Omgevingshandboek Haarlem Noord nog niet fietsvriendelijk

IMG_5333.JPG20-04-2017 21:05 20-04-2017 21:05

Op verzoek van de gemeenteraad zijn verschillende aanpassingen gedaan in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor Haarlem Noord en voor Schalkwijk. Met name het handboek voor Haarlem Noord moet wat betreft de ChristenUnie nog verder worden aangepast. Raadslid Frank Visser: “Er is te weinig aandacht voor de veiligheid van fietsers. Juist de details van de inrichting van wegen zijn hiervoor bepalend.”

Voorzitter, ik dank de wethouder voor de verbeteringen maar ik moet helaas ook constateren dat de wethouder op een aantal punten hardnekkig de inspraakreacties negeert. Een paar keer kan best goede reden voor zijn, maar het zijn wel erg veel punten waar de wethouder het beter denkt te weten dan de Fietsersbond bij het HIOR voor Haarlem Noord. Als we fietsstad willen worden dan moeten we echt andere keuzes maken.

De ChristenUnie wil daarom alsnog een flink aantal wijzigen en als de wethouder dat niet toezegt dan moet het maar met 1 of meerdere moties vreemd in de gemeenteraad

Mijn bezwaar zit hem op twee punten

  • Geen duidelijke keuzes over het gebruik van asfalt op fietspaden en in woonstraten met fietsroute en het gebruik van de fietssuggestiestroken  in plaats van fietsstroken (ik verwijs kortheidshalve naar de vragen van de fietsersbond)
  • Maatwerk wordt in zeker 8 gevallen verheven tot regel. Dan is het geen maatwerk meer maar is het willekeur. Dan kunnen we net zo goed geen HIOR vaststellen.

Dan het maatwerk

  1. Plaatselijke verbredingen van de stoep zijn niet overal wenselijk volgens de wethouder, maar maatwerk geeft willekeur en dan krijg je gevaarlijk parkeren op straathoeken en onveilig oversteken. Wees dus niet vaag maar doe ja mits, de foto’s van de fietsersbond zeggen genoeg. We zouden toch voetganger prioriteit nummer 1 geven?
  2. Drempels zijn niet altijd nodig lees ik. Dat klopt, maar ook hier: niets zeggen geeft willekeur, zie de recente discussie over de herinrichting van het Dietsveld. Maak daar criteria voor.
  3. Aanpak wortelopdruk. De wethouder zegt dat dikke fundering niet altijd kan. Dat klopt, maar het is wel wenselijk. Kies ook hier voor ja ten zij, anders dreigt willekeur en goedkoop is duurkoop
  4. Haaksparkeren moet je zo min mogelijk willen, niet alleen bij fietsroutes maar ook drukke locaties, zoals de Vomar aan de Stephensonstraat. Ik had daar nog rondvraag over maar kan ik nu ook gelijk stellen: is wethouder eens dat deze situatie onveilig is? De wethouder schermt met de stelling dat opheffen van haaksparkeren parkeerplekken kost. Breng dat eens in kaart dan kunnen we als raad kiezen waar we op termijn van het haaksparkeren af willen!
  5. Fietsoversteekplaatsen veilig inrichten. Ook hier kiest de wethouder voor maatwerk. Wees gewoon duidelijk en kies voor ja tenzij.
  6. Waarom is de bredere blokmarkering voor optische verbreding van fietsstroken bij oversteken niet in opgenomen in het HIOR? Lijkt mij juist typisch iets voor HIOR, ook hier dreigt anders willekeur.
  7. Op kruispunten zouden fietsdoorsteekjes a niveau moeten liggen om valpartijen met stoepranden te voorkomen. Dit wil de wethouder niet vanwege de voetgangers. Ik denk dat risico van ongelukken met fietsers groter is.
  8. De klik bij stoepranden zou maximaal 5 mmm moeten zijn. Wethouder vindt dit te veel detail en wil dit regelen via programma’s van eisen. Ook dan dreigt willekeur en is het oncontrolleerbaar voor de raad. ChristenUnie wil het wel in het HIOR.

De HIOR zou geen nieuw beleid moeten zijn volgens wethouder. Toch zie ik her en der strijd met eerder vastgesteld beleid. Nieuw beleid hoort volgens de wethouder in de nieuwe Structuurvisie Openbare Ruimte. Maar in het concept van deze SOR zie ik niet direct keuzes terug. Ik heb gevoel dat er een gat zit. Hoe gaat wethouder dit voorkomen?

Tot slot voorzitter: wat betreft de ChristenUnie gaan we zo snel mogelijk naar één omgevingshandboek voor heel Haarlem. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor het eigene van elk stadsdeel maar nu zie ik erg veel overlappende teksten en regels en ook onverklaarbare verschillen in de details.

« Terug

Archief > 2017 > april

Geen berichten gevonden