Raad wijzigt parkeerplannen college

IMG_5366.JPG15-12-2016 23:35 15-12-2016 23:35

De afgelopen maand heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de parkeerplannen van het college. De ChristenUnie heeft bij de besluitvorming in de gemeenteraad een groot aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. Raadslid Frank Visser: “Wij vinden de plannen op onderdelen te ver vonden gaan en op andere onderdelen juist niet ver genoeg”. Hieronder leest u een verslag van de behandeling in de gemeenteraad met daarbij een overzicht van alle ingediende moties en amendementen van onze fractie.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kwamen de coalitiepartijen PvdA, D66, GroenLinks en CDA met een aantal aanpassingen van het collegevoorstel. Zo moet er geëxperimenteerd gaan worden met goedkopere tarieven in de stationsparkeergarage, moet er een goedkoop abonnement voor bewoners en ondernemers in de Cronjegarage komen en een goedkopere dagkaart voor de Dreefgarage. Raadslid Frank Visser: “Dit sluit aan bij het voorstel van de ChristenUnie om de garagetarieven meer te differentiëren op basis van vraag en aanbod. Deze motie is helaas verworpen door de coalitie. Het voorstel van de coalitie over de Cronjé garage is vreemd. Winkeliers van de Cronjé mogen daar straks voor 100 euro per jaar parkeren maar een ondernemer in een straat verderop kennelijk niet. Mooi dat abonnementen nu goedkoper worden, maar ik had deze garage het liefst eerst optimaal benut voor alle bewoners met een parkeervergunning in de wijk.”

Een ander voorstel van de coalitie was om een parkeerduurbeperking in te stellen van 1 uur in alle wijken met belanghebbenden parkeren. Het college had voorgesteld om dit alleen na 17 uur te doen in een beperkt aantal gebieden direct rond het centrum. De ChristenUnie heeft zich vergeefs verzet tegen de algehele parkeerduurbeperking. Visser: “Deze maatregel schiet door. De parkeerplekken in de woonwijken zijn allereerst voor de bewoners, maar zij worden nu slachtoffer omdat de gemeenteraad bang is dat er met betaald parkeren in de wijken te veel bezoekers van buiten zullen komen. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat het hoge parkeertarief van 3,50 euro al voldoende remmend is om parkeeroverlast te voorkomen. Straks kan je dus als je door je maximaal 1000 uren per jaar voor de bezoekersvergunning heen bent alleen nog voor maximaal 1 uur bezoek ontvangen voor 3,50 euro. Daarna moet het bezoek weer weg. Welk probleem wordt hiermee opgelost? Overdag is in de meeste wijken geen enkel parkeerprobleem. Alleen in de avonduren is er een tekort. Wat moeten mensen die straks hun huis willen verbouwen en een paar weken klusjesmannen over de vloer krijgen? Dan ben je zo door je 1000 parkeeruren per jaar heen!” Gelukkig zullen de parkeermaatregelen regelmatig worden geëvalueerd. Visser: “Ik ben er van overtuigd dat de parkeerduurbeperking snel weer zal worden afgezwakt. Het was voldoende geweest als die alleen in de avonduren en op zaterdag had gegolden in de woonwijken direct rond het centrum”

Collegepartijen wilden ook in de binnenstadsgarages structureel plekken beschikbaar stellen aan bewoners in plaats van alleen in de daluren. Visser: “Er zijn vraagtekens vanuit de raad bij de tellingen van het college of de garages op de drukke uren echt wel vol zijn. Maar ook hier schiet de coalitie door. Eenmaal vergeven plekken krijg je niet zomaar terug. En wat als door de aantrekkende economie het aantal bezoekers van de stad weer groeit? De ChristenUnie had liever een voorzichtige aanpak gezien: eerst experimenteren in de daluren en dan kan je altijd het aantal uren voor bewoners uitbreiden. En had vastgelegd dat het aantal bewonersplekken in garages om laag gaat als er meer vraag is van bezoekers. Ook hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Alles moet nog worden vertaald in verordeningen en nu al leggen coalitiepartijen de motie heel verschillend uit.”

De coalitie heeft ook een stap terug gedaan ten aanzien van het digitaliseren van het bezoekersparkeren. Het college moet nu eerst met een uitgewerkt voorstel komen waarin ook de alternatieven voor mensen die niet willen werken met een app zoals telefonisch aan- en afmelden zijn uitgewerkt. Deze alternatieven zullen volgens de motie “de papieren bezoekersschijf qua klant- en gebruiksvriendelijkheid moeten kunnen evenaren”. Visser: “Het lijkt er op dat dit alleen maar een beetje uitstel is. Het voorstel van de ChristenUnie voor een kraskaart werd afgewezen. De wethouder koerst op volledige digitalisering en afschaffing van de bezoekersschijf”

Van de ChristenUnie werd een amendement aangenomen om te komen tot een goede parkeerregeling voor mantelzorgers in de hele stad. Ook werd de motie aangenomen die het college vraagt om werk te maken van de visie op P&R locaties en uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2017 de resultaten van het aangekondigde onderzoek naar P&R locaties rond de stad te presenteren inclusief een concrete uitwerking van de mogelijkheden in het gebied Oostpoort bij de IKEA.

Helaas zijn de andere voorstellen van de ChristenUnie verworpen. Een aantal punten komt echter zeker nog terug als de huidige voorstellen worden omgezet in daadwerkelijke maatregelen en aanpassingen van verordeningen. Uiteindelijk heeft de ChristenUnie het totaalpakket wel gesteund. Frank Visser: “Het college heeft ook goed geluisterd naar de bezwaren tegen de aanvankelijke voorstellen en goede verbeteringen aangebracht. De wethouder heeft toegezegd dat er elk jaar een evaluatie zal plaatsvinden waarbij maatregelen kunnen worden aangepast. Er moet iets gebeuren om de parkeeroverlast in met name de wijken rond de Binnenstad aan te pakken. De parkeerregels kunnen eenvoudiger en moderner en met dit pakket wordt hier werk van gemaakt. Ook al steunen wij zeker niet alle voorstellen, wat ook blijkt uit onze eigen voorstellen, ik heb er wel vertrouwen in dat het parkeerbeleid hiermee wordt verbeterd. Wel vond ik het opmerkelijk dat wij als oppositiepartij in de gemeenteraad herhaaldelijk voorstellen van het college moest verdedigen tegenover de coalitiepartijen die er een andere draai aan wilden geven. Het laatste woord in het parkeerdebat is dan ook zeker nog niet gezegd…”

AMENDEMENT Kom op met die POET

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Het beschikken over eigen parkeergelegenheid ook nu al in de verordening genoemd is als een beperking voor het krijgen van een eerste vergunning op straat;
 • Hier echter alleen uitvoering aan is gegeven bij nieuwbouwlocaties;
 • In maatregel 9 voorgesteld wordt woningen waar sprake is van Parkeergelegenheid Op Eigen Terrein (POET) bij aanvraag niet meer in aanmerking te laten komen voor een 1e vergunning, maar dat hiermee voor de huidige vergunninghouders niets veranderd;
 • Voor eigenaren van een POET die niet wordt benut voor parkeren een alternatief is in de vorm van een 2e vergunning;
 • Sommige POETS zijn verbouwd met het oog op mantelzorg of woningaanpassing in verband met handicap;
 • Sommige POETS gezien hun omvang niet voldoen aan de eisen van de moderne tijd en daarom niet meer geschikt zijn als parkeerplek;

Besluit:

 • Als onderdeel van maatregel 9 wordt een minimum omvang van een POET vastgesteld die bepalend is of een voorziening op eigen terrein wordt opgenomen op de POET-lijst;
 • Voor woningen waar sprake is van een POET wordt een overgangsregeling ingevoerd tot 1 januari 2020 waarna voor deze woningen alle 1e vergunningen worden ingetrokken en alleen nog vergunningen tegen het tarief van de 2e vergunning worden verstrekt, waarbij bij het overzetten naar dit hogere tarief een eventuele wachtlijst niet van toepassing wordt verklaard;
 • Bij het toepassen van de POET-lijst een hardheidsclausule toe te passen voor bewoners de ruimte gebruiken in verband met mantelzorg of woningaanpassingen in verband met handicap, waarbij in dergelijke gevallen wel een 1e vergunning wordt verstrekt;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

MOTIE Beperk zoekverkeer in smalle straten binnenstad

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

Het onwenselijk is als binnenstadsbezoekers betaald parkeren in de smalle straten in de binnenstad zoals in de Vijfhoek omdat dit leidt tot veel zoek verkeer;

Verzoekt het college:

Bij de verdere uitwerking van de parkeermaatregelen te bezien of zoekverkeer in de binnenstad verder kan worden ontmoedigd door het instellen van een parkeerduurbeperking voor betaald parkeren in (delen van) zone B;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

 

AMENDEMENT Parkeergarages zone B optimaal benutten voor bewoners

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Het college voorstelt als proef in de daluren 225 parkeerplekken beschikbaar te stellen aan bewoners van de binnenstad (zone B) in de centrum parkeergarages, met uitzondering van De Appelaar;
 • Binnenstadbewoners die hiervan gebruik willen maken 50 euro extra moeten betalen;
 • Deze 50 euro onder meer gebaseerd is op de extra administratiekosten van dit supplement, terwijl een dergelijk supplement niet nodig is als alle binnenstadsbewoners met een straatvergunning zouden mogen parkeren in de garages zolang er nog bewonersplekken vrij zijn;
 • Bewoners met een parkeervergunning al dan niet met een garagesupplement altijd maar maximaal 1 parkeerplek bezetten;
 • Binnenstadbewoners met een vergunning die ook geldig is in de garage buiten de daluren moeten bijbetalen en daarom niet altijd gebruik zullen maken van de garage optie waardoor alsnog de kans groot is dat de parkeergarageplekken niet optimaal worden benut;

Besluit:

 • Iedereen met een straatvergunning in zone B zonder extra kosten de mogelijkheid te geven te parkeren in de centrum garages zolang er nog plek is binnen de 225 gereserveerde plekken;
 • Bij de ingang van deze garage en via een app real time inzichtelijk te maken hoeveel plekken voor bewoners nog vrij zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

MOTIE Prijs parkeergarages meer afstemmen op vraag en aanbod

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • In maatregel 11 wordt voorgesteld de tarieven voor de parkeergarages in het centrum gelijk te houden op € 2,98;
 • De ene parkeergarage in het centrum veel gewilder is als de andere;
 • Bij de Appelaar garage regelmatig opstoppingen ontstaan;

Verzoekt het college:

Differentiatie van de tarieven van de parkeergarages te onderzoeken waaronder een verhoging van het tarief van de Appelaar garage en verlaging van het tarief van de Dreefgarage;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

AMENDEMENT Parkeergarages zone C optimaal benutten voor bewoners

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Het college voorstelt het gebruik van de parkeergarages De Dreef en De Cronjé te stimuleren door het aanbieden van 225 extra bewonersabonnementen aan bewoners in zone C in plaats van een parkeervergunning waarbij gebruik gemaakt wordt van structureel leeg staande parkeerplekken.
 • Bewoners hierbij echter voor een heel jaar worden gedwongen te kiezen voor parkeren in de garage en er bij moet worden betaald als er wel een keer op straat wordt geparkeerd;
 • In Amsterdam garages in Centrum, Zuid en Westerpark gratis beschikbaar zijn voor alle bewoners met een parkeervergunning zolang er nog bewonersplekken vrij zijn en dit bij de ingang wordt aangegeven [1];

Besluit:

 • Iedereen met een straatvergunning in zone C de mogelijkheid te geven zowel op straat als in garage De Cronjé of De Dreef te parkeren zolang er nog plek is binnen de 225 gereserveerde plekken
 • Bij de ingang van deze garages en via een app real time inzichtelijk te maken hoeveel plekken voor bewoners nog vrij zijn;

Verzoekt het college:

 • Op basis van het gebruik na een jaar te onderzoeken of bewonersplekken in garages De Cronjé en De Dreef ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor binnenstadsbewoners met een straatvergunning;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie


[1]  https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BDD918F68-5E60-4DC7-82DD-DABEA98C8BE1%7D#case_%7BF5B8AC46-AE0B-410B-9373-88F8D1EB8296%7D

AMENDEMENT 1e vergunning goedkoper, 2e vergunning duurder

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Er in zone C meer parkeerrechten afgegeven zijn voor bewoners en hun bezoek (31.700) dan er parkeerplekken zijn (12.303);
 • Er momenteel 1213 2e vergunningen zijn;
 • In maatregel 2 wordt voorgesteld het tarief voor de 2e vergunning met 50 euro te verhogen tot 376,64 euro, dat dit in eerste instantie € 61.000 oplevert maar de geschatte opbrengst € 38.000 is ervan uitgaande dat 5% van de bezitters afstand doet van de tweede vergunning en dit dus zo’n 60 parkeerrechten oplevert;
 • In maatregel 15 wordt voorgesteld het tarief voor de 1e vergunning met € 21,20 te verlagen wat leidt tot een structurele minderopbrengst van € 268.000;
 • 2e vergunningen in andere steden zoals Eindhoven duurder zijn (504 euro)
 • Het wenselijk is het tarief voor de 1e vergunning zo laag mogelijk te houden;
 • Er ruimte kan komen het tarief van de 1e vergunning verder te verlagen door het tarief voor de 2e vergunning verder te verhogen en hierdoor tevens een groter effect kan worden behaald van het inleveren van 2e vergunningen [1];

Besluit:

 • Het tarief voor de 2e vergunning bij maatregel 2 niet met €50 maar met €100 te verhogen
 • In ruil daarvoor bij maatregel 15 het tarief voor de 1e vergunning niet met €21,20 maar met €24,20 te verlagen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie


[1] Uitgangspunt bij het voorstel in dit amendement is dat van extra 50 euro verhoging van de prijs van een 2e vergunning een zelfde effect wordt verwacht als bij de eerste verhoging van 50 euro, dus 5% bezitters die afstand doen van de vergunning en een opbrengst van 38.000 euro. Uit de minderopbrengst van maatregel 15 / tariefverlaging (268.000/ 21,20) blijkt dat er 12641 eerste vergunningen zijn. 38.000 / 12641 is 3 euro. Dit levert dan per saldo 60 parkeerrechten extra op.

 

AMENDEMENT fff krassen…

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat

 • Voor veel mensen de overgang van een papieren bezoekersschijf naar een digitale bezoekersvergunning een grote stap is;
 • Het college eerder heeft voorgesteld als alternatief een kraskaart aan te bieden waarmee in tegenstelling tot de huidige bezoekersschijf het aantal parkeeruren van bezoekers per jaar kan worden gelimiteerd;
 • De andere voorgestelde alternatieven (telefonisch aan- en afmelden of via de parkeerautomaat) niet voor iedereen praktisch zijn;
 • De kraskaart door een vast aantal parkeeruren per kaart, het vervallen van de geldigheid na 1 jaar en het ophalen op het gemeentehuis minder flexibel is dan een digitale regeling waardoor het echt een bewuste keuze zal zijn van mensen om voor deze optie te kiezen in plaats van de digitale bezoekersregeling;

Besluit:

Maatregel 1 (bezoekersparkeren in zone C) en maatregel 6 (betaald parkeren op zondag, onderdeel bezoekersparkeren in zone B ) aan te passen door in aanvulling op de voorgestelde maatregelen voor een periode van tenminste twee jaar als alternatief voor de nieuwe digitale bezoekersregeling en de oude bezoekersschijf het voor bezoekers mogelijk te maken te parkeren met een kraskaart waarbij zowel voor het dal als het piektarief kraskaarten worden aangeboden en na deze twee jaar het gebruik van de digitale bezoekersregeling en de bezoekerskraskaarten te evalueren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

MOTIE Maak aantal plekken voor bewoners in garages dynamisch

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Het college voorstelt parkeerplekken die 24 uur per dag leeg staan in garage De Cronjé en De Dreef en parkeerplekken die in de daluren structureel leeg staan in de centrumgarages beschikbaar te stellen aan bewoners;
 • Meer plekken vrijgespeeld kunnen worden voor bewoners door:
  • ook te kijken hoeveel plekken er in de daluren aanvullend structureel leeg staan in garages De Cronjé en De Dreef
  • het aantal plekken voor bewoners uit te breiden op momenten dat het aantal bezoekers lager is dan normaal en dat hiervoor computermodellen beschikbaar zijn die dit realtime kunnen berekenen;

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of het mogelijk is als vervolgstap van het statisch toewijzen van 225 plekken structureel en 225 plekken in de daluren aan bewoners het aantal parkeerplekken voor bewoners kan worden uitgebreid op basis van realtime monitoring;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

MOTIE P&R nu doorpakken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Bij maatregel 12 aanleg van P+R-terreinen op strategische locaties wordt voorgesteld;
 • Deze maatregel niet wordt geconcretiseerd maar alleen wordt geconstateerd dat het hier gaat om een maatregel die het beleidsveld parkeren overschrijdt en dat onderzoek en eventuele uitvoering van deze maatregel een eigen proces kent buiten het programma Moderniseren Parkeren om;
 • Al jaren wordt nagedacht over ontwikkeling van P&R bij station Haarlem Spaarnwoude / IKEA, maar dit tot op heden niet concreet is uitgewerkt
 • Nu op zaterdagen regelmatig alle parkeerplaatsen bezet zijn op deze locatie waardoor er geen ruimte is voor P&R voor bezoekers van de binnenstad;
 • Het college werkt aan plannen voor deze locatie (Oostpoort) waardoor er andere parkeeroplossingen op deze locatie nodig zijn;

Verzoekt het college:

Uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2017 de resultaten van het aangekondigde onderzoek naar P&R locaties rond de stad te presenteren inclusief een concrete uitwerking van de mogelijkheden in het gebied Oostpoort;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Jeroen Boer, VVD

AMENDEMENT Betalen per minuut ook op straat

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

BESLUIT

Een nieuwe maatregel toe te voegen die regelt dat ook op straat per minuut kan worden geparkeerd niet alleen via parkeerapps, maar ook bij de automaat.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Jeroen Boer, VVD

AMENDEMENT Behoud deel gereserveerde bezoekersplekken in belanghebbenden gebied

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Overwegende dat:

 • Het college de huidige speciale plaatsen voor betaald parkeren overal wil opheffen, met uitzondering van winkelcentra Zijlweg en Cronjé en Van Oosten de Bruijnstraat (maatregel 13).
 • Veel huidige bezoekersplaatsen regelmatig leeg staan en deze met deze maatregel vrij komen voor bewoners en bezoekers;
 • Sommige gereserveerde bezoekersplaatsen die nu dreigen te vervallen echter een vergelijkbaar doel hebben als bij de Zijlweg, Cronjé en Van Oosten de Bruijnstraat;
 • Het bijvoorbeeld bij verloskundigenpraktijken onwenselijk is dat zwangeren moeten zoeken naar een parkeerplek en dan een grote afstand moeten lopen;

Verzoekt het college:

Het opheffen van plekken gereserveerd voor betaald parkeren in zone C stapsgewijs te doen, goed te monitoren en als er goede redenen zijn voor specifieke gereserveerde plekken deze wel te handhaven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Jeroen Boer, VVD

AMENDEMENT Mantelzorgers ontzien bij bezoekersregeling en gelijkwaardig behandelen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

In beraadslaging over Maatregelen Moderniseren Parkeren,

Constaterende dat:

 • Parkeeruren ten behoeve van mantelzorg in het voorstel binnen de bundel van de bezoekersregeling vallen;
 • Wel bij de uitwerking van de maatregel onderzocht wordt of een restitutie mogelijk is, indien men voldoet aan daaraan gekoppelde randvoorwaarden;
 • Voor de Binnenstad al een regeling geldt dat onder bepaalde voorwaarden gratis kan worden geparkeerd door mantelzorgers in de parkeergarages;

Overwegende dat:

 • Mensen die veel mantelzorg ontvangen daarnaast ook bezoek moeten kunnen ontvangen;
 • Het wenselijk is dat mantelzorgers in zone B en zone C gelijkwaardig worden behandeld;

Besluit:

Bij de verdere uitwerking van de bezoekersregeling (maatregel 1) moet er een duidelijke hardheidsclausule komen voor mantelzorgers, waarbij parkeren voor mantelzorgers gratis is (of tot een bepaald aantal uren afhankelijk van de indicatie gratis is) en niet meetelt voor de uren in de bezoekersbundel;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

Ziggy Klazes, GroenLinks

 

 

 

« Terug