Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 12 november 2016

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor de najaarsledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 21 november 2016. In deze vergadering worden naast reguliere agendapunten in ieder geval het conceptverkiezingsprogramma 2017-2021 voor de Tweede Kamer, wijziging van de landelijke statuten en de landelijke kandidatenlijst besproken en eventueel moties en amendementen iin voorbereiding op het verkiezingscongres van 26 november behandeld. Daarnaast zal voor de pauze Joris Obdam, straatpastor van Stem in de Stad vertellen over zijn werk en wat hij in Haarlem zoal tegenkomt.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten! Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang 20.00 uur. Locatie: Het Open Huis, Prof. Boumanstraat 1a,2035 AS te Haarlem.

Het concept-verkiezingsprogramma wordt op het verkiezingscongres van 26 november in Nijkerk vastgesteld. Indien u voorstellen voor aanvullingen ofwijzigingen heeft dan dienen deze in de vorm van amendementen voor maandag 14 november 2016 09.00 uur te worden ingediend bij het landelijk bestuur via dit webformulier. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat tenminste 10 leden gezamenlijk of de lokale afdeling een amendement kunnen indienen.

Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de ledenvergadering met links naar de vergaderstukken. Deze stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531).

Met hartelijke groet,

Peter van der Beek
Secretaris ChristenUnie Haarlem

Vervolg begrotingsdebat: Meer aandacht voor mantelzorg in Haarlem

In de tweede termijn van de begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie moties ingediend over het versnellen van bouwprojecten, het aanvragen van subsidie voor een psycholance en het evalueren van de nazorg voor ex-gedetineerden. Vrijwel alle voorstellen van de ChristenUnie werden aangenomen waaronder drie voorstellen voor mantelzorgers. Een mooi succes op de dag van de Mantelzorg!
Lees verder

Begroting 2017: Investeren in plekken van hoop

Het kan altijd beter voor iedereen maar de ChristenUnie heeft bij de begrotingsbehandeling aandacht gevraagd voor die mensen voor wie het leven in Haarlem helemaal nog niet zo goed is, voor wie normale zaken de grootste moeite kosten. De ChristenUnie wil voor deze mensen investeren in plekken van hoop. Daarom vroeg de ChristenUnie aandacht voor mantelzorgers, ex-gedetineerden, dementerenden, werklozen, prostituees, daklozen, verwarde personen en vluchtelingen.
Lees verder

Gehandicapten onrechtvaardig behandeld bij regeling kinderopvang

Werkende ouders kunnen via het Rijk per kind per maand honderden euro’s kinderopvang toeslag krijgen. Wanneer echter een gehandicapte ouder zonder werk zit, maar wel kinderopvang nodig heeft, is er geen landelijke kinderopvang toeslag. Daarom is er een gemeentelijke regeling voor gehandicapte ouders. Deze regeling blijkt in Haarlem echter heel onvoordelig uit te pakken. Een stel ouders klopte vergeefs aan bij de gemeentelijke beroep en bezwaarcommissie omdat de regeling wel correct was uitgevoerd. De gemeenteraad vind unaniem dat de regeling moet worden aangepast: deze inwoners werden maandelijks voor honderden euro’s benadeeld.
Lees verder

Eindevaluatie pilots uitvoeringsprogramma participeren naar vermogen

De gemeente Haarlem voert meerdere proeven uit om te zorgen dat mensen die langdurig een uitkering hebben weer een baan vinden. De commissie samenleving besprak de resultaten van deze proeven.
Lees verder

Verplaats winkels naar Schalkwijk, wees voorzichtig met blurring

De ChristenUnie heeft zich bij de behandeling van de detailhandelsvisie uitgesproken tegen het verplaatsen van woonwinkels bij Spaarneboog in Haarlem Noord naar een locatie naast station Haarlem Spaarnwoude en IKEA. Deze winkels kunnen beter komen bij Winkelcentrum Schalkwijk wat zo een impuls kan krijgen. Station Spaarnwoude moet wat betreft de ChristenUnie een veel hoogwaardigere invulling komen die past bij de entree van de stad. Hier moet ook ruimte voor woningen komen.
Lees verder

Frank Visser kandidaat voor Tweede Kamer

Haarlemmer Frank Visser is één van de kandidaten op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart 2017. Frank Visser staat op plaats 38 van de door het landelijk bestuur voorgestelde kandidatenlijst. De kandidatenlijst van de ChristenUnie wordt aangevoerd door fractievoorzitter Gert-Jan Segers en bevat naast de huidige Kamerleden vooral veel nieuwe jonge kandidaten. De nieuwkomers op plek 6 en 7, Stieneke van der Graaf uit Groningen en Don Ceder uit Amsterdam zijn 32 jaar en 27 jaar oud. Frank Visser: “Er staat een mooi team in de startblokken van ervaren Kamerleden en enthousiaste nieuwe kandidaten.” Op 26 november stelt het partijcongres van de ChristenUnie de kandidatenlijst vast.
Lees verder

Vragen over herinrichting Cronjé

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie mondelinge vragen gesteld over het verdwijnen van een aantal fietsenrekken in de Cronjéstraat.
Lees verder

Gebruiksvriendelijke parkeerregulering antiekmarkt Dreef

Het college komt met een aparte parkeerregeling voor de antiekmarkten aan de Dreef. De ChristenUnie had vragen gesteld naar aanleiding van klachten van de initiatiefneemster van deze succesvolle markt waar vaak bijna 100 kramen staan.
Lees verder

Verbreding sociaal wijkteams

De gemeente Haarlem werkt aan een verdere uitbouw van de Sociaal Wijkteams. Zo worden de informatie en adviesfunctie van Loket Haarlem ondergebracht bij deze teams, krijgen de teams meer uren en worden lichte vormen van begeleiding aan mensen met psychische of verstandelijke beperking overgeheveld van maatwerkvoorziening naar een algemene functie binnen het sociaal wijkteam. De ChristenUnie heeft vragen gesteld over de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Lees verder

Zoek de bloei voor Haarlem

Woensdag is Jos Wienen geïnstalleerd als burgemeester van Haarlem. Naast onder meer de Commissaris van de Koning hielden ook alle fractievoorzitters een korte welkomsttoespraak. Frank Visser gaf namens de ChristenUnie de nieuwe burgemeester als motto een Bijbeltekst mee uit Jeremia 29:7 "Zoek de bloei voor de stad"
Lees verder

Nieuwe burgemeester aan de slag

Vandaag wordt Jos Wienen geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Haarlem. Hiermee komt een einde aan een zoektocht van 9 maanden. De keuze vlak voor het zomerreces voor Wienen deed in de Haarlemse gemeenteraad veel stof opwaaien. Met zijn uitgesproken christelijk profiel zou hij niet bij de liberale cultuur van onze stad passen.
Lees verder

Agenda Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem 21 november

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Bijdrage Joris Obdam, straatpastor bij Stem in de Stad over zijn dagelijkse activiteiten + discussie.

4. Pauze

5. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 14 maart 2016.

6. Terugtreden van Elvira Meiboom als algemeen bestuurslid 

7. Benoemen van Johan Slik als algemeen bestuurslid

8. Vaststellen Begroting vereniging ChristenUnie Haarlem 2017

9. Ter kennisneming begroting Stichting Fractieondersteuning 2017.

10. Benoemen kascontrole commissie (voorstel bestuur: Dick van Heun en Marrie van Huit).

11. Behandelen stukken verkiezingscongres van 26 november 2016: kandidatenlijst, wijziging statuten en verkiezingsprogramma

12. Vaststellen datum voorjaarsvergadering 2017: 27 maart 2017

13. Rondvraag.

14. Sluiting door Peter van der Beek.

Gebedspunten oktober-november 2016

- Er is een tekort aan opvangplekken voor daklozen in Haarlem. De gemeenteraad heeft besloten dat niemand ongewild op straat hoeft te slapen, maar het gevolg is dat er meer vraag is dan beschikbare bedden. Het college is nu met spoed bezig extra slaapplekken te regelen. Bidt dat het deze winter allemaal op orde zal zijn. Bidt ook dat andere regio's soepeler worden. Nog niet alle regio's bieden iedereen een slaapplek. Hierdoor komt in Haarlem inmiddels zo'n 10 tot 20% van de daklozen van buiten de regio.

- Er is nog steeds sprake van wachtlijsten in de jeugdzorg en een tekort aan pleegouders. Bidt voor de medewerkers die hard werken om jongeren in problemen te helpen. Bidt ook voor de vele jongeren die kampen met grote schulden.

- De komende maand wordt in Haarlem opnieuw gesproken over het parkeerbeleid, een onderwerp dat al snel leidt tot felle debatten. Bidt dat er afgewogen besluiten mogen worden genomen.

Agenda

14 november Spreekuur fractie
21 november Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem
26 november Partijcongres Nijkerk
12 december Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Vacatures

Onze afdeling en fractie zijn altijd op zoek naar extra mensen voor bestuurswerk, het promoten van de ChristenUnie en het meedenken binnen de fractie. Hieronder staan onze actuele vacatures, maar ook als je op een andere wijze actief wilt worden horen wij het graag. Dit kan via info@haarlem.christenunie.nl.

Vacatures:

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts