Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 10 april 2015

Beste leden en vrienden,

Deze maand sprak de Haarlemse gemeenteraad onder meer over gelijke behandeling, het wegen onderhoud, sportbeleid, voorkomen van schooluitval en over de uitgangspunten voor de voorzieningen in het sociaal domein zoals buurthuizen, jongerenwerk en de Centra voor Jeugd en Gezin. Ook stelde de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie opnieuw Kamervragen over spoorwegovergang Alverna in Heemstede. U leest er alles over in deze nieuwsbrief.

Komt u ook op onze ledenvergadering op maandagavond 13 april? Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor onze stad en regio. U bent van harte welkom (ook als u nog geen lid bent)! Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van deze vergadering.

U bent ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een bijzondere kerkdienst van de Beweging Geloven in de Stad op zondag 26 april 2015 om 10.00 uur in het Kennemer Sportcenter.  Op deze dag zullen 18 kerken voor de derde keer een gezamenlijke kerkdienst houden in plaats van hun reguliere, wekelijkse viering. Op deze manier willen wij vieren dat we in de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verbonden zijn, specifiek ook in ons verlangen om ons in te zetten als kerk in de stad waar we wonen. Tijdens deze dienst willen we elkaar ook aanmoedigen om dat concreet handen en voeten te geven op de plek waar wij wonen of werken. Het thema is geraakt. Komt u ook?

Deze nieuwsbrief is gratis en verschijnt maandelijks. Wij hopen u zo te informeren over de Haarlemse politiek en u aan te moedigen ook te bidden voor de bestuurders van onze stad. Mocht u vragen hebben of ideeen van onderwerpen waar wij mee aan de slag zouden moeten, neemt u dan gerust contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Werk-met-werk maken

Als een weg moet worden aangepakt voor onderhoud of vervanging van de riolering is dat de ideale gelegenheid om de weginrichting te verbeteren, bijvoorbeeld door het realiseren van fietspaden. Asfalt gaat immers jaren mee dus een weg in korte tijd twee keer opbreken zou kapitaalvernietiging zijn. Zo redeneert Haarlem echter de laatste jaren niet…
Lees verder

Haarlem Regenboogstad

Haarlem krijgt de komende drie jaar een nieuw actieplan Regenboogstad. Dit plan is er op gericht discriminatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders aan te pakken. Vier raadsleden van VVD, SP, D66 en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel gedaan om dit plan vanaf 2016 meer te richten op migrantengroepen omdat daar de problemen het grootst zijn. Raadslid Frank Visser: "Hoewel ik vragen heb bij de beide nota's deel ik het uitgangspunt dat discriminatie moet worden bestreden. Homo's moeten gewoon veilig over straat kunnen lopen zonder angst om met vervelende opmerkingen nageroepen te worden"
Lees verder

Scherpere doelen sociaal domein nodig

Het college van B&W wil binnenkort de opdrachten gunnen voor de basisinfrastructuur sociaal domein voor de komende vier jaar. Het gaat dan onder meer om basisvoorzieningen op het gebied van welzijnswerk, sport, jeugd en ouderen. Speeltuinen, buurthuizen en sociale wijkteams vallen hier allemaal onder maar bijvoorbeeld ook sportstimulering, clientenondersteuning en de Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeenteraad denkt momenteel na waar al deze voorzieningen aan moeten voldoen en wat we er mee willen bereiken.
Lees verder

Gelijke behandeling of betutteling in de sport?

De gemeenteraad heeft de Agenda voor de sport 2015-2019 vastgesteld. De ChristenUnie stemde samen met Hart voor Haarlem en OPHaarlem als enige tegen een motie van het CDA over een motie over discriminatie. OPHaarlem vond de motie niet ver genoeg gaan. ChristenUnie en Hart voor Haarlem vonden de motie betuttelend. Raadslid Frank Visser: “Natuurlijk zijn we tegen discriminatie op welke grond dan ook. De motie is echter bureaucratisch en grijpt op een onaanvaardbare wijze in in het verenigingsrecht. De wet is al duidelijk genoeg: discriminatie is verboden.”
Lees verder

Kamervragen sluiting spoorwegovergang Laantje van Alverna

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu) over de recente rechterlijke uitspraak over de sluiting van de spoorwegovergang Laantje van Alverna in Heemstede. Volgens de rechter had deze overgang niet zomaar gesloten mogen worden omdat deze, in tegenstelling tot wat ProRail dacht, door verjaring een openbaar karakter heeft gekregen. De overgang is immers al meer dan 50 jaar in gebruik en pas zeer recent was een verbodsbord geplaatst.

Lees verder

Haarlem sportstad?

In de commissie Samenleving is de Agenda voor de Sport 2015-2019 besproken. Het grootste discussiepunt was dat het college van B&W 2.5 ton wil vrijmaken voor het ondersteunen van de Haarlemse sport, terwijl er tegelijkertijd 3 ton bezuinigd moet worden.
Lees verder

Een regionale aanval op schooluitval

Elke jongere van 5-18 jaar heeft recht op onderwijs. Eén van de doelen hierbij is het behalen van een startkwalificatie (een diploma van mbo niveau 2, de havo of het vwo), wat de kansen op de arbeidsmarkt vergroot met ruim 200%. De gemeente Haarlem doet samen met andere gemeenten uit Zuid- en Midden-Kennemerland dan ook haar best om jongeren te ondersteunen, die buiten de boot dreigen te vallen.
Lees verder

Bedankt voor uw stem! (1)

Het is al weer een paar weken na de verkiezingen. In Haarlem heeft de ChristenUnie-SGP goed gescoord. Voor de statenverkiezingen behaalde de ChristenUnie-SGP lijst 1326 stemmen: bijna 300 stemmen meer als in 2011 en procentueel gezien slechts een fractie minder dan de uitslag van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (2,4% vs 2,56%).

Ook in andere gemeenten in onze regio groeide de ChristenUnie-SGP. In Noord-Holland kregen we in totaal bijna 6000 extra stemmen, circa 30% groei. Dit is landelijk de grootste groei voor de ChristenUnie. Voor een tweede zetel waren nog 5000 stemmen extra nodig. Een mooi doel voor over 4 jaar!

Inmiddels is Michel Klein beedigd als Statenlid. Op de site van ChristenUnie-SGP Noord-Holland vindt u al het nieuws van de nieuwe statenfractie. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw stem!

Bedankt voor uw stem! (2)

Opmerkelijk was de uitkomst voor de waterschapsverkiezingen: in Haarlem kregen we voor het bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland 2012 stemmen. Dit is 3,85% en bijna 400 stemmen meer als bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar! Ook in de omliggende gemeenten was er sprake van flinke groei. Het resultaat is dat de ChristenUnie-SGP is gegroeid van 1 naar 2 zetels.

Een mogelijke verklaring voor deze uitslag is dat niet alle landelijke partijen meededen aan deze verkiezingen. Maar vermoedelijk hebben veel mensen ook voor onze lijst gekozen op basis van de Stemwijzer. In ieder geval biedt deze uitslag perspectief voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018!

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de ChristenUnie-SGP fractie in Rijnland dan kunt u hier terecht. Lees meer over het waterschap op www.rijnland.net

Gebedspunten april 2015

- Dank voor de mooie uitslag voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen voor de ChristenUnie-SGP lijsten. Er was in onze regio flinke groei van het aantal stemmers en voor Hoogheemraadschap Rijnland was dit genoeg voor een extra zetel. Landelijk won de ChristenUnie in 7 provincies een extra zetel. Hierdoor zal de ChristenUnie in de Eerste Kamer ook een extra zetel krijgen (van 2 naar 3 zetels) en misschien zelfs een vierde zetel. Bid voor de collegeonderhandelingen dat de komende vier jaar goede gedeputeerden onze provincie mogen besturen met een goed collegeprogramma.

- De komende maand werk het college van burgemeester en wethouders aan de zogenaamde Kadernota. Deze nota bevat de uitgangspunten voor de begroting voor 2016 en verder. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden want onze stad heeft nog steeds een hoge schuld. Bid dat deze keuzes niet ten koste zullen gaan van de kwetsbaren in de stad.

- De gemeenteraad praat de komende maand over de kaders voor de basisinfrastructuur sociaal domein 2016-2020. Of te wel: wat wordt er verwacht van organisaties die onder meer in Haarlem het welzijnswerk, ouderenwerk, de peuterspeelzalen en de speeltuinen verzorgen. Er gebeurt veel op dit terrein. De gemeente wil dat organisaties meer samenwerken en wil meer ruimte geven aan initiatieven van burgers. Maar hoe wordt hierbij voorkomen dat minder zelfredzame burgers niet aan bod komen? Prestaties moeten beter meetbaar worden maar hoe zorgen we dat dit ook werkbaar is voor kleinere organisaties die vaak efficient georganiseerd zijn maar niet gewend om uitgebreid hun resultaten te rapporteren aan de gemeente? Bid voor wijsheid dat de juiste kaders worden gesteld en dat goede initiatieven niet de dupe worden van de vernieuwingen die worden doorgevoerd.

Agenda ledenvergadering 13 april 2015

Op maandag 13 april is er een ledenvergadering. U bent van harte welkom om terug te kijken op het eerste jaar van de fractie en mee te denken over het komende jaar. De vergadering begint om 20 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Locatie: Pinkstergemeente Immanuël, Medanstraat 32-34, 2022 PH  Haarlem

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 20 oktober 2014 (op te vragen bij de secretaris via info@haarlem.christenunie.nl

4. Vaststellen secretarieel jaarverslag 2014

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2014

6. Begroting stichting fractieondersteuning 2015 (ter kennisgeving)

7. Afscheid Anneke Morijn als lid van het bestuur

8. Verkiezing nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt Peter van der Beek voor. Wij zoeken daarnaast nog andere nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse stuurt u dan een mail naar info@haarlem.christenunie.nl dan nemen wij contact met u op.

9. Terugblik verkiezingen provinciale staten en waterschapsbestuur

10. Ledenwerfactie

11. Verslag fractie over afgelopen periode

12. Rondvraag

13. Datum volgende ledenvergadering

14. Sluiting

 

Anneke Morijn
Secretaris/Penningmeester ChristenUnie Haarlem e.o.

Agenda

13 april Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

20 april Spreekuur fractie

26 april Gezamenlijke GIDS-kerkdienst in Kennemer Sportcenter

1 mei Stadsgebed Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts