Meer ambitie voor woningmarkt

IMG_5305.JPG14-07-2016 22:29 14-07-2016 22:29

De ChristenUnie heeft via twee moties geprobeerd het Regionaal Actieprogramma Wonen aan te scherpen zodat de plannen voor verduurzaming aansluiten bij het internationale Klimaatakkoord en er meer woningen komen voor mensen die in trajecten voor beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang zitten.

Raadslid Frank Visser: “Er zijn wachtlijsten terwijl er veel mensen in deze projecten zitten die al weer zelfstandig kunnen wonen. Doordat er voor hen te weinig aanbod is is de gemeente ook nog eens veel geld kwijt voor de zorg. Wij willen dat er meer tempo wordt gemaakt met de bouw van kleine zelfstandige woningen”.

De raad steunde beide moties niet omdat de raad eerst wil afwachten welke afspraken de wethouder gaat maken met de woningcorporaties dit najaar. Visser: “Jammer maar wij blijven strijden voor meer ambitie voor de woningmarkt. Haarlem is een aantrekkelijke woonstad maar voor mensen met een laag inkomen zijn de wachtlijsten te lang”

 

MOTIE SMART afspraken voor meer plancapaciteit en kortere wachttijd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Gelezen het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016 t/m 2020

Overwegende dat:

 • Meerdere beleidsmatige actiepunten in het RAP niet zijn voorzien van een deadline;
 • Er in de regio een tekort is aan plancapaciteit voor woningbouw, in het RAP daarom een inspanningsverplichting is opgenomen voor het hardmaken, toevoegen en naar voren halen van plancapaciteit, maar deze inspanningsverplichting niet is uitgedrukt in specifieke ambities en dit daardoor niet goed te monitoren is;
 • De berekende woningbehoefte uitgaat van de instandhouding van de huidige spanning op de regionale woningmarkt waarbij sprake is van een lange wachttijd voor sociale huurwoningen en het RAP geen uitspraken doet over de na te streven ambitie voor vermindering van deze wachttijd terwijl dit vanuit het perspectief van woningzoekers relevanter is dan de feitelijke woningvoorraad aangezien de woningbehoefte door de jaren heen kan wijzigen bijvoorbeeld door de huidige extra behoefte door de komst van meer statushouders;
 • Er in het RAP een specifieke actie is opgenomen voor het realiseren van extra sociale huur woningen ten behoeve van statushouders, maar er geen ambitie is opgenomen voor het realiseren van extra woningen ten behoeve van andere woningzoekers uit opvangvoorzieningen zoals vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • De uitstroom uit opvangvoorzieningen niet is meegenomen bij de woningbehoefte berekening terwijl er een tekort is aan voldoende snel beschikbare passende huisvesting waardoor mensen onnodig lang gebruik maken van voor de gemeente dure voorzieningen;

Verzoekt het college:

 • In samenwerking met de andere regio gemeenten te komen tot
  • Deadlines voor de afgesproken actiepunten en over de voortgang van deze acties te rapporteren in de op te zetten regionale woonmonitor;
  • Een concrete ambitie per gemeente voor de benodigde plancapaciteit in 2020 en 2024 bovenop de plancapaciteit die nodig is voor het gewenste bouwprogramma 2016-2020 en het aandeel daarvan dat in 2020 harde plancapaciteit moet zijn;
  • Een concrete ambitie voor vermindering van de wachttijd voor sociale huurwoningen in de regio;
  • Een concrete ambitie voor de realisatie van voldoende passende huisvesting voor de uitstroom van cliënten uit opvangvoorzieningen zoals maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
 • Dit bij de eerst volgende tussentijdse evaluatie op te nemen in het Regionaal Actieprogramma Wonen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Maak het RAP rap duurzamer

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 14 juli 2016,

Gelezen het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016 t/m 2020

Overwegende dat:

 • In het RAP wordt verwezen naar het nationale Energieakkoord zonder dit te vertalen naar concrete regionale ambities;
 • In het RAP voor aangescherpte ambities als gevolg van het klimaatakkoord wordt afgewacht of er landelijk aanvullende afspraken komen bovenop het Energieakkoord;
 • Het RAP wel afspraken bevat over het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma energiebeleid en het afstemmen van duurzaamheidsinspanningen in woonvisies;
 • Bij de behandeling van de aanvullende uitgangspunten Woonvisie in de raad van 21 januari 2016 de volgende moties zijn aangenomen:
  • 12.4 Motie Prestatieafspraken over woonlasten
  • 12.5 Motie Haarlemse woningen energetisch ambitieus
  • 12.6 Motie Naar nul op de meter in 2035

Verzoekt het college:

 • In samenwerking met de andere regio gemeenten in het op te stellen regionaal uitvoeringsprogramma te komen tot een concrete regionale ambitie en routekaart voor de verduurzaming van de voorraad sociale huurwoningen die aansluit bij het Klimaatakkoord met als doel dat elke sociale huurwoning die vanaf 2035 wordt verhuurd aan een nieuwe huurder nul-op-de-meter is
 • Dit bij de eerst volgende tussentijdse evaluatie op te nemen in het Regionaal Actieprogramma Wonen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

 

« Terug

Archief > 2016 > juli

Geen berichten gevonden