Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 februari 2016

Beste leden en vrienden,

U bent van harte uitgenodigd voor onze voorjaarsledenvergadering op maandagavond 14 maart 2016. In deze vergadering worden naast reguliere agendapunten in ieder geval wijziging van de statuten door het bestuur voorgesteld.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten. Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang 20.00 uur. Locatie: Goede Herderkerk, Rechthuisstr. 9 te Haarlem.

In de agenda vindt u links naar de vergaderstukken. Deze stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage en bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531). De stukken inzake de wijziging van de statuten liggen in ieder geval tenminste vijf dagen voor de vergadering voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag van de vergadering. Ook deze stukken liggen ten huize van de secretaris.

Met hartelijke groet,

Peter van der Beek
Secretaris ChristenUnie Haarlem

Agenda ledenvergadering 14 maart 2016

 1. Opening en mededelingen
 2. Toelichting op de wijziging van de statuten en vaststellen van de gewijzigde statuten van de vereniging. Dit besluit behoeft verder de goedkeuring van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie en treedt niet eerder in werking dan nadat de betreffende notariële akte is verleden. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.
 3. Vaststellen overige deel van de agenda 
 4. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 12-10-2015
 5. Secretarieel verslag van de vereniging over het jaar 2015 
 6. Financieel verslag van de vereniging over het jaar 2015 
 7. Verslag van de fractie over het jaar 2015 
 8. Verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2015
 9. Financieel verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChistenUnie Haarlem over het jaar 2015

  PAUZE

 10. Bijdrage van Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Noord-Holland over het thema duurzaamheid.
 11. Rondvraag
 12. Datum volgende ledenvergadering
 13. Afsluiting

Voor toelichting over de nieuwe partijstructuur en de daaruit voortvloeiende gewijzigde statuten zie de congresstukken van het partijcongres van 13 juni 2015

Zoektocht nieuwe burgemeester van start

Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders aangekondigd dat hij met ingang van 2 september 2016 geen burgemeester van Haarlem meer zal zijn. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek is naar een nieuwe burgemeester (m/v). De gemeenteraad wil graag weten naar wat voor type burgemeester de voorkeur van Haarlemmers uitgaat. Daarom werden inwoners van Haarlem uitgenodigd om deel te nemen aan een korte digitale peiling.
Lees verder

Maak Haarlem toegankelijk

De ChristenUnie wil dat mensen met een beperking in Haarlem volwaardig mee kunnen doen. “Toegankelijkheid wordt wat ons betreft de nieuwe norm en dat gaat verder dan goede bedoelingen”, zegt fractievoorzitter Frank Visser. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. “Zelfs het gloednieuwe stadskantoor is nog niet goed toegankelijk en bij loket Haarlem, speciaal bedoeld voor ouderen, moet je over een drempel.” De partij wil dat deze knelpunten snel worden aangepakt en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Pas op met verhuisvraag

Mensen die onnodig in een aangepaste sociale huurwoning wonen moeten gestimuleerd worden te verhuizen. Dit stelt het college van B&W van Haarlem voor. Het college kan mensen niet verplichten te verhuizen, maar denkt wel dat mensen met een verhuiskostenvergoeding overgehaald kunnen worden een andere woning te accepteren. De ChristenUnie is kritisch over dit plan. “Hoe groot is het probleem eigenlijk, waar wordt het door veroorzaakt en wat doet zo’n verzoek met mensen? Het klinkt als een economische redenering die enigszins doorgeslagen is” aldus schaduwraadslid Rosa Barth.
Lees verder

Samen tegen armoede

Het college is met een serie voorstellen gekomen onder het motto "Samen tegen armoede" om de verschillende regelingen voor minima in Haarlem te verbeteren. De ChristenUnie steunt deze voorstellen, maar ziet ook ruimte voor meer verbeteringen. Wij hebben daarom een voorstel van de PvdA gesteund om in Haarlem te komen tot een kindpakket in plaats van allemaal losse regelingen die gericht zijn op kinderen. Zorgelijk zijn de financiën want in 2019 is er 8 ton minder en er komen mogelijk nog tegenvallers. Kortom: kunnen we dit mooie pakket volgend jaar nog steeds overeind houden?
Lees verder

Stadsdistributie naar 0 emissie in 2025

Haarlem heeft de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek getekend. Samen met ondernemings-, branche- en belangenorganisaties, voertuigproducenten, logistieke dienstverleners, verladers en winkeliers worden hiervoor plannen uitgewerkt zowel landelijk als lokaal. Zero emissie is mogelijk door introductie van elektrisch vervoer en door slimmere logistiek. De ChristenUnie heeft aangedrongen op meer tempo met het weren van vrachtwagens op smalle wegen.
Lees verder

Proef nachttrein goed monitoren en subsidie beter onderbouwen

Vanaf 2017 komt er voorlopig voor drie jaar een extra nachttrein in de nachten van vrijdag en zaterdag tussen Amsterdam en Haarlem v.v. rond 2 uur ’s nachts. Om deze proef mogelijk te maken draagt de gemeente maximaal 50.000 euro per jaar bij. De hele gemeenteraad steunt dit plan, maar is wel kritisch over het budget. Ook is er geen steun voor extra geld voor het langer open houden van de fietsenstalling.
Lees verder

Opnieuw Kamervragen Laantje van Alverna

De antwoorden op eerdere Kamervragen van de ChristenUnie over de sluiting van de spoorwegovergang Laantje van Alverna in Heemstede hebben tot nieuwe Kamervragen geleid, ditmaal ondersteund door PvdA, SP en CDA. Het lijkt er op dat ProRail weinig doet met de door ProRail en de staatssecretaris gevraagde aanbevelingen van Wandelnet en Fietsersbond over het recreatieve belang van overwegen die duidelijk moeten maken welke overwegen dicht kunnen en welke niet.
Lees verder

Onderzoek verdergaande samenwerking sociaal wijkteams en Centra Jeugd en Gezin

Verdere integratie van Centra voor Jeugd en Gezin en de sociale wijkteams moet worden onderzocht. Hiervoor pleitte de ChristenUnie bij de bespreking van de voortgangsrapportages van beide instellingen in de commissie samenleving. Ook vindt de ChristenUnie dat er meer inzicht moet komen in de resultaten.
Lees verder

Betere communicatie met belangengroepen

De gemeenten Haarlem besteed steeds meer zaken uit. Bij het onderhoud en beheer van de stad zoals afvalinzameling, wegenonderhoud en het parkeerbeheer zijn alle werkzaamheden "in regie" geplaatst wat wil zeggen dat de gemeente alleen nog maar de hoofdlijnen bepaald en de uitvoering door anderen laat doen. In de communicatie met belanghebbenden zoals Fietsersbond, Wijkraden, Politie en Connexxion gaat dit echter nog niet altijd even soepel. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Zo wil de fractie dat wegwerkzaamheden voortaan zes weken van te voren bekend worden gemaakt.
Lees verder

Gemeenteraad steunt plan slimmere straatverlichting

Een motie van de ChristenUnie om de Haarlemse straatverlichting slimmer in te richten is raadsbreed aangenomen. Tot 2018 worden in de stad 9000 van de 24000 armaturen vervangen door LED. Raadslid Frank Visser: "Dit bespaart veel energie, maar het kan nog slimmer zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid. In de wijken waar nu al LED is zoals in delen van het Vondelkwartier zie je dat af en toe het vermogen te hoog is en later op de avond en 's nachts kan dit best wat verder worden gedimd"
Lees verder

Prioriteit voor fiets bij verdelen schaarse ruimte

Openbare ruimte in Haarlem is schaars. In veel straten zijn de verschillende claims voor voetgangers, fietsen, auto, openbaar vervoer, parkeren en openbaar groen niet goed te combineren. In de nieuwe structuurvisie openbare ruimte zullen daarom keuzes moeten worden gemaakt.
Lees verder

Bussen sneller door Haarlem

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente aan een groot aantal kleine maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bussen in Haarlem minder oponthoud hebben, met name rond kruispunten. Een voorbeeld is het project HOV-noord waarbij meerdere kruispunten langs de Rijksstraatweg worden aangepakt. Daarnaast zullen op de corridor Houtplein-Buitenrustbruggen-Schipholweg meerdere maatregelen worden genomen. De ChristenUnie agendeerde het stuk in de commissie beheer omdat de plannen wat betreft onze fractie hier en daar beter kunnen.
Lees verder

Gemeentelijke communicatie moet beter

Onder inwoners van Haarlem is onderzoek gedaan hoe de communicatie van de gemeente wordt ervaren. Uit deze onderzoeken blijkt dat er nog veel te verbeteren is. Digitale communicatie wordt steeds belangrijker maar ook informatievoorziening via lokale kranten en goede telefonische bereikbaarheid blijven belangrijk. De ChristenUnie agendeerde het stuk in de commissie bestuur omdat wij meer concreet willen weten met welke maatregelen het college concreet de communicatie gaat verbeteren.
Lees verder

Aanpak wildparkeren Delftwijk-Noord

Soms moet je veel klagen bij de gemeente om een probleem opgelost te krijgen. Toen een burger na vele meldingen over wildparkeren in het groen van Delftwijk-Noord geen reactie kreeg en na 2 maanden ook geen reactie op een brief hierover aan het college van B&W trok de ChristenUnie aan de bel. Raadslid Frank Visser: “Openbaar groen gaat hier kapot door verkeerd geparkeerde auto’s terwijl dit niet nodig zou zijn als mensen niet illegaal parkeerden maar bij volle parkeerplaatsen iets verder zouden lopen naar een beschikbare plek iets verderop in de wijk”
Lees verder

Nieuw onderzoek nodig naar vrouwenopvang Blijf-groep Heemskerk

Is de kwaliteit van de vrouwenopvang van de Blijf Groep in Heemskerk inmiddels voldoende en zijn de klachten van bewoners van deze opvang voldoende onderzocht? De commissie samenleving van gemeenteraad is er nog niet uit. In het najaar meldden klokkenluiders misstanden die volgens sommigen ook nog eens in de doofpot zouden worden gestopt.
Lees verder

Gebedspunten februari 2016

- Op 17 februari wordt de vertrouwenscommissie gekozen die gesprekken gaat voeren met kandidaten voor het burgemeesterschap van Haarlem. Bidt voor deze selectieprocedure dat de beste kandidaat voor de stad gekozen zal worden.

- Naar verwachting opent in april de tweede noodopvang voor asielzoekers in Haarlem in de voormalige Boerhaavekliniek. Bidt voor een goede samenwerking tussen gemeente, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de bewoners van de wijk en vrijwilligers. Bidt dat asielzoekers zich welkom zullen voelen in Haarlem en dat bewoners geen overlast zullen ervaren. Dank dat het debat in de stad over de opvang van vluchtelingen ondanks de verschillen van mening hierover goed verloopt en dat er geen onlusten zijn zoals in sommige andere gemeenten.

- Dank voor de vele vrijwilligers die zich in de stad inzetten voor jongerenwerk, als schuldhulpmaatje of als mantelzorger. 

Agenda

7 maart Spreekuur fractie

14 maart Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts