarlem bed, bad en brood. De eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang is dankzij een motie van de ChristenUnie niet verhoogd.