Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 30 december 2016

Beste leden en vrienden,

De Kerstdagen zijn al weer achter de rug en oud en nieuw staat voor de deur. We kunnen terugkijken op een gezegend jaar voor ChristenUnie Haarlem. We zijn dankzij de inspanningen van velen ook dit jaar weer gegroeid.

We hebben onze inbreng in de gemeenteraad van Haarlem kunnen leveren op veel onderwerpen. Daar zijn we dankbaar voor. Als partij hebben we een mooi congres achter de rug, uitmondend in het vaststellen van de kandidatenlijst en het partijprogramma voor de komende Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017.

Als bestuur hebben we een aantal data vastgesteld waarop we in diverse wijken straatvuil willen opruimen als onderdeel van de campagne. We hopen dat leden willen meedoen om op die manier de stad schoon te houden en de ChristenUnie zichtbaar te laten zijn. U kunt zich opgeven bij de secretaris via info@haarlem.christenunie.nl. We denken aan een actie van maximaal twee uur met per actie ongeveer 10 mensen. Wij zorgen voor de benodigde hulpmiddelen. De door ons geplande data zijn 25 februari 2017, 4 maart en 11 maart 2017.

Verder hebben we gesproken over de coördinatie van de verkiezingen, het samenstellen van een programmacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de selectiecommissie. Wij gaan zoeken naar bemensing van de diverse commissies. In de eerstvolgende ledenvergadering hopen we u hierover meer te informeren. In de laatste ledenvergadering is besloten de volgende ledenvergadering te houden op 27 maart 2017. Voor het benoemen van een selectiecommissie is dat volgens het handboek verkiezingen te laat en daarom stellen we als bestuur voor om 6 februari 2017 ook een ledenvergadering te houden. De bij die vergadering behorende agenda en stukken zullen u bijtijds aangeboden worden.

Verder wil u nog  wijzen op de mogelijkheid om naar de open dag te komen van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Ook niet-leden zijn hier van harte welkom! Maak kennis met het hart van onze democratie en met onze vertegenwoordigers daar. U kunt zich aanmelden via www.christenunie.nl/opendag.  

Dan heb ik nog een verzoek aan u. Zonder de financiele bijdragen van leden kunnen wij geen campagne voeren. Bent u nog geen lid? Tot eind 2017 kunt u dan voor slechts 15 euro lid worden: www.christenunie.nl/lidworden. Meld u vandaag nog aan!

U kunt zich ook aanmelden voor extra handen en voeten tijdens de campagne. Bijvoorbeeld als ambassadeur van de partij op sociale netwerken: www.christenunie.nl/campagne.

Namens het bestuur en de fractie wens ik u een goed uiteinde en een gezegend nieuwjaar!

Fred Drenth, voorzitter

Raad: Geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang

Het voorstel van het college om de eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang in Haarlem bijna te verdubbelen heeft het niet gehaald. De gemeenteraad stemde voor een motie van de ChristenUnie om het tarief niet te verhogen. Nu al is de eigen bijdrage in Haarlem hoger dan in veel andere steden. Een hogere eigen bijdrage zou tot een toename van overlast kunnen leiden omdat daklozen dan dagelijks 10 euro zouden moeten verzamelen. Ook steunde de gemeenteraad het voorstel van de ChristenUnie om niet meer het woonplaatsbeginsel te hanteren.
Lees verder

Raad wijzigt parkeerplannen college

De afgelopen maand heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de parkeerplannen van het college. De ChristenUnie heeft bij de besluitvorming in de gemeenteraad een groot aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Raadslid Frank Visser: “Wij vinden de plannen op onderdelen te ver vonden gaan en op andere onderdelen juist niet ver genoeg”. Hieronder leest u een verslag van de behandeling in de gemeenteraad met daarbij een overzicht van alle ingediende moties en amendementen van onze fractie.
Lees verder

Bewoners lege plekken laten benutten in parkeergarage

Hieronder leest u de bijdrage in 2e termijn van onze fractie in de commissie beheer over de circa 20 maatregelen die het college voorstelt om het parkeerbeleid van de stad te moderniseren.
Lees verder

Woonvisie: er moet meer gebouwd worden

Goed dat de ambitie op 7.500 nieuwe woningen is gezet, waarvan 1.900 sociale huur, en daarvan 1.330 daarvan onder de aftoppingsgrens, maar deze ambitie is volgens de ChristenUnie te laag.
Lees verder

Prestatieafspraken wonen zijn meer inspanningsverplichtingen

Voorzitter, bij de prestatieafspraken met de woningcorporaties voor 2017 valt ons op dat het geen prestatieafspraken zijn, maar inspanningsafspraken. Vaak gaan ze over processen – niet over doelen. Ze zijn niet SMART geformuleerd en de ambities zijn veel te laag – met name voor de aantallen nieuw te bouwen woningen – Ymere bouwt in 2017 geen enkele sociale huurwoning.
Lees verder

Vragen over nieuwe storingen Schoterbrug

Vrijdag was er weer een grote storing op de Schoterbrug. Zo'n 3 uur kon de brug niet worden gebruikt waardoor er veel verkeershinder was. Ook waren er geen verkeershandhavers bij de gestremde brug waardoor diverse automobilisten toch de weg richting brug op reden en vast kwamen te staan. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld.
Lees verder

Client moet meer centraal bij verwervingsstrategie sociaal domein

Binnenkort start een nieuwe aanbestedings- en subsidieronde voor de voorzieningen in het sociaal domein zoals welzijnswerk, huishoudelijke hulp en jeugdzorg. De raadscommissie samenleving sprak over de te volgen verwervingsstrategie. Moet er bijvoorbeeld doorgegaan worden met de huidige aanbieders of moet er meer ruimte komen voor nieuwe aanbieders?
Lees verder

Parkeervoorstellen kunnen klantvriendelijker

De raadscommissie beheer heeft gereageerd op de aangepaste voorstellen van het college voor het moderniseren van het parkeren in de stad. In totaal gaat om bijna 20 maatregelen die het college voorstelt. De ChristenUnie wil onder meer het makkelijker maken voor bewoners om te parkeren in garages als daar plekken structureel leeg staan. Volgende week reageert de wethouder. Op 15 december zal de gemeenteraad stemmen over een groot aantal wijzigingsvoorstellen van de verschillende fracties.
Lees verder

Minder drempels maatschappelijke opvang

De druk op de maatschappelijke opvang voor daklozen is groot. Ondanks groei van het aantal bedden is de vraag groter en de doorstroming naar zelfstandige woonplekken gaat niet snel genoeg. De raadscommissie samenleving sprak over het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang dat verbetering moet brengen. De ChristenUnie is blij met de doorgevoerde verbeteringen maar kritisch over de nieuwe voorstellen zoals een forse verhoging van de eigen bijdrage en het toepassen van het woonplaatsbeginsel. Dit werpt drempels op terwijl drempels juist moeten worden verlaagd.
Lees verder

Hoek Schipholweg had beter en mooier gekund

De ChristenUnie is blij met de poging die - dankzij ons amendement - is gedaan om te kijken of bij de nieuwbouwplannen voor de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan in de Slachthuisbuurt meer bomen behouden konden worden. Maar heel erg blij zijn we niet. Frank Abspoel betoogde in de commissie ontwikkeling dat een alternatief plan niet haalbaar was door de randvoorwaarden van Pre Wonen. De ChristenUnie vindt dat in Haarlem ook bij sociale huurwoningen ondergronds parkeren mogelijk moet worden
Lees verder

Niet 250 maar 2500 extra sociale huurwoningen bouwen in Haarlem

De Haarlemse woningcorporaties hebben aangegeven welke sociale huurwoningen zijn als hun kernvoorraad beschouwen en welke duurdere woningen zij willen verkopen of willen onderbrengen in een aparte BV om zo van de opbrengst weer nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De ChristenUnie vindt dat de ambities van de corporaties ambitieuzer moeten. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig gezien de grote wachtlijsten. Schaduwraadslid Frank Abspoel sprak hierover in de commissie ontwikkeling.
Lees verder

Liever woonwinkels in Schalkwijk dan naast IKEA

De gemeenteraad heeft de detailhandelsvisie vastgesteld. Onderdeel van deze visie is de mogelijke verplaatsing van enkele woonwinkels vanuit winkelcentrum Spaarneboog (bij de VOMAR in Haarlem Noord) naar een kavel naast de IKEA. De ChristenUnie ziet deze woonwinkels liever verhuizen naar winkelcentrum Schalkwijk. Dat zou een goede impuls zijn voor dit gebied na het verdwijnen van de V&D.
Lees verder

Aanpassingen landelijk verkiezingsprogramma

Tijdens het partijcongres van de ChristenUnie is 26 november het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.  Als afdeling hebben we heel wat werk verzet om amendementen op te stellen om hiermee te proberen het concept-programma wat aan te passen en/of te verbeteren. Verschillende amendementen van ChristenUnie Haarlem zijn overgenomen.

Lees verder

Gebedspunten december 2016

- De komende maanden spreekt de gemeenteraad over het Beschermd Wonen in onze regio. Dit betreft woonvoorzieningen voor mensen die afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang of voor mensen die enige begeleiding nodig hebben bij het wonen. Hoe zorgen we voor maatwerk? Hoe zorgen we dat mensen die dat kunnen snel doorstromen naar reguliere huisvesting zodat mensen uit de daklozenopvang ook weer kunnen doorstromen naar deze woonvoorzieningen? Hoe gaan we om met mensen die structureel ernstige woonoverlast veroorzaken maar wel ergens onder dak moeten komen? Lastige vragen waarop niet altijd simpele antwoorden zijn. Bidt voor voldoende voorzieningen, een echt thuis voor iedereen en omstandigheden waarin de begeleiding het maximale kan halen uit de talenten van de bewoners

- Ondertussen is er een tekort aan opvangplekken voor daklozen in Haarlem. De gemeenteraad heeft besloten dat niemand ongewild op straat hoeft te slapen, maar het gevolg is dat er meer vraag is dan beschikbare bedden. Het college is nu met spoed bezig extra slaapplekken te regelen. Bidt dat het deze winter allemaal op orde zal zijn. Bidt ook dat andere regio's soepeler worden. Nog niet alle regio's bieden iedereen een slaapplek. Hierdoor komt in Haarlem inmiddels zo'n 10 tot 20% van de daklozen van buiten de regio.

- Er is ook nog steeds sprake van wachtlijsten in de jeugdzorg en een tekort aan pleegouders. Bidt voor de medewerkers die hard werken om jongeren in problemen te helpen. Bidt ook voor de vele jongeren die kampen met grote schulden.

Agenda

6 januari Stadsgebed Haarlem
16 januari Gebedsavond Week van het gebed 19.30-20.30 uur Shelter Haarlem
21 januari Open Dag ChristenUnie Tweede Kamer / Start campagne
23 januari Spreekuur fractie
3 februari Stadsgebed Haarlem
13 februari Spreekuur fractie
3 maart Stadsgebed Haarlem
13 maart Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts