Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 25 maart 2017

Beste leden en vrienden,

We kunnen terugkijken op een mooi resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen al was het net niet genoeg voor een extra zetel. In deze regio kregen we honderden extra stemmen met een opvallende grote stijging in de gemeente Zandvoort. Tussen de campagne door is de afgelopen weken ook het raadswerk in Haarlem doorgegaan. In deze nieuwsbrief leest u alles over de inzet van onze fractie.

Aanstaande maandagavond hopen wij u weer te ontmoeten tijdens onze voorjaarsvergadering. We spreken dan onder andere over de gemeenteraadsverkiezingen die al weer over een jaar zijn en hebben een interessante gastspreker over het thema "armoede in Haarlem". Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de agenda. U bent van harte welkom!

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Clientondersteuning moet echt onafhankelijk zijn

Mensen die gebruik maken van bijvoorbeeld de WMO of de jeugdhulp hebben het recht op onafhankelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken met hulpverleners. Het college wil dit grotendeels regelen binnen het sociaal wijkteam. Dit team van professionals verleent echter ook zelf hulp en werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. ChristenUnie Haarlem vindt dat clienten als ze dat willen ondersteuning van een echte onafhankelijke persoon kunnen krijgen. Rosa Barth sprak hierover in de commissie samenleving.
Lees verder

Projecten vergeten in Structuurvisie Openbare Ruimte

Donderdag sprak de gemeenteraad voor het eerst over de concept structuurvisie openbare ruimte voor Haarlem. In deze visie staan plannen voor de inrichting van Haarlem tot 2040. Waar moet er bijvoorbeeld meer oppervlaktewater komen, hoe verdeeld het verkeer zich over de stad en waar moet er extra ruimte komen voor bomen, voetgangers en/of fietsers.
Lees verder

Stembureau station mogelijk volgend jaar vroeger open

Het stembureau op station Haarlem was bij de Tweede Kamer verkiezingen zo populair dat er lange rijen ontstonden. Veel kiezers misten hierdoor hun trein. Het Haarlemse stationsstembureau ging pas om 7.30 uur open zoals alle andere stembureaus in de stad. Op station Castricum kon je echter al vanaf middernacht stemmen. De ChristenUnie stelde daarom daags na de verkiezingen mondelinge vragen in de gemeenteraad.
Lees verder

Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem 27 maart

U bent van harte uitgenodigd voor de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem op maandagavond 27 maart.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten. Voor de pauze zullen wij de bestuurlijke zaken behandelen en na de pauze zal dhr. Ruud van der Jagt spreken over armoede in Haarlem.

Locatie: Goede Herderkerk, Rechthuisstraat 9, Haarlem Noord

Tijd: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

In de agenda vindt u links naar de vergaderstukken. Deze stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage bij de secretaris thuis (Roordastraat 116, telefoon: 023-5338653 of 06-53783531). 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen van de agenda
 4. Goedkeuren van het secretarieel verslag van het bestuur over het jaar 2016
 5. Verslag van de fractie over het jaar 2016 en verslag van de stichting fractie ondersteuning over het jaar 2016.
 6. Formele besluitvorming gemeenteraadsverkiezingen 2018
 7. Resultaat verkiezingen 15 maart 2017.
 8. Pauze
 9. Bijdrage van dhr. Ruud van der Jagt over armoede in Haarlem + vragen + discussie
 10. Vaststellen datum najaarsvergadering 2017: oktober 2017
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door Johan Slik

Kortere wachttijden en doorbreken taboe woningen Oudeweg

Bij de raadsbehandeling van de woonvisie heeft de ChristenUnie 3 moties ingediend om meer woningen in Haarlem te realiseren. De moties werden door een groot deel van de oppositie gesteund maar kregen helaas geen steun van de coalitiepartijen.
Lees verder

Woonvisie moet ambitieuzer

Het college heeft de Woonvisie gepresenteerd. Het college wil tot en met 2025 7500 extra woningen toevoegen waarvan 1.900 sociale huurwoningen. Deels betreft dit vervangende nieuwbouw van gesloopte of te slopen woningen. Dit is ook inclusief de woningen die in 2016 zijn gebouwd, bijvoorbeeld in Schalkwijk bij Entree Oost. Volgens de ChristenUnie is dit aantal woningen te laag. Raadslid Frank Visser: “De wachtlijsten zullen nauwelijks afnemen en de huizenprijzen stijgen in Haarlem na de economische crisis in middels al weer naar recordhoogte. Er is meer nodig!”
Lees verder

Neem de tijd voor herontwikkeling Drijfriemenfabriek

Een deel van de gemeenteraad wil de Drijfriemenfabriek aan het Spaarne tussen het spoor naar Amsterdam en de Prinsenbrug verkopen aan de huidige gebruikers (het stadsstrand en de muziekoefenruimtes van de Oerkap). Een ander deel wil juist zo snel mogelijk verkopen aan de hoogste bieder. De ChristenUnie wil dat eerst dat opnieuw naar de stedenbouwkundige uitgangspunten wordt gekeken. Raadslid Frank Visser: “De huidige visie kijkt goed naar de waarde van dit monumentale gebouw wat flink zal moeten worden opgepakt maar er wordt te weinig gekeken naar de mogelijkheden van deze locatie als entree van de stad langs het Spaarne en de Oudeweg”
Lees verder

Egelantier wordt hotel

De ChristenUnie steunt het plan voor de realisatie van een hotel in de Egelantier. Dit levert de stad extra inkomsten. Niet alleen door toeristenbelasting maar vooral ook doordat elke overnachting ook leidt tot uitgaven in de stad.
Lees verder

Basisinfrastructuur kan overzichtelijker

Een groot aantal instellingen verzorgt in Haarlem de zogenaamde basisinfrastructuur. Dit zijn voorzieningen op het gebied van welzijn en zorg die voor iedereen zonder verwijzing toegankelijk zijn. Denk aan speeltuinen en activiteiten in buurthuizen. De gemeente probeert te zorgen dat al deze initiatieven elkaar versterken en goed samenwerken. Dit gaat steeds beter maar volgens de ChristenUnie blijven er verbeterpunten. De raadscommissie samenleving sprak over de voortgang.
Lees verder

Kosten gehandicaptenparkeerplaats Haarlem veel te hoog

Haarlem staat van de 25 grootste gemeenten op plek 7 als het gaat om kosten voor een gehandicapten parkeerplaats, zo bleek tijdens een uitzending van VARA’s Kassa. Een gehandicaptenparkeerplaats kost in Haarlem maar liefst 456 euro. In de gemeente Oss kost dit exact 0 euro. De ChristenUnie gaat mondelinge vragen stellen in de gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "De kosten in Haarlem moeten omlaag. Je kunt dit bedrag niet van gehandicapten vragen, zeker niet als ze moeten rondkomen van een minimuminkomen"
Lees verder

Haarlem Filehoofdstad? ChristenUnie doet er wat aan!

Haarlem is de Filehoofdstad van 2016 zo maakte deze week TomTom bekend. Frank Visser, raadslid en kandidaat nr. 38 van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen sprak hierover met radio Haarlem105. Visser: "Er is veel te weinig aandacht in de Tweede Kamer voor de bereikbaarheid van onze regio. Er worden rond Amsterdam miljarden geinvesteerd in extra asfalt maar dat is allemaal aan de zuid en oostkant terwijl ten westen van Amsterdam ook honderduizenden mensen wonen. De afgelopen 4 jaar was er in de Tweede Kamer slechts 1 motie over de bereikbaarheid van Haarlem en die was van de ChristenUnie. Voor de bereikbaarheid van andere regio's is veel meer aandacht. Dit moet veranderen!"
Lees verder

ChristenUnie steunt plan University College koepel

Na een marathonzitting staakten de stemmen in de Raad over het plan voor realisatie van een University College door stichting Panopticon in de voormalige Koepelgevangenis. Normaal gesproken zou de raad dan in de volgende raadsvergadering moeten beslissen maar het Rijksvastgoedbedrijf wilde na eerder uitstel vandaag een besluit van de gemeente of zij de voormalige Koepelgevangenis aankoopt om deze gelijk door te verkopen aan stichting Panopticon of niet. Uiteindelijk hakte het college diep in de nacht de knoop door al was dit niet unaniem. Panopticon mag door met haar plannen.
Lees verder

ChristenUnie tegen parkeerreferendum

De ChristenUnie heeft als enige fractie in de gemeenteraad tegen het parkeerreferendum gestemd. Raadslid Frank Visser: “Het gaat om een heel pakket maatregelen waar je moeilijk een simpele ja/nee vraag over kan stellen en het is een raadgevend referendum dus uiteindelijk ligt de bal toch weer bij de raad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn straks het ultieme referendum”
Lees verder

Evaluatie dagelijks beheer en nieuwe aanpak groot onderhoud

Sinds enige tijd werkt de gemeente bij het dagelijks beheer van de stad “in regie”. Een groot aantal contracten is gebundeld in 7 nieuwe contracten waarbij de externe partijen volledig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering als ze maar de afgesproken kwaliteitsniveaus halen. De raadscommissie beheer sprak over de resultaten en over de plannen om ook het groot onderhoud anders aan te pakken
Lees verder

Eén potje voor initiatieven uit de stad

Om meer ruimte te geven aan bewonersinitiatieven stelt het college voor een leefbaarheid & initiatievenbudget in te stellen. Dit kan door budgetten die nu nog heel specifiek zijn omschreven en niet rechtstreeks voor alle Haarlemmers toegankelijk zijn om te zetten naar één budget met soepelere criteria. Het voorstel van het college om dit leefbaarheid & initiatievenbudget in te stellen is tot stand gekomen na participatie met wijkraden en initiatiefnemers. Niet alle participanten zijn het eens met het voorstel en ook in de gemeenteraad zijn nog veel vragen. De onderstaande reactie van de ChristenUnie is gepubliceerd in de Stadskrant.
Lees verder

Besluit stationsplein uitgesteld

Het college wil de natuurstenen op het stationsplein snel vervangen door beton. Steeds repareren van loszittende stenen is namelijk duur terwijl het onderhoud van beton goedkoop is. Het kost echter jaren voordat de investering in beton terugverdiend is terwijl er ondertussen serieuze plannen zijn om het kantorencomplex Beresteijn aan de zuidkant van het plein inclusief de Beyneshal te herontwikkelen. De ChristenUnie heeft daarom gepleit voor een pas op de plaats.
Lees verder

Agenda

27 maart Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem
7 april Stadsgebed Haarlem
8 mei Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem maart 2017

 • Dank voor het mooie verkiezingsresultaat voor de ChristenUnie. Bidt voor de kabinetsformatie dat er goede besluiten worden genomen voor ons land. Bidt ook voor wijsheid voor de Tweede Kamerfractie in het geval er een beroep wordt gedaan op de ChristenUnie om mee te doen aan de kabinetsonderhandelingen.
 • Binnenkort start de programmacommissie van ChristenUnie Haarlem met het schrijven van het verkiezingsprogramma. Bidt voor creativiteit en inzicht welke punten in het programma moeten worden opgenomen
 • Het college is bezig met het voorbereiden van de Kadernota die de contouren schetst van de begroting voor de komende jaren. Bidt voor wijsheid voor het college waar extra geld aan moet of juist minder geld aan kan worden besteed.
 • College en raad zijn in gesprek over de toekomst van Haarlem als klimaatneutrale stad in 2040. Dit vraagt grote investeringen met nog veel onzekerheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanleggen van een collectief warmtenet en het afkoppelen van aardgas. De komende maanden wordt hier veel onderzoek naar gedaan waaronder een proefboring in Schalkwijk. Bidt dat de juiste besluiten worden genomen.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts