Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 4 september 2015

Beste leden en vrienden,

Na een lang zomerreces is de gemeenteraad inmiddels al weer twee weken aan de slag. In deze nieuwsbrief leest u alle nieuwtjes van de afgelopen tijd en enkele actuele gebedspunten.

Ledenvergadering
U bent namens het bestuur van harte uitgenodigd op onze najaarsvergadering op maandag 12 oktober 2015 in de Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.45 welkom en staat de koffie klaar.

In de volgende nieuwsbrief vindt u de officiele uitnodiging met de agenda. Vast staat in ieder geval dat er stemmingen zullen worden gehouden over de voordracht van het bestuur voor twee nieuwe bestuursleden.

Mocht u vragen hebben of ideeen van onderwerpen waar wij het komend jaar mee aan de slag zouden moeten, neemt u dan gerust contact met ons op! U bent ook welkom tijdens het spreekuur van onze fractie.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Wordt contactpersoon voor uw wijk!

Haarlem telt 36 wijken en 34 wijkraden. De ChristenUnie-fractie weet graag wat er leeft in de wijken. Zo kunnen wij zelf zaken op de agenda van de gemeenteraad zetten die leven in de wijken. Wij zoeken daarom voor iedere wijk een contactpersoon. De fractie zal een aantal wijken voor zijn rekening nemen maar wij hebben ook mensen van buiten de fractie nodig om goed contact met alle wijken te kunnen onderhouden. Zo kunnen er ook meer mensen betrokken worden bij het werk van de fractie.

Als wijkcontactpersoon:

  • bent u aanspreekpunt van de ChristenUnie voor de wijkraad en andere belangengroepen in 1 a 3 wijken
  • bezoekt u minimaal 1x per jaar een wijkraadsvergadering in deze wijk(en)
  • houdt u voor de fractie in de gaten wat er leeft in deze wijken door bijvoorbeeld het lezen van de wijkkrant.

Is dit wat voor u? Stuur dan een mail naar fractie@haarlem.christenunie.nl of bel met gemeenteraadslid Frank Visser: 06-54654291

Bestuur stelt twee nieuwe bestuursleden voor

Op dit moment bestaat het bestuur van ChristenUnie Haarlem uit twee leden: Fred Drenth en Peter van der Beek. Op de ledenvergadering van 12 oktober zullen er nieuwe bestuursleden worden gekozen zodat het bestuur, als de leden daarmee instemmen, vanaf dan uit vier personen bestaat. Hieronder stellen de kandidaten zich aan u voor.
Lees verder

Bouwleges onterecht geïnd

In wijken met een verouderd bestemmingsplan int de gemeente Haarlem bouwleges terwijl dit wettelijk niet is toegestaan. Het gaat onder meer om het Rozenprieel. Burgers moeten zelf bezwaar maken tegen de leges en zijn anders hun geld kwijt. Raadslid Frank Visser: "Ik vind dit niet kunnen. De gemeente heeft zelf de bestemmingsplannen niet op tijd geactualiseerd. De boete voor de gemeente is dan dat ze geen bouwleges mag vragen. Het is vreemd dat burgers hiervoor een bezwaarprocedure moeten starten en zelfs niet actief worden geinformeerd dat ze recht hebben op teruggave van de bouwleges!". De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.
Lees verder

Tweede Kamer wil onderzoek aansluiting N208 op A9

Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer minister Schultz van Haegen gevraagd onderzoek te doen naar een aansluiting van de Westelijke Randweg van Haarlem op de A9 bij Velserbroek. Een motie ingediend door ChristenUnie Kamerlid Carla Dik-Faber kreeg de steun van bijna alle fracties. Alleen SP, Partij voor de Dieren en 5 Kamerleden van afgesplitste fracties stemden tegen.
Lees verder

Scenario's voor bouw basisscholen

Door de onverwacht sterke groei van het aantal leerlingen wordt er de komende jaren 10 miljoen extra geïnvesteerd in lokalen voor basisscholen. In totaal gaat het om een investering van 30 miljoen euro. Raadslid Frank Visser: “Het is mooi dat Haarlem weer groeit maar we moeten zorgen dat we beter voorbereid zijn op verdere groei. Ik ben dan ook blij dat de gemeenteraad een motie heeft aangenomen van de ChristenUnie om verder vooruit te kijken en scenario’s door te rekenen”.
Lees verder

Kadernota: financien nog niet rooskleurig

De Kadernota vormt de basis voor de begrotingen van de komende jaren. Tijdens het debat over de Kadernota heeft de ChristenUnie onder meer voorstellen ingediend over de aanpak van zwerfafval, het kritischer kijken naar vervangingsinvesteringen in de cultuursector, het binnenhalen van subsidies voor verkeersveiligheid, het bestrijden van mensenhandel, de realisatie van sociale huurwoningen met een lage energierekening, de bundeling van internetsites, het verbeteren van de mogelijkheden voor digitale participatie, het sneller komen tot één Omgevingsvisie voor Haarlem en het verbeteren van de sociale buurtmarktplaats BUUV. Uiteindelijk zijn 5 moties van de ChristenUnie aangenomen. Lees hier de debatbijdrage van de ChristenUnie en alle voorstellen.
Lees verder

Raad Haarlem verwerpt begroting recreatieschap Spaarnwoude

Op voorstel van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad van Haarlem zich uitgesproken tegen de begroting voor het recreatieschap Spaarnwoude. Raadslid Frank Visser: “Al jaren geeft het recreatieschap meer geld uit dan dat er binnenkomt. Realisatie van bezuinigingen en creëren van meer inkomsten gaat veel te traag. De reserves raken op. De ChristenUnie wil dat het recreatieschap nu snel maatregelen neemt. De zeggenschap in het recreatieschap is verdeeld over meerdere gemeenten via een gemeenschappelijke regeling. Wij gaan nu ook andere gemeenteraden proberen te mobiliseren om het bestuur te doordringen van het belang dat het recreatieschap snel financieel gezond wordt”
Lees verder

Station Bloemendaal ook voor Haarlem Noord

Gemeenten in Zuid-Kennemerland sparen sinds kort voor gezamenlijke mobiliteitsprojecten. Hiervoor is een mobiliteitsfonds opgericht. Het eerste resultaat is dat het komend jaar zal worden gewerkt aan het beter koppelen van enkele verkeerslichtinstallaties aan de oostkant van de stad. Eind juni besprak de gemeenteraad het eerste jaarverslag. De ChristenUnie pleitte hierbij voor een intensievere aanpak van het regionale fietsnetwerk en voor verbetering van de bereikbaarheid van station Bloemendaal.
Lees verder

IJdijk Spaarndam veiliger

Nu er een persleiding is aangelegd onder de IJdijk door het oude dorp van Spaarndam gaat de gemeente de dijk dit najaar opnieuw inrichten. In de gemeenteraad is discussie ontstaan hoe de dijk veiliger kan worden.
Lees verder

Loonkostensubsidie voor niet-uitkeringsgerechtigden

De gemeenteraad heeft een nieuwe verordening vastgesteld over de loonkostensubsidie in de Participatiewet. Raadslid Frank Visser: “Het doel van de participatiewet is om mensen niet meer naar een sociale werkplaats te sturen maar met een subsidie bij gewone werkgevers aan de slag te laten gaan. Lastig punt daarbij is het bepalen van de hoogte van de loonkostensubsidie”
Lees verder

Verbetering urgentieverklaring in huisvestingsverordening

De gemeenten in Zuid-Kennemerland krijgen een nieuwe huisvestingsverordening. Deze verordening regelt onder andere de verdeling van de sociale huurwoningen. Zo gelden er voor deze huurwoningen inkomensgrenzen om te zorgen dat de woningen worden verhuurd aan de doelgroep. De ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de criteria om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring en voor de positie van gescheiden mensen met kinderen.
Lees verder

ChristenUnie wil afvalstoffenheffing omlaag

Deze weken bespreekt de gemeenteraad het jaarverslag over 2014 in aanloop naar de kadernota in juni. In deze nota worden de contouren vastgelegd voor de nieuwe begroting. Alle partijen leggen daarom de vinger bij zaken die in 2014 niet goed gingen en in 2015 en 2016 beter zouden moeten. Volgens de ChristenUnie moeten in 2016 onder meer de woonlasten van Haarlemse burgers omlaag. Dit kan als de gemeente ambitieuzer inzet op afvalscheiding.
Lees verder

Voorlopig geen Mariatunnel

De gemeente heeft de kosten en verkeerseffecten van de realisatie van de Mariatunnel onderzocht, een nieuwe wegverbinding onder het Spaarne door tussen de Schipholweg en de Westelijke Randweg. De conclusie is dat de tunnel veel verkeersproblemen in Haarlem kan oplossen, maar ook zo duur is dat realisatie voorlopig niet aan de orde is.
Lees verder

Fietspaden Oudeweg verhoogd bij kruispunten

De gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen de vraagt het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Oudeweg aan te passen. Raadslid Frank Visser: "De nieuwe fietspaden kunnen in twee richtingen worden gebruikt. Hierdoor hoeven fietsers minder vaak over te steken. Voor de veiligheid is het van belang dat het verkeer uit de zijwegen van de Oudeweg voldoende alert wordt gemaakt dat fietsers van twee kanten kunnen komen. Daarom zullen de fietspaden hier dankzij onze motie op een kleine verhoging worden gelegd.
Lees verder

Zandbak en mogelijk ook schommel Dietsveld behouden

Het ziet er naar uit dat de zandbak en mogelijk ook de schommel op het Dietsveld behouden wordt. Afgelopen week bezocht wethouder Merijn Snoek de buurt om te spreken met bewoners over de kwestie. Binnenkort volgt een definitief besluit. Eerder stelde de ChristenUnie vragen in de commissie beheer over de kwestie. Omdat de antwoorden onbevredigend waren stelde onze fractie technische vragen en kondigde een motie aan.
Lees verder

Gebedspunten september 2015

- Het nieuwe politieke seizoen is afgelopen week weer begonnen. Bid voor alle leden van de gemeenteraad, de wethouders, de burgemeester en de ambtenaren dat zij het komend jaar goede besluiten zullen nemen voor de stad.

- Bid voor besluiten van burgemeester en wethouders over mensen in crisis situaties. Soms moeten snel besluiten worden genomen in situaties waar niet zo snel duidelijk is wat de beste oplossing is. Bidt dat mensen die hulp nodig hebben adequaat worden geholpen.

- Dank voor de vele burgerinitiatieven in de stad op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid. Voor de gemeente is het soms nog zoeken hoe om te gaan met initiatieven in de stad zodat burgers enthousiast blijven maar ondertussen ook goed gekeken blijft worden naar het algemene belang. Bidt voor een goede balans.

- De gemeenteraad denkt na over een nieuwe bestuursstijl. Een van de belangrijkste vragen is hoe de gemeente betrouwbaar en zorgvuldig kan blijven en tegelijk in deze moderne tijd sneller kan handelen zodat burgers niet te lang op een besluit hoeven te wachten. Het gaat dan onder andere ook om de handelingsvrijheid van ambtenaren versus de behoefte van controle door de gemeenteraad. Hoe gaan we om met een gemeente die ook wel eens fouten maakt? Bid voor goede besluiten hierover in de komende tijd.

Agenda

4 september Stadsgebed Haarlem

7 september Spreekuur fractie

28 september Spreekuur fractie

2 oktober Stadsgebed Haarlem

12 oktober Algemene Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

26 oktober Spreekuur fractie

23 november Spreekuur fractie

6 november Stadsgebed Haarlem

14 december Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts