Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 3 juni 2016

Beste leden en vrienden,

De komende weken wordt bij debatten over de zogenaamde "Kadernota" besloten over de uitgangspunten voor de begroting van de gemeente Haarlem voor 2017. Heeft u onderwerpen waar volgens u de ChristenUnie aandacht voor moet vragen? Stuur ons een mailtje!

De afgelopen maand hebben wij vragen gesteld over de aanvraagtermijnen voor hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Heeft u hier ervaring mee, dan horen wij dat graag.

In deze nieuwsbrief vragen wij verder uw aandacht voor een aantal vacatures binnen onze afdeling. Wij horen het graag als u interesse hebt om actief te worden.

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u tenslotte weer actuele gebedspunten voor de stad en enkele oproepen van het werk van de beweging Geloven in de Stad onder vluchtelingen. Dank voor uw support!

Met hartelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Vacatures

Onze afdeling en fractie zijn altijd op zoek naar extra mensen voor bestuurswerk, het promoten van de ChristenUnie en het meedenken binnen de fractie. Hieronder staan onze actuele vacatures, maar ook als je op een andere wijze actief wilt worden horen wij het graag. Dit kan via info@haarlem.christenunie.nl.

Vacatures:

Agenda

13 juni Spreekuur fractie

10 juli Meat en Eat Haarlem

Meer agendapunten...

Gebedspunten mei-juni 2016

- Op korte termijn wordt de opvang voor vluchtelingen geopend in de voormalige Boerhaavekliniek. Bidt voor een goede samenwerking met de buurt, voor de vrijwilligers en voor de mensen die alles achter hebben gelaten en nu in Haarlem moeten afwachten wat er over hun toekomst wordt besloten in de asielprocedure.

- Eenzaamheid is een steeds groter probleem in de samenleving. Ook in Haarlem voelen veel mensen zich eenzaam. Bidt voor de welzijnsorganisaties en de sociaal wijkteams dat zij deze mensen kunnen bereiken. Bidt voor de kerken dat zij iets kunnen betekenen voor deze mensen zowel binnen als buiten de eigen geloofsgemeenschap.

- Er gaat nog veel mis rond de participatie van belanghebbenden bij bouwprojecten en herstructurering en onderhoud van wegen. Betrokken burgers kunnen hierdoor gefrustreerd raken. Bidt dat de gemeente snel een werkwijze vindt om de participatie en communicatie te verbeteren zodat betrokkenen, ook als ze niet gelijk krijgen van de gemeente, wel het gevoel hebben dat hun mening serieus wordt genomen. De komende maanden zullen er spannende debatten zijn over het parkeren en de afvalinzameling in de stad. Dit zijn onderwerpen die veel mensen raken. Bidt voor een goed debat waarin uitwisseling van argumenten centraal staat.

Haarlem lanceert online zorgmeldpunt

Vanaf 1 juni 2016 kunnen inwoners van Haarlem via de website van de gemeente een online zorgmelding doen. Dit is het resultaat van een voorstel eerder dit jaar van de ChristenUnie. Wethouder Jur Botter onderstreept het belang dat, naast meldingen over fysieke zaken, Haarlemmers nu ook een zorgmelding kunnen doen. Het gaat dan om situaties waarin zij zich zorgen maken over het welzijn van mensen uit de buurt die geen hulp vragen, maar dat mogelijk wel nodig hebben.
Lees verder

Raadsvragen over wachtlijsten huurwoningen

De ChristenUnie heeft mondelinge vragen gesteld over de groei van de wachtlijsten voor een sociale huurwoning in de regio Zuid-Kennemerland. Raadslid Frank Visser: “In onze regio lopen de wachtlijsten sneller op dan elders. Het laatste jaar is er een licht herstel maar andere regio’s doen het beter”
Lees verder

Woningmarktregio met Haarlemse maat

De raad worstelt met de vorming van de woningmarktregio. In de commissie ontwikkeling gaf 19 mei iedereen aan de voorkeur te hebben voor een regio met daarin de gemeenten in Zuid-Kennemerland en de IJmond. Doordat woningcorporaties Ymere en De Key dit tegenwerken voelen veel fracties zich nu gedwongen te kiezen voor een grotere regio terwijl ze dat eigenlijk niet willen.
Lees verder

Buitenruimte daklozen voor bestrijding overlast

Er zijn nog steeds veel klachten over daklozen die rondhangen rond de nieuwe daklozenopvang aan de Wilhelminastraat met name op het Boereplein. Naar aanleiding van signalen van omwonenden heeft de ChristenUnie deze kwestie aan de orde gesteld in de gemeenteraad.
Lees verder

Doelgroepenvervoer: omrijden is geen pretje

Binnenkort wordt het doelgroepenvervoer in Haarlem en omliggende gemeenten opnieuw aanbesteed. De raadscommissie samenleving sprak 19 mei op aandringen van de ChristenUnie over het Programma van Eisen. Volgens de wethouder was dit programma wegens aanbestedingsregels geheim en daarom werd maar gesproken over het programma van eisen van Arnhem dat sterk op dat van Haarlem zou lijken. Raadslid Frank Visser: “Onbegrijpelijk want de wet eist helemaal niet dat dit soort stukken geheim zijn. Het had bovendien ook vertrouwelijk naar raadsleden kunnen worden verstuurd”. Omdat de ChristenUnie ontevreden was met de antwoorden diende zij in de gemeenteraad van 26 mei een motie in.
Lees verder

Verbreding sociaal wijkteams

De gemeente denkt na over de toekomst van de sociaal wijkteams. Nu zijn dit kleine teams per stadsdeel met daarin een aantal medewerkers van diverse welzijns- en zorginstellingen en de gemeente. Het gaat dan onder andere om clientondersteuners, maatschappelijk werkers en mensen met verstand van schuldenproblematiek. Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet waarbij de sociaal wijkteams meer taken krijgen. De commissie samenleving hield een debat over de hoofdlijnen van de nieuwe opzet. Het college komt later met een definitief voorstel.
Lees verder

Ambitie afvalinzameling omhoog

Het college heeft een plan gepresenteerd om het scheiden van afval in Haarlem te stimuleren. Op nationaal niveau presteert Haarlem op dit gebied heel slecht. Met name veel plastic en GFT afval beland nog bij het restafval. Het inzamelsysteem gaat daarom veranderen. De commissie beheer sprak over de plannen. Volgens de ChristenUnie kan de ambitie nog hoger. Raadslid Frank Visser: “Met het plan van het college zetten we een flinke stap vooruit van minder dan 40% naar 60 tot 70% afvalscheiding. Veel gemeenten scoren echter al boven de 90% en landelijk is het doel om gemiddeld 75% te halen. Met creatieve oplossingen is dat in Haarlem ook haalbaar. Zo moet er een inzameling komen voor luiers”
Lees verder

Schulddienstverlening meer laagdrempelig

Het college heeft haar beleidsplan schulddienstverlening geactualiseerd. De gemeente wil meer inzetten op preventie en de schulddienstverlening toegankelijker maken door meer maatwerk. Raadslid Frank Visser: “Het stuk bevat enkele goede voorstellen maar het moet nog beter. Ik wil kortere wachttijden zodat schulden niet nog verder oplopen en ook meer inzicht hoe mensen geholpen die (nog) niet in aanmerking komen voor schuldbemiddeling”.
Lees verder

Afval scheiden in Schalkwijk - Maak het makkelijk!

Haarlem wil maatregelen nemen om het scheiden van afval te stimuleren. Maar hoe doe je dat op tien hoog in Schalkwijk? Hier moeten bewoners voor het inleveren van al het afval naar beneden. Dit kan makkelijker. ChristenUnie Haarlem laat dit zien in het volgende filmpje. Raadslid Frank Visser: "Als je naar beneden moet voor restafval maar op je eigen verdieping plastic, blik, drankenkartons en GFT gescheiden kunt inzamelen dan wordt het scheiden van afval aantrekkelijker. Dit is mogelijk met een slimme oplossing die al aanwezig is in verschillende flats"
Lees verder

ChristenUnie pleit bij recreatieschap voor windmolens

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude heeft ChristenUnie-raadslid Frank Visser ingesproken over het programma Duurzaam Spaarnwoude. "Dit programma moet leiden tot een gezonde financiële situatie maar de uitvoering gaat erg traag. Verder wil de provincie de vervanging van de windmolens in de Waarderpolder tegenhouden terwijl dat juist geld kan opleveren."
Lees verder

Meer inzetten op parkeren onder gebouwen en ondergronds

Bij een aantal recente nieuwbouwprojecten wordt steeds gekozen voor parkeren in de openbare ruimte ten koste van het groen. Een voorbeeld is het nieuwbouwproject op de hoek van Schipholweg en Prins Bernhardlaan en een paar maanden geleden het bouwproject langs de Aziëweg. Het blijkt van minstens één woningcorporatie het beleid te zijn geen inpandige parkeervoorzieningen te bouwen bij sociale huurwoningen in verband met de kosten. Actiepartij en ChristenUnie hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Lees verder

Kamerlid ChristenUnie opent tentoonstelling ballonvaart Teylers Museum

Vrijdag 29 april opende ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins samen met burgemeester Bernt Schneiders de tentoonstelling De luchtballon in het Teylers Museum. Deze tentoonstelling gaat over de geschiedenis van de ballonvaart, vanaf het einde van de 18e eeuw tot het begin van de 20e. De nadruk ligt op de combinatie van avontuur en wetenschap. Er zijn veel unieke objecten uit diverse collecties te zien.
Lees verder

Kamervragen woningmarktregio Zuid-Kennemerland

Minister Blok moet van de ChristenUnie uitleggen waarom gemeenten als Haarlem en Amersfoort niet kunnen kiezen voor de woningmarktregio die zij wensen. Kamerlid Carola Schouten stelde deze week schriftelijke vragen nu er in steeds meer regio’s problemen dreigen te ontstaan doordat corporaties de door de gemeenteraden gewenste regio’s vetoën.
Lees verder

Inzamelpunt herbruikbare spullen Koningsdag succesvol

Op initiatief van de ChristenUnie werd in Haarlem dit jaar voor het eerst na afloop van de vrijmarkten tijdens Koningsdag herbruikbare spullen ingezameld. Het resultaat was 1.670 kilo herbruikbare spullen, waaronder kleding, speelgoed, elektrische apparaten, meubels en boeken. Raadslid Frank Visser: “Mooi dat er nu zoveel spullen worden hergebruikt. Anders waren ze verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Deze inzameling draagt bij aan een circulaire economie” De spullen krijgen een tweede leven via kringloopcentrum de Snuffelmug.
Lees verder

Schoonheidsfoutjes Kennemerplein

CDA en ChristenUnie hebben technische vragen gesteld over de herinrichting van het Kennemerplein die vorige week in gebruik is genomen. De partijen maken zich zorgen over de veiligheid van fietsers bij de stoepranden en vragen waarom er geen blindegeleidenlijnen zijn aangebracht.
Lees verder

Houdt woningmarktregio regionaal

Voor 1 juli moeten alle gemeenten bij minister Blok aangeven tot welke woningmarktregio ze willen behoren. Dit is een uitvloeisel van de onlangs aangepaste Woningwet die beoogd dat er beter financieel toezicht komt op corporaties en dat corporaties zich richten op hun kerntaken. Woningcorporaties mogen vanaf 1 juli daarom nog maar actief zijn in één woningmarktregio. Bezit in andere regio’s mogen ze blijven beheren of verkopen maar nieuwbouw is niet meer toegestaan. Hierdoor zouden gemeenten meer grip moeten krijgen op de corporaties en moeten worden voorkomen dat corporaties te groot worden. De wet blijkt echter niet te werken en de Haarlemse gemeenteraad trapt nu op de rem.
Lees verder

Veel meldingen verwarde personen in Haarlem

Landelijk is er een stijging van het aantal meldingen van incidenten met verwarde personen op straat. Mogelijk komt dit deels door bezuinigingen op de GGZ. Ook in Haarlem neemt het aantal meldingen toe. In verhouding tot andere steden is het aantal meldingen in Haarlem de laatste jaren echter wel erg hoog. Raadslid Frank Visser: “Hoe komt het dat er in Haarlem zoveel meldingen zijn? Worden incidenten in Haarlem vaker gemeld, of is er meer aan de hand? Dat wil ik weten. Verder is het probleem inmiddels zo groot dat actie echt nodig is”
Lees verder

WMO-aanvragen sneller, maar nog geen garanties

De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad gevraagd de aanvraagprocedure van WMO-hulp aanzienlijk te versnellen. De wethouder zegde toe met een actieprogramma te komen om de WMO te versnellen maar wil niet garanderen dat bij eenvoudige aanvragen iedereen binnen 2 weken hulp krijgt. Een motie van de ChristenUnie die vroeg te onderzoeken of dit haalbaar is kreeg hierdoor net geen meerderheid in de gemeenteraad.
Lees verder

Nieuwe windmolens Schoteroog nog niet in zicht

Twee windmolens op Schoteroog gaan snel weer draaien. De andere staan voorlopig nog stil vanwege onderdelen die vervangen moeten worden. Een vergunningaanvraag voor de vervanging van de verouderde molens door nieuwe hogere exemplaren en de bouw van eventuele extra windmolens zit er voorlopig echter niet in. Dit antwoordde wethouder Sikkema op mondelinge vragen van ChristenUnie-raadslid Frank Visser.
Lees verder

Activiteiten Kerk en Vluchtelingen Haarlem

In Haarlem zijn ruim 45 kerken die ieder op eigen wijze vormgeven aan de ondersteuning van vluchtelingen en statushouders. Om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar te ondersteunen en om te zorgen dat er meer aandacht voor komt is er eind september 2015 een ‘coördinatiegroep Kerk en Vluchtelingen Haarlem’ opgericht. De coordinatiegroep werkt nauw samen met andere vrijwilligers (Hotel de Koepel, Cuisine la Koepel, Nederlandse Conversatie Haarlem, Vrouwenvest) maar ook met de gemeente Haarlem, Vluchtelingenwerk Nederland, het COA enzovoort.

De coordinatiegroep richt zich niet alleen op de bewoners van Hotel de Koepel en de Vrouwenvest. Zodra er begin mei mensen in de Boerhave kliniek gehuisvest worden zullen we ook daar contact mee opnemen. Ook buitenlandse gasten in andere gemeenten (Bloemendaal, Heemstede Haarlemmermeer enz.) zijn welkom bij onze activiteiten. Langzaam verbreden we ons terrein, bijvoorbeeld naar de statushouders die eind januari op de Zijlweg gehuisvest zijn. Sowieso zien we het als een uitdaging voor ons om juist statushouders te verbinden met (groepen)  mensen in onze stad.

Meer informatie? gastenindestad@gmail.com www.gelovenindestad.nl

 

Gezocht: Project Manager Vluchtelingenwerk
Het werk van Geloven in de stad voor de vluchtelingen in Haarlem is zodanig gegroeid dat een Project Manager nodig is. Een capabele vrijwilliger voor een stevige taak wordt gezocht. Klik hier voor de vacature.

Vrijwilligers gezocht voor Voetballen op Vrijdag
Iedere vrijdagavond is er voetballen aan de Sportweg 8 (de velden van Haarlem-Kennemerland, het oude HFC!) voor vluchtelingen en statushouders. Nou ja, er zijn veel mensen op het voetbalveld, maar nog meer in de kantine. Met elkaar praten, er zijn lekkere hapjes en er vinden altijd weer ontmoetingen met onze buitenlandse gasten plaats. De avonden lopen als een trein, maar het wordt gedragen door een te klein team van super gemotiveerde vrijwilligers die dit al vanaf oktober doen en graag ook wel eens een vrijdagavond thuis zijn.

Kom jij af en toe helpen? Bijvoorbeeld één keer in de twee weken:

  • Chauffeurs om de mensen te halen  van De Koepel naar het voetballen en terug;
  • Achter de bar: koffie, thee, fris en soms een biertje. Praatje maken!!

Je bent iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur van harte welkom.

Er komen steeds nieuwe mensen en die hebben ook weer nieuwe spullen nodig: voetbalschoenen, trainingspakken enz. Heb je nog wat? Neem dan contact op met gasten in de stad!

Meld je aan voor Meet & Eat 10 juli

Voor iedere vluchteling een gastgezin. Dat is de droom van o.a. de kerken in Haarlem. Een van de manieren om die droom te verwezenlijken is de maandelijkse Meet and Eat. Gastgezinnen uit Haarlem ontvangen vluchtelingen en statushouders in hun huis, om elkaar te ontmoeten en samen te eten.

Je kunt je al weer opgeven voor de volgende Meet and Eat Haarlem op zondag 10 juli 2016. Je doet daar onze buitenlandse gasten een groot plezier mee! Meet and Eat betekent dat je twee of meer vluchtelingen thuis ontvangt en hen een lekkere maaltijd aanbiedt in de gezellige omgeving. Deze avond geeft je de gelegenheid om kennis te maken met vluchtelingen, om naar hen te luisteren en hen zo tot steun te zijn in deze moeilijke tijd. Jouw gastvrijheid maakt verschil voor hen! Je kunt je opgeven via de website www.meetandeathaarlem.nl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts