Aanpassingen landelijk verkiezingsprogramma

15230711_1169961069757326_6397160610538412906_n.jpg26-11-2016 21:01 26-11-2016 21:01

Tijdens het partijcongres van de ChristenUnie is 26 november het verkiezingsprogramma vastgesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Als afdeling hebben we heel wat werk verzet om amendementen op te stellen om hiermee te proberen het concept-programma wat aan te passen en/of te verbeteren. Verschillende amendementen van ChristenUnie Haarlem zijn overgenomen.

Hieronder volgt een overzicht van de overgenomen voorstellen van onze afdeling

Amendement 10: 0,7% BNP voor zuivere ontwikkelingssamenwering

GEWIJZIGD OVERGENOMEN

 

Vindplaats: Hst.0, p.10, regelnr. 14, 'De uitgaven voor.... 0,7% van ons BNP.''

Wil tekst: wijzigen

Tekstvoorstel: De uitgaven voor zuivere ontwikkelingssamenwerking groeien daarmee weer in de richting van 0,7% van ons BNP.

Toelichting: In het verkiezingsprogramma van 2010 pleitte de ChristenUnie voor een budget voor ontwikkelingssamenwerking van tenminste 0,8% van het BNP met op termijn een geleidelijke groei naar 1%. Hiervan moest tenminste 0,7% zuivere ontwikkelingssamenwerking zijn. In het verkiezingsprogramma 2012 was het uitgangspunt voor het budget tenminste 0,7% en geleidelijk weer groeien naar 0,8%. Van de 0,7% mocht ook geld worden besteed aan milieu- en klimaatdoelen. In het nieuwe verkiezingsprogramma is het uitgangspunt groeien naar 0,7%. Het is lastig om bezuinigingen van de afgelopen kabinetten snel terug te draaien maar de ambitie waar we naar toe willen moet wel onverminderd hoog blijven. Daarom stelde ChristenUnie Haarlem voor het einddoel aan te scherpen tot  1% waarbij het aan de fractie zou worden overgelaten welk groeitempo reëel is gegeven de andere  financiële opgaven. Het landelijk bestuur ging niet akkoord met deze tekst maar kwam met een gewijzigd tekstvoorstel waardoor werd verduidelijkt dat de 0,7% van het BNP om geld moet gaan dan zuiver is voor ontwikkelingssamenwerking. Geld voor andere doelen zoals milieu- en klimaat moet daar dus bovenop komen

 

Amendement 22 Ook bijkomende verdiensten topfunctionarissen niet aftrekbaar

OVERGENOMEN

 

Vindplaats: Hst.3, p.18, regelnr. 35, ''dat salarissen en bonussen hoger dan een ministersalaris''

Wil tekst: wijzigen

Tekstvoorstel: salarissen, bonussen en overige bijkomende verdiensten voor zover hoger dan een ministersalaris

Toelichting: Door dit amendement zijn niet alleen salarissen en bonussen maar ook extra bijdragen aan bijvoorbeeld een pensioenvoorziening van een topfunctionaris voor zover ze hoger zijn dan een ministersalaris niet meer aftrekbaar van de winstbelasting.

 

Amendement 24 Belasting makkelijker kunnen we het maken

OVERGENOMEN

Vindplaats: Hst.3, p.19, regelnr. 26, ''en voor bedrijven van 1,5...''

Wil tekst: toevoegen

Tekstvoorstel: Belasting makkelijker. In beschikkingen moet de berekening van belasting en toeslagen na te rekenen zijn. Het aantal berichten van de Belastingdienst kan worden verminderd door kennisgevingen en facturering samen te voegen.

Toelichting: Beschikkingen van bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag zijn momenteel voor burgers niet altijd na te rekenen doordat de rekenformule niet is opgenomen. Het zou niet nodig moeten zijn dat je voor het narekenen eerst naar een aparte rekentool moet gaan. Ook stuurt de Belastingdienst onnodig veel post doordat kennisgevingen en facturering van elkaar gescheiden zijn. Dit zorgt ook voor een grotere foutgevoeligheid doordat bedragen van kennisgeving en facturering van elkaar kunnen verschillen. Kortom: de belastingdienst kan voor de burger nog makkelijker werken.

 

Amendement 44 Weglaten onduidelijke zin over impact vluchtelingen op samenleving

OVERGENOMEN

Vindplaats: Hst.5, p.27, regelnr. 16, ''Naar huidige Europese ... in onze samenleving''

Wil tekst: weglaten

Toelichting: Voorstel is deze zin te schrappen omdat onduidelijk is wat wordt bedoeld met “huidige Europese maatstaven” en op welke groepen wordt gedoeld met “sommige groepen”. De volgende alinea is duidelijk genoeg.

 

Amendement 72 Scholingsbeurs voor iedereen

OVERGENOMEN

Vindplaats: Hst.9, p.52, regelnr. 20, ''Er zijn onnodige ... vooruit te komen''

Wil tekst: wijzigen

Tekstvoorstel: Er zijn onnodige verschillen tussen scholingskansen van werknemers om vooruit te komen

Toelichting: Voor alle werkenden is het van belang dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Voor werkenden met een (V)MBO -opleiding zijn de scholingskansen momenteel vaak beperkt. Voor werkenden met een HBO- of WO-opleiding zijn ze sterk afhankelijk van CAO’s of de gunsten van werkgevers. Met dit amendement wordt het belang van een leven lang leren voor iedereen benadrukt en wordt ook voorkomen dat wordt gesproken over hoger- en lager opgeleiden. Deze termen zijn onwenselijk omdat (V)MBO-opleidingen minstens net zo belangrijk zijn als theoretische opleidingen.

 

 

Amendement 92 meer draagvlak d.m.v. inschakelen vakbonden

OVERGENOMEN

Vindplaats: Hst.10, p.65, regelnr. 29, ''We promoten leer-werktrajecten via onder andere werkgeversorganisaties''

Wil tekst: weglaten

Tekstvoorstel: de tekst "via onder andere en werknemersorganisaties" weglaten

Toelichting: Arbitrair om alleen werkgeversoverganisaties te noemen. Draagvlak is nodig en dat kan ook via andere organisaties.

 

Amendement 94 Garantie deposito blijft 100.000 euro

GEWIJZIGD OVERGENOMEN

Vindplaats: Hst.10, p.66, regelnr. 27, ''De garantie wordt verlaagd naar 50.000 euro.''

Wil tekst: wijzigen

Tekstvoorstel: Voor de bankencrisis was de depositogarantie 20.000 en voor de volgende 20.000 90%. Om tijdens de crisis het vertrouwen in het bankensysteem te behouden is dit verhoogd naar 100.000. Deze verhoging was bedoeld als tijdelijke maatregel. We moeten een keer terug richting normalere proporties. De garantie wordt daarom verlaagd naar 50.000 euro.

Toelichting: ChristenUnie Haarlem wilde de garantie niet verlagen naar 50.000 euro maar op 100.000 euro houden. Hiervoor was echter geen draagvlak. Wel was het bestuur het met ons eens dat er in het programma een uitleg ontbrak van het voorstel om te verlagen. Op verzoek van ChristenUnie Haarlem is daarom bovengenoemde uitleg toegevoegd. Onder andere de Commissie De Wit raadde dat reeds in 2012 aan. Bovendien wordt tussen de 85 en 90% van de Nederlandse deposito's gedekt met een garantie van 50.000.

 

Niet aangenomen amendementen

Een aantal amendementen van ChristenUnie Haarlem heeft het overigens niet gehaald. Zo vond ChristenUnie Haarlem het voorstel om na de val van een kabinet geen nieuwe verkiezingen te houden te stellig. Wij stelden de volgende tekst voor: “Bevorderen van politieke stabiliteit. Na een tussentijdse val van een kabinet wordt er zonder verkiezingen eerst getracht tot een nieuw kabinet te komen. Pas als blijkt dat dit niet mogelijk is wordt de Tweede Kamer ontbonden en volgen er verkiezingen.” Immers voor politieke stabiliteit kan het nodig zijn om toch verkiezingen uit te schrijven. Zo krijgt de kiezer ook de mogelijkheid zich over de politieke situatie uit te spreken. Volgens het bestuur is de gedachte van ons amendement min of meer gelijk aan wat wordt beoogd. Ook het Verkiezingsprogramma gebruikt het woord 'in principe', daardoor is het bij een echt gebleken onmogelijkheid een nieuw kabinet samen te stellen als ultimum remedium nog mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar niet nadat het uiterste is gedaan. Het amendement van ons lag volgens het bestuur teveel in lijn met de huidige praktijk. Aan wie is het om te bepalen dat men er niet uitkomt? Met een te makkelijke ontsnappingsmogelijkheid zal men die ook gaan gebruiken en bereik je nog niet de beoogde stabiliteit. Het congres heeft die redenatie gevolgd.

Ook stelde ChristenUnie Haarlem voor om het standpunt over het beperken van de regeldruk aan te scherpen door hier een concreet doel aan te koppelen voor de te behalen besparing. Het landelijk bestuur wilde dit niet overnemen omdat wij bij het te behalen bedrag van 2 miljard euro geen concrete maatregelen benoemden.

Tenslotte stelde ChristenUnie Haarlem voor om vluchtelingen met een zogenaamde 1-F status deze status na vijf jaar niet meer tegen te werpen. In het verkiezingsprogramma wordt uitgegaan van 10 jaar. Als je er in 5 jaar niet achter komt of iemand een oorlogsmisdadiger is, is de kans miniem dat je er binnen 10 jaar wel achter komt. Als oorlogsmisdaden alsnog bewezen worden dan is vervolging altijd nog mogelijk en kan een status worden ingetrokken. Het bestuur en het congres gingen niet in deze redenatie mee. “Het is te riskant dat het misgaat en je toch een oorlogsmisdadiger bescherming biedt. De procedure tot verblijfsvergunning duurt al een hele tijd, daarna het onderzoek voor waarheidsvinding en dan eventueel uitzettingsprocedure. Dat duurt zomaar langer dan vijf jaar.”

« Terug

Archief > 2016 > november

Geen berichten gevonden