Vervolg begrotingsdebat: Meer aandacht voor mantelzorg in Haarlem

Rolstoel-mantelzorg-nbb_foto_715637_650x43310-11-2016 23:06 10-11-2016 23:06

In de tweede termijn van de begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie moties ingediend over het versnellen van bouwprojecten, het aanvragen van subsidie voor een psycholance en het evalueren van de nazorg voor ex-gedetineerden. Vrijwel alle voorstellen van de ChristenUnie werden aangenomen waaronder drie voorstellen voor mantelzorgers. Een mooi succes op de dag van de Mantelzorg!

Voorzitter, ik ben blij dat het college binnenkort in gezondheidsnota terugkomt op de plaatsing van AED’s in de stad en de werving van voldoende burgerhulpverleners. Ik kan daarom motie 31 op dit moment intrekken.

Ik ben ook blij met de reactie van het college over mijn motie over een proef Project Haarlem voor daklozen (motie 30), het openen van een Odensehuis voor dementerenden en hun mantelzorgers (motie 32) en de motie over dementie vriendelijke gemeente (motie 34). Ik wil het college er wel op wijzen dat motie 34 om meer vraagt dan alleen bestaand beleid. Het college is namelijk niet ingegaan op het element van trainingen voor medewerkers en collegeleden hoe mensen met dementie te herkennen en met hen om te gaan. Ik ken een mooi voorbeeld van een burgemeester die deze training heeft gedaan en vervolgens met vlag en wimpel is geslaagd toen een mystery quest hem overviel. Deze 3 moties vind ik dusdanig belangrijk dat ik ze wel in stemming breng.

We hebben een heel debat gehad over amendement 33 over de overbelasting van mantelzorgers. Dhr. Garretsen van de SP gaf terecht aan dat het om streefwaarden gaat dus dat we die best scherp kunnen stellen. Ik vind het nog steeds fundamenteel onjuist dat in de begroting deze streefwaarden ineens met zo’n 5% worden versoepeld en dan pas in 2021 weer op de oude streefwaarde uitkomen. Dat duurt echt veel te lang. De waarde van 11% is echt niet rooskleurig want we hebben 4 jaar achter elkaar rond de 10% gehaald. Dat het nu veel slechter is komt dus ergens anders door, wellicht door de bezuinigingen in de zorg. Daar moeten we goed naar kijken. We moeten waar nodig mantelzorgers tegemoet komen. Ik handhaaf daarom mijn amendement dat voor mijn fractie de belangrijkste van deze begrotingsbehandeling is.

Motie 34 over de blijverslening kan ik wel intrekken. Het college is het er namelijk mee eens en heeft gemeld over ongeveer een maand al met een voorstel te komen. Daar ben ik uiteraard blij mee.

Een aantal vragen van mij zijn niet beantwoord. Hier krijg ik graag nog antwoord op in deze tweede termijn:

-      Hoe komt het dat de uitstroom van uitkeringsgerechtigheden de laatste maanden zo is gekelderd? Er komen ook minder nieuwe uitkeringsgerechtigden dus per saldo is er gelukkig geen echte stijging meer, maar waarom neemt de uitstroom niet toe nu het economisch beter gaat?

-      Komt het college met extra geld voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte mens?

-      Wat gaat het college doen aan de tekorten van het recreatieschap Spaarnwoude? Ook in 2017 is dit tekort weer ruim 8 ton.

-      Wanneer komt het college met een voorstel voor een aangescherpte APV op het gebied van prostitutie? Het voorstel zou er voor de zomer zijn maar ligt er nog steeds niet!

Complimenten dat wethouder van Spijk om geld vroeg voor extra ambtenaren om bouwprojecten te versnellen. Ik heb daarom samen met dhr. Mohr van Fractie Mohr zojuist een amendement ingediend om dit te regelen, want we moeten natuurlijk niet een half jaar wachten tot de Kadernota in juni 2017. De schop moet de grond in. Dat is goed voor de economie in onze stad en helpt tegen de wachtlijsten.

Ik heb ook nog twee moties over onderwerpen waar ik geen antwoord heb gekregen in de eerste termijn. Allereerst is dat een motie om gebruik te maken van een subsidiepotje voor vervoer van verwarde personen nu de politie in 2017 gaat stoppen met dit vervoer. Ten tweede is dit een motie om het beleid van de nazorg voor ex-gedetineerden te gaan evalueren. De ChristenUnie maakt zich namelijk zorgen of we hier wel voldoende budget voor beschikbaar stellen.

3e termijn

In de derde termijn is het amendement over extra ambtenaren voor versnelling van bouwprojecten omgezet in een motie zodat het college meer ruimte had om een juiste dekking te zoeken. Ook is in deze motie het bedrag op verzoek van het college verhoogd naar 0,5 miljoen euro per jaar. Uiteindelijk zijn alle voorstellen van de ChristenUnie aangenomen met uitzondering van deze motie omdat een aantal partijen van mening waren dat er wel iets moet gebeuren maar dat het college met een voorstel moet komen. De wethouder heeft toegezegd op korte termijn zelf met een voorstel te komen voor extra ambtenaren om te zorgen dat de bouw in Haarlem sneller op gang komt.

AMENDEMENT Meer ambtenaren voor meer woningen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Er grote vraag is naar woningen in Haarlem en de economie aantrekt;
 • Het college verwacht meer bouwprojecten in Haarlem van de grond te kunnen krijgen als er daartoe meer ambtelijke capaciteit beschikbaar zou zijn;
 • Versnelling van bouwprojecten leidt tot extra inkomsten in de vorm van onder meer grondopbrengsten, bouwleges, extra belastinginkomsten door groei van het aantal bewoners;

BESLUIT

Aan beslispunt 2 toe te voegen:

d. In 2017 en 2018 250.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke capaciteit voor het versnellen van de realisatie van (woning)bouwprojecten in de stad en dit te dekken uit extra inkomsten uit grondopbrengsten, bouwleges, extra belastinginkomsten door groei van het aantal inwoners;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Diederik Mohr, Fractie Mohr

MOTIE Meer ambtenaren voor meer woningen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Er grote vraag is naar woningen in Haarlem en de economie aantrekt;
 • Het college verwacht meer bouwprojecten in Haarlem van de grond te kunnen krijgen als er daartoe meer ambtelijke capaciteit beschikbaar zou zijn;
 • Versnelling van bouwprojecten leidt tot extra inkomsten in de vorm van onder meer grondopbrengsten, bouwleges en extra belastinginkomsten door groei van het aantal bewoners;

Verzoekt het college:

 • In 2017 en 2018 500.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor extra ambtelijke capaciteit voor het versnellen van de realisatie van (woning)bouwprojecten in de stad;
 • Hiervoor op korte termijn dekking te zoeken met als uitgangspunt dat de extra capaciteit vanaf januari 2017 kan worden ingezet en de Raad hierover voor het eind van 2016 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Diederik Mohr, Fractie Mohr

MOTIE Subsidie voor psycholance

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Momenteel het vervoer van verwarde personen grotendeels wordt verzorgd door de politie;
 • De Nationale Politie heeft aangegeven in 2017 hiermee te stoppen;
 • Er vanuit de Rijksbegroting enkele miljoenen euro beschikbaar is gesteld als subsidie voor experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met acuut verward gedrag;
 • Het hierbij moet gaan om vernieuwende oplossingen, waarbij vervoer wordt aangeboden dat aanvullend is op het huidige ambulance vervoer door de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV);
 • Subsidieaanvragen voor de eerste tranche van 2 miljoen euro (maximaal 2 ton subsidie per subsidieaanvraag voor 24 maanden) kunnen worden gedaan tot 6 december en voor de 2e tranche in maart 2017[1]

Verzoekt het college:

Samen met betrokken partijen uit de regio een subsidie-aanvraag te doen voor een pilot met psycholances, speciaal voor dit doel ingerichte ambulances met psychiatrisch personeel.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie[1] http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/detail/item/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag-experimentele-projecten-vervoer/

MOTIE Meer zorg voor nazorg ex-gedetineerden

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 7, 9 en 10 november 2016,

In beraadslaging over de Programmabegroting 2017

Constaterende dat:

 • Op de begroting 55.000 euro beschikbaar is voor de nazorg van ex-gedetineerden
 • Onduidelijk is of dit voldoende is om de ruim 200 Haarlemmers die jaarlijks de gevangenis verlaten te helpen zodat zij hun leven weer op het spoor krijgen en zo nieuwe problemen zoals recidive te voorkomen;

Verzoekt het college:

De resultaten van het beleid en de resultaten van de gemeentelijke nazorg voor ex-gedetineerden voor de Kadernota te evalueren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden