Hoek Schipholweg had beter en mooier gekund

20161124 Alternatief plan Slachthuisbuurt hoek Schipholweg24-11-2016 22:09 24-11-2016 22:09

De ChristenUnie is blij met de poging die - dankzij ons amendement - is gedaan om te kijken of bij de nieuwbouwplannen voor de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan in de Slachthuisbuurt meer bomen behouden konden worden. Maar heel erg blij zijn we niet. Frank Abspoel betoogde in de commissie ontwikkeling dat een alternatief plan niet haalbaar was door de randvoorwaarden van Pre Wonen. De ChristenUnie vindt dat in Haarlem ook bij sociale huurwoningen ondergronds parkeren mogelijk moet worden

Voorzitter, om te beginnen is de ChristenUnie niet blij vanwege de late agendering van het voorstel. In juni vernamen we middels een brief van Wethouder Van Spijk en een memo van Pré Wonen dat ons voorstel niet paste in het beleid van Pré Wonen en al tot kostbare vertraging geleid had. Het is nu dus zeker te laat om op de rem te trappen. Maar dit plan had naar onze stellige overtuiging beter en mooier gekund. En dat is de tweede reden dat wij niet heel erg blij zijn.

De ChristenUnie heeft voorgesteld om, in plaats van de drie korte blokken aan de noordzijde, twee langere blokken te projecteren, met verdiept, liefst helemaal ondergronds, parkeren. Dit voorstel is alleen in combinatie met ingrijpende wijzigingen in vorm en projectie van het zuidelijke blok 2 beschouwd. Daardoor is het groen inderdaad versnipperd, net zoals overigens het geval is in het oorspronkelijke en nu weer voorliggende plan. 

Was ons voorstel wél op zichzelf beschouwd, zoals in de door mijzelf in elkaar geknutselde 'Variant 3' die nu rondgaat, dan zouden de twee monumentale rijen knotwilgen langs de Richard Holkade en tussen de twee nieuwe woonblokken in hun geheel behouden kunnen blijven, beide in voldoende open ruimte. Die laatste rij bomen zou één van de lange zichtlijnen markeren in een ruim, aaneengesloten groen middengebied. Het groen zou juist veel minder versnipperd zijn geweest. Bovendien zouden de langere en hogere gevels beter aansluiten bij de bestaande bebouwing, langs zowel de Prins Bernhardlaan als de Schipholweg.

Volgens mijn fractie is ons voorstel niet afgeketst op versnipperd groen en lange en hoge gevels, zoals in de tekst en verbeelding is betoogd, maar op twee in de memo van Pré Wonen verwoorde randvoorwaarden: 

  1. Dat er bij sociale woningbouw geen gebouwd parkeren plaats kan en mag vinden. Inmiddels heeft een aantal partijen in deze raad dit uitgangspunt meer in de breedte ter discussie gesteld. Daar moeten we het echt snel over hebben. Alles kost geld, maar de grond in Haarlem is schaars – en nu lossen we het parkeren steeds weer bovengronds op, in de openbare ruimte.
  2. Dat er geen menging van sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen binnen 1 gebouw mag zijn. Ook hier zouden we ook over moeten discussiëren. Andere corporaties hanteren dit uitgangspunt niet. Willen we deze scheiding naar maatschappelijke klasse eigenlijk wel? Als het antwoord op die vraag 'ja' is - en dat is niet het antwoord van onze fractie - dan zijn daar bouwkundig best oplossingen voor te bedenken. 

Over deze twee uitgangspunten moeten we echt in gesprek. Naar onze overtuiging worden hierdoor volkomen onnodig mooie ruimtelijke oplossingen bij voorbaat onmogelijk. Nogmaals: alles kost geld, maar we moeten hier wel naar durven kijken - juist omdat we willen dat nieuwbouw over 30 jaar nog steeds mooi is. 

Voor dit project zou nu nog op de rem trappen een te grote vertraging zijn dus dat ga ik niet doen, maar ik roep de andere partijen op om binnen een paar maanden een debat hierover te voeren. Wat betreft de ChristenUnie moeten we afspraken over maken bij de komende prestatieafspraken met de corporaties.

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden