Aanscherping handboek openbare ruimte voor fietsveiligheid

WP_20160419_09_08_13_Pro01-06-2017 23:46 01-06-2017 23:46

Het college heeft twee moties van de ChristenUnie overgenomen om de handboeken inrichting openbare ruimte aan te scherpen zodat een aantal punten die van invloed zijn op de veiligheid voor fietsers worden aangescherpt.

De moties roepen onder andere op fietspaden zo te funderen dat wortelopdruk wordt voorkoen, fietspaden zoveel mogelijk over uitritconstructies te leiden en waar nodig straathoeken zo in te richten dat fietsers goed zichtbaar zijn voor verkeer uit zijstraten door het toepassen van zogenaamde oren.

De raad nam ook een motie aan van CDA, D66, VVD, GroenLinks en PvdA om te onderzoeken of er een fietsendepot dichter bij het station kan komen. Als je fiets nu wordt weggehaald omdat hij verkeerd stond gestald moet je hem helemaal in Cruqius ophalen. Raadslid Frank Visser: “Dat is erg ver weg, zelfs een andere gemeente. De service moet beter. En sowieso moeten er meer stallingen komen want nu kun je je fiets vaak nauwelijks kwijt!” Ook een motie van PvdA, D66, Actiepartij, GroenLinks, ChristenUnie, OPHaarlem en Trots Haarlem die oproept om duidelijker te communiceren wat de regels zijn in de fietsenstalling en hoe je je verwijderde fiets terug kunt krijgen werd raadsbreed aangenomen. Tenslotte werd een motie van dezelfde partijen raadsbreed aangenomen om bij de handhaving coulance te betrachten voor fietsen die net buiten het rek of de lijnen zijn geplaatst. Visser: “Nu kan het zijn dat je je fiets goed stalt, dat er na jou iemand anders komt die jouw fiets opschuift om zijn eigen fiets er tussen te proppen en kan vervolgens jouw fiets weggehaald worden door de handhavers omdat hij 10 cm buiten de vakken staat. Dat gaat te ver”.

Lees hieronder de ChristenUnie moties die het college heeft overgenomen.

MOTIE Maatwerk is wat anders dan willekeur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte,

Overwegende dat:

 • In de HIOR’s Haarlem Noord en Schalkwijk op een aantal punten geen duidelijke keuzes worden gemaakt of wordt gekozen om per locatie voor de invulling te kiezen;
 • Duidelijke uitgangspunten of richtlijnen in de HIOR’s willekeur voorkomen terwijl er ruimte blijft voor het soms broodnodige maatwerk en dat dit ook het doel is van het handboek;

Verzoekt het college de HIOR’s op de volgende punten aan te passen:

 1. Hoofdstuk C2 “Voorkom schade door wortelopdruk” aanvullen met: “Uitgangspunt is om maatregelen te nemen die het fietscomfort voor langere duur tegen lage onderhoudskosten garanderen”
 2. Paragraaf 3.4 aanvullen met:
  • “Bij nieuwe profielen (herprofilering) is haaksparkeren onwenselijk vanwege de verkeersveiligheid” [1]
  • “Uitgangspunt is dat fietsoversteekplaatsen langs stads- en wijkontsluitingswegen over uitritconstructies worden geleid” en in hoofdstuk B een detaillering hiervan op te nemen;
  • “Wanneer een fietsoversteekplaats over een stadsontsluitingsweg loopt dan ligt deze bij voorkeur op een 50 km/uur drempel met een middeneiland of wordt er een 50 km/uur drempel voor de oversteekplaats aangebracht” en in hoofdstuk B een detaillering hiervan op te nemen;
 3. In hoofdstuk B een detaillering op te nemen voor het visueel verbreden van fietsoversteekplaatsen door de blokmarkering buiten het fietspad te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

MOTIE Oren voor toegankelijkheid en verkeersveiligheid voetgangers en fietsers

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juni 2017,

In beraadslaging over de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte,

Overwegende dat:

 • In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) voor Haarlem Noord op veel plaatsen negatief wordt gesproken over het toepassen van oren op straathoeken en neuzen tussen parkeerplaatsen ten behoeve van bomen en afvalcontainers;
 • Neuzen en oren op veel plekken in Haarlem Noord juist wel zijn toegepast en hun nut bewijzen;
 • In de nieuwe Structuurvisie Openbare Ruimte de voetganger bij het verdelen van de ruimte de hoogste prioriteit krijgt;
 • Duidelijk gemarkeerde parkeervakken een rustiger en netter straatbeeld creëren en zorgen voor een beter begaanbaar voetpad;
 • Voetgangers (met name kinderen die kleiner zijn dan een auto) beter zicht hebben bij het oversteken als ze dat bij een oor doen;
 • Toepassen van oren illegaal parkeren op straathoeken ontmoedigt en zo bijdraagt aan de toegankelijkheid van woonwijken voor gehandicapten die vaak voor oversteken afhankelijk zijn van verlaagde trottoirbanden op de straathoeken;
 • Toepassen van oren op straathoeken ook bijdraagt aan de verkeersveiligheid voor fietsers;

Verzoekt het college de HIOR’s op de volgende punten aan te passen:

 1. In HIOR-Noord visie-deel paragraaf 3.2, blz. 12 de passage:
  “Bandenlijn zo min mogelijk onderbreken door neuzen en oren. Alleen daar toepassen waar de straatbreedte c.q. de positie van bestaande bomen geen keus laat;”

  te vervangen door:

  “Neuzen en oren toepassen waar dat nodig is om ordentelijk parkeren te bevorderen.”
 2. In HIOR-Noord visie-deel paragraaf 3.4, blz. 17 de passage:
  “Asverspringingen ten behoeve van het remmen van de verkeerssnelheid zijn niet (meer) aan de orde. Op het gebied van ‘oren’ en ‘neuzen’ geldt het volgende:

• Oren en neuzen alleen als ze echt nodig zijn, dus in de smallere straten of de bestaande bomen te dicht op de rijweg;

• Eventueel enkele paaltjes op hoeken denkbaar;

• bomen in neuzen in plaats van rabatparkeren aanvaardbaar mits neus fraai wordt uitgedetailleerd met doorlopende rechte band achterlangs. Geldt ook voor containers;

• Kies buurtgewijs voor een principe-oplossing.“

te vervangen door:

“Toepassing van oren en neuzen is uitgangspunt wanneer ze bijdragen aan

 • ordentelijk parkeren;
 • de begaanbaarheid van voetpaden en oversteekbaarheid van kruispunten voor onder meer mindervaliden;
 • verkeersveiligheid door een aantoonbare snelheidsremmende werking;
 • een betere toegankelijkheid van straten voor nood- en hulpdiensten;
 • plaatsing van bomen of containers, mits de neuzen fraai worden uitgedetailleerd met doorlopende rechte band achterlangs;

Eventueel zijn hiervoor enkele paaltjes op hoeken denkbaar.”

en tevens dezelfde passage toe te voegen aan de HIOR-Schalkwijk;

3. In HIOR-Noord visie-deel paragraaf 2.3, blz. 9 de passage:

Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke wegindeling veelal behouden is gebleven en niet is aangetast door bijvoorbeeld neuzen en oren

te vervangen door:
Dat wil zeggen dat de oorspronkelijke wegindeling veelal behouden is gebleven zonder neuzen en oren

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser

ChristenUnie[1] Dus niet alleen bij fietsroutes maar in het algemeen. Denk bijvoorbeeld ook aan drukke locaties zoals supermarkten en sportscholen. Maar ook in een woonstraat zonder bijzondere publieksfuncties is haaksparkeren een veiligheidsrisico. Daarom dit voorstel voor een duidelijk uitgangspunt. Als er noodzaak is voor haaksparkeren op grond van bijvoorbeeld de parkeerbalans dan blijft dat met dit uitgangspunt mogelijk maar dan moet het wel gemotiveerd worden.

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden