Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 21 januari 2016

Beste leden en vrienden,

ChristenUnie Haarlem heeft het afgelopen jaar 17 nieuwe leden mogen welkom heten en groeide naar 125 leden. Een mooi resultaat van onze ledenwerfactie. Alle nieuwe leden: van harte welkom!

In 2016 gaan we door met de ledenwerfactie. Als 10% van onze stemmers lid zou zijn dan zouden we moeten kunnen doorgroeien naar 150 a 200 leden. In een van de volgende nieuwsbrieven leest u hier meer over.

Kent u mensen die nog geen lid zijn en ook nog geen nieuwsbrief van de ChristenUnie ontvangen maar ons willen steunen wijs ze dan op onze website www.christenunie.nl/lidworden.

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar vindt u berichten voor de inzet van onze fractie in de afgelopen anderhalve maand. Daarnaast staan onderaan deze nieuwsbrief ook weer enkele gebedspunten. Bidt u ook dit nieuwe jaar mee voor onze stad?

Bedankt voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Voedselbank statushouders zou niet nodig moeten zijn

Er is landelijk een proef gestart met een snellere procedure voor de aanvraag van toeslagen. Gemeenten sturen dan huurcontracten naar het Centraal Orgaan Asielzoekers die het verder afhandelt met de Belastingdienst zodat er minder controles nodig zijn dan als statushouders zelf een aanvraag doen bij de Belastingdienst voor Huurtoeslag. De vraag is echter of deze nieuwe procedure snel genoeg is nu het beroep op voedselhulp voor statushouders in Haarlem nog steeds groeit. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.
Lees verder

Kamervragen heropening spoorwegovergang Laantje van Alverna

De Raad van State heeft uitgesproken dat de spoorwegovergang Laantje van Alverna bij Heemstede weer open moet. Eerder pleitte de ChristenUnie hier al voor in Kamervragen na een werkbezoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De uitspraak in deze zaak is van belang voor een groot aantal andere nu nog onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Kamerlid Eppo Bruins die sinds zijn aantreden in december woordvoerder Infrastructuur is van de ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.
Lees verder

Snel onderzoek fietsenstallingen station

Het aantal fietsenstallingen rond station Haarlem moet verdubbelen om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft daarom in de gemeenteraad een motie ingediend om snel plannen uit te werken om nog kans te maken op een landelijke subsidiepot. Na een toezegging van de wethouder is de motie ingetrokken. Frank Visser: "De wethouder wil snel afspraken maken met NS over het beter beheren van de bestaande stallingen. Dit moet echter geen maanden meer duren want dan verliezen we kostbare tijd voor een lange termijn oplossing terwijl de subsidiepot hiervoor in 2017 leeg zal zijn"
Lees verder

Meer zeggenschap gemeenteraad over doelgroepenvervoer

Vanaf 2017 krijgen Haarlem en omliggende gemeenten een nieuw systeem voor doelgroepenvervoer. Het vervoer en de centrale die de vervoerders aanstuurt worden apart aanbesteed. De bedoeling is dat straks meerdere vervoerders in de regio rondrijden onder regie van deze centrale en dat stapsgewijs verschillende vormen van doelgroepenvervoer van de verschillende gemeenten worden gebundeld. Zo hoopt de regio op efficiencywinst. De ChristenUnie wil meer invloed van de gemeenteraad op deze aanbesteding. Raadslid Frank Visser: “Details kunnen grote gevolgen hebben voor de gebruikers van bijvoorbeeld het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer. Er zijn nu nog te veel vragen”
Lees verder

Duurzaamheidsmonitor onder de maat

De Haarlemse duurzaamheidsmonitor is niet meer dan een verslag van activiteiten. Raadslid Frank Visser: “Mooi dat er zoveel op het gebied van duurzaamheid in de stad gebeurt, maar heeft het ook effect? Dat kun je niet uit deze monitor halen. Je kunt ook niet de ontwikkeling in de loop van de jaren zien. De ChristenUnie wil daarom volgend jaar een betere monitor met duidelijke feiten en cijfers”
Lees verder

Waarderhaven lijkt bodemloze put

Saneren en brandveilig maken van de Waarderhaven blijkt 1,9 miljoen euro meer te kosten dan verwacht. Raadslid Frank Visser: “Wij zijn onaangenaam verrast door deze tegenvaller. Juist vanwege de complexiteit van het project was het uitbesteed, maar nu blijken toch de risico’s op het bord van de gemeente te komen. Dit is heel zuur want we hadden voor dit geld veel andere mooie dingen in de stad kunnen doen.” De ChristenUnie is wel blij dat de Waarderhaven eindelijk wordt aangepakt. “De situatie was hier zeer onveilig en dit is jarenlang op zijn beloop gelaten. Ook de grond is sterk vervuild. Er is daar in de loop der jaren illegaal allerlei troep gestort. “
Lees verder

Subsidie voor sociale huur en ondergronds parkeren

Langs de Azieweg bij winkelcentrum Schalkwijk worden twee woontorens gebouwd. Dit project lag stil door de economische crisis. Dankzij subsidie van de gemeente kan het project nu toch starten. Raadslid Frank Visser: "Inmiddels is de woningmarktcrisis echter voorbij. De ChristenUnie vindt dat de ruim 1 miljoen euro subsidie hier verkeerd wordt besteed"
Lees verder

Vluchtelingenopvang in Boerhaavekliniek

De gemeenteraad is akkoord met het vestigen van een noodopvang voor vluchtelingen in de voormalige Boerhaavekliniek voor de periode van één jaar. De ChristenUnie steunt de opvang. Wel vindt de fractie dat niet kan worden beloofd dat de opvang maar voor één jaar blijft. Raadslid Frank Visser: “We weten niet hoe de situatie over één jaar is. De intentie is dat het maar voor één jaar is maar garanties zijn niet te geven. Fracties die nu zeggen dat het maximaal één jaar is kunnen dit wellicht niet waarmaken” Alleen VVD en Trots Haarlem stemden tegen.
Lees verder

Westergracht: kappen of niet?

De Westergracht is opnieuw geasfalteerd. Volgens het college moeten de 41 hoge populieren langs deze weg worden gekapt. Er komen dan eiken terug die een langere levensduur hebben dan de snel groeiende populieren. Reden voor de kap is dat bij het terugbrengen van het fietspad aan de zuidzijde te veel schade zou ontstaan aan de bomen. Deze bomen zouden dan een gevaar opleveren voor de veiligheid en binnen een paar jaar het loodje leggen. Nu al vallen er regelmatig takken van de bomen. Bovendien zouden de bommen sowieso binnen 5 a 20 jaar moeten worden vervangen.
Lees verder

Niet het wiel opnieuw uitvinden in sociaal domein

Slechts drie aanvragen voor een subsidieregeling voor innovaties in het sociaal domein zijn door het college gehonoreerd. Andere aanvragen zouden niet innovatief genoeg zijn of onvoldoende uitgewerkt. Samen met andere fracties is de ChristenUnie hierover teleurgesteld. Raadslid Frank Visser: “De gemeente moet niet wachten op initiatieven, maar ook zelf kijken hoe ze innovaties kan stimuleren bij de bestaande aanbieders en goede ideeën van andere gemeenten kopiëren”
Lees verder

Meer aandacht voor Zuid-Kennemerland in metropoolregio

Alle gemeenten tussen Zandvoort en Lelystad werken op ruimtelijk en economisch gebied samen in de metropoolregio Amsterdam. Begin 2016 wordt voor dit gebied een ruimtelijk-economische actieagenda vastgesteld door de gezamenlijke colleges van B&W van alle gemeenten voor de periode tot 2020. Donderdag sprak de raadscommissie ontwikkeling over een conceptversie van deze nota. De ChristenUnie wil in deze agenda meer aandacht voor de woningbouwopgave van Zuid-Kennemerland en voor verbetering van het fiets- en OV-netwerk.
Lees verder

Prostitutieleeftijd snel van 18 naar 21 jaar

De minimale leeftijd van prostituees in Haarlem gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. Hiervoor tekent zich een meerderheid af in de Haarlemse gemeenteraad. Een half jaar geleden kreeg een motie hierover van de ChristenUnie onvoldoende steun maar nu lijkt een meerderheid in zicht. Donderdag sprak de raadscommissie samenleving over de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van CDA en ChristenUnie over onder meer de aanpak van loverboys. Deze partijen deden daarbij het voorstel niet langer te wachten met de verhoging van de prostitutieleeftijd.
Lees verder

Woonvisie moet ambitieuzer en concreter

Haarlem groeit en daarmee de vraag naar woningen. Ook verduurzaming van woningen wordt steeds belangrijker door de stijgende energieprijzen en de opgave voor het sparen van het milieu. In de commissie ontwikkeling spraken gemeenteraadsleden daarom over de aanpassing van de woonvisie.
Lees verder

Gebedspunten januari 2016

- Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders aangekondigd dat hij met ingang van 1 september 2016 zijn werk voor Haarlem stopt. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek is naar een nieuwe burgemeester (m/v). Er moeten veel stappen worden doorlopen om uiteindelijk in september een nieuwe burgervader of burgermoeder te installeren en te beëdigen. De eerste stap is het opstellen van een zogeheten profielschets, waarin staat waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen.

Op 17 februari stelt de gemeenteraad het profiel vast en wordt de vertrouwenscommissie gekozen. Bidt voor deze selectieprocedure dat de beste kandidaat voor de stad gekozen zal worden.

De gemeenteraad wil graag dat Haarlemmers meedenken over het type burgemeester. Tot maandag 1 februari kunnen Haarlemmers via www.haarlem.nl via een korte digitale peiling hun mening geven over het profiel van de burgemeester.

- Het komend jaar wordt er hard gewerkt aan de realisatie van extra woningen in Haarlem om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen korter te maken en ruimte te vinden voor asielzoekers die een status hebben gekregen (statushouders) en dus langere tijd in Nederland mogen blijven. Bidt voor een soepele besluitvorming. Bidt ook voor mensen die al jaren wachten op een woning en van de ene tijdelijke naar de andere tijdelijke locatie moeten verhuizen. Dit kan veel stress geven.

- Het college gaat op verzoek van de gemeenteraad werken aan een betere toegang tot de schuldhulpverlening. Helaas zijn er veel mensen in de stad die zonder hulp van de gemeente niet van hun schuld afkomen. Een dergelijk traject is zwaar maar bied ook de mogelijkheid voor een nieuwe start. Bidt voor goede begeleiding en dat het aantal mensen in de stad met financiele problemen zal afnemen.

- Binnenkort opent een tweede noodopvang voor asielzoekers in de stad in de voormalige Boerhaavekliniek in Schalkwijk. Bidt voor een goede samenwerking met de buurt en voor genoeg vrijwilligers uit de stad. Dank dat het debat in de stad over de opvang van vluchtelingen ondanks de verschillen van mening hierover goed verloopt en dat er geen onlusten zijn zoals in sommige andere gemeenten. 

Agenda

5 februari Stadsgebed Haarlem

8 februari Spreekuur fractie

7 maart Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts