Liever woonwinkels in Schalkwijk dan naast IKEA

20151224_125755.jpg17-11-2016 22:41 17-11-2016 22:41

De gemeenteraad heeft de detailhandelsvisie vastgesteld. Onderdeel van deze visie is de mogelijke verplaatsing van enkele woonwinkels vanuit winkelcentrum Spaarneboog (bij de VOMAR in Haarlem Noord) naar een kavel naast de IKEA. De ChristenUnie ziet deze woonwinkels liever verhuizen naar winkelcentrum Schalkwijk. Dat zou een goede impuls zijn voor dit gebied na het verdwijnen van de V&D.

Het verplaatsen van de woonwinkels zou het mogelijk maken om bij winkelcentrum Spaarneboog woningen te bouwen. Veel raadsfracties steunen dit plan maar zijn er nog niet over uit of de woonwinkels moeten verhuizen naar Haarlem Oostpoort naast de IKEA. Eerst moet er een totaal plan komen voor dit gebied. Zo wordt er ook gedacht over een nieuw stationsplein, woningen en een parkeergarage. Een amendement van D66, Actiepartij, VVD, ChristenUnie, OPHaarlem, Fractie Mohr en Hart voor Haarlem die het gebied Oostpoort uit de Detailhandelsvisie haalt is daarom aangenomen. PvdA, CDA en SP stemden tegen dit amendement.

Een amendement van de ChristenUnie om als alternatieve locatie winkelcentrum Schalkwijk te onderzoeken kreeg echter geen enkele steun. Raadslid Frank Visser: “Het is echt jammer dat deze optie niet verder wordt onderzocht omdat de winkeleigenaren niet naar Schalkwijk zouden willen verhuizen. Waarom wordt niet aan deze eigenaren gevraagd onder welke voorwaarden verhuizingen naar Schalkwijk voor hen wel een optie is? Een nieuw winkelcentrum bij Oostpoort lijkt mij geen goed idee. De entree van de stad verdient een hoogwaardige invulling. Het gebied lijkt ideaal voor woningbouw zo vlak bij het station Spaarnwoude mits dit past binnen de milieucontouren van het industriegebied Waarderpolder.

Ook diende de ChristenUnie een motie in om uitbreiding van blurring (verkoop van drank in gewone winkels, in plaats van alleen in horeca-vestiging) alleen mogelijk te maken na overleg met horeca. Deze motie is ingetrokken na de toezegging van de wethouder dat er gesprekken met partners in de stad zullen plaatsvinden hierover voordat er stappen worden gezet. Raadslid Frank Visser: “De wettelijke regels zijn nu duidelijk en daar wil het college zich aan houden. Over deze regels is landelijk echter discussie. Ik wil niet dat we in Haarlem hier zonder overleg met de horeca klakkeloos in meegaan.”

 

 

AMENDEMENT Schalkwijk kans bieden voor PDV

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 november 2016,

In beraadslaging over de Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

Constaterende dat:

  • In de voorgestelde Detailhandelsvisie voor Schalkwijk mede gezien de huidige winkelleegstand, gekozen wordt voor een compact stadsdeelwinkelcentrum (blz. 6 en 26)
  • Daarom de winkeluitbreidingsplannen met een accent op de schaalvergroting in met name de dagelijkse sector beperkt blijven tot die vastgesteld zijn in het bestemmingsplan van 15 oktober 2015 (blz. 6).
  • De focus zal daarnaast zal liggen op het aantrekken van nieuwe winkelformules voor de leegstaande winkelpanden (blz. 6);
  • Hiermee onduidelijk is wat het perspectief is voor de zuidzijde van Winkelcentrum Schalkwijk;
  • Tegelijkertijd gezocht wordt naar ruimte voor Perifere Detailhandels Vestigingen als vervangingsvraag voor bestaande locaties elders in de stad zoals Spaarneboog (blz. 29);
  • Voor een PDV-locatie herkenbaarheid, bereikbaarheid en kritische massa van minimaal 25.000 m² van belang zijn om voldoende consumenten aan te trekken (blz. 29)
  • Schalkwijk potentieel hiervoor een ideale locatie is gezien het aanwezige winkelaanbod en de goede bereikbaarheid;

 

BESLUIT

In de Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad de mogelijkheid open te houden dat het compacte stadsdeelwinkelcentrum Schalkwijk wordt uitgebreid wanneer dit voor een substantieel deel gebeurt voor het bieden van ruimte voor vervangingsvraag van bestaande locaties waaronder PDV-locaties elders in de stad;

Verzoekt het college:

Het gesprek aan te gaan met eigenaren/huurders van locaties zoals Spaarneboog die op zoek zijn naar een vervangende locatie over de voorwaarden waaronder voor hen Schalkwijk een mogelijke alternatieve locatie is voor de huidige locatie;

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE Blurring alleen na overleg met horeca

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 november 2016,

In beraadslaging over de Detailhandelsvisie Haarlem Winkelstad

Overwegende dat:

  • Vervagende grenzen tussen detailhandel en horeca (“blurring”) volgens de Detailhandelsvisie zijn op te vatten als bedreigingen, maar bovenal kansen en mogelijkheden met zich meebrengen en de Detailhandelsvisie inzet op het zo optimaal mogelijk benutten en faciliteren van deze kansen binnen de bestaande wet- en regelgeving (blz. 8);
  • Blurring kan leiden tot een ongelijk speelveld voor horeca ondernemers;
  • Blurring kan leiden tot een verlaging van de drempel om alcohol te gebruiken;

Verzoekt het college:

In overleg te gaan met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Haarlem over de visie op blurring alvorens de bestaande ruimte hiervoor te benutten en bij eventuele toekomstige verruiming van de landelijke wet- en regelgeving op dit punt eerst deze belanghebbenden en de gemeenteraad te consulteren alvorens deze extra ruimte te benutten;

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden