Onderzoek kosten gehandicapten parkeren

rolstoel-61003-03-2017 22:14 03-03-2017 22:14

Het college gaat de verhouding met de tarieven die andere gemeenten hanteren voor het gehandicapten parkeren verder onderzoeken en is bereid deze tarieven eventueel te verlagen. Dit heeft het college toegezegd in antwoorden op vragen van de ChristenUnie n.a.v. een onderzoek van Vara’s Kassa.

De ChristenUnie is blij met deze toezegging. Raadslid Frank Visser: “Wij hebben tijdens de vergadering van de commissie samenleving het college gevraagd hier uiterlijk in de Kadernota op terug te komen zodat tarieven als daar aanleiding voor is zo spoedig mogelijk worden aangepast. Verder constateren wij n.a.v. de beantwoording dat op de website van de gemeente informatie mist over de praktische gang van zaken rond bijvoorbeeld de medische keuring (dat kosten daarvan in de prijs zitten bijvoorbeeld en waar mensen hiervoor terecht kunnen) en over het feit dat kwijtschelding mogelijk is voor mensen met een laag inkomen. Wij hebben wethouder Botter gevraagd dit aan te passen en daar gaat hij voor zorgen.”

Beantwoording schriftelijke rondvraag over Gehandicapten parkeren

Een gehandicaptenparkeerplaats kost in Haarlem 456 euro zo bleek uit onderzoek van Kassa (item start op 11 minuut 11): 158 euro voor een gehandicaptenparkeerkaart en 298 euro voor de aanvraag en aanleg van de parkeerplaats. En oh ja dat moet je ook nog door een daarvoor aangewezen arts zijn onderzocht. Ter vergelijking: in Ede is de gehandicaptenparkeerkaart gewoon gratis en is de leges voor een gehandicaptenparkeerplaats 88,50. Dit tarief is dus meer dan 5x zo laag als in Haarlem. Mensen met een inkomen onder de 130% van het sociaal minimum kunnen in Ede hun leges zelfs terugkrijgen. De gemeente Oss is nog coulanter: die vraagt om precies te zijn 0 euro voor een gehandicaptenparkeerplaats.

De ChristenUnie-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Vindt het college het rechtvaardig om zo veel geld te vragen van gehandicapten?

Antwoord: Leges worden OF kostendekkend in een gemiddeld tarief OF gedifferentieerd in een gespecificeerd tarief in het college vastgesteld. De gemeente Haarlem heeft voor het gemiddelde kostendekkende tarief gekozen. Dit om de medische kosten van alle aangevraagde medische keuringen te middelen. Het vragen van een medisch advies is overigens wettelijk verplicht (conform de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart). Als het gemiddelde tarief niet aangehouden wordt, worden de medische kosten voor deindividuele klanten weer hoger. Insteek is dus nu dat het gemiddelde tarief niet boven dekostendekkende berekening uitstijgt. Tot nu toe is dit op deze wijze ingestoken in Haarlem. Het college is van plan een nieuwonderzoek te doen naar een reële hoogte van de leges en daarna een nieuwe beslissinghierover te nemen. Hierbij wordt de huidige manier van berekenen, de hoogte van hetbedrag/Kostendekkendheid en de vergelijking met andere gemeenten betrokken. Het onderzoek van Kassa! wordt hier ook in meegenomen. Dit zal op korte termijn wordenuitgevoerd (uiterlijk 2e kwartaal 2017).

2. Haarlem gaat voor de meeste leges uit van 100% Kostendekkendheid. Kan het college verklaren hoe het mogelijk is dat het verstrekken van een simpele vergunning 158 euro kost?

Antwoord: Kosten van het materiaal (een GPK is een waardepapier), de kosten van de gemiddeld noodzakelijke ambtelijke uren en de kosten voor een medisch advies zijn in de berekening meegenomen en gemiddeld per afgegeven gehandicaptenparkeerkaart. De gemiddelde kosten van het medische advies vormen het grootste aandeel in de hoogte van de leges. Uit concurrentieoverwegingen kan dit tarief niet genoemd worden, omdat dit tarief op basis van een aanbesteding tot stand is gekomen.

3. Wie zijn de aangewezen artsen die je in Haarlem moeten hebben onderzocht om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart en betekent dit nog extra kosten voor de gehandicapte? Op de website is hierover namelijk niets te vinden…

Antwoord:De medische onderzoeken worden uitgevoerd door Argonaut bv. De kosten hiervoor zijn contractueel overeengekomen. De kosten van deze onderzoeken zijn meegenomen in de hoogte van de huidige leges. Deze kosten worden dus niet apart berekend.

4. Is het college bereid de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart en de gehandicaptenparkeerplaats te verlagen tot in ieder geval onder het gemiddelde van de 25 grootste gemeenten?

Antwoord: Een Quick scan van tarieven bij 10 grote gemeenten heeft uitgewezen dat er een grote variatie zit in tarieven die deze gemeenten hanteren voor gehandicaptenparkeerplaatsen en –kaarten. Het overzicht in bijlage 1 geeft aan dat Haarlem niet de duurste tarieven hanteert. Het college gaat verder onderzoeken doen naar de verhouding met de tarieven die andere gemeenten hanteren en betrekt hierbij ook het onderzoek van Kassa!. Het college is bereid een eventuele aanpassing te doen.

5. Is het college bereid een regeling te treffen voor gehandicapten met een inkomen onder het sociaal minimum zodat zij geen extra kosten hoeven te maken voor een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats?

Antwoord: Deze regeling is er al. Voor minima is er de kwijtscheldingsregeling. Deze inwoners hoeven, als ze voldoen aan de voorwaarden, dus niets te betalen. Zie besluit kwijtscheldingsregels artikel 4. Link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-188308.html

Bijlage 1 : Quick scan tarieven van andere grote gemeenten en huidige tarieven in Haarlem

Gehandicaptenparkeerkaart voor 5 jaar Gehandicaptenparkeerplaats aanlegkosten
Alkmaar € 106,00 € 395,00
Almere € 110,80 € 0,00
Groningen € 114,25 € 78,40
Leiden € 60,08 € 241,81
Nijmegen € 157,30 € 159,13
Zaanstad € 30,70 € 305,00
Amsterdam € 180,10 € 320,00
Rotterdam € 67,00 € 186,60
Den Haag € 205,65 € 350,00
Haarlem € 158,00 € 298,00
Eindhoven € 111,00 € 457,00

De voorwaarden om voor een gehandicaptenparkeervoorziening in aanmerking te komen zijn te vinden via de link(https://www.haarlem.nl/gehandicaptenparkeerkaart/).

Huidige tarieven: 

De huidige tarieven voor de gehandicaptenparkeerplaats zijn:

  • Eerste aanleg gehandicaptenparkeerplaats € 298,- (eenmalig)
  • Kosten bij verhuizing van een gehandicaptenparkeerplaats € 138
  • Extra kosten bij de vergroting van gehandicaptenparkeerplaats (bijvoorbeeld voorruimte voor een rolstoelbus), per meter € 65,20

Het huidige tarief van een gehandicaptenparkeerkaart:

  • Een gehandicaptenparkeerkaart kost € 158,-
  • (geen prijsverschil in type kaart: bestuurder, passagier of combi; in principe voor 5jaar toegekend, maar kan op medische gronden ook korter toegekend worden

« Terug

Archief > 2017 > maart

Geen berichten gevonden