Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 17 oktober 2014

Beste leden en vrienden,

Aanstaande maandag is de ledenvergadering van ChristenUnie Haarlem en omgeving. Komt u ook? Hieronder vindt u alle informatie over deze bijeenkomst. In deze nieuwsbrief leest u verder al het nieuws van de gemeenteraadsfractie van de afgelopen maand. 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met Fred Drenth, voorzitter van onze kiesvereniging via info@haarlem.christenunie.nl !

Het afgelopen jaar heeft de kiesvereniging veel kosten gemaakt voor de verkiezingscampagne. Spaart u mee voor de verkiezingen van 2018? Giften kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL54ABNA0415026989 t.n.v. ChristenUnie Haarlem e.o. te Heemstede. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Ledenvergadering 20 oktober 2014

Op maandag 20 oktober is er een ledenvergadering. U bent van harte welkom om kennis te maken met de fractie en mee te denken. De vergadering begint om 20 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Locatie: Fonteinkerk, Schoterweg 14, Haarlem

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 14 oktober 2013 (op te vragen bij de secretaris via info@haarlem.christenunie.nl

4. Vaststellen secretarieel jaarverslag 2012 en 2013

5. Vaststellen financieel jaarverslag 2013

6. Vaststellen begroting 2015

7. Afscheid Frank Visser als lid van het bestuur

8. Uitbreiding bestuur

9. Ledenwerfactie

10. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart 2014. Wat ging er goed, wat kan er beter?

11. Verslag fractie over afgelopen periode

12. Rondvraag

13. Datum volgende ledenvergadering

14. Sluiting

Zorgtaken gemeente goed regelen

Met ingang van 1 januari krijgt de gemeente er een groot aantal zorgtaken bij die nu nog bij het Rijk en de provincie liggen. Het gaat onder meer om de jeugdzorg, beschermd wonen en een overheveling van onderdelen van de AWBZ naar de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Ook komt er op grond van landelijke wetgeving een verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand. Deze maand behandelen alle gemeenteraden de verordeningen (gemeentelijke wetten) waarin dit allemaal wordt geregeld.
Lees verder

Kwaliteitsambitie openbare ruimte mag niet lager

Het college wil 1 miljoen bezuinigen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Concreet betekent dit dat in woonwijken wegen en groen minder vaak zullen worden onderhouden. Ook het buitengebied gaat de kwaliteit van de openbare ruimte omlaag. De ChristenUnie is het niet eens met deze bezuiniging.
Lees verder

ChristenUnie stelt vragen over opvang daklozen

Al ruim 18 jaar verzorgt het Leger des Heils in Haarlem de dag- en nachtopvang voor daklozen. Aanvankelijk werd dit zelfs deels door het Leger des Heils voor eigen rekening gedaan. Al jaren is er een subsidie-relatie met de gemeente. De ChristenUnie-fractie heeft vernomen dat per 1 januari 2015 de dag- en nachtopvang van het Leger des Heils in Haarlem zal verdwijnen omdat de dag- en nachtopvang middels een tender is toegewezen aan een andere partij. De ChristenUnie-fractie heeft grote vragen over de gevolgde procedure en de wijze waarop de gemeenteraad hierbij is betrokken.
Lees verder

Meer inzamellocaties textiel nodig

De commissie samenleving van de gemeenteraad heeft donderdag gesproken over de inzameling van textiel in Haarlem. Aanleiding waren antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de ChristenUnie. Raadslid Frank Visser: "Ik ben nog niet tevreden met het antwoord. In Haarlem verdwijnt nog te veel textiel in de restafvalcontainer, simpelweg omdat er te weinig locaties zijn waar je textiel kunt inleveren"
Lees verder

Nieuwe beheer en onderhoudscontracten

We geven per jaar een kleine 35 miljoen uit aan beheer en onderhoud van onze stad. Veel geld dus. Prima om alle contracten voor beheer en onderhoud van de stad te verzakelijken en te bundelen in een beperkt aantal pakketten, een deel voor Spaarnelanden en een deel voor marktpartijen.
Lees verder

Extra geld voor huishoudelijke hulp Haarlem

Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie Haarlem vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen. Frank Visser: “Veel mensen maken zich grote zorgen over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar. Ook Haarlem heeft fors moeten bezuinigen in met name de laagste categorie. Nu er extra geld is kunnen meer mensen zorg krijgen”.
Lees verder

Realisatie wijkenergiecentrale Ramplaan vertraagd

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de commissie beheer gesproken over de voortgang van de realisatie van de wijkenergiecentrale in het Ramplaankwartier. Lees hier de bijdrage van gemeenteraadslid Frank Visser.
Lees verder

Vernieuwing Buitenrustbruggen

De Buitenrustbruggen over het Spaarne zijn technisch verouderd en zullen worden vernieuwd. De commissie beheer adviseerde het college over de te kiezen variant. Alle partijen gaven daarbij de voorkeur aan vervanging van de ophaalbruggen. De dekken van de vaste bruggen zullen worden herstelt. De kosten zijn ruim 4,5 miljoen euro.
Lees verder

Agenda

20 oktober Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem

27 oktober Spreekuur fractie

7 november Stadsgebed Haarlem

Meer agendapunten...

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts