Sekswinkels niet uit de APV

kijkwijzer-seks02-06-2016 23:14 02-06-2016 23:14

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt binnenkort aangepast. Het college wil een aantal regels schrappen, deels omdat ze overbodig zijn, deels om kosten te besparen. De ChristenUnie steunt een aantal van deze voorstellen, maar is het niet eens met het schrappen van regels over sekswinkels en over het tentoonstellen van erotisch-pornografisch materiaal.

Voorzitter, de raad heeft heel wat suggesties gedaan om overbodige regels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te schrappen. Conclusie is dat het niet zo makkelijk is regels te schrappen. Soms lijken ze overbodig maar zijn ze wel degelijk nuttig. Dank aan het college voor de overzichtelijke beantwoording!

Twee regels die het college wel wil schrappen wil de ChristenUnie handhaven. Het gaat om het verbod om de exploitatie van sekswinkels in aangewezen gebieden en het verbod op het tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen en dergelijke indien de gemeente vindt dat dit de openbare orde of de woon en leefomgeving in gevaar brengt. Het college vindt beide bepalingen verouderd. De ChristenUnie vraagt waarop het college die conclusie baseert. Wij zijn benieuwd hoe vaak deze artikelen zijn toegepast en of het college helemaal geen beperkingen meer wil op dit gebied.

Het lijkt ons goed om deze regels wel achter de hand te hebben. Natuurlijk moeten deze bepalingen heel zorgvuldig worden toegepast. De vrijheid van meningsuiting is een zeer groot goed en staat dan ook duidelijk gemarkeerd in de APV. Tegelijk zijn vrijheden in onze samenleving niet onbeperkt omdat ze kunnen botsen. Veel mensen nemen aanstoot aan porno in de openbare ruimte en deze gebalanceerde bepalingen bieden een mogelijkheid om in te grijpen.

De ChristenUnie is teleurgesteld dat het college geen voorstellen doet over prostitutie. Onze regels zijn verouderd waar andere gemeenten deze al lang hebben aangescherpt. In december tekende zich een meerderheid in de raad af om de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar zoals onder meer Amsterdam, Utrecht en Leeuwarden al hebben gedaan. We moeten niet langer wachten op een wetsvoorstel dat al sinds 2009 in de Tweede Kamer ligt. Het college vroeg toen te wachten omdat zij er naar streefde voor de zomer met een voorstel te komen.

Nu een half jaar en bijna zomer stelt het college de nieuwe modelregels van de Vereniging Nederlandse Gemeenten af te wachten. Het college verwacht dat deze pas in de loop van 2017 komen. Kortom: minimaal anderhalf jaar later…. Ik vermoed dat ook het VNG wacht op de Tweede en Eerste Kamer en het dus nog langer kan gaan duren. Voorzitter, dit duurt mijn fractie te lang. Wij overwegen daarom dan maar zelf met een initiatiefvoorstel te komen om de APV aan te passen.

De ChristenUnie wacht de nieuwe regulering van de horeca af, maar is wel benieuwd of er ook gekeken wordt naar het aanwijzingsbesluit voor openingstijden buiten het centrum. De ruimere tijden leiden hier en daar tot overlast in wijken waar het woongenot wat ons betreft voorop zou moeten staan

 

Onder andere de volgende bepalingen kunnen volgens het college geschrapt worden:

Artikel 3:10 Sekswinkels

Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te exploiteren in door het college in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de gemeente.

 

Artikel 3:11

Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

1. Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk ten toon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:

a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;

b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op het tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Grondwet.

« Terug

Archief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden