Kadernota: 2018 jaar van de toegankelijkheid

rolstoellogo-groen-klein26-06-2017 23:17 26-06-2017 23:17

In de kadernota legt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van 2018. Tijdens het debat over de kadernota vroeg de ChristenUnie aandacht voor onder meer de toegankelijkheid van de stad. de afvalinzameling, fietsvoorzieningen en straatintimidatie. Zo wil de ChristenUnie het jaar 2018 uitroepen tot jaar van de toegankelijkheid.

1e termijn:

Voorzitter, we staan er financieel beter voor dan vorig jaar. Het college heeft schuld gereduceerd en werd daarbij mede geholpen door de economische groei. Maar we zijn er nog niet. Goed dat het college weer extra investeringen doet, dat past ook bij de groei van de stad, maar we moeten ook de komende jaren door blijven gaan met het verlagen van de schuld. Als de rente stijgt hebben we immers nog steeds een groot probleem.

Daarom ben ik toch benieuwd naar de visie van het college op verdere schuldreductie. In het coalitieprogramma samen doen staat dat een voordelig rekeningsaldo voor de helft wordt ingezet voor schuldreductie en voor de helft voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave. In de kadernota zijn hier een paar woorden aan toegevoegd namelijk dat het ook mag als dekking voor de voorgestelde beleidsintensiveringen. De ChristenUnie is blij met veel van deze nieuwe investeringen maar ik wil deze koerswijziging hier wel markeren. Mijn fractie heeft in dit debat ook een aantal wensen maar voor mijn fractie blijft net zo belangrijk dat we blijven proberen de schuld verder te verlagen.

Voorzitter, ik werd wel blij bij het lezen van de kadernota. Ik herkende meerdere voorstellen van mijn fractie die het college nu omzet in beleid: meer AED’s in de stad, meer geld voor nazorg van ex-gedetineerden, geld voor een domus-plus voorziening voor daklozen en een proef Project Haarlem waar daklozen geld krijgen om zelf regie te voeren over hun reintegratie en tenslotte ook nog geld voor onderzoek naar de komst van een Odensehuis, een inloop-,informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten en hun mantelzorgers. En ook het meer inzetten op lobby waar wij zo vaak voor hebben gepleit werpt zijn eerste vruchten af. Er zijn meer subsidies binnengehaald. Mooi!

Financiële zorgen

Toch heb ik nog wel wat financiële zorgen

 • Ik sluit mij aan bij de vragen over de tekorten voor de maatschappelijke opvang. Dit is één van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren.
 • Er komen steeds meer kinderen en tieners in onze stad. De enorme opgave voor onderwijshuisvesting is nog niet gedekt in de Kadernota. Besluitvorming wordt een jaar uitgesteld terwijl de grote groei juist de komende vier jaar is. Dat vind ik echt jammer. Het zou niet zo moeten zijn dat er voor elke school afzonderlijk hier moties moeten worden ingediend.
 • Ik lees dat er in de komende twee tot drie jaar een verdiepingsslag wordt uitgevoerd naar het gewenste en noodzakelijke voorzieningenniveau en de bekostiging daarvan nu de stad groeit. Natuurlijk, het moet zorgvuldig maar kan dat niet sneller. In het bedrijfsleven zou volgens mij zo’n verdiepingsslag niet zo lang duren. Deze is immers essentieel voor de strategische koers van de stad en dan zouden we nog een paar jaar wellicht suboptimaal investeren. Kan dat niet over een jaar klaar zijn?
 • Er is ook nog geen zicht op de benodigde middelen voor mobiliteitsmaatregelen uit de SOR. Hopelijk gaat de lobby snel hiervoor vruchten afwerpen.
 • Dan de taakstelling van 2,3 mln op de huishoudelijke ondersteuning. Dat is als ik het goed begrijp technisch, we houden immers nu geld over. Maar komt dat overschot niet door de hoogte van de eigen bijdrage? Ik snap de zorgen van de SP over zorgmijding wel. Is het college bereid de hoogte van de eigen bijdrage te onderzoeken? En wat als er weer een economische crisis komt en de inkomsten uit eigen bijdragen dalen? De ChristenUnie stelt voor dat we als sociale stad streven om op het landelijke gemiddelde te gaan zitten qua hoogte van de eigen bijdrage. Met onze woonlasten willen we ook niet aan de top zitten, doe dit dan ook met de eigen bijdrage. Ik heb hier helaas geen schriftelijke vraag over gesteld maar hoor graag van het college hoeveel een gemiddeld tarief zou kosten.

Voorzitter, ik wil wat uitgebreider stil staan bij de onderwerpen jeugdzorg, toegankelijkheid, fiets, wonen, afvalbeheer en handhaving.

Jeugdzorg

Er is veel geld overgehouden in het sociaal domein waaronder bij de jeugdzorg terwijl ik niet de indruk heb dat de problemen kleiner zijn geworden. Tegelijk krijgt Haarlem binnenkort nog meer geld krijgt voor de jeugdzorg. Hoe verhoudt dit extra geld zich tot het geld wat nu overblijft? De ChristenUnie zou graag inzicht hebben in de besteding in vergelijking tot andere gemeentes en het landelijk gemiddelde. Ik denk dan aan euro's per jeugdige, hoogte van normbedragen, criteria voor toewijzing.

Toegankelijkheid

We hebben een goed debat gehad over mijn initiatiefnota om Haarlem toegankelijker te maken voor gehandicapten. Ik ben blij dat het college veel punten oppakt in bijvoorbeeld het nieuwe convenant binnenstad. Maar er is meer nodig. Ter afronding van dit debat dient de ChristenUnie daarom vandaag 3 moties in.

 • In de eerste motie stel ik voor 2018 uit te roepen tot het jaar van de toegankelijkheid als mooi vervolg op het huidige jaar van de ontmoeting. Stadsbreed moeten we aan de slag om te komen tot een echte inclusieve samenleving.
 • Mijn tweede motie vraagt knelpunten in kaart te brengen in Haarlemse wijkcentra, sportkantines, scholen en ander publiek toegankelijk vastgoed. Dit kan deels meeliften op de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed.
 • De derde motie vraagt om een eerste stap te zetten in het slechten van drempels in de openbare ruimte. Geef als gemeente het goede voorbeeld. Met wat zakken zand komen we al een heel eind. Ik ben optimistisch want GroenLinks vroeg ook al om een toegankelijkheidsbudget dus ik hoop dat het college deze handschoen oppakt.

Fietsmaatregelen

Waar ik graag nog meer actie van het college zou zien is het fietsbeleid. Er wordt gedacht aan fietssnelwegen maar in andere gemeenten zijn ze daarmee al veel verder. Moet de ambitie hier niet omhoog? Mooi dat er incidenteel geld komt voor werk-met-werk-maken maar zou dit niet juist structureel moeten zijn om resultaten te boeken voor de fiets?

Ook voor fietsenstallingen is meer geld nodig. Helaas is er momenteel geen meerderheid voor een ondergrondse fietsenstallling op de Botermarkt maar ik hoop dat dit na de verkiezingen anders is. Rigoureuze maatregelen zijn nodig voor de bereikbaarheid van de binnenstad en een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Laten we in ieder geval het komende jaar benutten om goed onderzoek te doen naar alle mogelijke alternatieven.

Op het stationsplein is wel snel een verbetering mogelijk. In de motie “Van fietsdomino naar fietsenrekken” vraag ik fietsenrekken te plaatsen langs de Jansweg. Dan kunnen er een paar honderd extra fietsen worden gestald en zijn we van de chaos af die ontstaat bij een kleine windvlaag.

Wonen

De VVD heeft een interessante motie ingediend om meer woningen te bouwen in Haarlem, maar liefst 16.000. Ik ben het niet eens met alle locaties die VVD op de kaart heeft gezet maar de meeste wel en ook de intentie steun ik van harte: we moeten echt meer woningen gaan bouwen in Haarlem dan het college nu wil en dan moet ook woningbouw in de Waarderpolder mogelijk zijn. Ik verwacht echt van het college dat in ieder geval het taboe op woningen tussen Oudeweg en het spoor deze week van tafel gaat, zo nodig dien ik hiervoor nog een motie in. Kijk naar wat Amsterdam doet, ambitieuze plannen ook op bedrijventerreinen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van ruimte voor bedrijven zeg ik tegen de PvdA. De grond moet efficiënter worden gebruikt. Ga vaker de hoogte in. Je schrikt af en toe van het slechte ruimtegebruik in de Waarderpolder. Ik vraag het college deze week een toezegging te doen dat de ambitie fors omhoog gaat, naar een getal van tenminste 5 cijfers. De woningnood in Haarlem is gigantisch hoog en ik wil echt meer sense of urgency voelen. Nieuwe inwoners betekenen ook meer inkomsten voor de stad en dat kan worden ingezet voor bijvoorbeeld verdere verduurzaming, investeringen in bereikbaarheid en nieuwe impulsen voor de economie zoals bijvoorbeeld is gedaan met de 3D-makerszone.

Afvalbeheer

Haarlem bungelt qua gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval nog steeds onderaan van alle gemeenten in Nederland. Met het strategisch plan afvalbeheer wordt een goede richting ingezet maar de uitrol duurt wat betreft de ChristenUnie veel te lang. Ik kan het niet uitleggen aan mijn vrienden dat zei nog 3 jaar moeten wachten voordat zij met de duobak hun afval kunnen scheiden. We moeten onze achterstand inhalen. Daarom dien ik een amendement in om de uitrol van duo-bakken te versnellen. Dit kost wat extra maar we hebben dan ook sneller de beoogde milieuwinst.

Handhaving

Er werd eerder vanavond een terechte vraag door Trots Haarlem gesteld over het aantal Haarlemse handhavers. Is het college bereid in kaart te brengen of hier, mede gezien de groei van de stad, niet een uitbreiding nodig is? Ik zou ook wel eens willen zien hoe wij qua capaciteit scoren in vergelijking met andere gemeenten. Ik hoor te vaak geluiden dat mensen in wijken handhavers missen of dat ze daar zijn op de verkeerde tijdstippen.

Handhaving vraagt ook duidelijke normen. Een steeds groter probleem is straatintimidatie. O.a. Amsterdam en Rotterdam hebben dit inmiddels strafbaar gesteld. De ChristenUnie komt vandaag met een motie om in Haarlem dit voorbeeld te volgen.

Afronding

Voorzitter, enkele wensen van mij kosten geld. Ik zie ruimte in de meicirculaire die uitwijst dat de stad extra geld gaat krijgen. Ik begrijp dat sommige fracties liever een andere dekking zien. Volgens mij zou deze ook gevonden kunnen worden in de post onvoorzien waar we voorzien dat we geld gaan overhouden, maar ik sta open voor andere suggesties vanuit de raad of het college.

Voorzitter, ik wens het college veel succes bij het beoordelen van de vele constructieve voorstellen die we vanavond hebben langs zien komen. Vanmiddag ontplofte mijn mail haast qua aantal moties. En dan is het toch jammer als je als eerste een paar dagen geleden op 1 na al je moties rondstuurt (ja, ik heb mijn lesje geleerd) van slechts 3 fracties reactie krijgt. Maar ik kan u verzekeren dat veel van de vandaag rondgestuurde moties van andere fracties waar ons logo nog niet boven staat wel de steun van de ChristenUnie zullen krijgen. Dit geldt in ieder geval voor de motie die vraagt om over te stappen op digitale moties. Dat kan veel papier maar ook werk besparen. Ik heb dat een jaar geleden ook al voorgesteld. Laten we dat voor de verkiezingen regelen, dat moet toch kunnen!

 

MOTIE Stel (seksuele) straatintimidatie strafbaar

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

 • De gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat per 1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is;
 • Uit onderzoek in beide gemeenten blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot probleem is [1] en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is;
 • Het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, meldpunt), campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat (training straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en maatschappelijke organisaties);
 • Een verbod op seksuele straatintimidatie niet alleen een duidelijke norm is in de strijd tegen intimidatie van vrouwen maar ook kan helpen in de aanpak van het lastig vallen van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders;

Verzoekt het college

 • Onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem, bijvoorbeeld via het omnibus-onderzoek;
 • Een Haarlemse aanpak op te stellen voor dit probleem waaronder in ieder geval een voorstel tot het opnemen van een verbod in de APV;
 • Voor zover de Haarlemse aanpak niet gedekt kan worden uit de bestaande veiligheidsmiddelen hiervoor dekking te zoeken in de restruimte van de algemene middelen programmabegroting 2018;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

[1] https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016_straatintimidatie%20in%20amsterdam.pdf en http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/pvastraatintimidatie.pdf In Rotterdam heeft 84% van de vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Verder blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt. In Amsterdam geeft 59% van de vrouwen aan in het afgelopen jaar met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie te zijn geconfronteerd. Onder vrouwen van 15-3 jaar is dat 83%.

MOTIE Van fietsdomino naar fietsenrekken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

 • Er een groeiend tekort aan fietsenrekken is bij station Haarlem
 • In de fietsvakken aan de Jansweg langs de gevel van de Beyneshal capaciteit is voor 180 fietsen, maar bij een telling in mei 2016 hier 390 fietsen en brom- en snorfietsen stonden;
 • Fietsen in de fietsvakken regelmatig omwaaien met grote kans op schade en de fietsvakken een rommelig beeld geven;
 • Volgens de Leidraad Fietsparkeren (CROW uitgave 291) stallingvoorzieningen als ‘vol’ moeten worden beschouwd bij een fietsparkeerdruk hoger dan 80%;
 • Op basis van deze norm de fietsparkeerplaatsen rond het station overvol zijn omdat rond het station de fietsparkeerdruk 97,8% is (inclusief 600 leegstaande betaalde stallingen Fietscarré en fietsparkeervakken Jansweg is dit 87,0% en dus nog steeds  te vol, zie bijlage voor alle cijfers);
 • Het mogelijk is voor €165.000 langs de gevel van de Beyneshal aan de Jansweg dubbellaags fietsenrekken te plaatsen met een capaciteit van 900 fietsen waardoor er voor de korte termijn extra ruimte kan worden geboden voor fietsen en de omgevingskwaliteit kan worden verbeterd vooruitlopend op een structurele oplossing van het stallingstekort;
 • Deze rekken ook in een toekomstige nieuwe stalling bij het station kunnen worden gebruikt;
 • In de meicirculaire voor alle jaren sprake is van een voordeel voor de algemene middelen van €156.000 in 2017 en jaarlijks circa €2,5 miljoen in volgende jaren;

Verzoekt het college

In de uitwerking van de programmabegroting 2018 of zo mogelijk nog in een bestuursrapportage in 2017 realisatie van fietsenrekken met circa 900 plaatsen aan de Jansweg op te nemen zodat deze fietsenrekken uiterlijk eerste kwartaal 2018 kunnen worden geplaatst en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

 

Bijlage: overzicht stallingscapaciteit en –behoefte Haarlem station

Bron: antwoord op technische vragen ChristenUnie-fractie

 

Betreft openbaar gebied (exclusief betaalde NS-stalling)

 

Behoefte op basis van telling 31 mei 2016:          ca.7267 fietsen (incl. brom-/snorfietsen)

Aanbod:

Fietskelder:                                                   5020 plekken in rek

Fietsgevel:                                                    1637 plekken in rek

CWI:                                                              591 plekken in rek

CWI losstaand:                                             50 plekken (t.b.v. afwijkend)

Stapelrekken Kennemerplein:                    0 plekken in rek (verwijderd)

Bolwerken:                                                    0 plekken in rek (verwijderd)

Stationsplein 70                                            14 plekken in rek

Lange Herenstraat                                        120 plekken in rek

Jansweg                                                        ca. 320 plekken in de fietsvakken

Totaal:                                                                       7752 plekken

Overschot:                                                                485 plekken

Overschot exclusief Jansweg:                                 165 plekken

 

NB:

In de NS-stalling staan structureel nog eens ca. 600 plekken leeg. De NS stalling is (nog) niet gratis toegankelijk.

 

 

AMENDEMENT Wijken sneller voorzien van DUO-bakken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

 • Haarlem in 2015 op 6 gemeenten na het slechtst presteerde wat betreft het scheiden van huishoudelijk afval in heel Nederland [1];
 • Het Strategisch Plan Afvalbeheer voorziet in de komst van 29.000 duocontainers in de laagbouw van Haarlem voor het gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) en Papier en Karton in de periode 2015-2020 om het inwoners makkelijker te maken afval te scheiden en zo het afvalscheidingspercentage te verhogen;
 • Het hierdoor in sommige wijken nog 3 jaar duurt voordat gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe DUO-bakken;
 • Versnelde uitrol van alle nog resterende duocontainers blijkens antwoorden op technische vragen (zie bijlage) in 2018 mogelijk is maar dat hiervoor:
  • het derde inzamelvoertuig reeds in 2018 in plaats van 2019 moet worden aangeschaft en dat dit voor het zomerreces 2017 moet worden besloten omdat de doorlooptijd die is benodigd voor levering van duovoertuigen bij de leverancier minimaal 52 weken bedraagt vanaf het moment van opdrachtverstrekking.
  • extra kosten moeten worden gemaakt in 2018 waardoor de afvalstoffenheffing niet zou toenemen met € 13 (conform Implementatieplan SPA) maar met € 20;
 • In de Kadernota wordt voorgesteld om de financiële consequenties van het Implementatieplan SPA voor 2018 van € 13 per huishouden eenmalig ten laste te laten komen van de algemene middelen om te voorkomen dat de woonlasten stijgen;
 • Het onwenselijk is dat bij een versnelling van de uitrol van de duocontainers de woonlasten alsnog stijgen;

Besluit in het besluit over de Kadernota 2017

 • punt 8a te wijzigen in: “In te stemmen met de volgende fase invoering SPA in de wijken 2018 waarbij wordt gekozen voor versnelling van de uitrol van de duocontainers en duovoertuigen door in 2018 uit te gaan van 3 in plaats van 2 duovoertuigen en 23.000 in plaats van 5.800 duocontainers”
 • In punt 16a “€ 850.000” te wijzigen in “€ 1.250.000”

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser

ChristenUnie

[1] https://afvalmonitor.databank.nl/

 

MOTIE 2018 jaar van de toegankelijkheid

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor iedereen,

Overwegende dat:

 • Artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve samenleving niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving;
 • Zo’n 10 tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruik maakt van een rolstoel, rollator of scootmobiel;
 • Er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en figuurlijk nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere doelgroepen profiteren van het slechten van deze drempels;
 • Een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van bestuurders, inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in toegankelijke taal geschreven informatie;
 • Toegankelijkheid structurele aandacht verdiend van het gemeentebestuur en van maatschappelijke organisaties in Haarlem;

Verzoekt het college:

2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’, initiatieven die plaats vinden in dit kader te coördineren en het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ evenals evenementen die plaatsvinden in dit kader, stadsbreed te communiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

 

MOTIE Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:

 • Het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) bankjes in de binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating zodat onnodige belemmeringen worden weggenomen;
 • Binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ als de straat toch open gaat voor een project uit het reguliere onderhoudsprogramma, maar dat er op dit moment voor de uitvoering van ‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer en onderhoud beschikbaar is waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen blijven;
 • Bij het opstellen van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte gebruik is gemaakt van de CROW- richtlijnen maar dat desondanks expliciete toegankelijkheidscriteria niet of nauwelijks terug te vinden zijn in deze handboeken.

Verzoekt het college:

 • In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met eenvoudige aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire
 • Criteria voor toegankelijkheid in de volgende versie van de Handboeken Inrichting Openbare Ruimte en in de contracten met partijen bij werken in regie op te nemen en hierbij gebruik te maken van de CROW publicatie 337 en de richtlijn Voetpaden voor iedereen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

MOTIE Drempels slechten in publieke gebouwen voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:

 • Er geen zicht is in hoeverre Haarlemse schoolgebouwen, wijkcentra, sportkantines, loketten van de sociaal wijkteams en overig vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie toegankelijk zijn;
 • Slechts de helft van de stembureaus toegankelijk is terwijl de wet 100% toegankelijkheid vraagt en het college de raad moet informeren als dat niet lukt, maar tot op heden het college niet heeft onderbouwd waarom het niet mogelijk is om meer stembureaus in Haarlem toegankelijk te maken;
 • Het college onderhoudsplannen van het gemeentelijk strategisch vastgoed gaat actualiseren en een inventarisatie van duurzaamheidsmogelijkheden laat uitvoeren en een inventarisatie van toegankelijkheidsmaatregelen hier goed op kan meeliften;

Verzoekt het college:

 • Te inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn voor het volledig toegankelijk maken van alle stembureaus (zo nodig door aanwijzen van alternatieve locaties) of in ieder geval dit aantal substantieel te verhogen om zo te voldoen aan de recent aangescherpte Kieswet en de raad hiervoor een plan voor te leggen.
 • In samenwerking met de schoolbesturen de benodigde maatregelen voor het volledig toegankelijk maken van alle Haarlemse schoolgebouwen in kaart brengen en een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking in het meerjarig investeringsplan van de gemeente en de schoolbesturen;
 • In samenwerking met de gebruikers de benodigde maatregelen voor het volledig toegankelijk maken van de Haarlemse wijkcentra, sportkantines, loket Haarlem en overig vastgoed van de gemeente met een publieksfunctie in kaart te brengen en een realistisch tijdpad uit te werken voor realisatie van deze maatregelen en dekking daarvoor in het meerjarig investeringsplan;
 • Kosten voor deze onderzoeken zo veel mogelijk te dekken uit het reeds vrijgegeven krediet voor de actualisatie van de onderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en voor eventuele aanvullende kosten dekking te zoeken in het voordeel voor de algemene middelen zoals opgenomen in de meicirculaire.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

« Terug