Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 27 september 2021

Beste leden en vrienden,

Het is al weer een tijd geleden dat u een nieuwsbrief ontving vanuit ChristenUnie Haarlem. Maar we hebben niet stil gezeten. Er is door de programmacommissie hard gewerkt aan een verkiezingsprogramma dat we binnenkort hopen te presenteren en de fractie heeft ook flink van zich laten horen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.

Over minder dan een half jaar worden de nieuwe gemeenteraden gekozen. Er moet hiervoor nog veel gebeuren. Elke stem telt! Wij hebben uw hulp nodig om in maart 2022 een mooi resultaat te halen. Wilt u meehelpen tijdens de campagne? Laat het ons weten! Verderop leest u ook hoe u onze campagne kunt steunen met een gift.

Wij zijn ook hard op zoek naar nieuwe bestuursleden die na de verkiezingen het stokje willen overnemen van de huidige bestuursleden. Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter Fred Drenth!

Bedankt voor al uw support en gebed voor ons werk in Haarlem en omgeving!

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Vooraankondiging: maandagavond 25 oktober ledenvergadering!

Maandagavond 25 oktober houdt ChristenUnie Haarlem haar ledenvergadering. Dit wordt een belangrijke vergadering want we hopen dan onze kandidatenlijst vast te stellen en het verkiezingsprogramma. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda. Binnenkort ontvangt u meer informatie!

Tikkie voor een campagnegift

Wij willen de komende campagne voor de gemeenteraad graag weer enkele advertenties plaatsen in de krant en op sociale media. Dit kost veel geld. Wilt u ons daarom steunen met een gift?

U kunt uw gift op de volgende manieren overmaken:

  • Overboeking: Dit kan via bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem onder vermelding van "Gift Campagne 2022".

  • Geven via tikkie: Binnenkort ontvangen de leden uit de omgeving Haarlem van wie wij een mobielnummer hebben een tikkie voor het geven van een campagne gift. U kunt uw bijdrage ook nu al overmaken via dit tikkie.

Alvast bedankt!

Wist u dat de ChristenUnie een ANBI is en dat u dus alle giften kunt aftrekken bij uw belastingaangifte? Ook uw contributie is aftrekbaar als gift!

ChristenUnie gewetensbezwaard over bredere toepassing coronapas

Op verzoek van de Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft de gemeenteraad vrijdag een extra vergadering gehouden over de nieuwe coronamaatregelen die gelden vanaf zaterdag 25 september. Raadslid Frank Visser: “Het is voor het eerst sinds ik raadslid ben dat ik gewetensbezwaren heb.” Moties die opriepen niet te handhaven werden alleen gesteund door ChristenUnie, Trots Haarlem en de SP.
Lees verder

Hogere ambitie fiets en OV in Haarlems mobiliteitsbeleid

De gemeenteraad is na een lang debat akkoord gegaan met het nieuwe mobiliteitsbeleid voor de gemeente Haarlem. Op voorstel van de ChristenUnie werd verduidelijkt dat ook na realisatie van de fietsring rond de binnenstad ook de routes dwars door de stad zoals de Kleine Houtstraat en de Gierstraat beschikbaar blijven voor fietsers. In de nota stond namelijk dat dit voetgangersgebied zou worden met “fietsen te gast”. In de nieuwe tekst zijn voetgangers en fietsers gelijkwaardig. Ook werd op voorstel van de ChristenUnie de ambitie voor nieuwe buslijnen in de stad aangescherpt. Met name in Haarlem Oost moeten er nieuwe busroutes komen die tegelijkertijd de binnenstad ontlasten.
Lees verder

Fietspad Schoterweg helaas niet verbreed

De fietspaden langs Rijksstraatweg, Soendaplein en Schoterweg worden vervangen. Al jaren ergeren fietsers zich op deze belangrijke fietsroute in Haarlem aan het slechte onderhoud. Het is meer een mountainbike parcours door de vele hobbels veroorzaakt door boomwortels. De Gemeenteraad heeft nu 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van het asfalt door betonnen platen. Toch had het plan nog beter gekund. Een pleidooi van de ChristenUnie om het drukste deel van het fietspad te verbreden kreeg helaas onvoldoende steun in de gemeenteraad.
Lees verder

Vragen over wachtlijsten Jeugdzorg

In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie zorgen uitgesproken over lange wachttijden bij Kenter Jeugdzorg.
Lees verder

Wegvallen WMO- en leerlingenvervoer tijdens F1 weekend onacceptabel

RegioRijder heeft bekend gemaakt tijdens het Formule-1 weekend geen WMO-vervoer aan te bieden in de hele regio en op de vrijdag ook geen leerlingenvervoer. De ChristenUnie-fractie vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Kadernota: verhoging afvalstoffenheffing gezinnen opnieuw uitgesteld

Normaal gesproken spreekt de Gemeenteraad vlak voor de zomer over de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar, de zogenaamde Kadernota. Door Corona is nu echter de financiële situatie van de stad erg onzeker. Daarom heeft het college besloten de meeste besluiten uit te stellen tot het najaar. Eén voorstel stond opnieuw wel prominent op de agenda: de wijziging van de afvalstoffenheffing. Verder vroeg de ChristenUnie aandacht voor de grote crisis op de woningmarkt, voor de hoge leges voor gastouderopvang en voor het opnieuw introduceren van het mantelzorgcompliment
Lees verder

Sociale basis, lokale kracht

Momenteel wordt de sociale basis van de gemeente Haarlem aanbesteed. Dit gaat bijvoorbeeld om activiteiten voor jongeren en ouderen en om de sociaal wijkteams. Dit is best spannend want dit vraagt van veel organisaties die actief zijn in de stad veel beter samen te werken. Er is straks geen sprake meer van allemaal losse opdrachten voor een hele reeks organisaties. Er komt één opdracht voor een samenwerkingsverband van organisaties. De ChristenUnie heeft samen met de Actiepartij gevraagd om meer aandacht voor de continuïteit van zorg, de kwaliteit van medewerkers en de binding van de samenwerkingspartners met Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Anders is het risico dat straks één partij alles overneemt en het sociale weefsel wat nu aanwezig is in de stad verloren gaat". De motie is aangenomen door de gemeenteraad.
Lees verder

OV op 1e plek op stationsplein

Er moet voldoende groeiruimte blijven voor het openbaar vervoer op het Stationsplein ook als in de toekomst meer bussen andere routes gaan volgen bijvoorbeeld via station Haarlem Spaarnwoude. Dit heeft de gemeenteraad uitgesproken via een amendement dat is ingediend door de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: "Het aantal reizigers groeit zo sterk dat het zelfs met extra buslijnen een illusie is dat er niet ook bij het stationsplein beperkte groei zal zijn. Dan moet het busstation hier wel groot genoeg voor zijn. Dat hebben we nu aangepast in de nieuwe visie voor het stationsgebied".
Lees verder

Zienswijze Omgevingsvisie

De gemeente Haarlem werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Na de zomer zal deze door de gemeenteraad worden vastgesteld. Momenteel is het mogelijk zienswijzen te geven op het ontwerp van de omgevingsvisie. Inwoners van de stad kunnen dit doen, maar uiteraard ook de politieke partijen. Het college zal deze zienswijzen verwerken in een definitief voorstel. Lees hieronder de zienswijze van de ChristenUnie-fractie
Lees verder

Gemiste kans gunning Egelantier voor Frans Halsmuseum

Door Corona is de verkoop van de Egelantier diverse malen uitgesteld. Dit heeft gevolgen gehad voor de aanbieders. Nu heeft de gemeente één bieding van een ontwikkelaar niet gehonoreerd omdat deze ontwikkelaar nu met een andere risicodragende partij zou samenwerken dan oorspronkelijk was voorzien. Vandaag heeft de gemeenteraad hierover een brief ontvangen van deze ontwikkelaar die vragen oproept. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Grote waardering voor de medewerkers van de daklozenopvang

Voorkom politisering bij incidenten bij de daklozenopvang. Zet steviger in op goede informatievoorziening voor cliënten, zodat zij weten wat de huisregels, afspraken zijn. Zo kan juridisering worden voorkomen. Dit zijn enkele aanbevelingen in een rapport dat is opgesteld door (schaduw)raadsleden van 5 politieke partijen in de Haarlemse gemeenteraad.
Lees verder

Pas op de plaats bij aanbesteding Jeugdzorg

Een raadsmeerderheid wil een pas op de plaats bij de aanbesteding voor de Jeugdzorg. De meeste fracties vinden de reactie van de wethouder op de motie van de ChristenUnie en Actiepartij van afgelopen maand nog onvoldoende. Er zijn te veel vragen over de de gevolgen voor clienten en zorgverleners en de raadsleden missen een risicoanalyse en marktverkenning. Dat bleek tijdens een lang debat in de commissie samenleving. Over twee weken moet in de raadsvergadering duidelijk worden wat nu de volgende stap is.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem september 2021

  • Bidt voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. De komenden maanden zal veel werk moeten worden verzet door fractie, bestuur en campagneteam. Voor dit campagneteam zoeken we nog vrijwilligers.
  • Bidt voor eenheid in onze samenleving nu de coronapas voor zoveel verdeeldheid zorgt.
  • Bidt voor de jeugdzorg rond Haarlem. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er loopt een belangrijke aanbesteding. Bidt dat jongeren die dat nodig hebben snel de juiste zorg krijgen.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts