Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 4 juli 2018

Beste leden en vrienden,

De ChristenUnie-fractie is weer compleet. Na Johan Slik en Annemieke Berg is nu ook Sietske Dreschler schaduwraadslid geworden. Samen gaan wij de komende tijd hard werken voor een uitgesproken ChristenUnie-geluid in onze mooie stad.

Sinds de laatste nieuwsbrief is er weer veel gebeurd in de gemeenteraad van Haarlem. Een aantal van onze acties haalden ook de krant. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de berichten die zijn verschenen op onze website. Houdt u ook onze Facebook pagina in de gaten. We zullen hier vanaf nu ook regelmatig filmpjes plaatsen van debatbijdragen.

Hoewel de verkiezingen nog maar net zijn geweest komen de volgende verkiezingen er al weer aan: die voor het Europees Parlement, de waterschappen en de provincie. Al deze campagnes kosten geld. Ondertussen moet onze afdeling ook gaan sparen voor de gemeenteraadsverkiezingen over 4 jaar. Wilt u ons werk ook steunen en bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan als lid. Uw contributie is aftrekbaar van uw belastingen want de ChristenUnie is een ANBI. Alvast bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Voorstel ChristenUnie voor realisatie plannen Frans Halsmuseum

De ChristenUnie roept het Haarlemse college van B&W op om een creatieve oplossing te zoeken voor de plannen van het Frans Halsmuseum. De partij komt hiervoor met een aantal concrete voorstellen bij de behandeling van de Kadernota aanstaande maandag. Het museum heeft 6 miljoen euro nodig om gebouwen op te knappen en zo in te richten dat het aantrekkelijker wordt voor meer bezoekers. Hiervan denkt het museum 1,5 miljoen te kunnen financieren uit particuliere fondsen. De rest zou van de gemeente moeten komen. In het coalitieakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA staan hierover warme woorden maar er blijkt in de Kadernota geen euro voor gereserveerd te zijn.
Lees verder

Duurzaam inkopen: Verkeersborden van bamboe

Haarlem moet net als Coevorden, Rijswijk en Bloemendaal overstappen van aluminium verkeersborden op exemplaren van bamboe. Dit heeft de ChristenUnie voorgesteld in de commissie bestuur van de gemeenteraad tijdens een debat over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Lees verder

Einde aan flitsparkeren

Een raadsmeerderheid wil af van de parkeerduurbeperking van 1 uur, het zogenaamde flitsparkeren. Ook komt er definitief een oplossing voor het parkeren bij maatschappelijke instellingen zoals kerken en welzijnsinstellingen. Hiermee heeft de ChristenUnie op twee belangrijke punten in het parkeerbeleid resultaat geboekt.
Lees verder

Lijn 2 moet weer door Slachthuisbuurt

Door werkzaamheden aan achtereenvolgens de Teding van Berkhoutstraat en de Nachtzaamstraat in Haarlem Oost rijdt lijn 2 circa 8 maanden niet door de Slachthuisbuurt. Dit blijkt al maanden geleden te zijn afgesproken maar inwoners van de wijk wisten van niets. Verschillende fracties hebben vragen gesteld.
Lees verder

Behoud het mantelzorgcompliment in de WMO-verordening

Een vurig pleidooi van ons raadslid Frank Visser voor aanpassing van de verordening maatschappelijke ondersteuning (WMO-verordening). Het mantelzorgcompliment moet blijven, meer maatwerk is nodig bij huishoudelijke ondersteuning om overbelasting mantelzorgers te voorkomen en PGB moet meer kunnen zijn dan 85% van kosten van zorg in natura als de klant kiest voor PGB, de zorg voldoet aan de kwaliteitseisen en dit de feitelijke kosten zijn
Lees verder

Geen verdere verruiming winkeltijden op zondag

Meerdere partijen in de Haarlemse gemeenteraad willen de winkeltijden op zondag verder verruimen. Nu mogen winkels elke zondag open vanaf 12 uur tot 18 uur. Een adviesbureau dat een enquête heeft gedaan onder bewoners en ondernemers adviseert verruiming tot 10 tot 20 of zelfs 21 uur. De ChristenUnie vindt dit geen goed plan en ziet hiervoor ook geen grond in de uitgevoerde enquête.
Lees verder

Maak ambitie toegankelijkheid concreet in convenant binnenstad

De ChristenUnie heeft in de commissie ontwikkeling vragen gesteld over het convenant binnenstad. Schaduwraadslid Johan Slik: “De afspraken moeten concreter. Zo staat er nauwelijks iets in over toegankelijkheid. Wat gaan we concreet op dit punt doen?”
Lees verder

Een goed begin is het halve werk

De ChristenUnie heeft bij het debat over het coalitie akkoord opgeroepen meer werk te maken van een goed onderhoud van de stad. Wethouder Snoek kreeg een lijst met foto's die aantonen dat er nog veel onderhoudsachterstanden zijn in de stad. Raadslid Frank Visser: "Goed onderhoud begint al bij de aanleg en vernieuwing van wegen. Als dat goed gebeurt worden onnodige kosten voor onderhoud voorkomen. De gemeente moet zorgen voor een goede opleveringstoets."
Lees verder

Geef medewerkers Spaarnelanden vaker vrij op zon- en feestdagen

Is het nodig om op zon- en feestdagen zoals Koningsdag de ondergrondse afvalcontainers te legen en het milieuplein te openen? De Haarlemse ChristenUnie-fractie vindt van niet en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Raadslid Frank Visser: “Medewerkers van Spaarnelanden hebben ook recht op een vrije zondag en om feest te vieren op Koningsdag net als vrijwel alle andere ambtenaren van de gemeente en de meeste inwoners van de stad!”.
Lees verder

Seksuele straatintimidatie serieus probleem in Haarlem

Zo’n 6% van de vrouwen in Haarlem wordt regelmatig of zelfs vaak op straat geïntimideerd. Het gaat dan vaak om nastaren, nafluiten of nasissen maar in een enkel geval ook om het vragen om seks.
Lees verder

Onderhandelaarsakkoord “Duurzaam doen”: hoeveel kost dat?

Vandaag is het onderhandelaarsakkoord van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA gepresenteerd met de titel “Duurzaam doen”. De ChristenUnie feliciteert de nieuwe coalitie met het bereikte akkoord. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor armoedebeleid, fiets en aardgasloos bouwen zijn hoog en die onderschrijft de ChristenUnie. Maar er moet nog veel worden uitgewerkt. Ik mis vooral een financiële onderbouwing van alle plannen voor klimaatbeleid en wonen. Fijn dat er meer woningen gebouwd gaan worden, maar gezien de lange wachtlijsten is het nog altijd te weinig.”
Lees verder

Wat is de slechtst onderhouden weg in Haarlem?

Hoewel veel Haarlemse wegen en paden de laatste jaren onderhanden zijn genomen, is volgens de ChristenUnie nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Om dit te illustreren roept de partij Haarlemmers op foto’s in de sturen van slecht onderhouden wegen. Raadslid Frank Visser: “Deze week wordt eindelijk de Mr. Jan Gerritszlaan geasfalteerd na veel klachten uit de buurt. Dit wordt ook wel de slechtst onderhouden weg van Haarlem genoemd. Wij willen van de Haarlemmers horen welke weg nu de twijfelachtige eretitel mag ontvangen van de slechtst onderhouden weg van Haarlem.”
Lees verder

Honderd procent gemeentelijke gebouwen Haarlem onvoldoende toegankelijk

Op voorstel van de ChristenUnie is in Haarlem 2018 uitgeroepen tot het jaar van de toegankelijkheid. Naar aanleiding van een motie van ons in de gemeenteraad is er als onderdeel van dit themajaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. Het resultaat is opmerkelijk: van de 74 onderzochte gebouwen is geen enkele volledig toegankelijk. Raadslid Frank Visser: “De vermoedens van de ChristenUnie zijn bevestigd. Er is nog veel werk te doen om Haarlem echt toegankelijk te maken. Ik hoop dat de nieuwe coalitie hiervoor geld gaat vrij maken.”
Lees verder

Inzamelpunten herbruikbare spullen Koningsdag steeds succesvoller

De inzamelpunten voor herbruikbare spullen tijdens Koningsdag waren een groot succes. Dit jaar werd door Spaarnelanden op initiatief van de ChristenUnie voor de derde keer spullen ingezameld na afloop van de vrijmarkten. Er is dit jaar in totaal 5.192,5 kilo aan herbruikbare spullen ingezameld, waaronder kleding, speelgoed, elektrische apparaten, meubels en boeken.
Lees verder

Maak energiebesparing Haarlemse bedrijven transparant

Al 20 jaar zijn bedrijven wettelijk verplicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen als deze binnen 5 jaar worden terugverdiend. Gemeenten horen dit via hun omgevingsdienst te handhaven, maar de resultaten hiervan zijn niet goed inzichtelijk. Trouw melde deze week dat door juridische belemmeringen inspecteurs ook niet goed in staat zijn om deze wetgeving goed te handhaven. De fractie van de ChristenUnie in Haarlem heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Studietoeslag voor studenten met een beperking moet verder omhoog

Uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en CNV Jongeren blijkt er een groot verschil te zitten in de hoogte van de studietoeslag voor studenten met een beperking tussen verschillende gemeenten. Dit verschil kan oplopen tot 300 euro per maand. Vorig jaar is de Haarlemse studietoeslag op aandringen van de ChristenUnie al fors verhoogd. Nu blijkt dat de Haarlemse toeslag nog steeds te laag is. De ChristenUnie heeft het college daarom gevraagd de toeslag verder te verhogen.
Lees verder

Varende donuts of historische schepen in Haarlem?

De Ambitiekaart Haarlemse Wateren gaat de inspraak in. In dit document staan voorstellen voor tientallen verbeteren voor de verblijfsrecreatie op het water zoals de aanleg van nieuwe steigers. Ook komen er nieuwe beleidsregels voor de rondvaart en de verhuur van vaartuigen. De ChristenUnie vroeg bij de bespreking in de commissie beheer aandacht voor een plek voor historische schepen in Haarlem.
Lees verder

Sociale huurwoningen rond de Koepel goed plan

De ChristenUnie steunt de doorverkoop van de gronden rond de voormalige koepelgevangenis aan Elan Wonen door Panopticon en is akkoord dat voor dit deel van het terrein het terugkooprecht wordt opgegeven. De gemeenteraad gaf vanavond haar zienswijze op het voorstel van het college hiervoor.
Lees verder

ChristenUnie: Haarlem koop circulair in

Haarlem wil in 2030 volledig circulair zijn. Er is een programma gestart om dit doel te bereiken. Tijdens de bespreking van de eerste tussentijdse monitoring van dit programma sprak de ChristenUnie in de commissie beheer over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Raadslid Frank Visser: “Het ideaal is goed, maar als we dat willen bereiken moeten we meer stappen zetten in monitoring, risico-analyse en transparantie.”
Lees verder

Waarom worden briefadressen afgewezen?

De commissie samenleving sprak naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de ondersteuning van daklozen bij het verkrijgen van een briefadres. Raadslid Frank Visser: “Natuurlijk moeten we fraude voorkomen en is controle nodig maar voorop moet de hulp aan daklozen staan. Regels moeten dit niet in de weg staan”
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juni-juli 2018

  • Volgende week bespreekt de gemeenteraad de Kadernota. Hierin staat de financiele vertaling van het coalitieakkoord dat de basis vormt voor de begroting van de komende jaren. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt waarin wordt geinvesteerd en waar wordt bezuinigd. Bidt dat de juiste keuzes worden gemaakt voor onze gemeente.
  • Veel raads- en schaduwraadsleden zijn nieuw. Bidt voor goede samenwerking tussen alle partijen.
  • Dank voor het feit dat ons fractieteam nu ruim drie maanden na de verkiezingen weer op sterkte is. Een aantal kandidaten moest door verschillende persoonlijke omstandigheden =bedanken voor een functie in de fractie en we zijn heel blij dat Johan, Sietske en Annemieke ons team hebben versterkt. Bidt voor onze nieuwe schaduwraadsleden dat zij snel hun weg zullen vinden in het fractiewerk en voor zegen op hun werk.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts