Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 4 december 2015

Beste leden en vrienden,

De ChristenUnie fractie had de afgelopen weken succes in de gemeenteraad met het voorstel voor het oprichten van een "meldpunt verzorgd" en om een alternatief ontwerp voor de herinrichting Amsterdamse Vaart uit te werken. Ook leest u in deze nieuwsbrief voorstellen voor een andere aanpak van de straatverlichting, het starten van buurtpreventie via Whatsapp en raadsvragen over duurzaam inkopen en het voorkomen van echtscheidingen. Heeft u onderwerpen die wij als raadsfractie zouden moeten oppakken, laat het ons weten!

Wij waren heel blij met de grote opkomst bij de ledenvergadering van 12 oktober waar Tweede Kamerlid Joël Voordewind sprak over de aanpak van de vluchtelingenstroom. De notulen van deze bijeenkomst kunt u hier lezen. De volgende ledenvergadering is DV 14 maart 2016. Schrijft u deze alvast in uw agenda?

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u weer enkele gebedspunten. Bidt u mee voor onze stad?

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Versnellen woningbouw vluchtelingen, maar wel zorgvuldig

Haarlem is op zoek naar nieuwe locaties waar versneld woningen kunnen worden gerealiseerd voor statushouders. Zo ontstaat er in asielzoekerscentra weer ruimte en kan het gesleep van vluchtelingen van de ene naar de andere sporthal stoppen. Afgelopen week sprak de commissie ontwikkeling over mogelijke locaties. In beeld zijn met name Delftplein, Zijlweg en Boerhaavelaan.

Lees verder

Boek cadeau voor elk nieuw lid

Het aantal leden van afdeling Haarlem groeit. Daar zijn wij heel blij mee want zonder leden kunnen wij ons werk niet doen. Wij weten dat er nog veel mensen zijn die de ChristenUnie een warm hart toedragen maar zich nog niet hebben aangemeld. Als u nog geen lid bent en u meldt zich hier voor 31 december aan dan kunt u gratis kiezen uit 3 boeken waaronder "Ruim baan voor gerechtigheid" van Tim Keller.

Bent u al lid, wilt u ons dan helpen door andere mensen aan te moedigen lid te worden? Voor elk nieuw lid dat zich voor 31 december aanmeldt krijgt onze afdeling eenmalig van het partijbureau een bonus van enkele tientjes. Hiermee kunnen we onze campagnekas voor 2018 vullen. Bovendien is de contributie aftrekbaar als gift bij de belastingaangifte! Ook is er een klein bedankje voor u voor elk nieuw lid dat bij aanmelding aangeeft door u te zijn gevraagd om lid te worden.

Meer informatie over het lidmaatschap of gelijk aanmelden? Gan naar: www.christenunie.nl/lidworden 

Voorkom schulden door sneller regelen van toeslagen en werk

In Haarlem zijn inmiddels zo’n 60 statushouders afhankelijk van particuliere voedselhulp. Door vertragingen bij de Belastingdienst bij de uitkering van toeslagen hebben deze gezinnen onvoldoende geld om eten te kopen. ChristenUnie-raadslid Frank Visser: “Het is geweldig dat er zoveel vrijwilligersinitiatieven in de stad zijn en dat in dit geval de Haarlemse kerken zijn bijgesprongen en nu gezamenlijk elke week voedselpakketten maken voor deze mensen. Ik roep het college op om een structurele oplossing te zoeken zodat de financiële problemen worden opgelost en voor nieuwe statushouders worden voorkomen.”
Lees verder

Stad net zo veilig met minder straatverlichting

Haarlem kan flink besparen op de straatverlichting. In de stad staan veel overbodige lantaarnpalen en veel lampen hebben een te hoog vermogen waardoor sommige straten ’s nachts onnodig baden in het licht. De ChristenUnie vraagt daarom het college nieuwe normen vast te stellen voor straatverlichting. “Mooi dat op steeds meer plaatsen in de stad LED-verlichting komt, dat bespaart veel energie, maar het kan nog zuiniger. Jaarlijks kost de straatverlichting alleen al aan energie zo’n 6 ton. Als we hierop kunnen besparen dan is er meer geld voor het onderhoud van wegen en de aanleg van fietsvoorzieningen. Bovendien is het goed voor de natuur als we lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen”, aldus raadslid Frank Visser.
Lees verder

Haarlem schendt afspraken duurzaam inkopen

Haarlem presteert niet goed op het gebied van duurzaam inkopen zo blijkt uit een onderzoek van Stichting Natuur en Milieu. De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Raadslid Frank Visser: “In mei zei het college op eerdere vragen van de ChristenUnie nog dat de gemeente voldeed aan de landelijke minimum criteria voor duurzaam inkopen. Nu blijkt dat bij tenminste een aanbesteding niet het geval te zijn. Ik wil daarom duidelijkheid van het college hoe het inkoopbeleid wordt vormgegeven en wat de ambities voor Haarlem zijn. Ik verwacht van het college niet alleen groene woorden maar ook groene daden!”
Lees verder

Krappe begroting vraagt om innovatie

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting voor 2016 heeft de ChristenUnie gevraagd om meer innovatieve maatregelen. Raadslid Frank Visser: "De begroting kan effectiever door goede meetbare indicatoren waar we het college op kunnen afrekenen. Ook moeten de ambities omhoog voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, woningbouw, duurzaamheid en het voorkomen van vechtscheidingen".
Lees verder

Appen voor toegankelijke gemeente en veilige buurt

Haarlem moet Whatsapp inzetten als instrument voor burgers om met de gemeente in contact te komen en voor de verbetering van de veiligheid in de buurten. Hiervoor gaat de ChristenUnie volgende week pleiten in de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2016. Raadslid Frank Visser: “Veel mensen gebruiken vaker de app dan de telefoon, maar toch is de gemeente nog vooral gericht op communicatie via de telefoon.”
Lees verder

Vaartpark wordt onderzocht

Een nieuw park langs de Amsterdamsevaart wordt mogelijk op korte termijn gerealiseerd. Een motie van ChristenUnie, GroenLinks en D66 om voor de herinrichting van de Amsterdamsevaart een variant met een park te onderzoeken is overgenomen door het college.
Lees verder

Meerderheid voor meldpunt bezorgd

Inwoners van Haarlem kunnen binnenkort makkelijker een melding doen bij de gemeente als zij zich bezorgd maken over iemand uit de buurt. Een motie van de ChristenUnie om te komen tot een “meldpunt bezorgd” is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen VVD en Hart voor Haarlem stemden tegen.
Lees verder

Schuldhulp zonder drempels en dichte deuren

Een brede raadsmeerderheid heeft het college gevraagd de schuldhulpverlening te moderniseren. Raadslid Frank Visser: "Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om schulden te voorkomen maar soms zijn de problemen zo groot dat hulp van de gemeente noodzakelijk is. De drempels voor schuldhulpverlening moeten omlaag. Sommige criteria zijn wellicht te streng waardoor mensen niet vroegtijdig worden geholpen zodat problemen alleen maar verergeren en de kosten voor deze mensen, voor de gemeente en voor de schuldeisers alleen maar toenemen"
Lees verder

Relatiecursussen voor aanstaande ouders

Er moet vanuit de gemeente meer aanbod voor relatieondersteuning komen, met name voor aanstaande ouders. Hiervoor pleit de ChristenUnie in Haarlem naar aanleiding van een brandbrief van een groot aantal deskundigen aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Raadslid Frank Visser: “Uit internationale studies blijkt dat maar liefst 83% van de ouders na de komst van het eerste kind een matige tot ernstige relatiecrisis doormaakt. Het gezond houden van je relatie gaat zeker bij de komst van een eerste kind niet vanzelf. Door verwachtingen beter te managen en ouders beter voor te bereiden kan een hoop onnodig leed worden voorkomen.”
Lees verder

Gebedspunten november-december 2015

- Naast de voormalige koepelgevangenis krijgt Haarlem op korte termijn waarschijnlijk een tweede locatie voor noodopvang voor zo'n 400 asielzoekers in de voormalige Boerhaavekliniek. Deze locatie is aangeboden door stichting st. Jacob aan het Centraal Orgaan Asielzoekers die namens het Rijk verantwoordelijk is voor de opvang. Andere locaties in de gemeente zijn gezocht maar er zijn geen locaties gevonden die op korte termijn beschikbaar zijn en voldoen aan de criteria van het COA.

Op 2 december was er een inspraakavond met zo'n 500 wijkbewoners en op 17 december beslist de gemeenteraad of zij de komst van deze opvang zal steunen. De opvang is beschikbaar voor circa 1 jaar en hier zullen asielzoekers circa 3 maanden verblijven voordat hun verdere asielprocedure start en ze doorstromen naar een regulier asielzoekerscentrum. De opvang van vluchtelingen maakt veel los in de samenleving. Er zijn zorgen bij een deel van de omwonenden waar de betrokken instanties op moeten reageren. Bidt voor goede besluitvorming. Bid voor alle betrokken medewerkers van COA, gemeente, rijk en provincie die voor een grote opgave staan om alles in goede banen te leiden. Bidt ook voor oplossing van de problemen die er ook zijn in Boerhaavewijk, los van de vluchtelingenopvang. De politie is hard bezig met het aanpakken van de top 25 criminele jongeren in Schalkwijk, maar dit lijkt iets van lange adem te zijn.

- Dank hoe goed de opvang in de Koepel gaat. Er is geen sprake van overlast en er zijn veel mooie vrijwilligersinitiatieven in de stad die zijn ontstaan rond de vluchtelingenopvang voor dagbesteding en taalles. Er is momenteel zelfs een overschot aan vrijwilligers. Bidt dat hierdoor ook de vele vacatures van de Vrijwilligerscentrale vervuld zullen worden.

- Ook de Haarlemse kerken en christelijke organisties werken binnen het platform Geloven in de Stad en de Raad van Kerken intensief samen bij het bieden van activiteiten en hulp aan vluchtelingen. Dank voor de vele nieuwe contacten die ontstaan en bidt voor continuiteit van de activiteiten. Bidt voor het sociaal maatschappelijk werk van de kerken die nu extra werk hebben in het ondersteunen van statushouders (asielzoekers die in Nederland mogen blijven) die een woning toegewezen hebben gekregen in Haarlem.

- De Haarlemse gemeenteraad spreekt de komende maanden een paar keer over het prostitutiebeleid in de stad. In andere steden zijn scherpere regels dan in Haarlem. Bidt dat er betere bescherming komt om uitbuiting van jonge vrouwen te voorkomen. Met name de aanwijzingen die er in het hele land zijn dat kwetsbare jongeren bij jeugdzorginstellingen door loverboys worden geronseld is zorgelijk. 

Agenda

14 december Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts