Woonvisie moet ambitieuzer

20151224_125616.jpg09-03-2017 23:26 09-03-2017 23:26

Het college heeft de Woonvisie gepresenteerd. Het college wil tot en met 2025 7500 extra woningen toevoegen waarvan 1.900 sociale huurwoningen. Deels betreft dit vervangende nieuwbouw van gesloopte of te slopen woningen. Dit is ook inclusief de woningen die in 2016 zijn gebouwd, bijvoorbeeld in Schalkwijk bij Entree Oost. Volgens de ChristenUnie is dit aantal woningen te laag. Raadslid Frank Visser: “De wachtlijsten zullen nauwelijks afnemen en de huizenprijzen stijgen in Haarlem na de economische crisis in middels al weer naar recordhoogte. Er is meer nodig!”

Voorzitter, volgens de ChristenUnie moet de woonvisie veel concreter. De visie leest nu voor meer dan de helft als een college over woonwetgeving en de actuele cijfers van Haarlem. Het is zoeken naar visiepunten en de benoemde acties zijn vaak niet smart.

Aantal woningen

 • De woonvisie gaat uit van minder binnenlandse migratie naar Haarlem. De ontwikkeling lijkt echter anders. De huizenmarkt is booming in regio, volgens ons onderschat het college dit en bouwen we nog te weinig.
 • Het college wil de wachttijd voor sociale huurwoningen verlagen naar 5,5 jaar. Ik betwijfel net als de Ouderenpartij en CDA of we een wachttijd van 5,5 jaar redden met de woningen die nu gepland zijn. In 12 jaar netto slechts 450 extra sociale huur dat is erg weinig.
 • Een wachttijd van 5,5 jaar is overigens nog steeds veel te lang. Als voor een kortere wachttijd actie richting Den Haag nodig is om de verhuurderheffing te verlagen dan moet dat maar gebeuren. Gaat de wethouder dat doen? We kunnen immers corporaties niet het onmogelijke vragen.
 • En waarom niet sturen op de maximale wachttijd per doelgroep in plaats van op de gemiddelde wachttijd? Voor sommige leeftijdsgroepen is het nu meer dan 7 jaar. Een gemiddelde van 5,5 jaar kan nog steeds 6,5 jaar betekenen voor sommige leeftijdsgroepen. Dat moet echt niet kunnen!
 • Er moet volgens de ChristenUnie zowel voor koop als huur een bouwoffensief komen. Onze motie ligt hiervoor al 2 maanden klaar. De nieuwbouwambitie moet omhoog naar 10.000 woningen waaronder ook tenminste 625 extra sociale huurwoningen (25% van de extra opgave) bovenop de huidige plannen. En we denken dat dit ook sneller moet dan 2025.
 • Het college wil de slaagkansen volgen van specifieke groepen (die een beroep doen op een woning met een bepaalde afmeting of uitrusting zoals gezinnen, ouderen en gehandicapten) monitoren maar wil in het aantal toe te voegen woningen geen nadere uitsplitsing gemaakt naar woningtypen, doelgroepen noch prijssegmenten (blz. 64 behoudens de gewenste toevoegingen in het sociale huursegment en voor ouderen geschikte woningen). Waarom niet?
 • Volgens het coalitieakkoord blijft van het totaal aantal huurwoningen in Haarlem 30% sociale huurwoningen gegarandeerd. Ik zie deze garantie niet zo hard terug in deze woonvisie. Als we slechts 25% sociale huur bouwen en dit deels ook ter compensatie is van afname van de voorraad sociale huur, houden we dan op lange termijn nog wel 30% sociale huur zeker nu particuliere sociale huur daalt? Ik krijg uit de woonvisie de indruk dat we in 2025 al niet meer 30% hebben. Hoe kan dat?

Bouwlokaties

 • Er zijn ook nog eens te weinig bouwlocaties na 2025, maar als je naar alle onzekerheden krijgt is het vermoedelijk al eerder het geval. Het zou nu alle hens aan dek moeten zijn. Volgens de ChristenUnie moeten we daarom ook open staan voor woningbouw in oostpoort en in de waarderpolder ten zuiden van de oude weg. Ik weet er ligt een afspraak met de industriekring over geen woningbouw in de waarderpolder maar die loopt tot 2020. Als we In 2021 willen bouwen dan moeten we nu met de planvorming starten en er niet om heen draaien en gewoon tegen de industriekring zeggen: wij houden ons aan onze afspraak maar we starten nu met plannen dat in 2020 de eerste paal de grond in kan.
 • Hoe wil gemeente aan meer gronden komen in west, er wordt gesproken over nieuwe beleidsmiddelen die gemeente nog niet eerder heeft ingezet

Wijken

 • Het gaat steeds beter met de wijken staat in de woonvisie (blz. 7). Waar is dat op gebaseerd? Deze week nog in het Algemeen Dagblad dat kwetsbare wijken achteruit hollen en daar wordt het Haarlemse Meerwijk expliciet genoemd. Omroep Max bracht deze week op TV ook Meerwijk in beeld. Wat gaat het college doen om deze trend te keren en gaat het college dit ook inbrengen bij de kabinetsformatie?

Jongerencontracten

 • Het college wil de mogelijkheden en bezwaren tegen jongerencontracten in beeld brengen en onderzoeken of en hoe ze kunnen worden toegepast. De ChristenUnie vindt dit veel te mager. Kom gewoon dit jaar met een wijziging van de huisvestingsverordening en regel het in de prestatieafspraken met corporaties zodat jongeren meer kans krijgen op een woning.

Financiën en ruimte voor ontwikkelaars

 • Discussies over parkeernormen bij sociale huur worden geparkeerd. Ik vind dit lastig want dit heeft wel grote invloed op de financiering. Strengere parkeernormen klinkt simpel, ik snap deze oproep van de corporaties, maar de vraag is of dat toekomstvast is. Je kunt ook maatregelen nemen dat inpandig parkeren meer de norm wordt uitgaande van schaarse ruimte in Haarlem, maar dan moet je ook kiezen voor minder parkeerplekken op straat. De ChristenUnie mist zo’n integrale blik in de woonvisie.
 • Hetzelfde geldt voor differentiatie grondprijzen naar grootte van de woningen. Volgens het college zet dit weinig zoden aan de dijk maar waarom verwijst zij bij vergelijking van de Haarlemse prijzen dan naar gemeenten die kennelijk wel een gedifferentieerd tarief hebben.
 • Het college houdt de optie open van andere partijen dan de corporaties maar lijkt hier terughoudend in. Er is een analyse gedaan naar Goedhuurwoningen door marktpartijen, dit lijkt kansrijk, maar wat gaat het college hier nu mee doen?

Duurzaamheid

 • Ik zie mooie visies over gasloos bouwen en warmtenetwerken, daar spreken we binnenkort verder over. Maar wat doen we op korte termijn?
 • Alle corporatiewoningen gemiddeld label B en afstappen van F en G in 2020 is mooi maar ik zie niets terug van het amendement Maak grijs groener zoals ingediend bij de begroting. Gaat het college geschikte verduurzamingsmiddelen voorschrijven? Gaan we vanaf nu overal bij nieuwbouw en renovatie zonnepanelen toepassen? Of duurt dat nog een paar jaar? Zolang daar geen antwoord op is de motie niet afgehandeld.

Toegankelijkheid

 • De ambities voor toegankelijkheid vind de ChristenUnie te vaag. Waarom ook hier niet de afspraak dat alle nieuwe woningen toegankelijk zijn.
 • Er komt een onderzoek naar de blijverslening, wanneer is dat klaar. Dat is nu bij uitstek een maatregel die snel kan worden genomen. Komt dat in de kadernota?

Passend toewijzen

 • Dan het passend toewijzen. De gemeenteraad heeft in motie 12.4 bij de vaststelling van de Aanvullende uitgangspunten woonvisie 2012–2016 opgeroepen geen afspraken met corporaties te maken over huurhoogte, maar over woonlasten. Het college doet dit nu niet omdat landelijke regels over passend toewijzen nog gericht zijn op huurhoogte. Wat gaat het college hieraan doen. Dit lijkt me typisch iets voor lobby richting de kabinetsformatie!

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden