Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 april 2016

Beste leden en vrienden,

Deze week presenteerde de ChristenUnie een uitgebreide initiatiefnota met voorstellen om Haarlem toegankelijker te maken. Verder werd er deze maand veel gesproken over de WMO en over diverse herinrichtings projecten van wegen en woningbouwprojecten. Voor onze initiatiefnota en verschillende debatten van deze maand hebben we dankbaar gebruik gemaakt van tips van lezers van deze nieuwsbrief. Komt u ook iets tegen wat aandacht vraagt van de gemeenteraad? Schroom dan niet en bel of mail ons!

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u weer actuele gebedspunten voor de stad. Bidt u mee? Ook vindt u hier twee oproepen van de coordinatiegroep Kerk en vluchteling. Wilt u zich inzetten als vrijwilliger bij Voetballen op vrijdag of vluchtelingen thuis uitnodigen voor een Meet & Eat op zaterdag 21 mei? Meldt u dan aan!

Zaterdag 23 april is het partijcongres in Zwolle. U kunt zich nog aanmelden! Is Zwolle voor u te ver weg maar wilt u wel graag onze nieuwe lijsttrekker Gert-Jan Segers spreken? Dit kan op 29 april tijdens de voorjaarsvergadering van ChristenUnie Noord-Holland in Amsterdam Zuidoost. Ook hier bent u van harte welkom!

Met hartelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Initiatiefnota: Maak Haarlem toegankelijk voor iedereen

De ChristenUnie wil dat mensen met een beperking in Haarlem volwaardig mee kunnen doen. De partij doet in een initiatiefnota 16 voorstellen om het grote aantal drempels in de stad voor gehandicapten te slechten. “Toegankelijkheid wordt wat ons betreft de nieuwe norm. Winkels, verenigingsgebouwen, wijkcentra, scholen, het openbaar vervoer ze moeten allemaal rolstoelvriendelijk worden”, zegt fractievoorzitter Frank Visser.
Lees verder

Meer inzicht nodig in subsidies welzijnswerk

Het college heeft voor 3 jaar de subsidies vastgesteld voor diverse jeugd- en welzijnsorganisaties in de stad. De zogenaamde basisinfrastructuur. Raadslid Frank Visser: “Veel organisaties zoals Kontext, Dock, Youth for Christ doen veel goede dingen in de stad. Van straathoekwerk onder jongeren tot ouderenadviseurs en maatschappelijk werk. Gezien het enorme budget dat met name naar een aantal grotere organisaties gaat vindt de ChristenUnie wel dat deze beter onderbouwd moeten worden.”
Lees verder

Kortere wachttijden en minder klachten

In de raadscommissie samenleving wordt elk kwartaal gesproken over de voortgang van de decentralisaties van het sociaal domein. Raadslid Frank Visser: “De gemeente heeft nu een jaar ervaring met de nieuwe zorgtaken. Langzamerhand ontstaat er zicht op de financiële gevolgen. Nu is het de uitdaging om te gaan innoveren, maatwerk te gaan leveren en de service aan burgers te verbeteren” Bij de behandeling van de voortgangsrapportage heeft de ChristenUnie gepleit voor betere service door kortere wachttijden en het inzetten op minder klachten.
Lees verder

Herinrichting Velserstraat met botsende belangen

De Velserstraat in het Kleverpark wordt opnieuw ingericht. De belanghebbenden hebben echter uiteenlopende standpunten. Bewoners willen een 30 km inrichting, behoud van klinkers in verband met de uitstraling en behoud van de brede stoepen. Connexxion wil juist asfalt en 50 km/uur voor buslijn 2. En de Fietsersbond wil het liefst fietspaden maar dat gaat ten koste van de bomen. Daarom is de Fietsersbond ook akkoord met fietsstroken maar dan wel met 30 km/uur en in asfalt.
Lees verder

Veel knelpunten WMO

In de commissie samenleving is donderdag de hele avond gesproken over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aanleiding was een reeks knelpunten die naar voren is gekomen uit een klanttevredenheidsonderzoek en een initiatiefvoorstel van het CDA om meer maatwerk toe te passen bij de toekenning van huishoudelijke hulp.
Lees verder

Voorkom zorg mijden door lagere eigen bijdrage WMO

De hoogte van de eigen bijdrage voor WMO-zorg in Haarlem moet beter worden onderbouwd en burgers moeten hier beter over worden geïnformeerd. Hiervoor pleit de ChristenUnie. “Ik kan aan inwoners momenteel niet uitleggen daarom de eigen bijdrage in Heemstede veel lager is. Haarlem heeft voor een maximale eigen bijdrage gekozen, maar heeft deze keuze niet onderbouwd. Dat is zorgelijk want uit landelijk onderzoek blijkt dat met name minima zorg gaan mijden als de eigen bijdrage te hoog is.” De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Een omgevingshandboek Haarlem duurt helaas nog jaren

Het college is voor elk stadsdeel een handboek aan het maken met richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit handboek omschrijft de inrichting van wegen zoals het wegprofiel en de te gebruiken materialen zoals vuilnisbakken, paaltjes, stoeptegels, enzovoort. Raadslid Frank Visser: “Mooi dat dit er komt want het voorkomt een ratjetoe. Maar wij hadden liever 1 handboek voor de hele stad gezien.”
Lees verder

Nieuwe woonwijk Remise geeft parkeerproblemen

Een grote groep bewoners van de Geweerstraat en Boogstraat in de Leidsebuurt is in verzet gekomen tegen de bouwplannen voor het voormalige Connexxion terrein langs de Leidsevaart. De nieuwe wijk de Remise moet autoluw worden maar zal juist tot extra verkeersoverlast leiden in de omliggende straten. Raadslid Frank Visser: “De communicatie met de buurt is niet goed gegaan. Partijen stonden te veel tegenover elkaar en de gemeente had beter zijn best moeten doen om met een voorstel te komen dat wel draagvlak heeft in de buurt”
Lees verder

Ultieme poging voor beter plan Slachthuisbuurt

Al jaren wordt gesproken over de invulling van de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan in de Slachthuisbuurt. Hier zouden eerst kantoren komen waarbij het park grotendeels zou verdwijnen. Een meerderheid van de raad wilde een paar jaar geleden liever het groen zoveel mogelijk behouden en woningen in plaats van kantoren. Toen de kantorenmarkt ook nog instortte moest er een nieuw plan komen. Dit plan ligt er nu maar dreigt ten koste te gaan van 9 monumentale bomen van bijna 100 jaar oud. Op voorstel van de ChristenUnie gaat de wethouder een ultieme poging doen het plan te verbeteren zodat er meer monumentale bomen behouden blijven. Ook zal gekeken worden of het parkeren in het gebied beter kan worden geregeld.
Lees verder

Kermis Zaanenlaan niet langer dan 12 dagen

Bewoners rond de Zaanenlaan werden deze maand overvallen door het bericht dat de kermis dit jaar zou worden verlengd tot 13 dagen. En dat terwijl in 2009 de afspraak is gemaakt dat de kermis niet langer dan 12 dagen zou duren. Samen met Trots Haarlem diende de ChristenUnie een motie in om de kermis niet langer te laten duren.
Lees verder

Jan Gijzenkade moet fietspaden krijgen

Komend jaar wordt de Jan Gijzenkade tussen Rijksstraatweg en Vondelweg opnieuw ingericht. Tegelijk wordt de riolering vernieuwd. Aan de gemeenteraad werd gevraagd welke indeling de voorkeur heeft. De ChristenUnie heeft gepleit voor vrijliggende fietspaden aan beide zijden. Het lijkt er op dat hier een meerderheid voor is, maar dit wordt pas duidelijk als er een participatieronde is geweest met de buurt en er een voorlopig ontwerp is gemaakt.
Lees verder

Vervolgonderzoek Blijf Groep

Op verzoek van de gemeenteraad stelt het college een nieuw onderzoek in naar de vermeende misstanden in Blijf Groep, locatie Heemskerk. Haarlem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van vrouwenopvang. Des te pijnlijker is het dat klokkenluiders naar buiten hebben gebracht dat er misstanden zijn. Zo werden de wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten slecht onderhouden, brak er schurft uit, zouden vrouwen worden aangezet tot prostitutie en te maken hebben gekregen met initimatie door medewerkers en niet serieus worden genomen binnen de interne klachtenprocedure van Blijf Groep.
Lees verder

Verkeersveiligheid meer centraal in handboeken openbare ruimte

Het college is voor elk stadsdeel van Haarlem bezig met het opstellen van een Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Doel is dat de inrichting van straten en pleinen meer uniform wordt en minder rommelig. De ChristenUnie heeft nog een lange lijst verbeterpunten.
Lees verder

Behoud lijn 14 op Eksterlaan

De Eksterlaan in Haarlem-Noord wordt eindelijk opnieuw ingericht. Connexxion vindt echter dat er te veel drempels zitten in het plan en dreigt lijn 14 van de Eksterlaan weg te halen. Hierdoor dreigen grote delen van het Vondelkwartier en de Vogelbuurt straks geen openbaar vervoer meer te hebben. De ChristenUnie wil daarom dat de plannen worden aangepast.
Lees verder

Gebedspunten april 2016

- De Velserpoort in Haarlem Noord is nu niet alleen open voor economische daklozen (veelal gezinnen) maar ook voor andere daklozen omdat de nieuwe locatie in de Wilhelminastraat te weinig bedden heeft. Dit is een tijdelijke oplossing zodat niemand op straat hoeft te slapen. Het college zoekt nog een structurele oplossing nu er meer daklozen zijn die opvang nodig hebben. Bidt dat er snel een geschikte locatie wordt gevonden en dat de daklozen die worden opgevangen snel weer een eigen woning zullen vinden en een nieuwe start kunnen maken.

- Het college van burgemeester en wethouders spreekt de komende maand over de Kadernota waarin de hoofdlijnen staan voor de begroting voor 2017. Nog steeds is de financiele situatie van Haarlem niet gunstig. Er wordt langzaam wat van de schuld van de stad afgelost maar deze schuld is nog steeds hoog. Dit betekent dat scherpe keuzes nodig zijn. Bidt dat het college goede keuzes maakt.

- De komende maanden vinden gesprekken plaats met kandidaten die hebben gesolliciteerd om burgemeester van Haarlem te worden. Bidt voor deze gesprekken dat de juiste kandidaat zal worden uitgekozen.

- Dank voor de vele vrijwilligers in de stad die zich belangeloos inzetten voor vluchtelingen, ouderen, jongeren en sportverenigingen. Veel clubs hebben echter ook te maken met vergrijzing en zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Bidt dat nieuwe mensen zich beschikbaar stellen.

- Haarlem loopt op schema met de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Andere gemeenten in de regio lopen echter achter. Bid dat er voldoende huizen worden gevonden en dat bouwprojecten sneller van de grond komen want de vraag naar woningen in onze regio is hoog. Op verschillende locaties zoals parkeerplaats Zijlweg 245 en Delftplein wordt gekeken naar mogelijkheden voor (tijdelijke) woningen. Bidt dat deze onderzoeken snel zullen worden afgerond.

- Begin mei komen er 350 mensen in de noodopvang in de voormalige Boerhaavekliniek. Op de Zijlweg komt opvang voor 30 jonge statushouders (naast de 38 die er al zijn). Bidt voor een warm welkom in onze stad en voor voldoende vrijwilligers. Ook elders in de regio komen nieuwe opvanglocaties. In april komen er 110 statushouders op Dennenheuvel in Bloemendaal en komende week worden er in Vijfhuizen tenten geplaatst voor maximaal 300 mensen in de noodopvang.

Agenda

18 april Spreekuur fractie

23 april Partijcongres Zwolle: meldt u aan!

29 april Voorjaarsvergadering ChristenUnie Noord-Holland met Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers in Amsterdam

21 mei Meet & Eat in gastgezinnen (Kerk & Vluchteling Haarlem)

23 mei Spreekuur fractie

13 juni Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Activiteiten Kerk en Vluchtelingen Haarlem

In Haarlem zijn ruim 45 kerken die ieder op eigen wijze vormgeven aan de ondersteuning van vluchtelingen en statushouders. Om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar te ondersteunen en om te zorgen dat er meer aandacht voor komt is er eind september 2015 een ‘coördinatiegroep Kerk en Vluchtelingen Haarlem’ opgericht. De coordinatiegroep werkt nauw samen met andere vrijwilligers (Hotel de Koepel, Cuisine la Koepel, Nederlandse Conversatie Haarlem, Vrouwenvest) maar ook met de gemeente Haarlem, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA enzovoort.

De coordinatiegroep richt zich niet alleen op de bewoners van Hotel de Koepel en de Vrouwenvest. Zodra er begin mei mensen in de Boerhave kliniek gehuisvest worden zullen we ook daar contact mee opnemen. Ook buitenlandse gasten in andere gemeenten (Bloemendaal, Heemstede Haarlemmermeer enz.) zijn welkom bij onze activiteiten. Langzaam verbreden we ons terrein, bijvoorbeeld naar de statushouders die eind januari op de Zijlweg gehuisvest zijn. Sowieso zien we het als een uitdaging voor ons om juist statushouders te verbinden met (groepen)  mensen in onze stad.

Meer informatie? gastenindestad@gmail.com www.gelovenindestad.nl

 

Vrijwilligers gezocht voor Voetballen op Vrijdag
Iedere vrijdagavond is er voetballen aan de Sportweg 8 (de velden van Haarlem-Kennemerland, het oude HFC!) voor vluchtelingen en statushouders. Nou ja, er zijn veel mensen op het voetbalveld, maar nog meer in de kantine. Met elkaar praten, er zijn lekkere hapjes en er vinden altijd weer ontmoetingen met onze buitenlandse gasten plaats. De avonden lopen als een trein, maar het wordt gedragen door een te klein team van super gemotiveerde vrijwilligers die dit al vanaf oktober doen en graag ook wel eens een vrijdagavond thuis zijn.

Kom jij af en toe helpen? Bijvoorbeeld één keer in de twee weken:

  • Chauffeurs om de mensen te halen  van De Koepel naar het voetballen en terug;
  • Achter de bar: koffie, thee, fris en soms een biertje. Praatje maken!!

Je bent iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Er komen steeds nieuwe mensen en die hebben ook weer nieuwe spullen nodig: voetbalschoenen, trainingspakken enz. Heb je nog wat? Neem dan contact op met gasten in de stad!

Meld je aan voor Meet & Eat 21 mei

Voor iedere vluchteling een gastgezin. Dat is de droom van o.a. de kerken in Haarlem. Een van de manieren om die droom te verwezenlijken is de maandelijkse Meet and Eat. Gastgezinnen uit Haarlem ontvangen vluchtelingen en statushouders in hun huis, om elkaar te ontmoeten en samen te eten.

Je kunt je al weer opgeven voor de volgende Meet and Eat Haarlem op zaterdag 21 mei 2016. Je doet daar onze buitenlandse gasten een groot plezier mee! Meet and Eat betekent dat je twee of meer vluchtelingen thuis ontvangt en hen een lekkere maaltijd aanbiedt in de gezellige omgeving. Deze avond geeft je de gelegenheid om kennis te maken met vluchtelingen, om naar hen te luisteren en hen zo tot steun te zijn in deze moeilijke tijd. Jouw gastvrijheid maakt verschil voor hen! Je kunt je opgeven via de websitewww.meetandeathaarlem.nl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts