Raad: Geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang

WP_20160604_10_15_25_Pro15-12-2016 09:49 15-12-2016 09:49

Het voorstel van het college om de eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang in Haarlem bijna te verdubbelen heeft het niet gehaald. De gemeenteraad stemde voor een motie van de ChristenUnie om het tarief niet te verhogen. Nu al is de eigen bijdrage in Haarlem hoger dan in veel andere steden. Een hogere eigen bijdrage zou tot een toename van overlast kunnen leiden omdat daklozen dan dagelijks 10 euro zouden moeten verzamelen. Ook steunde de gemeenteraad het voorstel van de ChristenUnie om niet meer het woonplaatsbeginsel te hanteren.

Raadslid Frank Visser: “Als daklozen weg gaan uit hun woonplaats dan is dat vaak niet voor niets. Als zij gedwongen worden terug te gaan kan dit ten koste gaan van het succes van de re-integratie. Er moeten natuurlijk wel goede afspraken komen over de financiering van de zorg want opvang moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Dat andere regio’s daklozen van buiten de regio wegsturen is geen goede zaak. Hier moeten landelijke afspraken over gemaakt worden.”

Ook stelde de ChristenUnie voor onderzoek te doen naar een Domus-plus voorziening. Dit is beschermd wonen voor daklozen die extra begeleiding nodig hebben in verband met een verstandelijke beperking. Visser: “Nu zit deze groep vaak in de reguliere opvang terwijl zij helemaal niet toe zijn aan de snelle reintegratie die met de begeleiding daar wordt beoogd. Het gevolg is: minder doorstroming en te weinig plek in de nachtopvang”. De ChristenUnie diende een motie in omdat het college wel had toegezegd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar zogenaamde Skaeve Huse (opvang buiten woonwijken voor mensen die structureel voor zware woonoverlast zorgen) maar niet zo concreet was over de Domus-plus voorziening. Volgens het college was dit echter een misverstand en gaat het college wel degelijk ook Domus-plus serieus onderzoeken. Een motie hierover heeft de ChristenUnie daarom ingetrokken.

MOTIE Vergroot de doorstroom met Domus-plus

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

in beraadslaging over het uitvoeringprogramma Maatschappelijke Opvang,

Overwegende dat:

 • De nachtopvang bedoeld is voor kort verblijf inclusief begeleiding met het oog op het snel weer integreren in de samenleving met een eigen dak boven het hoofd;
 • Veel daklozen nu maandenlang gebruik maken van deze voorziening omdat ze in feite niet toe zijn aan dit traject;
 • Dit ook demotiverend kan werken voor cliënten in dezelfde voorziening die wel toe zijn aan dit traject;
 • Meer differentiatie nodig is in het aanbod zoals Skaeve Huse voor cliënten met een combinatie van psychische en gedragsstoornissen, zorgmijdend gedrag, afwijkende levensstijl en verslavingsproblematiek en Domus+ woonvoorziening voor daklozen met een verstandelijke beperking [1];
 • Een verstandelijke beperking bij daklozen vaak niet wordt onderkend [2];
 • Het college een haalbaarheidsstudie gaat doen naar de mogelijkheid om voor eind 2017 Skaeve Huse te realiseren in de regio;
 • Het college stelt dat met name voor de forensische cliënten uitbreiding van de capaciteit wil bezien in samenhang met de voorzieningen beschermd wonen (Domus+)

Draagt het college op:

Ook een haalbaarheidsstudie te doen naar de mogelijkheid om voor eind 2017 Domus+ te realiseren in de regio.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Maatschappelijke opvang zonder woonplaatsbeginsel

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

in beraadslaging over het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang,

Overwegende dat:

 • Landelijk het aantal dak- en thuislozen sinds 2010 verdrievoudigd is [1] en ook Haarlem een flinke toename kent;
 • In de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten, onderdeel van de Raad van Europa, staat dat Nederland iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood moet bieden;
 • Opvang onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en dus een verantwoordelijkheid is van de gemeente;
 • Het woonplaatsbeginsel hierbij niet in acht mag worden genomen;
 • Het terugsturen naar de eerdere woonplaats onjuist is, omdat mensen vanuit uiteenlopende redenen uit hun eerdere woonplaats waren vertrokken [2];

Constaterende dat:

 • In 2015 dagelijks 64 mensen in Haarlem op straat sliepen en dit aantal sindsdien alleen maar is toegenomen;
 • In de dagelijkse praktijk nog steeds ten onrechte het woonplaatsbeginsel gehanteerd wordt, waardoor daklozen die zich melden bij de BCT gedwongen terug gaan naar de gemeente waar zij het laatst stonden ingeschreven;
 • Het woonplaatsbeginsel een belemmering is om zich te melden bij de BCT, terwijl daklozen recht hebben op maatschappelijke opvang in Haarlem;
 • Hierdoor onnodig mensen op de Haarlemse straat slapen;

Draagt het college op:

 • Per direct het woonplaatsbeginsel te schrappen, zodat daklozen in Haarlem, ook in Haarlem aanspraak maken op maatschappelijke opvang;
 • Met gemeentes van herkomst in gesprek te gaan over een bijdrage in de financiering.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

[1]Sinds 2010 zijn er in Nederland 13.000 daklozen bij gekomen, een stijging van 74%. Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/09/aantal-daklozen-in-zes-jaar-met-driekwart-toegenomen

[2] Voorbeeldredenen om uit een woonplaats te vertrekken: ruzies met stadsgenoten (buren, kennissen, familie), angst voor schuldeisers, de gemeente en/of de lokale politie, waardoor ze op de vlucht zijn gegaan. Het komt ook voor dat iemand om veiligheidsredenen niet terug kan/wil, bijvoorbeeld ten gevolge van ervaringen met partnergeweld, loverboys of geweldsdreiging vanuit de familierelaties.

MOTIE Geen verhoging eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 december 2016,

Constaterende dat:

 • Wordt voorgesteld de eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang sterk te verhogen (bijna verdubbeling tot bijna verdrievoudiging);
 • Voor Spaarnezicht een eigen bijdrage wordt ingevoerd;
 • Het eerder regel is dan uitzondering dat het aanvragen van een bijstandsuitkering minimaal 3 maanden duurt;
 • Veel cliënten mét en zónder uitkering kampen met schulden;
 • Veel cliënten financiële moeite hebben om de eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang op te brengen;
 • Zij niettemin recht hebben op opvang;
 • In diverse vergelijkbare gemeenten lagere eigen bijdragen worden gevraagd dan momenteel in Haarlem;
 • Een verhoging van de eigen bijdrage kan leiden tot verdere opbouw van schulden.

Overwegende dat:

Het college de lasten van het besluit ‘Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Opvang’ voor het jaar 2017 onttrekt aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Draagt het college op:

De eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang in Haarlem niet te verhogen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Martien Brander, PvdA

Eva de Raadt, CDA

« Terug

Archief > 2016 > december

Geen berichten gevonden