ANBI

ChristenUnie Haarlem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om te voldoen aan deze status zijn wij verplicht een aantal gegevens waaronder het financieel- en secretarieel jaarverslag en de bestuurssamenstelling op deze website te publiceren.

Registratie Kamer van Koophandel

Statutaire naam: ChristenUnie Haarlem
RSIN: 815609735
KvK-nummer: KVK 34198185

De statuten van ChristenUnie Haarlem kunt u hier vinden (ongewijzigd vastgesteld d.d. 14 maart 2016 volgens dit concept).

Statutaire naam: Stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem
RSIN: 854512561
KvK-nummer: KVK 61842370

De stichting Fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem is opgericht in 2014. De statuten van deze stichting kunt u hier vinden. Deze stichting beheert de financiën van de fractie. De stichting ontvangt een fractievergoeding van de gemeente Haarlem. In een gemeentelijke verordening is vastgelegd wat er vanuit deze middelen mag worden bekostigd. Geld dat is uitgekeerd door de gemeente en niet is besteed wordt weer teruggestort naar de gemeente. Dit is ook vastgelegd in de statuten van de stichting. De fractie uitgaven worden daarom jaarlijks gecontroleerd door de gemeente. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de gemeenteraadsfractie. Als er geen gemeenteraadsfractie is dan vormt het bestuur van de afdeling tevens het bestuur van de stichting. Als er wel een fractie is heeft het bestuur van de afdeling het recht een bindende voordracht te doen voor een bestuurslid.

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Haarlem:

Dietsveld 30

2025 BH Haarlem

Stichting fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem

Vondelweg 516

2026 BH Haarlem

Grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doelstelling

De afdeling ChristenUnie Haarlem heeft tot doel de doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en te realiseren op gemeentelijk niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied. Dit werkgebied omvat de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:

Preambule kernprogramma

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet voor gerechtigheid in Nederland en in heel de wereld:

Dienstbare samenleving

God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

Hier vindt u het volledige kernprogramma.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hieronder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur

Het lokale afdelingsbestuur bestaat momenteel uit:

  • Fred Drenth, voorzitter/penningmeester
  • Johan Slik, politiek secretaris

Het bestuur van de Stichting fractieondersteuning ChristenUnie Haarlem bestaat momenteel uit:

  • Frank Visser (gemeenteraadslid en voorzitter/penningmeester van de stichting)
  • Fred Drenth (benoemd op voordracht van de afdeling en secretaris van de stichting)
  • Peter van der Beek (algemeen bestuurslid van de stichting).

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen en begroting

Hieronder volgen de door de ledenvergadering goedgekeurde begrotingen, financiele jaarverslagen en secretariele jaarverslagen. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De ledenvergadering keurt het verslag goed en verleent decharge aan de penningmeester.

Jaar       
2012   Financieel verslag Secretarieel verslag 
2013 Begroting  Financieel verslag  Secretarieel verslag 
2014 Begroting Financieel verslag Secretarieel verslag
2015 Begroting  Financieel verslag Secretarieel verslag
2016 Begroting  Financieel verslag  Secretarieel verslag
2017 Begroting  Financieel verslag Secretarieel verslag
2018 Begroting  Financieel verslag  Secretarieel verslag 
2019 Begroting  Financieel verslag Secretarieel verslag
2020 Begroting Financieel verslag  Secretarieel verslag
2021 Begroting  Financieel verslag  Secretarieel verslag 
2022 Begroting

Giftenregister

Conform de wet financiering politieke partijen en het giftenreglement van de ChristenUnie houdt de penningmeester van ChristenUnie Haarlem een giftenregister bij. Hierin staan: naam, adres, bedrag of waarde van de bijdrage en datum van de bijdrage. Van dit register worden jaarlijks de aantallen en hoogte van de giften openbaar gemaakt. Bij giften van totaal €1000,- of meer (per jaar) worden ook naam, adres en datum bekendgemaakt. De ChristenUnie neemt geen anonieme giften aan die hoger zijn dan €250,- en geen giften die hoger zijn dan €100.000. Giften in het giftenregister zijn exclusief de reguliere contributie bedragen. Het openbare deel van het giftenregister wordt jaarlijks opgenomen in het financieel jaarverslag.