Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 19 oktober 2018

Beste leden en vrienden,

Maandagavond 12 november is de najaarsvergadering van ChristenUnie Haarlem. U bent van harte welkom om met ons te spreken over de gemeentepolitiek. Gastspreker is Gilbert Thera, voorganger van Re:connect Community Church in Haarlem. Neem ook gerust gasten mee!

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda en ook nog een uitnodiging voor een vergadering van ChristenUnie Zuid-Holland op 15 november waar de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen van Rijnland waar Haarlem onder valt wordt vastgesteld. Tenslotte bent u ook van harte welkom op het landelijke partijcongres op 24 november. Als u naar dit congres wilt, meldt u dan op tijd aan!

Sinds deze maand hebben we een nieuw fractielid. Sietske Dreschler heeft helaas moeten stoppen omdat het werk als schaduwraadslid niet goed te combineren bleek met haar nieuwe baan. Stefan Linder heeft haar nu opgevolgd als schaduwraadslid in de commissie bestuur. Hij mocht gelijk hard aan de slag bij een druk bezocht debat over de locatie van de kermis in Haarlem Noord.

We hebben nu zo'n 150 leden in deze regio. Wat zou het mooi zijn als we doorgroeien naar 200 leden. Dat lijkt veel, maar het moet kunnen want ongeveer de helft van de ontvangers van deze nieuwsbrief is nog geen lid. Wilt u ons werk ook steunen en bent u nog geen lid? Meldt u dan vandaag nog aan als lid. Uw contributie is aftrekbaar van uw belastingen want de ChristenUnie is een ANBI. Alvast bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenvergadering maandag 12 november

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 12 november 2018. Wij hopen dat u met velen zult komen.

Locatie: Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1 (hoek Pijlslaan, Haarlem West)

Tijd: 20 uur (zaal open: 19:45 uur)

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de ledenvergadering van 23 april 2018
 4. Benoemen Pierre van Huit als algemeen bestuurslid
 5. Financieel jaarverslag 2017 van de vereniging
 6. Begroting 2019 van de vereniging
 7. Congres ChristenUnie op 24 november 2018 te Zwolle (aanmelden kan via deze link)
 8. Rondvraag
 9. Pauze
 10. Gilbert Thera van Re:connect
 11. Sluiting .

Stop afsluiten parkeerterrein IKEA

Dinsdag is IKEA Haarlem begonnen met het afsluiten van het parkeerterrein bij station Haarlem Spaarnwoude met slagbomen. Straks kunnen hier alleen nog IKEA bezoekers terecht. Hierdoor dreigt op korte termijn een parkeerchaos te ontstaan omdat forenzen dit terrein gebruiken om verder te reizen met de trein. De ChristenUnie gaat donderdag vragen stellen in de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "De raad vraagt al jaren om extra P&R plekken bij het station. Het aantal OV-reizigers groeit namelijk sterk. Wij willen dat het college die parkeerplaatsen nu met spoed realiseert en tot die tijd afspraken maakt met IKEA om de slagbomen nog niet te sluiten."
Lees verder

Met zachte hand handhaven bij woonadresfraude

De gemeente is na jarenlang gedogen druk bezig met het handhaven van illegale bewoning in de Waarderpolder. De ChristenUnie vindt deze handhaving te hard en qua timing ongelukkig nu de woningnood hoog is. Niet alle illegale bewoners van de Waarderpolder wonen bewust illegaal. Sommige bewoners hebben te goeder trouw gehandeld en soms zelfs vergunningen gekregen van de gemeente.
Lees verder

Nieuw onderzoek kermis Zaanenlaan

Na onderzoek van de gemeente zijn er 4 mogelijke locaties over gebleven voor de kermis in Haarlem Noord. Naast de huidige locatie Zaanenlaan zijn dit het sportveld bij de Kleverlaan, het parkeerterrein naast de Kennemer Sporthal en het grasveld bij de Veerplas. Het college stelde voor de locatie Kleverlaan verder te onderzoeken. Na een lang debat heeft de raad besloten eerst de mogelijkheden op de Zaanenlaan verder te onderzoeken.
Lees verder

Laat de zondag met rust

Een meerderheid van de gemeenteraad wil de winkelopenstellingstijden op zondag verruimen van 12 tot 18 uur naar 12 tot 20 uur en mogelijk zelfs 10 tot 21 uur. Voor dit laatste lijkt een nipte meerderheid in de raad maar de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en CDA is verdeeld. D66 en PvdA willen ruime openingstijden, CDA juist niet. GroenLinks is wel voor verruiming maar wil rekening houden met een minderheid van de raad en daarom de zondagochtend met rust laten. Binnenkort komt het college met een definitief voorstel en zal de raad hierover stemmen.
Lees verder

Komt rattenoverlast door verouderd riool?

Een aantal inwoners van het Vondelkwartier heeft al langere tijd last van ratten. Dinsdagavond organiseerde de wijkraad hierover een avond met vertegenwoordigers van de gemeente en van Spaarnelanden. ChristenUnie-raadslid Frank Visser was aanwezig.
Lees verder

Bezoekersparkeren op zondag voor iedereen

Vanaf 1 oktober geldt ook op zondag tussen 13 en 23 uur betaald parkeren in de binnenstad en de wijken rond het centrum. Om bewoners te compenseren komt er een bezoekersregeling in de binnenstad en wordt de bezoekersregeling in de wijken rond het centrum ook op zondag geldig. Dit was bij het parkeerreferendum voor veel bewoners een reden om toch met de plannen in te stemmen. Nu blijkt deze bezoekersregeling echter niet voor alle bewoners te gelden.
Lees verder

Coalitie focust bij woningbouw te veel op percentage sociale huur

De ChristenUnie wil dat meer sociale huurwoningen worden gebouwd want de wachtlijsten zijn met zo’n 7 a 8 jaar veel te lang. Maar het percentage van 40% sociale huur voor nieuwbouw is niet de oplossing want dit leidt in totaal tot veel minder woningen in totaal. Het leidt ook tot veel kleine sociale huurwoningen en weinig sociale huurwoningen voor gezinnen gezien de kosten. En ja, ik zie steeds meer gezinnen uit Haarlem vertrekken omdat een koopwoning onbetaalbaar is. Dit probleem wordt onderschat.
Lees verder

Aanscherping mensenhandel en prostitutiebeleid

Mensenhandel vindt veel meer plaats dan wij vaak denken. De ChristenUnie is blij met de extra inzet die de gemeente wil doen voor het signaleren van mensenhandel en voor het organiseren van de zorgcoordinatie. Tegelijk zien wij nog mogelijkheden om het beleid aan te scherpen.
Lees verder

Verbetering WOZ-waardebepaling ingezet

Er moet door Haarlem meer aandacht besteed worden aan het systematisch uitvoeren en vastleggen van de jaarlijkse controle op met name secundaire kenmerken van de WOZ-waarde. Het gaat dan bijvoorbeeld om de staat van onderhoud. Deze controle werd altijd wel uitgevoerd, maar deze werd onvoldoende in systemen vastgelegd. Dit is de reden waarom Haarlem slecht scoort in het onderzoek van de Waarderingskamer naar de kwaliteit van de WOZ-waardebepaling. Dit antwoord heeft de ChristenUnie ontvangen op vragen eerder deze week toen uit de landelijke cijfers bleek dat Haarlem slecht scoorde in verhouding tot andere gemeenten.
Lees verder

Vragen over slechte WOZ-waardebepaling

Deze week werd bekend dat in tientallen gemeenten de WOZ berekening niet op orde is. Haarlem scoort in onderzoek van de Waarderingskamer dat is gepubliceerd door de NOS bij de slechtste gemeenten met een 2,0 op een schaal van 5. Bovendien scoort Haarlem in de loop der jaren steeds slechter. De ChristenUnie-fractie heeft daarom vragen gesteld.
Lees verder

Aanpak verkoop lachgas en betere voorlichting

Lachgas is populair. Steeds meer jongeren ontdekken het als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. Achtergelaten lachgasampullen op straat en op hangplekken wijzen op de populariteit van deze goedkope partydrug. Dit is niet zonder risico. Daarom is alertheid geboden en voorlichting nodig. Onze fractie heeft aanwijzingen dat het gebruik van lachgas in Haarlem ook een probleem is. Daarom heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld.
Lees verder

Vaststellen kandidatenlijst Hoogheemraadschap Rijnland

Hieronder vindt u een uitnodiging voor een vergadering van de ChristenUnie Zuid-Holland in Waddinxveen.

Leden van ChristenUnie Haarlem zijn ook van harte welkom bij deze vergadering omdat tijdens deze vergadering de kandidatenlijst van de ChristenUnie vooor het Hoogheemraadschap Rijnland wordt vastgesteld. Haarlem valt onder dit waterschap dat globaal het gebied omvat tussen Haarlem en Gouda.

Uitnodiging vergadering van de Provinciale Unie Zuid-Holland

op donderdag 15 november  2018

Plaats:             Gebouw Het Kruispunt aan de Stationstraat 12 te Waddinxveen

Aanvang:         20.00 uur

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter Jan Harm Boiten
 2. Mededelingen, ontvangen en verzonden post
 3. Notulen van de vergadering van 9 april 2018
 4. Vaststellen begroting 2019
 5. Waterschap
  Kandidatenlijsten  Waterschapsverkiezingen.
  Verkiezingsprogramma’s Waterschappen.
  Korte introductie lijsttrekkers
 6. Provinciale Staten
  Kandidatenlijst Provinciale Staten verkiezingen.
  Verkiezingsprogramma Provinciale Staten.
 7. Klaar voor de campagne?
 8. Toespraak lijsttrekker provinciale staten Zuid-Holland

De voorgestelde kandidatenlijst voor Rijnland is:

1. Rene Roorda, Hillegom
2. Frits Korf, IJmuiden
3. Alexander Arentshorst, Hillegom
4. Gerrit Splinter, Zevenhoven
5. Herman Jongeling, Alphen aan den Rijn
6. Michel du Chatinier, Hazerswoude-Rijndijk
7. Johan Slik, Haarlem
8. Frank Visser, Haarlem
9. Jan Harm Boiten, Oegstgeest
10. Djoeki van Woerden-Kerssen, Gouda
11. Remmert Kerst, Reeuwijk

Wij verzoeken u om 19.45 uur aanwezig te zijn voor een kopje koffie en het tekenen van de presentielijst. De vergadering begint 20.00 uur.

Namens het bestuur van de Provinciale Unie Zuid-Holland

Greet van de Bergh-Kempenaar

Secretaris

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem oktober 2018

 • Burgemeester Jos Wienen is wegens bedreigen ondergedoken en wordt door de politie beveiligd. Bidt dat de daders snel worden gepakt zodat de burgemeester weer vrijuit zijn werk kan doen en in zijn eigen woning kan wonen.
 • Begin november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2019. Bidt voor een goede bespreking.
 • Deze maand wordt de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen afgerond. Bidt voor de selectiecommissie en het provinciale bestuur dat zij de juiste keuzes zullen maken.
 • Er zijn momenteel veel debatten in de gemeenteraad over keuzes die mensen raken omdat ze impact hebben op de wijk waar ze wonen. Zo wordt er gesproken over de locatie van de kermis, een nieuw kinderdagverblijf, een nieuwe daklozenopvang en over de inrichting van het Houtplein. Dit zijn soms erg lastige keuzes omdat niet iedereen tevreden kan worden gesteld. Bidt voor goede communicatie, open gesprekken en wederzijds begrip en dat de gemeenteraad uiteindelijk de juiste afwegingen maakt.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts