Spaarnwoude: tijd voor keuzes

DSC02712.JPGdonderdag 22 juni 2017 22:05

Al jaren praat de gemeenteraad ver de slechte financiele situatie van het recreatieschap Spaarnwoude. Opnieuw heeft de gemeenteraad een begroting gekregen waar weliswaar lichtpuntjes in zitten maar die nog steeds vol open eindjes zit. Volgens de ChristenUnie is het tijd voor keuzes. De gemeenteraad heeft een amendement van onze fractie waarin dit wordt vastgelegd aangenomen.

Bijdrage commissie beheer 15 juni:

Voorzitter, het is mooi dat de wijziging van de begroting van het schap het financiele plaatje iets gunstiger maakt. Dus daar heb ik geen bezwaar tegen. De begroting is in 2021 weliswaar sluitend maar tot die tijd wordt nog veel ingeteerd en er zijn nog erg veel risico’s zoals de stelpost van 750.000 die nog niet ingevuld is. Het vraagt bovendien extra bezuinigingen en inkomsten terwijl de huidige opgave van het programma duurzaam Spaarnwoude om te bezuinigen en meer inkomsten te genereren al niet wordt gehaald.

Eigenlijk vind ik de stukken gewoon slecht. Het is een brij aan cijfers van een boekhouder maar nergens wordt op de inhoud ingegaan. Er worden wel een hele lijst activiteiten genoemd waarvoor men zich inzet, maar SMART wordt het nergens. Hoe het nu concreet met alle voorgenomen bezuinigingen staat wordt nergens benoemd. Eigenlijk wordt beleid structureel vermeden in het stuk. Kan het college de ambtenaren die de begroting van de gemeente schrijven deze zomer eens uitlenen aan het recreatieschap voor een cursus hoe schrijf ik een begroting en hoe realiseer ik ook de voornemens die ik al jaren opschrijf?

Voorzitter met alle respect maar dit kan toch zo niet langer? Natuurlijk: we moeten ook naar onszelf kijken want er zijn ook maatregelen die deze raad tegenhoud die anders wel geld zouden opleveren maar nu zie ik het recreatieschap vooral als een konijntje die midden op de weg in het donker zit en recht in de koplampen kijkt van een aanstormende auto.

De ChristenUnie wil een groen recreatieschap waar het prettig vertoeven is. Waar je fijn kunt fietsen en dus niet zoals wordt voorgesteld fietspaden worden weggehaald. Een recreatieschap die wat meer geld verdiend aan windenergie en waarvan de wethouders in het schap collectief de gedeputeerde de deur wijzen en van hem eisen dat het veto op windenergie wordt opgeheven.

Voor de ChristenUnie is de grens bereikt. We vragen nu vier jaar om beterschap en het enige wat we krijgen is nu een stapel papier die helemaal los staat van de werkelijkheid. Wij willen voorstellen om de gedeputeerde voor eerste commissievergadering na de zomervakantie uit te nodigen. Ook zullen wij een amendement indienen waarin het recreatieschap huiswerk wordt gegeven.

Bijdrage gemeenteraad 22 juni:

Voorzitter De afgelopen jaren hebben we eensgezind gepraat over het Recreatieschap Spaarnwoude. We hebben nu een begroting waar een klein positief puntje is te zien, maar er zijn nog steeds heel veel risico’s en onzekerheden. We teren nog steeds in op de reserves en het is tijd dat er echt iets gaat gebeuren. Ik herken me in de woorden van de heer Berkhout. We hebben een goede discussie gehad over de scenario’s, maar vanavond wordt ons om een zienswijze gevraagd en dat element van die scenario’s zit nog niet in de zienswijze. We hebben een goede discussie gehad over eventueel meer geld en we hebben gemeend dat te moeten vastleggen in een amendement om ook dat signaal als raad duidelijk aan Spaarnwoude te geven.

Vorig jaar hebben we gezegd dat we geen verklaring van geen bedenkingen zouden afgeven. We zien nu een kleine positieve ontwikkeling, dus laten we een positief signaal afgeven, maar ook duidelijk zeggen dat het niet genoeg is. Dat doen we met ons amendement ‘Spaarnwoude tijd van keuze’. We zijn als gemeenteraad bereid om na te denken over een hogere bijdrage, maar dan moet het wel goed onderbouwd worden met een benchmark, met scenario’s. We hebben ook een aantal wensen ten aanzien van Spaarnwoude, want met een aantal bezuinigen zijn we het niet eens. We willen dat er werk van wordt gemaakt en dat hebben we vastgelegd in dit amendement. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar ik wacht de reactie van de wethouder af.

 

AMENDEMENT Spaarnwoude: tijd voor keuzes

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 juni 2017,

In beraadslaging over Begrotingswijzigingen 2017 en programmabegrotingen 2018 van het recreatieschap Spaarnwoude;

Overwegende dat:

 • In de Haarlemse raad al een aantal jaren zorg wordt uitgesproken over de financiële toekomst van het recreatieschap Spaarnwoude en de langzame voortgang van het programma Duurzaam Spaarnwoude dat juist beoogt te komen tot een financieel gezonde toekomst;
 • De meerjarenraming vanaf 2021 weliswaar sluitend is, maar dat er per 2020 nog geen dekking is voor de post Groot onderhoud/vervangingen ad € 750.000 en dat er wordt gerekend op extra besparingen en  extra inkomsten bovenop de voor de komende jaren in het programma Duurzaam Spaarnwoude reeds ingeboekte bedragen die ook nog onzeker zijn;
 • Er een patstelling dreigt doordat sommige voorziene bezuinigingen en extra inkomstenbronnen onvoldoende draagvlak hebben;

Besluit

Het voorgestelde besluit onder punt 3 aan te vullen met

 • Het recreatieschap wordt verzocht in dit plan van aanpak verschillende scenario’s uit te werken waaronder ook een scenario waarin een deel van de opgave wordt opgevangen door een hogere bijdrage van de deelnemers;
 • Hierbij de bereidheid uit te spreken de Haarlemse bijdrage te verhogen onder de voorwaarden dat:
  • De benodigde bijdrage degelijk financieel wordt onderbouwd door een sluitende begroting en een benchmark met de uitgaven en deelnemersbijdragen van andere recreatieschappen;
  • De volgende begrotingen beter leesbaar zijn met SMART geformuleerde doelen en planning van maatregelen
  • Verwijderen van fietspaden, voetpaden en bruggen in overleg met belangenorganisaties zoals de Fietsersbond en Wandelnet wordt heroverwogen en deze bezuiniging op locaties waarvoor geen draagvlak is voor het verwijderen in het programma Duurzaam Spaarnwoude wordt geschrapt;
  • Haarlem toestemming krijgt van de provincie Noord-Holland voor het vervangen van de windmolens in de Waarderpolder door exemplaren met een hoger vermogen;
  • Het recreatieschap onderzoek doet naar versobering van de eigen huisvesting bijvoorbeeld door een goedkopere locatie of gedeeltelijke verhuur.
 • Het recreatieschap wordt verzocht deze voorwaarden mee te nemen in de uit te werken scenario’s.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

« Terug

Archief > 2017 > juni

Geen berichten gevonden