Kortere wachttijden en doorbreken taboe woningen Oudeweg

Frank Visser-02-p_164x16416-03-2017 22:12 16-03-2017 22:12

Bij de raadsbehandeling van de woonvisie heeft de ChristenUnie 3 moties ingediend om meer woningen in Haarlem te realiseren. De moties werden door een groot deel van de oppositie gesteund maar kregen helaas geen steun van de coalitiepartijen.

MOTIE Kortere wachttijd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017,

in beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020

Overwegende dat:

Met de ambities in de Woonvisie de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen naar verwachting slechts met 1 jaar zal dalen tot 5,5 jaar;

Verzoekt het college:

Te onderzoeken welke ambities er nodig zijn om de wachttijd voor sociale huurwoningen te verlagen naar tenminste gemiddeld 4 jaar en deze vast te leggen in de prestatieafspraken 2018;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

 

MOTIE Ontwikkelvisie Waarderpolder

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017,

in beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020

Overwegende dat:

 • Voor het versterken van de Haarlemse economie continue vernieuwing van de Waarderpolder noodzakelijk is;
 • In de Waarderpolder veel laagbouw is terwijl veel bedrijven die daar nu gevestigd zijn ook goed kunnen functioneren met minder grondgebonden vierkante meters en er door onderlinge ruilverkaveling en bouwen in meer lagen nog veel ruimte kan worden gevonden voor nieuwe bedrijven en een modernisering en verduurzaming van het gebied;
 • Er in Haarlem te weinig woningbouwlocaties zijn na 2025 en er mogelijk al eerder een tekort ontstaat door de onzekerheden van de bouwmogelijkheden op de locaties die nu in beeld zijn
 • In het  Convenant Waarderpolder Samen Doen met Industrie Kring Haarlem (IKH) is afgesproken dat er tot 2021 geen woningbouw plaatsvindt in de Waarderpolder;
 • Om vanaf 2021 de mogelijkheid te hebben om wel woningbouw en andere functies toe te voegen in de Zuidrand van de Waarderpolder (ten zuiden van de Oudeweg) de planvorming nu moet starten;

Verzoekt het college:

 • Samen met Industrie Kring Haarlem en bijvoorbeeld Kenniscentrum Platform31 een ruimtelijke lange termijnvisie te ontwikkelen op efficienter grondgebruik in de Waarderpolder en nieuwe ontwikkelkansen voor bedrijven en te onderzoeken of er locaties kunnen worden gevonden waar de komende 10 jaar de eerste stappen voor realisatie van deze visie kunnen worden gezet;
 • In deze visie de mogelijkheden van nieuwe stedelijke functies voor het gebied ten zuiden van de Oudeweg te verkennen waarbij de functie wonen vanaf 2020 ook tot de mogelijkheden behoort;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

 

MOTIE Duurzame afspraken met corporaties

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 16 maart 2017,

in beraadslaging over de Woonvisie 2017-2020

Overwegende dat:

 • Het streven in de woonvisie is dat er in 2020 geen corporatiewoningen meer zijn met F- en G-labels, dat conform het landelijk energie-akkoord alle corporatiewoningen in 2020 een gemiddeld B-label hebben of beter, dat waar energiebesparende maatregelen worden ingezet gelijke woonlasten voor de huurders worden behouden en dat bij renovatie of groot onderhoud standaard zonnepanelen worden geplaatst, als de daken daar geschikt voor zijn;
 • In de motie “Maak grijs groener” bij de behandeling van de programmabegroting is gevraagd om waar mogelijk geschikte verduurzamingsmiddelen voor te schrijven en overal bij nieuwbouw en renovatie zonnepanelen toe te passen;

Verzoekt het college:

 • Het genoemde streven voor verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties in de komende prestatieafspraken vast te leggen in keiharde afspraken en te onderzoeken of deze afspraken kunnen worden aangescherpt;
 • De raad voor de behandeling van de programmabegroting concrete voorstellen voor te leggen over het voorschrijven van verduurzamingsmiddelen bijvoorbeeld via de bouwverordening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser
ChristenUnie

 

 

 

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden