Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 3 december 2020

Beste leden en vrienden,

Het lijkt nog ver weg maar 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer al. De campagne is inmiddels begonnen! 21 november heeft het partijcongres de kandidatenlijst vastgesteld en later deze maand verschijnt het concept verkiezingsprogramma. Wij zijn benieuwd naar uw reacties op dit programma. Wilt u een wijzigingsvoorstel indienen voor het verkiezingsprogramma? Dat kan! Neem dan contact op met het bestuur via info@haarlem.christenunie.nl, dan kunnen we kijken of er meer leden zijn die uw voorstel willen steunen. Voorstellen kunnen namelijk alleen behandeld worden door het partijcongres in januari 2021 als deze door minstens tien leden worden gesteund.

Op de kandidatenlijst staan twee Haarlemmers. Zelf sta ik op plek 11. Op plek 45 staat Frans Blok, voorganger van pinkstergemeente Immanuël. De komende tijd werkt het Haarlemse campagneteam onder leiding van Nathalie Bockhoudt aan allemaal plannen om de boodschap van de ChristenUnie in onze regio en vooral ook online te verspreiden en zoveel mogelijk stemmen te werven.

U kunt meehelpen door:

  • Een gift te geven op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem onder vermelding van "Gift Campagne Tweede Kamer"
  • U aan te melden als campagne vrijwilliger via info@haarlem.christenunie.nl 
  • Mij te volgen op Facebook, Twitter en Instagram en berichten te liken en te delen. Als u berichten deelt voeg dan bij voorkeur ook een persoonlijk bericht toe. Reageer ook op berichten, dan worden ze door meer mensen gelezen!
  • Over de ChristenUnie en onze kandidaten te praten in uw netwerk (buurt, school, kerk, werk, vrienden). Een positief stemadvies voor een kandidaat die u zelf kent binnen u eigen netwerk werkt vaak goed en kan ons helpen aan een mooie uitslag. Ook het argument op mij of Frans Blok te stemmen omdat wij Haarlemse kandidaten zijn kan helpen. Mensen die normaal geen ChristenUnie stemmen kunnen door uw verhaal overtuigd worden!

Ondertussen gaat het werk in de gemeenteraad van Haarlem natuurlijk door. In deze nieuwsbrief leest u een overzicht van de acties van onze gemeenteraadsfractie in de afgelopen maanden.

Bedankt voor al uw support, zoals de tips die ik regelmatig ontvang over zaken die spelen in de woonomgeving van onze leden.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser

Kandidaat Tweede Kamer ChristenUnie, nr. 11
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Tikkie voor een campagnegift

Binnenkort ontvangen de leden uit de omgeving Haarlem van wie wij een mobielnummer hebben een tikkie voor het geven van een campagne gift. Wij hebben van andere ChristenUnie afdelingen gehoord dat hierdoor meer mensen bereid zijn een gift te geven. Wij hopen ook op uw steun! U kunt uw bijdrage ook nu al overmaken via bovenstaand bankrekeningnummer van onze afdeling. Alvast bedankt!

Sponsor een advertentie
Wij zouden de komende campagne ook graag willen adverteren op sociale media en in regionale kranten. Met name dit laatste is wel prijzig. Wilt u een advertentie sponsoren met een gift? Wij komen graag met u in contact! 

De ChristenUnie is volgens de wet verplicht een giftenregister bij te houden. De ChristenUnie neemt geen anonieme giften aan die hoger zijn dan €1000,-. Bij giften van totaal €4500,- of meer (per jaar) zijn wij verplicht naam, adres en datum van de gift bekend te maken. 

P.S: Wist u dat de ChristenUnie een ANBI is en dat u dus alle giften kunt aftrekken bij uw belastingaangifte? Ook uw contributie is aftrekbaar als gift!

Initiatiefvoorstel 30 km/uur aangenomen!

Het door D66, SP, Actiepartij en ChristenUnie ingediende initiatiefvoorstel om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad is aangenomen door de gemeenteraad. Het college moet dit voorstel nu gaan verwerken in het nieuwe mobiliteitsbeleid.
Lees verder

Herinrichting Rollandslaan definitief

De plannen voor de herinrichting van de Rollandslaan zijn definitief. De weg wordt smaller en asfalt wordt vervangen door strengpersklinkers. De ChristenUnie had ook graag fietsstroken gezien maar daarvoor was geen meerderheid in de gemeenteraad.
Lees verder

Een bak van een pilot

De papiercontainer is vol. Maar waar kan je het melden? Soms zijn oplossingen simpel. VVD, ChristenUnie en OPHaarlem dienden een motie in om het burgers makkelijker te maken. Deze werd raadsbreed aangenomen.
Lees verder

Verkeer ontvlechten bij OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid

De gemeente Haarlem maakt samen met de provincie Noord-Holland plannen voor een nieuw OV knooppunt in Haarlem Zuid op de Schipholweg bij de Buitenrustbruggen. Eind 2021 moet er een ontwerp liggen en wordt duidelijk of het Rijk hier ook enkele miljoenen euro aan zal bijdragen. De ChristenUnie heeft gepleit voor een ontwerp dat optimaal is afgestemd op de toekomstige realisatie van een tram en om het meer ontvlechten van het verkeer voor een betere doorstroming van OV, fiets én auto.
Lees verder

Snorfietsen sneller naar de rijbaan in Haarlem

Een raadsmeerderheid wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de kosten van het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan. Dit staat in een motie die is ingediend door Actiepartij, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, OPHaarlem en Jouw Haarlem. Dit is een ruime meerderheid. Het college wilde eerst de impact van een helmplicht afwachten die mogelijk door het Rijk wordt ingevoerd. De gemeenteraad wil echter dat er sneller stappen worden gezet voor de verkeersveiligheid. Een mooie aanleiding is dat een aantal belangrijke fietsroutes de komende tijd in verband met groot onderhoud op de schop gaan.
Lees verder

Stop opmars designerdrugs Poes

Raadslid Frank Visser heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de opmars van designerdrugs Poes oftewel 3-MMC.
Lees verder

Paul Krugerkade kan veiliger

De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verkeerssituatie bij de Vomar op de hoek van de Paul Krugerkade en de Spaarndamseweg. Raadslid Frank Visser: "Het zebrapad ligt zo dicht bij het verkeerslicht dat het gevaar hier groot is dat auto's bij groen doorrijden en zo voetgangers over het hoofd zien. Dit moet veiliger kunnen worden ingericht!"
Lees verder

Begroting 2021: Afvalstoffenheffing en huishoudelijke hulp

Tijdens de behandeling van de begroting voor 2021 heeft de ChristenUnie geprobeerd bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en een forse stijging van de afvalstoffenheffing tegen te houden. Het eerste is helaas (nog) niet gelukt, het tweede wel. Ook werd een motie van de ChristenUnie aangenomen om de verdeling van de subsidies in het sociaal domein te evalueren zodat deze verdeling in 2022 beter gaat.
Lees verder

Waar komt Domus Plus?

Haarlem zoekt locaties voor twee nieuwe vormen van maatschappelijke opvang: Domus Plus en Skaeve Huse. Uit een lijst van 60 locaties die onder andere door bewoners zijn aangedragen zijn nu door de gemeenteraad vier locaties uitgekozen die verder worden onderzocht: drie in Haarlem Oost (Boerhaavelaan 57, Nieuwe Weg 2 en Robertus Nurksweg bij de fly-over) en één in Haarlem Noord (Vergierdeweg 452/454). De bedoeling is dat in de volgende fase twee van deze locaties worden uitgekozen. De ChristenUnie heeft voorgesteld een vijfde locatie te onderzoeken: Schoteroog. Hiervoor was in de gemeenteraad geen meerderheid.
Lees verder

Herontwikkeling bibliotheek biedt kansen woningbouw

ChristenUnie, Actiepartij en Jouw Haarlem hebben in de gemeenteraad gevraagd de verbouwplannen van de stadsbibliotheek te heroverwegen om te komen tot een beter plan en zijn daarbij gesteund door Trots Haarlem. Nadat de genoemde partijen een verdergaand amendement wijzigden in een motie om alternatieven te onderzoeken sloten PvdA en SP zich aan maar dit was net niet genoeg voor een raadsmeerderheid. De overige partijen willen doorgaan met het huidige plan en geen tijd verliezen.
Lees verder

Zo veel mogelijk zonnepanelen op het station

De gemeenteraad wil dat het maximale wordt gedaan om op het dak van het station niet alleen op de onzichtbare delen maar ook op het zichtbare deel zonnepanelen worden geplaatst. Dat staat in een motie die CDA, ChristenUnie, Actiepartij, PvdA en D66 hebben opgesteld en door een groot aantal partijen zijn meegetekend. Raadslid Frank Visser: "Natuurlijk moeten we rekening houden met de monumentale waarde van het pand maar met een goed ontwerp zijn zonnepanelen goed in te passen op stationskap. Zo kan het station niet alleen tot een monumentaal maar ook tot een duurzaam icoon worden voor de stad."
Lees verder

Meer aandacht voor mobiliteit Haarlem in MRA-lobby

In de lobby van Metropoolregio Amsterdam moet meer aandacht komen voor de mobiliteitsknelpunten van Zuid-Kennemerland en IJmond. Hiervoor pleit de gemeenteraad in twee amendementen die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad zijn gesteund. De amendementen zijn opgesteld door ChristenUnie en PvdA.
Lees verder

Nieuwe ligplaatsvergunning? Dan emissievrij!

Er is een enorme wachtlijst voor een recreatieve ligplaats op het water in Haarlem: zo’n 1000 mensen. Het college heeft daarom besloten dat ligplaatsen in de toekomst alleen nog beschikbaar zijn voor inwoners van Haarlem. De ChristenUnie heeft voorgesteld ook strengere eisen te stellen voor de duurzaamheid van vaartuigen naar voorbeeld van o.a. de gemeente Utrecht.
Lees verder

Websites Haarlem moeten snel toegankelijk

Vanaf deze week moeten alle overheidswebsites voldoen aan toegankelijkheidseisen voor mensen met een beperking. Maar in ruim 71% van de gevallen is dat nog niet zo. Ook de site van de gemeente Haarlem voldoet niet en van de meeste websites van aan de gemeente gelieerde organisaties is niet eens de wettelijk verplichte toegankelijkheidsverklaring beschikbaar. Hierdoor is niet duidelijk of deze websites voldoen aan de toegankelijkheidseisen. De ChristenUnie vindt het heel belangrijk dat iedereen volwaardig deel kan nemen in de samenleving en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Poort van Boerhaave verdient groen plein

Op het terrein van het voormalige Damiate college in de Boerhaavewijk worden circa 150 woningen gebouwd. Dit wordt mogelijk gemaakt in een nieuw bestemmingsplan. De ChristenUnie is blij met dit plan, maar pleit voor een andere inrichting van de openbare ruimte. Raadslid Frank Visser: “Er komt een ondergrondse parkeergarage voor 130 auto’s. Toch blijven er ook 22 parkeerplekken op straat. Volgens de ChristenUnie moet het mogelijk zijn om die parkeerplekken in te ruilen voor groen en speelplekken als er meer deelauto’s in de wijk komen”.
Lees verder

Jan Gijzenbrug moet veiliger voor fietsers

De herinrichting van de Rijksstraatweg is bijna klaar. Verschillende kruispunten zijn aangepast zodat HOV-bussen, auto’s en fietsers soepeler kunnen doorrijden. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de aangepaste fietspaden op de Jan Gijzenbrug. Raadslid Frank Visser: “De gebruikte stoepranden zijn hoog en daardoor onveilig voor fietsers. Ik wil weten waarom geen schuine stoepranden zijn toegepast. Dat is immers de afspraak in Haarlem bij de aanleg van nieuwe fietspaden”
Lees verder

Oneigenlijk gebruik of onterechte handhaving?

Maak je oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als je zelf in 2004 een contract met de gemeente hebt gesloten om als gezamenlijke omwonenden een stukje groenstrook te beheren? Deze vraag stelt de ChristenUnie aan het college n.a.v. klachten van bewoners die werden aangeschreven om de grond "terug te geven" aan de gemeente. Raadslid Frank Visser: "Ik heb sterk de indruk dat de bewoners zich in dit geval beter aan de afspraken houden dan de gemeente. De gemeente zou juist blij moeten zijn dat bewoners groen onderhouden want dat bespaart de gemeente geld"
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december-januari 2020

  • Bidt voor wijsheid voor het college van B&W en de gemeenteraad bij het selecteren van de locaties waar een Domus-plus voorziening gaat komen voor verslaafde daklozen en waar Skaeve Huse gaan komen, een woonvoorziening voor mensen die in woonwijken voor overlast zorgen. Dit leidt tot veel discussies in de stad.
  • Bidt voor het campagneteam en de kandidaten van de landelijke ChristenUnie voor creativiteit en energie in de komende maanden en voor wijsheid om de juiste dingen te zeggen bij de vele (online) debatten die gaan komen.
  • Bidt voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of erg onzeker zijn over de toekomst van hun baan. Bidt voor herstel van de economie en voor wijsheid voor werkgevers hoe ze deze tijd door moeten komen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Contact is weer mogelijk maar veel reguliere activiteiten staan nog op een laag pitje. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts