Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 4 mei 2020

Beste leden en vrienden,

Ondanks de corona-crisis gaat het werk van de gemeenteraad door. De raadszaal blijft echter bijna leeg. Alleen de voorzitter en de griffier lijden vanuit deze zaal de vergaderingen. Alle andere deelnemers zitten thuis en leveren hun bijdrage via een videoverbinding. Heel onwerkelijk, maar het went opvallend snel.

Toch hoop ik dat we weer snel aan de slag kunnen op het stadhuis. Want voor het debat is het wel zo goed als je elkaar recht in het gezicht kan kijken en als er publiek in de zaal is. U kunt overigens wel gewoon onze debatten volgen via internet. Mijn ervaring is wel dat dit soms wat hapert. Maar u kunt het altijd de volgende dag terugkijken op https://haarlem.notubiz.nl/

In deze nieuwsbrief leest u berichten over de inzet van onze fractie in de afgelopen maanden. Dit keer hebben we geen grote successen te melden, maar dat wil niet zeggen dat we geen invloed hebben. Soms maakt onze ene zetel letterlijk het verschil of zien wij eerdere inzet terug in nieuwe voorstellen van het college. Een voorbeeld is de sociale basis: de subsidie uitvraag voor al het buurthuis-, jongeren-, ouderen- en welzijnswerk. Per jaar gaat dit om 16 miljoen euro subsidie. Vorig jaar hebben wij deze uitvraag afgewezen en is er gekozen voor een tussenjaar. In de nieuwe uitvraag zijn op aandringen van onder meer ChristenUnie en D66 veel meer meetbare doelen opgenomen. Ook verandert de opzet: de uitvraag is niet meer per thema maar per stadsdeel zodat maatwerk mogelijk is. Ook komt er veel meer ruimte voor kleine organisaties als Stem in de Stad, Het Open Huis en Thripple Threat. De grote welzijnsorganisaties Haarlem Effect en Dock zullen een meer coordinerende rol krijgen in plaats van een uitvoerende rol. De komende maanden wordt dit allemaal verder uitgewerkt. Uiteraard zal onze fractie dit op de voet volgen.

De komende tijd zal er in de gemeenteraad veel gesproken worden over de maatregelen die moeten worden genomen om de Haarlemse samenleving na de "intelligente lockdown" weer op de rails te krijgen. Ziet u in uw omgeving knelpunten rond de Corona-crisis die de gemeente zou moeten oplossen? Laat het onze fractie weten via fractie@haarlem.christenunie.nl !

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

75 jaar vrijheid herdenken en vieren

De dagelijkse statistieken van de corona epidemie houden mij al een tijd bezig. Maar deze week werd ik door een artikel in het Haarlems Dagblad stilgezet bij de statistieken van 75 jaar geleden over de vele mensen die in Haarlem hun leven hebben gegeven voor de vrijheid die we nu hebben.
Lees verder

Impact corona op gemeente Haarlem nog niet te overzien

De corona-uitbraak heeft grote gevolgen voor de inwoners van Haarlem. Ondernemers kunnen aankloppen bij de gemeente voor tijdelijke ondersteuning, maar als de crisis langer duurt dreigen veel faillissementen en een toename van de werkloosheid. Wat betekent deze crisis voor mensen in een kwetsbare positie die ineens minder zorg krijgen? Wat is de impact op gezinnen nu ouders moeten balanceren tussen thuiswerken en het ondersteunen van kinderen die thuisonderwijs volgen?
Lees verder

Carpet right or wrong?

Op de plek waar voorheen Carpet Right was gevestigd aan het begin van de Spaarndamseweg verrijzen binnenkort woningen. Na bezwaren vanuit de wijk op een eerder plan zal de woontoren minder hoog worden. De discussie in de gemeenteraad over de startnotitie voor het nieuwe plan spitste zich toe op het parkeren en de vraag of er opnieuw een winkel moet komen op de begane grond.
Lees verder

Nieuwe middelbare school Schalkwijk niet haalbaar

Een raadsmeerderheid wil een onderzoek naar de realisatie van een nieuwe middelbare school in Schalkwijk. De komende jaren worden hier veel nieuwe woningen gebouwd en in dit stadsdeel is slechts één middelbare school die HAVO/VWO onderwijs aanbiedt (het Rudolf Steiner). De ChristenUnie heeft tegen dit onderzoek gestemd. Raadslid Frank Visser: “De komende jaren groeit het aantal scholieren niet en onder de schoolbesturen is geen draagvlak. Dit onderzoek kost circa 25.000 euro terwijl de uitkomst nu al vaststaat”.
Lees verder

Snel plan nodig voor vervallen boerderij

Al jaren wordt gesproken over een nieuwe functie voor de monumentale boerderij Noord-Akendam aan de Vergierdeweg in Haarlem Noord. Jaren geleden was er een plan een sauna naast de boerderij te bouwen en met de opbrengsten de boerderij te herstellen. Dit plan is niet doorgegaan. Een nieuw plan met o.a. een dagbesteding voor mensen met een beperking, een (verpleegkundig) kinderdagverblijf en een horeca voorziening is nu afgeschoten door het college en een meerderheid van de gemeenteraad. De ChristenUnie vindt dit een gemiste kans, zeker omdat het college niet met een alternatief plan is gekomen.
Lees verder

Dolhuys museum gered door lening en lagere huur

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met een lagere huur voor museum het Dolhuys en het verstrekken van een lening van 5 ton die in 10 jaar wordt terugbetaald. Zo worden de financiële problemen van het museum opgelost nu de verbouwing van het monumentale pand bijna een jaar vertraagd is en het museum daardoor inkomsten mist. De ChristenUnie is blij dat een oplossing is gevonden maar vindt de aanpassing van de huur te groot.
Lees verder

Sociale basis in de wijk

De gemeente start met de uitvraag voor subsidies voor de sociale basis voor 2021. Dit is een opstapje naar een nieuwe aanpak die in 2022 moet leiden tot een subsidie voor meerdere jaren. De sociale basis gaat om allerlei initiatieven en activiteiten van bewoners, sociaal ondernemers en professionele welzijnsorganisaties. Totaal gaat het om 16 miljoen euro per jaar voor circa 70 grotere en kleinere organisaties in de stad. Nadat vorig jaar een ruime meerderheid van gemeenteraad een eerder plan heeft afgeschoten is een groot deel van de raad nu positief over de nieuwe aanpak. Er komt een omslag van themagericht werken naar wijkgericht werken.
Lees verder

Rustenburgerlaan wordt veiliger

Er komen op de Rustenburgerlaan aan beide zijden van de weg fietspaden bij de bushalte. Zo zitten fietsers en bussen elkaar straks niet meer in de weg. De aanpassing is hard nodig gezien het grote aantal bussen dat over deze route rijdt. De ChristenUnie wil fietspaden langs de hele Rusenburgerlaan.
Lees verder

Raadsvragen over vluchtelingencrisis

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos, Samos en Chios zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. In Nederland hebben maatschappelijke organisaties Nederlandse gemeenten opgeroepen tot het vormen van een kopgroep van richtinggevers, een ‘Coalition of the Willing’, om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Deze kinderen zitten nu zonder toekomst vast in de onveilige vluchtelingenkampen. De ChristenUnie roept het college van B&W op zich hierbij aan te sluiten.
Lees verder

Opknapbeurt bibliotheek: bekijk alle opties!

De verschillende bibliotheek vestigingen in de stad zijn aan een grote opknapbeurt toe. Het college brengt de mogelijkheden momenteel in kaart. De commissie ontwikkeling sprak over de startnotitie van dit project. De ChristenUnie is kritisch op het proces.
Lees verder

Gelijke rechten gelden voor iedereen

ChristenUnie en SP hebben aandacht gevraagd voor de positie van woonwagenbewoners in Haarlem. Raadslid Frank Visser: “De wachttijd voor een woonwagenstandplaats is opgelopen tot 20 jaar. En dat terwijl het College voor de rechten van de mens heeft uitgesproken dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Gemeenten hebben daarom de plicht om te zorgen voor voldoende locaties.”
Lees verder

Orionzone niet in beton gegoten

De meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwikkelvisie Orionzone. De ChristenUnie heeft voor gestemd. Wel hebben wij onze zorgen uitgesproken over de toenemende parkeerdruk. Volgens onze fractie is het beste om het parkeren in het gebied te reguleren. Door dit te regelen voordat de bouw begint kan worden voorkomen dat bewoners in de omliggende wijken overlast krijgen.
Lees verder

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland: veel OV en fiets

De gemeenteraad heeft de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland vastgesteld. In de visie van de gezamenlijke gemeenten uit onze regio ligt veel nadruk op het verduurzamen van de mobiliteit en investeren in het OV- en fietsnetwerk.
Lees verder

Snel duidelijkheid nodig over loden waterleidingen

Op zijn minst 165 Nederlandse gemeenten weten niet of er binnen de eigen grenzen nog gebouwen staan met loden drinkwaterleidingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS. Ook Haarlem heeft hier nog geen zicht op. De ChristenUnie-fractie heeft daarom vragen gesteld.
Lees verder

Gebedspunten april-mei 2020

  • Dank voor de afname van de IC-patienten in Haarlem. Bidt voor kracht en energie voor de zorgmedewerkers om vol te kunnen houden.
  • Bid voor wijsheid voor het college van B&W bij alle noodmaatregelen die nu genomen moeten worden dat er geen groepen mensen tussen wal en schip vallen.
  • Bidt voor mensen die eenzaam zijn in Haarlem. Tijdens de corona crisis is dit probleem extra groot doordat veel mensen geen bezoek meer (mogen) ontvangen. Bid voor de sociaal wijkteams en het werk van organisaties als stichting Present, stichting Ontmoeting en Stem in de Stad in Haarlem die proberen toch met zo veel mogelijk mensen contact te houden.
  • Haarlem gaat komende maanden werken aan een kerkenvisie. Wat moet er gebeuren met (monumentale) kerkgebouwen die leeg komen vanwege een dalend ledental of omdat de kerkgebouwen niet goed aansluiten bij de eisen van deze tijd. Bid voor het gesprek dat de gemeente hierover zal hebben met de kerkbesturen. Bidt ook voor kerken die nog op zoek zijn naar een vaste ruimte om samen te komen en voor nieuwe initiatieven in de stad.
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts