Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 8 maart 2016

Beste leden en vrienden,

Aanstaande maandagavond is de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging met de agenda zoals ook in de vorige nieuwsbrief is opgenomen. Wij hopen u te mogen ontmoeten. Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang 20.00 uur. Locatie: Goede Herderkerk, Rechthuisstr. 9 te Haarlem.

Verder vindt u in deze nieuwsbrief weer nieuwsberichten van de afgelopen maand en een aantal actuele gebedspunten. U kunt ook zelf meedoen met ons. Onze fractie is met enkele grotere projecten bezig dit voorjaar waar wij hulp van enkele vrijwilligers kunnen gebruiken. Heeft u een paar uur beschikbaar voor het afnemen van enquetes meldt u dan aan via fractie@haarlem.christenunie.nl of bel mij via 06-54654291. Ook zoeken we nog enkele wijkcontactpersonen.

Ontvangt u deze nieuwsbrief maar bent u nog geen lid?
Alle abonnes van deze nieuwsbrief die nog geen lid zijn ontvangen binnenkort een persoonlijke mail met de oproep om lid te worden. Zou u alvast willen overwegen of u ons ook op deze manier wilt steunen? Lidmaatschap kost 52 euro per jaar en is aftrekbaar als gift van de belasting. In het eerste jaar krijgt u 10 euro korting of kunt u een boek uitkiezen als welkomsgeschenk.

Ook als u geen lid wordt zullen we u uiteraard deze gratis nieuwsbrief blijven sturen. Wij willen u nogmaals bedanken voor uw support!

Met hartelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Regionaal fietsnetwerk vertoont nog gaten

Haarlem heeft samen met de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland een visie opgesteld voor een regionaal fietsnetwerk. Voor de belangrijkste fietsroutes voor het woon-werkverkeer zijn de knelpunten in kaart gebracht. Oplossing van deze knelpunten kost zo’n 15 miljoen euro. Geld hiervoor moet komen uit de begroting van de provincie en de gemeenten en het nieuwe regionale mobiliteitsfonds waarin de gemeenten zo’n 2 miljoen sparen voor fietsmaatregelen. De ChristenUnie vindt het voorgestelde fietsnetwerk niet compleet. Veel belangrijke verbindingen ontbreken en het budget is te beperkt om ook nog knelpunten op de routes die nu nog niet zijn opgenomen in het netwerk op te lossen.
Lees verder

Betere afhandeling meldingen en klachten burgers

Als je een melding doet bij de gemeente verwacht je dat er wat mee wordt gedaan en dat je goed wordt geïnformeerd over de voortgang. Omdat de ChristenUnie klachten ontving over de afhandeling van meldingen stelden wij vragen. Inmiddels heeft de gemeente het meldingen systeem op een aantal punten verbeterd.
Lees verder

Nog veel verbeterpunten HOV-noord

De raadscommissie beheer heeft nog veel vragen over de plannen voor HOV-Noord. De ChristenUnie is blij dat in het voorlopig ontwerp op veel plekken de doorstroming voor OV, fiets en auto op de Rijksstraatweg verbetert. Maar met name rond het kruispunt Planetenlaan-Jan Gijzenkade aan beide zijden van de brug zijn nog aanpassingen nodig. Er is hier meer ruimte nodig voor fietsers en voor auto’s die rechtsaf willen vanuit het noorden richting Planetenlaan. Ook de inrichting van de bushaltes kan beter.
Lees verder

Vertrouwenscommissie aan de slag

Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders aangekondigd dat hij met ingang van 2 september 2016 geen burgemeester van Haarlem meer zal zijn. Dat betekent dat de gemeenteraad op zoek is naar een nieuwe burgemeester (m/v). In een extra raadsvergadering stelde de gemeenteraad woensdag het profiel vast en werd de vertrouwenscommissie gekozen die gesprekken gaat voeren met kandidaten. ChristenUnie-raadslid Frank Visser is verkozen als één van de zeven leden van deze commissie.
Lees verder

Smaakmakers 2018-2019

Op 18 maart lanceren PerspectieF en de ChristenUnie Smaakmakers 2018|2019. Dit wordt een avond waarbij jongeren met politieke ambities worden gemotiveerd door Gert Jan Segers en geïnspireerd door jonge raads- en statenleden. Dus wil jij binnen de lokale politiek graag een rol vervullen, wil jij in contact komen met de huidige jonge raads- en statenleden en wil je meer weten over Smaakmakers2018|2019, geeft je dan op!
Lees verder

Kamerlid bezoekt Nedtrain Haarlem en Fietsenkelder

Maandag bracht ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins op uitnodiging van de Nederlandse Spoorwegen een werkbezoek aan Haarlem. Hij liep mee met een conducteur, liet zich informeren over de ontwikkelingen rondom de exploitatie van het vastgoed op stations, bezocht het revisiebedrijf Nedtrain in Haarlem Oost en verdiepte zich in de knelpunten rond het fietsparkeren.
Lees verder

Gebedspunten maart 2016

- Medio maart sluit de sollicitatietermijn voor de nieuwe burgemeester van Haarlem. De commissaris van de Koning en in een later stadium de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gaan de komende periode gesprekken voeren met kandidaten voor het burgemeesterschap van Haarlem. Bidt voor deze selectieprocedure dat de beste kandidaat voor de stad gekozen zal worden.

- Haarlem werkt aan een nieuwe woonvisie. De vraag naar woonruimte is onverminderd hoog. Wachtlijsten zijn lang en huizenprijzen stijgen weer waardoor het met name voor jongeren lastig is een woning te vinden. Ook ligt er een grote opgave om woningen te realiseren voor de groeiende vraag van statushouders. Voorkomen moet worden dat mensen die al lang op een woning wachten nog langer moeten wachten. Bidt voor creatieve oplossingen en voor een voorspoedige realisatie van nieuwe woningen.

- Woningmarktbeleid wordt ook steeds meer regionaal. De komende periode moet Haarlem op grond van de landelijk gewijzigde woningwet ook met omliggende gemeenten een woningmarktregio vormen. Dit heeft niet alleen gevolgen in welke plaatsen Haarlemmers makkelijker in aanmerking komen voor een woning maar ook voor het werkgebied van woningcorporaties. Sommie corporaties moeten mogelijk splitsen of juist fuseren. Daarnaast moeten corporaties door landelijke regels taken afstoten. Woningcorporaties in onze regio zullen hierdoor een nieuwe strategie moeten bepalen.

- De nieuwe daklozenopvang aan de Wilhelminastraat geeft meer overlast dan verwacht. Oorzaak lijkt ook te zijn dat ondanks de groei er nog een tekort aantal bedden is. Bidt dat er snel goede oplossingen worden gevonden voor deze problemen.

- Dank voor de vele vrijwilligers die zich in de stad inzetten voor de opvang van asielzoekers.

- De laatste maanden heeft de gemeente te maken met een aantal forse tegenvallers rond het stationsplein, de vernieuwing van de Buitenrustbruggen en het opknappen van de Waarderhaven. In totaal telt dit op tot enkele miljoenen euro. Hierdoor dreigt opnieuw noodzakelijk onderhoud elders in de stad uitgesteld te worden waardoor de achterstanden oplopen. Over de financien in het sociaal domein valt nog weinig te zeggen omdat de resultaten van 2015 nog niet bekend zijn. Het lijkt goed te gaan maar er zijn nog veel onzekerheden. Landelijk staan verder budgetten voor onder meer beschermd wonen onder druk wat grote gevolgen kan hebben voor de Haarlemse begroting. De komende maanden moet het college met in het achterhoofd deze tegenvallers keuzes maken voor de kaders van de begroting voor 2017. Bidt voor juiste keuzes.

Uitnodiging ledenvergadering 14 maart 2016

U bent van harte uitgenodigd voor onze voorjaarsledenvergadering op maandagavond 14 maart 2016. In deze vergadering worden naast reguliere agendapunten in ieder geval wijziging van de statuten door het bestuur voorgesteld.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten. Inloop vanaf 19.45 uur en aanvang 20.00 uur. Locatie: Goede Herderkerk, Rechthuisstr. 9 te Haarlem.

In de agenda vindt u links naar de vergaderstukken. Deze stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage en bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531). De stukken inzake de wijziging van de statuten liggen in ieder geval tenminste vijf dagen voor de vergadering voor de leden ter inzage tot na afloop van de dag van de vergadering. Ook deze stukken liggen ten huize van de secretaris.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Toelichting op de wijziging van de statuten en vaststellen van de gewijzigde statuten van de vereniging. Dit besluit behoeft verder de goedkeuring van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie en treedt niet eerder in werking dan nadat de betreffende notariële akte is verleden. Lees hier de belangrijkste wijzigingen.
 3. Vaststellen overige deel van de agenda 
 4. Verslag van de ledenvergadering gehouden op 12-10-2015
 5. Secretarieel verslag van de vereniging over het jaar 2015 
 6. Financieel verslag van de vereniging over het jaar 2015 
 7. Verslag van de fractie over het jaar 2015 
 8. Verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem over het jaar 2015
 9. Financieel verslag van de Stichting Fractieondersteuning ChistenUnie Haarlem over het jaar 2015

  PAUZE

 10. Bijdrage van Michel Klein, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Noord-Holland over het thema duurzaamheid.
 11. Rondvraag
 12. Datum volgende ledenvergadering
 13. Afsluiting

Voor toelichting over de nieuwe partijstructuur en de daaruit voortvloeiende gewijzigde statuten zie de congresstukken van het partijcongres van 13 juni 2015

Agenda

14 maart Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts