Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 10 juli 2020

Beste leden en vrienden,

De afgelopen weken bereikte onze fractie verschillende mooie resultaten om Haarlem aantrekkelijker te maken voor fietsers. Ook nam het college ons intiatiefvoorstel over de ondersteuning van ongedocumenteerden over. We zetten ons in om een verhoging van de afvalstoffenheffing voor gezinnen te voorkomen, we stelden vragen over het houden van kerkdiensten in de open lucht nu veel kerkgebouwen te klein zijn vanwege de Corona-regels en we stelden vragen over de aanpak van mensenhandel.

En dit is nog lang niet alles. In de afgelopen twee maanden zijn zoveel onderwerpen langs gekomen dat het eigenlijk te veel is om op te sommen. Daarom dit keer een extra lange editie van onze nieuwsbrief voor de zomer.

Na de zomer zal de gemeenteraad spreken over de gevolgen van de Corona-uitbraak voor de gemeentelijke begroting. Dit zal nog tot lastige keuzes leiden. Wilt u bidden dat de juiste besluiten worden genomen?

De ChristenUnie-fractie wenst u een fijne zomer!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Kaderbrief: Forse stijging dreigt voor afvalstoffenheffing gezinnen

Haarlemse gezinnen dreigen per jaar 100 euro meer te moeten betalen voor de inzameling van afval. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dit eerlijker dan het huidige systeem. De ChristenUnie vindt het voorstel juist oneerlijk. “Straks betalen gezinnen met 2 of meer kinderen per jaar zo’n 500 euro. Dat is bijna het dubbele als wat je betaald in bijvoorbeeld Amersfoort! Ik ga er alles aan doen om dit voorstel dit najaar bij de behandeling van de begroting tegen te houden” aldus raadslid Frank Visser.
Lees verder

Onderzoek naar HOV-baan Prins Bernhardlaan

De komende jaren krijgt de Prins Bernhardlaan groot onderhoud. Het asfalt is aan vervanging toe en op grote delen van de weg ook de fundering. De gemeente grijpt deze kans aan om ook het groen te verbeteren. De gemeenteraad steunt het pleidooi van de ChristenUnie om ook te kijken naar het openbaar vervoer.
Lees verder

Ontwerp Houtplein definitief

De gemeenteraad is akkoord gegaan met het definitieve ontwerp voor het Houtplein. Na jarenlange discussie gaat binnenkort de schop in de grond. Wel werden nog twee moties aangenomen om het plein fietsvriendelijker te maken.
Lees verder

Solidair met vluchtelingenweeskinderen

De Haarlemse gemeenteraad heeft een motie van Jouw Haarlem, ChristenUnie, SP verworpen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de gemeenteraad een brief op te stellen aan het kabinet met het verzoek een aantal vluchtelingenweeskinderen uit de Griekse opvangkampen in Nederland op te nemen. Coalitiepartijen GroenLinks/PvdA/CDA/D66 stemden tegen omdat de burgemeester eerder al een brief heeft verstuurd.
Lees verder

Lange Veerstraat: Afstappen alleen bij drukte

Het college heeft een aantal maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat bezoekers van de binnenstad 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar. Zo is er extra ruimte gekomen voor terrassen op de Grote Markt en hangen er borden die fietsers aanmoedigen een andere route te kiezen of af te stappen bij drukte. Voor de Lange Veerstraat nam het college een verkeersbesluit genomen zodat je hier nu niet meer mag fietsen. De ChristenUnie vindt dit een stap te ver gaan.
Lees verder

Veilig fietsen rond het Schoterbos

Dankzij twee moties van de ChristenUnie wordt de omgeving van het Schoterbos binnenkort veel veiliger en comfortabeler voor fietsers. Langs de nieuwe oost-west fietsroute wordt een apart voetpad aangelegd en in het verlengde van de nieuwe noord-zuid route komt in de Willem Klooslaan een fietsstraat met rood asfalt.
Lees verder

Haarlems vuurwerkverbod waarschijnlijk vanaf 2021-2022

Een meerderheid van de gemeenteraad wil een algeheel verbod op vuurwerk in Haarlem met ingang van de jaarwisseling 2021-2022. Komende jaarwisseling komt er al een landelijk verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Alleen siervuurwerk is dan nog toegestaan. De gemeenteraad wil dat het college het komende jaar benut om tot een totaal vuurwerkverbod te komen dat geldt in alle gemeenten in de regio om zo olievlekwerking te voorkomen. Ook moet gekeken worden of een vuurwerkshow georganiseerd kan worden. Een motie van GroenLinks, PvdA, SP, Actiepartij en ChristenUnie werd in de gemeenteraad aangenomen.
Lees verder

Haarlemse Hagepreken in de Hout?

De ChristenUnie heeft een serie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheid van religieuze openluchtsamenkomsten in Haarlem gezien de beperkingen voor religieuze samenkomsten als gevolg van de uitbraak van Corona.
Lees verder

Houtplein op de schop

Na jarenlange discussie is het nu bijna definitief. Een meerderheid van de commissie beheer is akkoord met de herinrichting van het Houtplein en omgeving. Eind deze maand zal de gemeenteraad over het definitief ontwerp stemmen.
Lees verder

Geen investeringen in biomassa Bank Nederlandse Gemeenten

Haarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie heeft het college opgeroepen de BNG te vragen hiermee te stoppen. “Verbranden van biomassa is niet duurzaam. De gemeenteraad wil echt duurzame oplossingen en is daarom tegen biomassacentrales. Het is dan vreemd dat we aandeelhouder zijn van een bank die hierin wel investeert” aldus raadslid Frank Visser. De wethouder heeft toegezegd hier bij BNG aandacht voor te vragen.
Lees verder

Opsporing mensenhandel in Haarlem topje van ijsberg?

In Haarlem wordt jaarlijks een handvol mensenhandel zaken gesignaleerd. De ChristenUnie denkt dat dit het topje van de ijsberg is en dat Haarlem kan leren van de aanpak van de gemeente Tilburg. In deze gemeente werden het afgelopen jaar vijftig slachtoffers van mensenhandel opgespoord. Gezien het grote verschil vermoeden wij dat veel gevallen van mensenhandel in Haarlem nog onontdekt blijven. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees verder

Subsidie van Rijk voor opvang dak- en thuislozen

Dankzij een WOB-verzoek is een subsidieaanvraag van de gemeente Haarlem aan het Rijk openbaar geworden. De gemeente Haarlem vraagt hierin geld voor verbetering van de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen. In de commissie samenleving is de subsidie aanvraag inhoudelijk besproken. De ChristenUnie is blij met de aanvraag maar had graag enkele andere accenten gezien.
Lees verder

Initiatiefvoorstel: 30 km/uur de nieuwe norm

D66, SP, Actiepartij en ChristenUnie hebben in de gemeenteraad een initiatiefvoorstel ingediend om meer werk te maken van de invoering van 30 km/uur in de stad. Doel van het initiatief is om binnen de bebouwde kom 30 km/uur als standaard vast te leggen. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar dan moet dit expliciet en gemotiveerd door de gemeenteraad worden vastgelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor routes voor hoogwaardig openbaar vervoer.
Lees verder

Woningbouw in hart van Zuiderpolder

Midden in de Zuiderpolder ligt een weiland. Onder dit weiland ligt een oude vuilstort. Er waren ooit woningen gepland. Deze zijn er echter nooit gekomen omdat sanering te duur was. Nu een ontwikkelaar wel kansen ziet voor woningbouw is een meerderheid van de gemeenteraad echter tegen. De ChristenUnie zou het plan wel een kans willen geven.
Lees verder

Aanpak zwerfafval Van der Aartsportpark

Vrijwel elke ochtend ligt het parkeerterrein in het Van der Aartsportpak in Haarlem Noord vol met afval van een nabijgelegen fastfood restaurant. Volgens de ChristenUnie zijn extra afvalbakken nodig.
Lees verder

Wandelnetwerk ook in Haarlem

Recreatie Noord-Holland onderhoudt mede namens het Recreatieschap Spaarnwoude de app Wandelnetwerk Noord-Holland. Nu de druk op de duinen tijdens de Corona crisis erg groot is, zijn deze wandelroutes een uitkomst voor mensen die een rustige wandelroute zoeken. Het valt de ChristenUnie op dat de routes bijna heel Noord-Holland afdekken behalve Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmermeer. Deze gemeenten zijn nog (vrijwel) helemaal onontgonnen gebied. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Actieplan Maatschappelijke Opvang

Het college van B&W heeft een actieplan gepresenteerd om de maatschappelijke opvang te verbeteren. Het college wil hiervoor eenmalig 70.000 euro extra subsidie geven. In een debat over dit actieplan heeft de ChristenUnie gevraagd naar de onderbouwing van deze extra subsidie.
Lees verder

Actuaraad: gevolgen Corona crisis

Deze week heeft de gemeenteraad een eerste debat gehad over de gevolgen van de corona-crisis in Haarlem in een zogenaamde "actuaraad". In deze nieuwe vergadervorm spreekt de gemeenteraad over actuele onderwerpen zonder dat er besluiten worden genomen. Het is bedoeld om elkaars standpunten te verkennen. De ChristenUnie vroeg o.a. aandacht voor zwemlessen voor jonge kinderen, voor de gevolgen van de Corona-boetes en voor de kwetsbare positie van prostituees.
Lees verder

Sturing sociaal domein: medewerkers efficiënt inzetten

De gemeente wil meer grip krijgen op de uitgaven voor het sociaal domein. Dit blijkt lastig omdat cijfers in de praktijk onbetrouwbaar blijken te zijn.
Lees verder

College neemt initiatiefvoorstel ongedocumenteerden over

Het college van B&W geeft eenmalig 15.000 euro subsidie aan Stem in de Stad voor het samen met andere partijen in de stad opzetten van een programma voor ondersteuning van ongedocumenteerden. Hiermee voert het college een initiatiefvoorstel van ChristenUnie en GroenLinks uit.
Lees verder

Veel onzekerheden financieel kader 2020-2025

Zonder de corona crisis was de gemeenteraad nu bezig geweest met het herijken van de financiële uitgangspunten voor de komende jaren. Inmiddels zijn de financiën zo onzeker geworden dat een echt debat hierover lastig is. Vast staat wel dat aanpassingen nodig zijn.
Lees verder

Afvalstoffenheffing niet per persoon maar per zak

Een raadsmeerderheid lijkt de Haarlemse afvalstoffenheffing te willen aanpassen. Nu zijn er twee tarieven: voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Veel partijen willen dit nu vervangen door een systeem waarin er een apart tarief is voor 1, 2, 3 en 4 of meer personen. De ChristenUnie is het hier niet mee eens. Raadslid Frank Visser: “Hierdoor wordt de heffing voor gezinnen hoger. Het helpt ook niet om de afvalberg te verminderen”.
Lees verder

Actieplan fiets: Hoog tijd voor maatregelen

Het college van B&W heeft voor de jaren 2020-2022 een Actieplan Fiets gepresenteerd. Dit actieplan geeft aan waar de komende jaren wordt geïnvesteerd in extra fietsparkeerplekken en in verbetering van fietsroutes. De ChristenUnie is blij dat het college hier nu prioriteit aan geeft maar heeft nog veel vragen. Raadslid Frank Visser: “Voor de korte termijn zijn er veel goede acties. Maar het is wachten op het lange termijn mobiliteitsbeleid dat later dit jaar verschijnt. Om echt een impuls te geven aan de fiets in Haarlem is er meer nodig dan dit actieplan”.
Lees verder

Turnhal naast Mendelcollege moet goed ingepast

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de ontwikkeling van een nieuwe turnhal in het Pim Muliersportpark naast het Mendelcollege en de Noord-Holland Hal. De turnhal dreigt te veel ruimte in te nemen waardoor een toekomstige fietsroute vanaf de Orionweg onder het spoor door richting Bloemendaal in het gedrang komt. Ook zijn er zorgen over de parkeersituatie en de entree van het honkbalstadion.
Lees verder

Minimabeleid: succes maar ook kansen voor verbetering

Het college heeft aan de gemeenteraad een evaluatie verstuurd van het minimabeleid. De ChristenUnie is blij met de resultaten maar ziet nog wel kansen voor verbetering.
Lees verder

Bus weer terug in Spaarndam

De afgelopen weken heeft de ChristenUnie samen met Jouw Haarlem regelmatig het college gevraagd om de bus weer naar Spaarndam te laten rijden. Vandaag kwam er goed nieuws. Vanaf donderdag 14 mei is Spaarndam weer per openbaar vervoer bereikbaar.
Lees verder

Gebedspunten juni-juli 2020

  • Bidt voor wijsheid voor het college van B&W nu moet worden gewerkt aan een nieuwe begroting voor 2021 terwijl de gevolgen van de Coronacrisis nog erg onzeker zijn. Bidt dat bij eventuele bezuinigingen de juiste voorstellen worden gedaan en geen groepen mensen tussen wal en schip vallen.
  • Bidt voor mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of erg onzeker zijn over de toekomst van hun baan. Bidt voor herstel van de economie en voor wijsheid voor werkgevers hoe ze deze tijd door moeten komen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Contact is weer mogelijk maar veel reguliere activiteiten staan nog op een laag pitje. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts