Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 17 juli 2017

Beste leden en vrienden,

De laatste reguliere nieuwsbrief van ChristenUnie Haarlem verscheen eind maart. Sinds die tijd is er veel gebeurd. In deze nieuwsbrief leest u over een groot aantal successen van onze fractie in de raad. Zo komt er een Odensehuis voor mantelzorgers en komt er extra geld voor nazorg van ex-gedetineerden en een project met een nieuwe hulpvorm voor daklozen.

Maar er zijn ook een aantal voorstellen waar we geen meerderheid voor hebben gevonden in de raad. Zo lukte het ons niet om snel meer fietsenrekken te krijgen bij het station en om de verduurzaming van onze straatverlichting en de afvalinzameling te versnellen. Dit zijn mooie punten waar we campagne voor kunnen gaan voeren. Want over nog geen jaar zijn alweer de gemeenteraadsverkiezingen.

De selectiecommissie en de verkiezingsprogrammacommissie zijn inmiddels hard aan de slag met de voorbereiding van de verkiezingen van maart 2018. Wilt u meehelpen met de campagne? Meldt u zich dan aan via info@haarlem.christenunie.nl

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Wat vindt de ChristenUnie van het parkeerreferendum?

Woensdag kunt u in Haarlem stemmen over de modernisering van het parkeerbeleid. De ChristenUnie fractie was tegen dit referendum maar adviseert kiesgerechtigden wel gebruik te maken van het democratische recht om te stemmen. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om 19 voorstellen, die soms zelfs uit meerdere deelvoorstellen bestaan. Op sommige van deze voorstellen is best wat af te dingen, maar mede dankzij de uitgebreide participatie van veel bewoners ligt er nu wel een goed pakket. De ChristenUnie-fractie heeft daarom ingestemd met dit pakket.”
Lees verder

Generatie-aanpak en gemeenschapsdenken in gezondheidsbeleid

In het gezondheidsbeleid van de gemeente moet ook aandacht zijn voor mensen met sterke schouders, een rechte rug en beide benen op de grond. Zij kunnen een gezonde levensstijl voorleven. Voorkomen dat kinderen beginnen met roken vraagt bijvoorbeeld ook inzet richting de ouders. Hiervoor pleitte Rosa Barth, schaduwraadslid van de ChristenUnie, bij de bespreking van de nieuwe nota gezondheidsbeleid van de gemeente.
Lees verder

Kans voor alle Haarlemse kinderen

Maak kansen bereikbaar voor ieder kind. In de motie "kansen voor ieder kind" is geconstateerd dat nog steeds veel Haarlemse kinderen in armoede niet worden bereikt. Hoewel hier de laatste jaren flink op is ingezet. Schaduwraadslid Rosa Barth: “Een vraag die wij hebben is: worden er met de voorgestelde maatregelen nu ook echt meer kinderen bereikt?”
Lees verder

Duobak sneller verspreiden over de stad

Haarlem loopt landelijk achterop bij het scheiden van afval. Het college wil dit veranderen door het introduceren van de duobak bij laagbouwwoningen met een voortuin of achterom. Via deze duobakken kunnen plastic, blik en drankenkartons en oud papier gescheiden worden ingezameld.
Lees verder

Visie op fiets, openbaar vervoer en bomen in structuurvisie moet scherper

Het college van B&W heeft een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Na de zomervakantie gaat deze structuurvisie in de inspraak. De ChristenUnie is blij met de visie maar vraagt wel welke maatregelen er nodig zijn voor de bereikbaarheid van de stad als de Kennemertunnel onder het Spaarne niet wordt gerealiseerd. Raadslid Frank Visser: “De ambities voor fiets en OV en de hoofdbomenstructuur van Haarlem moeten scherper”
Lees verder

Resultaten Kadernota: Haarlem beter toegankelijk en onderzoek naar straatintimidatie

In de tweede termijn van de kadernota sprak de ChristenUnie opnieuw over de aanpak van straatintimidatie en het toegankelijker maken van de stad. Een motie om de omvang van straatintimidatie in Haarlem te onderzoeken werd door de raad aangenomen evenals alle moties over toegankelijkheid. Daarmee wordt 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Een motie over het plaatsen van extra fietsenrekken bij het station en het versnellen van de uitrol van duobakken voor plastic en papierinzameling in de stad werden helaas verworpen.
Lees verder

Kadernota: 2018 jaar van de toegankelijkheid

In de kadernota legt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van 2018. Tijdens het debat over de kadernota vroeg de ChristenUnie aandacht voor onder meer de toegankelijkheid van de stad. de afvalinzameling, fietsvoorzieningen en straatintimidatie. Zo wil de ChristenUnie het jaar 2018 uitroepen tot jaar van de toegankelijkheid.
Lees verder

Verduurzaming straatverlichting is meer dan LED

Het college heeft voorgesteld de Haarlemse straatverlichting versneld te vervangen door LED om zo energie te sparen en te voldoen aan de nationale afspraken om in 2030 50% energie te besparen. Dit is een uitwerking van een eerdere motie van de ChristenUnie die opriep om het tien jaar oude beleidsplan over straatverlichting te actualiseren.
Lees verder

Spaarnwoude: tijd voor keuzes

Al jaren praat de gemeenteraad ver de slechte financiele situatie van het recreatieschap Spaarnwoude. Opnieuw heeft de gemeenteraad een begroting gekregen waar weliswaar lichtpuntjes in zitten maar die nog steeds vol open eindjes zit. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor keuzes. De gemeenteraad heeft een amendement van onze fractie waarin dit wordt vastgelegd aangenomen.
Lees verder

Actieplan 18-/18+ op weg naar volwassenheid

De formele splitsing tussen de Jeugdwet en Wmo zorgt voor nieuwe schotten en een gebrek aan zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 jaar worden. Het college heeft daarom een actieplan vastgesteld die oet zorgen voor een continue ondersteuning aan jongeren waar nodig. De commissie samenleving van de gemeenteraad sprak over dit actieplan. De ChristenUnie is blij met dit actieplan maar vindt dat er een betere onderbouwing nodig is.
Lees verder

Haarlem krijgt Odensehuis

In november diende de ChristenUnie in de gemeenteraad een motie in om te komen tot een Odensehuis, een voorziening voor dementerenden ten behoeve van een zorgpauze voor Haarlemse mantelzorgers. Het college is aan de slag gegaan en inmiddels is er al een mogelijke locatie gevonden in Meerwijk. Eind dit jaar moet er een programma van eisen liggen en hopelijk gaat de voorziening daarna snel open.
Lees verder

Maak Stadhuis toonbeeld van duurzaamheid en toegankelijkheid

De gemeente Haarlem gaat van al het strategisch vastgoed van de stad (circa 200 panden) in kaart brengen wat er nodig is om deze panden duurzaam te maken. De ChristenUnie vindt dit een goed plan maar heeft net als andere fracties wel vragen bij de kosten van het onderzoek (circa 4000 euro per pand). Het moet geen papieren werkelijkheid worden. De gemeente moet het goede voorbeeld geven. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld om het stadhuis duurzaam te maken.
Lees verder

Verder sleutelen aan toekomstvisie Haarlem 2040

Het college van B&W werkt aan een nieuwe toekomstvisie voor de stad. Deze toekomstvisie moet straks de inleiding worden van de nieuwe omgevingsvisie voor de stad. De raadscommissie bestuur sprak over het ontwerp van de toekomstvisie.
Lees verder

Aanscherping handboek openbare ruimte voor fietsveiligheid

Het college heeft twee moties van de ChristenUnie overgenomen om de handboeken inrichting openbare ruimte aan te scherpen zodat een aantal punten die van invloed zijn op de veiligheid voor fietsers worden aangescherpt.
Lees verder

Jongeren nog minder kans op woning in Haarlem

Een raadsmeerderheid heeft een amendement aangenomen waardoor de kans op een sociale huurwoning voor jongeren tot en met 22 jaar in Haarlem vrijwel nul wordt. Raadslid Frank Visser: “Sommige partijen gaven als argument dat de voorrangsregeling voor jongeren leeftijdsdiscriminatie is. Dan begrijp je dus niet hoe de woningmarkt werkt. Jongeren boven de 22 jaar krijgen veel meer huurtoeslag en kunnen dus grotere woningen huren. Zolang die leeftijdsgrens landelijk nog geldt moet je jongeren tot en met 22 jaar een eigen kans geven!”
Lees verder

Project Haarlem krijgt 75000 euro

In november stelde de ChristenUnie voor te gaan experimenteren met een andere aanpak van de re-integratie van daklozen in de samenleving. Geïnspireerd door een succesvol project in Engeland en een TV-programma van Beau van Erven Dorens over een aantal Amsterdamse daklozen stelde de partij voor enkele Haarlemse daklozen geld te geven om zelf een oplossing te vinden voor hun problemen. De raad steunde het voorstel en het college van B&W gaat het nu uitvoeren.
Lees verder

Raad niet akkoord met ondergrondse fietsenstalling Botermarkt

Een meerderheid van de gemeenteraad wil onderzoek naar alternatieve opties voor een fietsenstalling in de buurt van de Botermarkt. De ChristenUnie was voor een grote ondergrondse stalling maar een meerderheid van de fracties ziet meer in meerdere kleine locaties.
Lees verder

Brede steun voor meer aandacht voor toegankelijkheid

Een jaar nadat de ChristenUnie een initiatiefnota heeft ingediend over het beter toegankelijk maken van Haarlem sprak de commissie samenleving van de gemeenteraad eindelijk over dit voorstel. Door allerlei omstandigheden had de reactie van het college van B&W lang op zich laten wachten. Bijna de hele raad gaf aan het initiatief te steunen en vond de reactie van het college te zuinig. Raadslid Frank Visser: “Ik ben blij met de steun en hoop samen met andere fracties tot een raadsvoorstel te komen om Haarlem beter toegankelijk te maken”
Lees verder

Studietoeslag gehandicapten Haarlem gaat omhoog

De Haarlemse studietoeslag voor mensen met een beperking gaat na vragen van de ChristenUnie omhoog van 357 euro per jaar naar 2664 euro per jaar. Ook gaat het college meer werk maken van het bekend maken van de regeling want sinds de start in 2015 hebben er maar twee studenten gebruik van gemaakt terwijl Haarlem hier jaarlijks van het Rijk 300.000 euro krijgt.
Lees verder

Stadsbouwmeester moet echt onafhankelijk zijn

De ChristenUnie vindt dat de stadsbouwmeester onafhankelijk moet kunnen opereren. Het collegevoorstel voor de positie van de stadsbouwmeester moet daarom opnieuw geschreven worden. Met uitzondering van D66 steunden alle fracties dit standpunt.
Lees verder

Omgevingshandboek Haarlem Noord nog niet fietsvriendelijk

Op verzoek van de gemeenteraad zijn verschillende aanpassingen gedaan in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor Haarlem Noord en voor Schalkwijk. Met name het handboek voor Haarlem Noord moet wat betreft de ChristenUnie nog verder worden aangepast. Raadslid Frank Visser: “Er is te weinig aandacht voor de veiligheid van fietsers. Juist de details van de inrichting van wegen zijn hiervoor bepalend.”
Lees verder

Straks één aanmeldmoment voor basisonderwijs Haarlem

De Haarlemse basisscholen willen het plaatsingsbeleid aanpassen. Nu worden ouders vaak teleurgesteld als een populaire school in hun wijk al vol is omdat andere ouders kinderen al direct na de geboorte hebben ingeschreven. Straks komt er een vast aanmeldmoment en krijgen ouders op scholen in hun eigen wijk voorrang.
Lees verder

Betere informatie WMO-voorzieningen op internet

Het college heeft de ambtelijke organisatie naar aanleiding van raadsvragen van de ChristenUnie opdracht gegeven de informatie over het sociaal domein op de gemeentelijke website te bekijken en deze waar nodig te verbeteren.
Lees verder

Drugspreventie mist in gezondheidsbeleid

In aanvulling op de regionale nota gezondheidsbeleid werkt het college van B&W aan een lokale nota omdat veel onderwerpen in de regionale nota onvoldoende aan bod komen. De raadscommissie samenleving heeft een eerste reactie gegeven. Raadslid Frank Visser: “Het is goed dat er een lokale nota komt die concreter is maar ik mis nog veel zaken. Het is met name opvallend dat de nota wel ingaat op alcohol en roken maar dat er met geen woord wordt gerept over preventie tegen drugsgebruik. Dit moet anders!”
Lees verder

Geheimverklaring gebeurt veel te vaak

Soms is het nodig dat de gemeenteraad in het geheim vergadert of stukken krijgt die niet verder mogen worden verspreid. Dit gebeurt bijvoorbeeld als belangen van mensen kunnen worden geschaad of de gemeente hierdoor financieel schade kan oplopen. Bij aanbestedingen is het bijvoorbeeld niet handig als de deelnemende partijen weten hoeveel geld de gemeente denkt dat zij straks kwijt zal zijn aan een opdracht. Volgens de ChristenUnie worden stukken echter veel te vaak geheim verklaard.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem juli-augustus 2017

  • Dank voor de mooie resultaten die ChristenUnie Haarlem de afgelopen maanden heeft weten te boeken voor o.a. nazorg van ex-gedetineerden, ondersteuning van mantelzorgers en nieuwe manieren om daklozen te helpen op weg naar een nieuwe toekomst.
  • Bidt voor de inwoners van onze stad die ondersteuning nodig hebben bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen door financiele schulden.
  • Bidt voor energie voor de fractieleden voor de laatste maanden van deze raadsperiode waarin naast het raadswerk ook veel werk zal moeten worden verzet in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
  • Bidt voor het college dat na de zomer de laatste begroting zal opstellen voor deze raadsperiode.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts