Resultaten Kadernota: Haarlem beter toegankelijk en onderzoek naar straatintimidatie

Frank Visser-02-p_164x16429-06-2017 22:10 29-06-2017 22:10

In de tweede termijn van de kadernota sprak de ChristenUnie opnieuw over de aanpak van straatintimidatie en het toegankelijker maken van de stad. Een motie om de omvang van straatintimidatie in Haarlem te onderzoeken werd door de raad aangenomen evenals alle moties over toegankelijkheid. Daarmee wordt 2018 in Haarlem het jaar van de toegankelijkheid. Een motie over het plaatsen van extra fietsenrekken bij het station en het versnellen van de uitrol van duobakken voor plastic en papierinzameling in de stad werden helaas verworpen.

Voorzitter, ik dank het college voor alle antwoorden, deze waren dit keer gewoon heel goed. Wethouder van Spijk wist zelfs direct antwoord te geven op een technische vraag over blockchains. Tegen dhr. Fritz zeg ik: dit debat ging echt over de hoofdlijnen en het college wist ook kleinere wensen van de raad aan deze hoofdlijnen te koppelen. Ik gun wethouder Snoek en Sikkema wel volgende keer eerder te mogen spreken. Nu we toch burgers loten moeten we misschien voor de spreekvolgorde van wethouders ook maar gaan loten.

Slechts één vraag van mij aan het college is niet beantwoord. Dat is de vraag naar de verdiepingsslag voor de benodigde maatregelen voor de groei van de stad. Dat duurt 2 tot 3 jaar. Kan dat niet sneller, juist om te voorkomen dat we suboptimale besluiten nemen in de tussentijd? Eén jaar zou toch ook voldoende moeten zijn hiervoor. Als hiervoor extra capaciteit nodig is, laat het dan aan de raad weten.

Het viel mij op dat het college dit keer minder geneigd was moties over te nemen in vergelijking met vorige jaren. Ik hoop dat er vanavond toch ook enkele moties worden aangenomen die het college heeft ontraden

Voorzitter ik had aangekondigd dat ik mogelijk nog met een motie over de Waarderpolder zou komen. Dat doe ik niet… Wij steunen de motie van de VVD die ambitie uitstraalt om meer woningen te bouwen. We steunen niet elke locatie maar de richting is duidelijk: het taboe op wonen in de Waarderpolder moet verdwijnen en er moet in de hele stad meer gebouwd worden.

Ik kom ook niet met andere nieuwe moties en zal alleen reeds ingediende moties op onderdelen wijzigen.

Ik heb nog een vraag over motie 7 over de preventiewoning van de Actiepartij. Deze motie vraagt te kijken of tijdelijk de huur kan worden overgenomen bij huurachterstand om zo dakloosheid en nog hogere kosten te voorkomen. Het college stelt dat huisuitzettingen al zoveel mogelijk worden voorkomen en wijst naar ondersteuning van o.a. stichting urgente noden en goede gieren. Hier wringt wat want dit zijn vangnetten buiten de overheid om. Heel mooi dat die vangnetten er zijn, maar dan is er dus kennelijk toch nog iets wat we niet goed geregeld hebben.

Dan mijn motie 51 over straatintimidatie: het college stelt dat er geen signalen zijn dat het een probleem is in Haarlem en wil daaro ook geen onderzoek. Voorzitter, dat is een cirkelredenatie. De cijfers in Amsterdam en Rotterdam zijn zo hoog, het lijkt mij echt sterk dat er in Haarlem geen enkele probleem zou zijn…. En deze week stond nog in het Haarlems Dagblad een uitgebreid verhaal over de situatie van een Haarlems lesbisch stel dat is weggepest. Ik heb mijn motie aangepast. De motie vraag nu alleen nog maar om onderzoek naar de omvang van het probleem en niet meer om aanpassing van de APV, de noodzaak hiervan kunnen we immers bezien als het onderzoek gedaan is.

Dan mijn moties over toegankelijkheid. Allereerst motie 48 over openbare gebouwen. Ik ben blij met de positieve reactie van het college. Volgens de wethouder wordt aan de strekking al voldaan. Daar ben ik het niet me eens. De motie vraagt de toegankelijkheid van gebouwen echt in kaart te brengen. Toegankelijkheid is immers meer dan alleen de afwezigheid van drempels….

Motie 49 over het jaar van de toegankelijkheid wordt ontraden door het college omdat er geen budget voor is. Voorzitter, vorig jaar was er een vrijwel gelijkluidende motie over het jaar van de ontmoeting, ook zonder dekking, en deze werd toen wel omarmd door college. Ik citeer wethouder Botter: “Die omarmen wij als college. Het lijkt ons een goed idee om er op die manier aandacht aan te besteden.” Maar ik ben de beroerdste niet. De wethouder zegt in reactie op de motie mevrouw Huyse wel dat hij ambtelijke capaciteit wil vrijmaken. Het gaat mij ook niet zozeer om activiteiten zoals bij het jaar van de ontmoeting, maar vooral om gezamenlijke actie met organisaties in de stad. Ik  wijzig daarom mijn motie en ben blij dat deze nu ook mede wordt ingediend door GroenLinks, OPHaarlem, Fractie Mohr en de Actiepartij

Dan motie 50 over toegankelijkheid van de openbare ruimte. We blijven discussie houden over de borging van toegankelijkheid in handboeken inrichting openbare ruimte houden, maar dat onderwerp schrap ik toch uit de motie, want het is een technische discussie. Ik wil wel echt geld voor een eerste stap. Ik heb een aangepaste dekking opgenomen, Actiepartij, OPHaarlem en GroenLinks steunen deze motie nu. Laten we een eerste stap zetten. Dat is belangrijk signaal naar ondernemers, schoolbesturen, verenigingen, etc.

Dan amendement 52 over de versnelling van de uitrol van duo-bakken. Dekking hiervan laat ik aan het college. Ik heb een voorstel gedaan maar het college mag dit ook wijzigen in dekking uit de post onvoorzien waar we nu voorzien dat we geld overhouden, of uit de stelpost groei van de stad of uit reserve sociaal domein. Genoeg mogelijkheden zou ik zeggen!

De ChristenUnie wenst het college wil zegen en wijsheid bij het maken van de laatste begroting in deze periode en het besturen van de stad.

GEWIJZIGDE MOTIETEKSTEN

MOTIE 2018 jaar van de toegankelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor iedereen,

Overwegende dat:

  • Artikel 1 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap voorschrijft dat personen met een handicap in een inclusieve samenleving niet worden belet volledig, effectief en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving;
  • Zo’n 10 tot 15 % van de mensen in Nederland soms of altijd gebruik maakt van een rolstoel, rollator of scootmobiel;
  • Er in Haarlem in het sociale, fysieke, economische en digitale domein letterlijk en figuurlijk nog veel drempels te slechten zijn voor gehandicapten en ook andere doelgroepen profiteren van het slechten van deze drempels;
  • Een inclusieve samenleving ook een beroep doet op de grondhouding van bestuurders, inwoners en ondernemers in de stad bijvoorbeeld als het gaat om in toegankelijke taal geschreven informatie;
  • Toegankelijkheid structurele aandacht verdiend van het gemeentebestuur en van maatschappelijke organisaties in Haarlem;

Verzoekt het college:

2018 uit te roepen tot het ‘Jaar van de Toegankelijkheid’ en samen met belangenbehartigers, woningbouwcorporaties, MKB, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, OV-bedrijven, sportverenigingen, wijkraden, etc. initiatieven te ontplooien die de stad toegankelijker maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Daphne Huysse, GroenLinks

Diederik Mohr, Fractie Mohr

Gertjan Hulster, Actiepartij

 

MOTIE Drempels slechten in openbare ruimte voor een inclusieve samenleving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 26 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota en gelezen de Initiatiefnota Toegankelijke stad voor iedereen en de aanvulling van de wethouder op preadvies d.d. 23 juni 2017

Overwegende dat:

  • Het college onderkent dat, na inventarisatie, een aantal aanpassingen in de openbare ruimte vrij simpel te realiseren zijn zoals het plaatsen van extra (verhoogde) bankjes in de binnenstad en bij knooppunten en het aanpassen van de bestrating zodat onnodige belemmeringen worden weggenomen;
  • Binnen het bestaande budget voor beheer en onderhoud deze aanpassingen relatief eenvoudig kunnen worden meegenomen via onder meer ‘werk met werk maken’ als de straat toch open gaat voor een project uit het reguliere onderhoudsprogramma, maar dat er op dit moment voor de uitvoering van ‘solitaire’ maatregelen geen budget vanuit beheer en onderhoud beschikbaar is waardoor er nog jaren veel drempels in de stad zullen blijven;

Verzoekt het college:

In de uitwerking van de programmabegroting 2018 budget beschikbaar te stellen voor het maken van een eerste stap in het slechten van drempels in de openbare ruimte te beginnen bij winkelcentra en andere publieksaantrekkende voorzieningen waar dit met eenvoudige aanpassingen in de bestrating realiseerbaar is en hiervoor dekking te zoeken in het “extra budget transformatie verwant met het sociaal domein” (pagina 20)

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Daphne Huysse, GroenLinks

Gertjan Hulster, Actiepartij

MOTIE Straatintimidatie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 juni 2017,

In beraadslaging over de Kadernota 2017

Overwegende dat:

  • De gemeente Rotterdam in navolging van Amsterdam de APV gaat aanpassen zodat per 1 januari 2018 (seksuele) straatintimidatie strafbaar is;
  • Uit onderzoek in beide gemeenten blijkt dat seksuele straatintimidatie een groot probleem is [1] en het aannemelijk is dat dit probleem ook in Haarlem groot is;
  • Het voorstel van strafbaarstelling onderdeel is van een bredere Aanpak Seksuele Straatintimidatie waarin ook aandacht is voor slachtoffers (ondersteuning, meldpunt), campagne (bewustwording plegers en omstanders) en aanpak op straat (training straatwerkers, samenwerking ketenpartners zoals politie, OM en maatschappelijke organisaties);

Verzoekt het college

Onderzoek te doen naar de ervaringen met (seksuele) straatintimidatie in Haarlem, bijvoorbeeld via het omnibus-onderzoek;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie


[1] https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2016_straatintimidatie%20in%20amsterdam.pdf en http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/pvastraatintimidatie.pdf In Rotterdam heeft 84% van de vrouwen (leeftijd van 18-45 jaar) ermee te maken. Verder blijkt dat 90% van de vrouwen haar gedrag aanpast, waarvan ruim 50% ’s avonds bepaalde plekken mijdt. In Amsterdam geeft 59% van de vrouwen aan in het afgelopen jaar met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie te zijn geconfronteerd. Onder vrouwen van 15-3 jaar is dat 83%.

« Terug