Brede steun voor meer aandacht voor toegankelijkheid

rolstoellogo-groen-klein18-05-2017 21:36 18-05-2017 21:36

Een jaar nadat de ChristenUnie een initiatiefnota heeft ingediend over het beter toegankelijk maken van Haarlem sprak de commissie samenleving van de gemeenteraad eindelijk over dit voorstel. Door allerlei omstandigheden had de reactie van het college van B&W lang op zich laten wachten. Bijna de hele raad gaf aan het initiatief te steunen en vond de reactie van het college te zuinig. Raadslid Frank Visser: “Ik ben blij met de steun en hoop samen met andere fracties tot een raadsvoorstel te komen om Haarlem beter toegankelijk te maken”

Voorzitter, stel je bezoekt als gehandicapte Haarlem en je zoekt de locatie van gehandicaptenparkeerplaatsen of je wilt vooraf weten waar er gehandicaptenloketten zijn. Nergens is informatie hierover te vinden. Dit soort kleine zaken maken dat er onnodige drempels zijn voor gehandicapten. Mijn initiatiefnota beoogt deze drempels te slechten en richt zich daarbij inderdaad vooral over fysieke toegankelijkheid. Maar uiteraard is er ook op sociaal en mentaal vlak nog veel nodig om onze stad toegankelijker te maken.

Ik zal eerst reageren op de opmerkingen vanuit de raad. Ik dank iedereen voor de positieve reacties. Ik deel de mening van OPH dat de reactie van het college lang heeft geduurd en dat er meer ambitie zou mogen zijn. Ik deel tegelijk ook wel de zorgen van de VVD dat we bedrijven geen onredelijke eisen mogen opleggen. Ik herken mij echter in het voorbeeld van D66 en de PvdA dat je ook op een positieve manier kunt stimuleren. Het levert bedrijven ook iets op, bijvoorbeeld door meer klandizie.

Een drempel slecht je niet alleen voor gehandicapten maar maakt een pand ook beter toegankelijk voor mensen met een kinderwagen. Mijn nota draait dus niet zozeer om gehandicapten maar om een inclusieve samenleving.

D66 vroeg mij nader in te gaan op de rol van de overheid bij drempels bij de inhang van winkels. Het klopt dat we er niet zijn met het ophogen van de straat om drempels weg te halen, want als er binnen in een winkel dan nog allerlei obstakels zijn dan helft het niet. Maar omgekeerd kun je niet altijd zeggen dat ondernemers zelf maar hun drempels moeten verlagen. Soms kan je fysiek gezien een drempel alleen maar aan de straatkant verhelpen en ligt hier dus wel degelijk een taak voor de gemeente.

Ook vroeg D66 hoeveel scholen in Haarlem nog niet toegankelijk zijn en wat hier de rol van de gemeente is. Het aantal weet ik niet, dat is aan het college om dat uit te zoeken, maar ik heb wel in mijn nota een concreet voorbeeld genoemd van een school zonder lift waardoor een gehandicapte voorrang kreeg op een andere middelbare school. Maar stel nu dat juist al je vriendjes naar de school zonder lift gaan…. Dat is niet leuk! Hier ligt allereerst een taak van de scholen maar de gemeente kan dit wel aanjagen.

Ik ben het helemaal met de SP eens dat het te langzaam gaat met het toegankelijk maken van de stad en met de PvdA dat er nog veel laaghangend fruit is. We moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. GroenLinks geeft daarbij terecht aan dat we nog zo’n goed beleid op papier kunnen hebben, het gaat juist om de uitvoering.

Ik zal nu ingaan op de reactie van het college.

Ik ben blij dat college verschillende zaken wil gaan oppakken bijvoorbeeld mbt toegankelijkheid van festivals, van bushaltes en afspraken met ondernemers in het nieuwe convenant voor de Binnenstad. Over een aantal andere punten ben ik echter minder tevreden.

De Participatieraad wijst terecht op verschillende dimensies van toegankelijkheid het gaat niet alleen om fysieke maar ook mentale (bejegening) en sociale toegankelijkheid. Het advies van participatieraad is helder: kom met uitdagende ambitie, stel duidelijke normen, betrek iedereen, wijs een coordinerend wethouder aan, er is een beleidsplan nodig en ga stapsgewijs alles uit te voeren.

Ik kan dat helemaal omarmen. Het antwoord college op dit advies stelt mij teleur: we doen het allemaal al is de korte samenvatting. Ik betwijfel dit zeer…. Het college verwijst naar de 3 decentralisaties in het sociaal domein, naar de toekomstvisie, structuurvisie en HIOR. Is dat alles? Is toegankelijkheid nu hiermee geregeld? Nee! Neem de HIORs deze hebben veel te weinig aandacht voor toegankelijkheid, ik heb allemaal voorbeelden genoemd die andere gemeenten wel hebben geregeld. Op sommige punten zijn HIORS zelfs strijdig is met de eisen van toegankelijkheid….

We voldoen op veel meer punten niet aan het VN-verdrag. Ik zou verwachten dat college in actie komt en advies omarmt maar het wordt weggeschreven….

Ik loop een aantal van mijn voorstellen af.

Volgens het college is geen Lokale inclusie agenda nodig. We hebben al allemaal nota’s. We moeten geen dubbel werk doen natuurlijk maar in feite gaat het er om dat er een check komt op de vraag: met al die beleidsstukken bij elkaar, bereiken we daarmee het doel van de inclusieve samenleving of zijn er hiaten? Een agenda spreekt ook van actie, dus smart: welke acties gaan genomen worden. Ik mis dat.

Ik heb voorgesteld drempels in winkelcentra te slechten vanuit het budget beheer en onderhoud. Het college stelt: er komt geen extra geld. Dat vraag ik ook niet. Maar meestal is er aan het eind van het jaar wel wat geld over. Stuur hiervoor stratenmakers een week de binnenstad in  met een kruiwagen en wat zand en je hebt zo minstens honderd drempels in de binnenstad geslecht.

Onlangs stond nog in het Haarlems Dagblad een artikel over de beroerde toegankelijkheid van Schalkwijk. We zouden juist creatief moeten kijken of we ook met bestaande middelen versneld toegankelijkheid kunnen bereiken. Dat begint met het in kaart brengen van de kosten. Het kan toch niet zo zijn dat we pas als een weg weer aan onderhoud toe is (over 20 jaar?) we drempels gaan weghalen voor mensen in een rolstoel?

Mooi dat het college onderzoek doet naar een toegankelijkheids app. Wanneer is dit onderzoek klaar?

Ik ben teleurgesteld over het antwoord over de stembureaus. Eerste stelde het college dat alle stembureaus toegankelijk zijn. Nu erkent het college dat slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is. De college vindt dit voldoende maar de wet eist gewoon 100% toegankelijkheid. Het college mag de raad informeren als dat niet lukt maar ik vind dat het college nu te gemakkelijk tevreden is. Immers: het gaat vaak ook om gebouwen die van de gemeente zijn of waar de gemeente wel invloed heeft zoals schoolgebouwen.

Voor het toegankelijkheidsloket verwijst het college naar maatwerk. Prima maar mijn aanbeveling ging niet zo zeer om woningen maar om publiek toegankelijke gebouwen. Gebouweigenaren kunnen niet alleen reactief worden ondersteund, maar ook proactief. Waarom wel alle Haarlemmers benaderen over het plaatsen van zonnepanelen maar niet eigenaren van schoolgebouwen en kantoren benaderen over toegankelijkheid en ze helpen met een loket?

Mooi dat schoolbesturen worden aangesproken op toegankelijkheid maar het college kan volgens mij meer doen. Kunnen wij geïnformeerd worden over de voortgang? Kan het college de schoolbesturen vragen een inventarisatie te maken van de knelpunten?

Volgens het college is in de toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen zoals wijkcentra en sportkantines voorzien. Voorzitter, het lijkt mij sterk dat dit allemaal 100% toegankelijk is. Heeft het college dit onderzocht? Ik zou er haast een weddenschap op durven sluiten maar het is dat ik uit principe niet wed. Niet altijd is de gemeente eigenaar maar het lijkt mij dat het college ook bij gesubsidieerde voorzieningen toegankelijkheid moet kunnen eisen.

Voorzitter, laten we er met zijn allen voor gaan dat Haarlem de eerste volledig toegankelijke stad van Nederland wordt. Dat kan ook een mooi stukje city marketing zijn.

« Terug

Archief > 2017 > mei

Geen berichten gevonden