Begroting 2018: Recht doen aan anderen

Frank Visser-02-p_164x16406-11-2017 22:44 06-11-2017 22:44

Tijdens de laatste begrotingsbehandeling van deze raadsperiode vroeg de ChristenUnie aandacht voor de onduidelijke regels in de bijstand en de bereikbaarheid van Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Wij willen dat mensen in de bijstand als ze een bescheiden auto hebben niet gelijk worden gestraft. Mensen in de bijstand moeten ook kunnen sparen, dat voorkomt juist schulden. En investeer liever 4 miljoen euro voor extra fietspaden en fietstenstallingen of de verbreding van de Waarderweg dan dit geld te stoppen in een popcentrum in het voormalige slachthuis waar elk jaar ook nog een paar ton subsidie bij moet"

1e termijn

Voorzitter, nu bijna aan het eind van de raadsperiode is het goed om terug te kijken. Wat hebben we allemaal bereikt en wat niet. Hebben we het goede gedaan voor Haarlem? Ik zie een aantal mooie dingen. Er is een bed, bad, brood regeling gekomen, er zijn nieuwe scholen gebouwd, de schuldhulpverlening is verbeterd, er zijn twee nieuwe opvanglocaties voor daklozen geopend en de indicaties van thuiszorg zijn verbeterd. Er zijn letterlijk meters gemaakt met verbeteren van de wegen in onze stad door het budget werk met werk maken. Wel vindt de ChristenUnie het jammer dat hierbij een paar keer keuzes zijn gemaakt die niet optimaal waren voor fietsers. Minder mooi waren ook de bezuinigingen op onderhoud. Deze week draaien we deze bezuinigingen gelukkig terug.

Voor de ChristenUnie-fractie geldt als drijfveer een op het oog simpele opdracht uit de bijbel van de profeet Micha “God wil niets anders dan dat wij eerlijk en rechtvaardig zijn en ons best doen liefde te bewijzen aan anderen” (Micha 6:3)

Kortom: zoeken naar recht en gerechtigheid voor anderen. De gemeentelijke regels kunnen nog zo goed klinken op papier en de voorzieningen kunnen nog zo mooi lijken maar in de praktijk zie je soms toch gevolgen die niet rechtvaardig zijn of regels die onnodig drempels opwerpen. Dit vraagt om door de bril van de ander te kijken. Ik deed dat vorig jaar n.a.v. een tip van een gehandicapte die mij wees op het feit dat hij niet hoefde te loten voor een middelbare school omdat niet elke school een lift heeft. Ik ben blij dat het college in deze begroting het voorstel van de ChristenUnie heeft overgenomen om Haarlem inclusiever te maken door serieus aan de gang te gaan met toegankelijkheid en allerlei fysieke drempels in gebouwen en op straat te gaan aanpakken. Ik ben ook blij dat het college na ons voorstel aan de slag is gegaan met een Odensehuis om mantelzorgers beter te ondersteunen. En ik ben verheugd dat wethouder Botter zijn nek heeft uitgestoken en deze maand met Project Haarlem is gestart om zo te experimenteren met een andere methode om Haarlemse daklozen aan een nieuwe toekomst te helpen.

Voorzitter, op dit soort manieren maken we onze stad rechtvaardiger en socialer. Ook moderne middelen als internet kunnen daarbij helpen. Vorig jaar gaf ik een voorbeeld over de gebrekkige informatie op de gemeentelijke website over de WMO. Dit jaar ben ik in de minima-regelingen gedoken. Ik wil even alle raadsleden vragen hun browser te openen. Degene die binnen 2 minuten op internet het antwoord vindt op de volgende vraag en mij in een interruptie het antwoord geeft krijgt een minuut van mijn spreektijd cadeau, als de voorzitter dat goed vindt tenminste… De vraag luidt: hoeveel spaargeld mag je hebben om nog vrijstelling te krijgen van de afvalstoffenheffing. De tijd gaat nu in!

Ik zal ondertussen mijn eigen zoektocht illustreren. Natuurlijk begon ik op www.haarlem.nl en zocht op het woord kwijtschelding. Ik kreeg 4 zoekresultaten waarbij het woord kwijtschelding veruit het vaakst voorkwam op de pagina “regelingen bij krappe beurs”. Ik moet zeggen: ik kreeg op deze pagina een mooi overzicht van alle regelingen die er zijn. En ja hoor: de kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen stond er ook bij. De tekst luidt: met een minimuminkomen komt u mogelijk voor vrijstelling in aanmerking. Voor meer informatie kreeg ik geen link maar moest ik zelf maar zoeken op www.haarlem.nl op het woord kwijtschelding… Ja dan is het cirkeltje rond. Voorzitter, dit kan toch niet?! Zo geven de mensen de moed op en missen regelingen waar ze wel recht op hebben. Of dan gaan burgers alsnog de gemeente bellen.

Mijn zoektocht ging verder. Gelukkig wordt er ook nog verwezen naar onze belastingdienst Cocensus. Op www.cocensus.nl staat voor welke gemeentelijke belastingen ik allemaal vrijstelling kan krijgen maar nog steeds niet wat nu de vermogensnorm is. Verder dus maar zoeken in de belastingverordeningen, die op deze site keurig op een rij staan. Een gemiddelde burger zal daar niet zoeken en dat is ook niet nodig zo blijkt… want ook hier geen antwoord op mijn vraag.

Dan maar op Google zoeken op kwijtschelding en Haarlem. Ik kom dan uit bij het besluit kwijtscheldingsregels 2018 die toevallig afgelopen week in de commissie bestuur was. Maar ook dat besluit geeft geen antwoord op de vraag wat nu de vermogensgrens is. Oh wacht, er staat bovenaan een verwijzing artikel 255 van de gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus. Ja in Nederland regelland hebben we het ingewikkeld gemaakt.

Voorzitter, de 2 minuten zijn om…. Kwijtscheldingsregels liggen landelijk vast en zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie. Je kunt narekenen of je in aanmerking komt op www.berekenuwrecht.nl. Voor een alleenstaande bijstandsgerechtigde gaat het om ongeveer 1400 euro vermogen. Waarom zegt de gemeente dat niet gewoon op de website? Vandaar mijn motie 23 “Voorwaarden voor regelingen op website” die ik samen met Trots Haarlem en OPHaarlem indien.

Is die 1400 euro een goede grens? Nee, het NIBUD adviseert huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau om minimaal 3500 euro spaargeld als buffer te hebben en roept daarom op om de vermogensgrens voor vrijstelling van gemeentelijke heffingen gelijk te trekken aan de vrijstellingen die binnen de Participatiewet zijn gesteld om in aanmerking te komen voor de bijstand. Dit maakt het voor iedereen eenduidig en mogelijk wordt daarmee het beroep op de bijzondere bijstand lager, dus minder rondpompen van geld. Daarvoor moeten we dus vreemd genoeg bij het Rijk zijn, gaat de wethouder hiervoor lobbyen bij het nieuwe kabinet?

Ik noemde net al de participatiewet. Daar geldt een vermogensgrens van een kleine 6000 euro voor een alleenstaande om bijstand te kunnen krijgen. Diezelfde grens hanteren we in Haarlem voor het krijgen van de HaarlemPas en om mee te kunnen doen aan de collectieve zorgverzekering. Deze grens is ook landelijk bepaald maar hier zijn lokaal afwijkingen mogelijk. Wij doen dit in Haarlem echter voor zover ik heb kunnen nagaan niet en dat kan tot onrechtvaardige situaties leiden. Stel je zit in de bijstand en een familielid bekostigd een nieuwe auto voor je. Je leeft zo zuinig mogelijk om de benzine te kunnen betalen en kunt zo je kleinkind bezoeken die aan de andere kant van het land woont. Het kan er in Haarlem toe leiden dat je vervolgens je bijstand kwijt raakt of geen Haarlem Pas meer krijgt. Want ook je eigen auto wordt als vermogen gezien. Als je dus 3500 euro spaargeld hebt, prima volgens de NIBUD normen en je hebt een auto van 3000 euro die dat familielid voor jou betaald heeft, dan kan je ineens het recht verliezen op de Haarlem Pas, op bijstand en op de gemeentelijke zorgverzekering. Dat kan toch niet waar zijn? Vandaar mijn motie 22 “Auto niet in vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas” die ik samen met Trots Haarlem en OPHaarlem indien.Ja een keer een automotie van de ChristenUnie en dat is niet de enige.  Want afgelopen jaar hebben wij nog een motie hebben ingediend over het verbreden van de Oudeweg die toen geen meerderheid kreeg in deze raad. Ik ben benieuwd hoe de wethouder daar nu tegenaan kijkt.

Maar ik heb uiteraard ook een voorstel voor fietsers want de ChristenUnie ziet nog veel kansen voor de groei van het fietsgebruik in onze stad. Er zijn meer stallingsplekken nodig, en comfortabele fietspaden en fietsstraten. De ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt is vooralsnog geschrapt maar wat komt er voor in de plaats? Er wordt nu gehint op een ondergrondse stalling op het Houtplein en verdubbeling van de capaciteit op het Stationsplein. Klinkt goed, maar daar is nog geen geld voor. Wanneer gaan we hier meters in maken? Dit soort investeringen vinden wij belangrijker voor de stad dan de komst van de Popschool. Vandaar mijn amendement 29 “Bereikbaarheid belangrijker dan popschool”. De VVD suggereerde eerder vanavond het geld van de popschool in te zetten voor de reserve groei van de stad. Als we elkaar daar als raad in kunnen vinden vind ik het ook prima. Ook als het naar duurzaamheid gaat, want daar hebben we nog grote stappen te maken. Dan heb ik dus al 3 prioriteiten genoemd die volgens de ChristenUnie belangrijker zijn dan de popschool.

Voorzitter, begroten is niet alleen keuzes maken maar ook een goed risicomanagement. De top 10 risico’s staan in deze begroting maar wat gaat het college doen om te voorkomen dat deze risico’s optreden. Graag een toezegging van de wethouder Financiën dat bij de volgende begroting ook de maatregelen die gericht zijn op de risico’s worden opgenomen. Ik heb wat vragen gesteld over het grootste risico: de ICT-infrastructuur. De antwoorden stelden mij eerlijk gezegd niet gerust. Als de computers op de fractiekamers illustratief zijn voor die van ambtenaren dan gaat er ook nog eens veel kostbare tijd en werkplezier van onze ambtenaren verloren. De ChristenUnie vindt het daarom tijd voor een onafhankelijke audit van het ICT beleid van de gemeente. Vandaar mijn motie 26 Onafhankelijke audit ICT gemeente Haarlem

En nu ik het toch over ICT heb. Een ander speerpunt van mijn fractie is het goed benutten van subsidies. Het college heeft vorig jaar deze handschoen opgepakt en ik ben benieuwd naar de resultaten. Sinds kort is er een nieuwe Europese subsidie voor het realiseren van gratis wifi in de openbare ruimte. In mijn motie 25 “Meer gratis WIFI in Haarlem” vraag ik het college deze subsidie te benutten. Het is niet alleen handig voor toeristen zoals ik noem in mijn motie, maar ook voor mensen voor wie een internetabonnement te duur is. De bibliotheek zit nu vol met mensen die daar gebruik maken van internet.

Voorzitter ik begon mijn bijdrage dat de drijfveer van de ChristenUnie het zoeken naar het goede voor Haarlem is en dan vooral het zoeken naar recht en gerechtigheid voor inwoners van onze gemeente. Een steeds belangrijker thema wordt het wonen. Ik denk zelfs dat dit het belangrijkste thema zal worden in de volgende raadsperiode naast duurzaamheid. De woningnood is hoog. In 2016 zijn er netto slechts 363 woningen bij gekomen. Dat is veel te weinig. Het aantal sociale huurwoningen daalt zelfs terwijl de wachttijd is toegenomen. Het is echt hoog tijd voor een soort deltaplan om te zorgen dat jonge Haarlemmers voor Haarlem behouden blijven. Ik heb daarom grote moeite dat we nu bezig zijn te handhaven op illegale bewoning van de Waarderpolder. Ja adresfraude is illegaal, maar veel mensen wonen hier omdat ze niet anders kunnen. Er is toch geen haast, geen urgente reden om dit nu te doen? Vandaar mijn motie 24 “Geen mensen uit de Waarderpolder zetten als er onvoldoende wordt gebouwd”. Kom eerst met plannen om nog voor 2020 1000 woningen extra te bouwen bovenop de huidige plannen. 

Mijn fractie vindt sowieso dat aan de zuidzijde van de Waarderpolder ruimte moet komen voor woningbouw. Een aantal bedrijven kan daarbij verhuizen naar de Noordkop waarbij we gelijk moeten zorgen voor een efficiënter grondgebruik door in 3 of 4 lagen te bouwen in plaats van de huidige bebouwing die vaak mar 2 lagen hoog is.

Waar het tekort aan woningen extra pijnlijk zichtbaar wordt is als je onverwacht te maken krijgt met een echtscheiding. Ik werd afgelopen week nog benaderd door iemand die in zo’n situatie zit. En je hebt dan echt een probleem want je hebt in Haarlem dan geen recht op een urgentieverklaring. Een urgentieverklaring is in veel gevallen ook niet nodig maar er zijn jaarlijks zo’n 30 situaties dat mensen echt in de problemen komen en mijn fractie vindt dat onverteerbaar, zeker als er sprake is van minderjarige kinderen. Op grond van artikel 9 lid 11 en 12 van de huisvestingsverordening kan in zulke gevallen wel inschrijftijdverlenging worden verleend aan woningzoekenden met maximaal vier jaar inschrijftijdverlenging, maar ja de wachttijd is uit mijn hoofd inmiddels al zo’n 7 jaar. Vindt de wethouder dit echt rechtvaardig? We willen dit soort gezinnen toch niet opvangen in de daklozenopvang? In veel andere gemeenten is in de huisvestingsverordening opgenomen dat in specifieke situaties echtscheiding wel reden kan zijn voor het geven van een urgentieverklaring. Deze optie is ook opgenomen in de VNG-modelverordening. In 2015 stelde ik de wethouder voor dit over te nemen. De wethouder was toen tegen. Is de wethouder bereid haar standpunt te wijzigen? Ik dien hierover de motie 49 Urgentieverklaring bij relatiebreuk met kinderen in.

Voorzitter, tenslotte liggen er nog 3 moties van mij uit de raad van 19 oktober die toen vanwege de tijd niet aan de orde zijn gekomen. Ik dien ze bij deze opnieuw in. Het gaat om:

 • Motie 21: Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed. Deze dien ik samen in met PvdA, GroenLinks en Actiepartij.
 • Motie 27: Nieuwe periode voor stadsbouwmeester
 • Motie 28: Een goede stadsbouwmeester laat je lang bouwen aan de toekomst  van Haarlem

 

 

MOTIE Voorwaarden voor regelingen op website

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • Op de gemeentelijke website regels voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zoals de geldende inkomensgrenzen en vermogensgrenzen niet te vinden zijn;

Verzoekt het college

De informatie over alle gemeentelijke regelingen zoals voor minima, subsidieregels en WMO-voorzieningen op www.haarlem.nl na te lopen en waar nodig aan te vullen zodat alle voorwaarden zijn opgenomen en burgers maximaal worden ondersteund om informatie over regelingen digitaal in te winnen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE Auto niet in vermogenstoets Bijstand en HaarlemPas

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat

 • Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet stelt dat bezittingen in natura die naar hun aard en waarde algemeen gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin noodzakelijk zijn niet als vermogen in aanmerking worden genomen bij de vermogenstoets voor de bijstand
 • Artikel 34 lid 3 van de Participatiewet vermogensgrenzen vaststelt voor deze toets en dat deze bijvoorbeeld voor alleenstaanden €5.940,00 is
 • De Beleidsregels HaarlemPas in artikel  3 en 7 bepalen dat dezelfde vermogenseisen gelden als in artikel 34 lid 3 van de Participatiewet
 • Haarlem bij het vermogen ook de waarde van een eigen auto meetelt;
 • Andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Maastricht [1] en Amsterdam [2] auto’s tot een bepaalde waarde of met een bepaalde ouderdom beschouwen als algemeen gebruikelijk en niet meerekenen in de vermogenstoets;

Verzoekt het college

De raad een voorstel voor te leggen waarmee een auto tot een bepaalde waarde of met een bepaalde ouderdom niet mee te rekenen in de vermogenstoets op grond van artikel 34 lid 3 van de Participatiewet voor het bepalen van het recht op bijstand en de HaarlemPas en de kosten hiervan te dekken uit de reserve sociaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

[1] http://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-83962.pdf Uitvoeringsbesluit vermogensvaststelling Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2016 e.v. artikel 1, 2 en 3.

[2] https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/hoe-vraag-ik-een-bijstandsuitkering-aan/?caseid=%7bFDCBC68C-A8E1-4572-AECB-FF2A0800FF37%7d

AMENDEMENT Bereikbaarheid belangrijker dan popschool

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • De popschool in het Slachthuis duurder uitvalt dan voorzien en er nu wordt uitgegaan van € 4.300.000 (inch btw) waarbij het overige deel wordt verkocht in de aanbestedingsprocedure
 • De opbrengst van het overige deel van het gebouw mogelijk lager is doordat het gebouw niet als één geheel wordt verkocht
 • Bij het popcentrum bovendien wordt uitgegaan van een nadelig exploitatieresultaat van  € 350.000 per jaar
 • De extra lasten van de popschool er toe leiden dat de saldi van de jaarschijven 2021 en 2022 negatief worden
 • Een brede coalitie heeft aangedrongen op het aanpakken van de mobiliteitsknelpunten van Haarlem

Besluit:

 • In beslispunt 3 te schrappen “, kapitaallasten popschool”
 • Beslispunt 5 te wijzigen in “De raad stelt het Investeringsplan 2018-2022 (bijlage 5.1) vast met uitzondering van de opname van het popcentrum in het Investeringsplan zoals genoemd als nieuwe investering op blz. 9, 10, 16 en 21”

Verzoekt het college:

Voor de Kadernota met voorstellen te komen voor investeringen in bereikbaarheid waaronder in ieder geval extra investeringen in fietsparkeren in de binnenstad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Onafhankelijke audit ICT gemeente Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • Uitval van ICT systemen als gevolg van problemen met de interne ICT infrastructuur volgens de Programmabegroting het grootste bedrijfsvoeringsrisico is;
 • De komende jaren wordt geïnvesteerd om de ICT-infrastructuur weer toekomstbestendig te maken;
 • Er nog geen externe audit gedaan is naar het risico van uitval van ICT systemen;
 • Medewerkers van de gemeente Haarlem klagen over trage computers en dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de arbeidsproductiviteit;
 • De gemeente de toegang tot voorzieningen steeds verder digitaliseert en hierdoor afhankelijker wordt van ICT;

Verzoekt het college:

Een onafhankelijke audit te doen naar de kwaliteit van de ICT systemen en de (voorgenomen) maatregelen voor de aanpassing van de ICT-infrastructuur t.a.v. risico’s op uitval en toekomstbestendigheid en de raad zo nodig voor de Kadernota aanvullende maatregelen voor te leggen om het risico op uitval terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau en te zorgen dat de ICT systemen en de software van de gemeente bij de tijd zijn;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Meer gratis Wifi in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • Haarlem een aantrekkelijke stad wil zijn voor toeristen;
 • Een deel van de Haarlemse binnenstad rond de Grote Markt een gratis wifi-netwerk heeft maar dat dit slechts om een klein gebied gaat;
 • De Europese Unie 120 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten voor het creëren van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra van het openbare leven;
 • Dat voor deze subsidie geldt dat deze wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen;

Verzoekt het college:

Een aanvraag te doen voor de Europese subsidie om het gebied van het gratis wifi-netwerk in Haarlem te vergroten en daarbij in ieder geval te kijken naar de mogelijkheden in de rest van de binnenstad en rond winkelcentra;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

MOTIE Geen mensen uit Waarderpolder zetten als er onvoldoende wordt gebouwd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

in beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • De gemeente bezig is op te treden tegen illegale bewoning in de Waarderpolder
 • Veel mensen noodgedwongen in de Waarderpolder wonen omdat de wachtlijsten in Haarlem voor een sociale huurwoning hoog zijn en ook middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen lastig te vinden zijn in onze stad
 • Betreffende bewoners van de Waarderpolder geen hinder veroorzaken voor bedrijven met een milieucontour en ook geen beroep kunnen doen op overlast van deze bedrijven, juist omdat ze er niet legaal wonen;

Verzoekt het college:

De handhaving op illegale bewoning in de Waarderpolder met tenminste 1 jaar op te schorten en de gemeenteraad binnen een jaar plannen voor te leggen die voorzien in een stijging van de woningbouw in Haarlem met tenminste 1000 woningen bovenop de huidige plannen tot en met 2020;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

MOTIE Urgentieverklaring bij relatiebreuk met kinderen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • In de huidige huisvestingsverordening relatiebreuk geen reden is voor het geven van een urgentieverklaring;
 • Dit in veel gevallen ook niet nodig is omdat mensen zelf een oplossing vinden voor hun huisvesting;
 • Er desondanks met name als er sprake is van minderjarige kinderen, sprake kan zijn van schrijnende situaties die buiten de huidige urgentie categorieën vallen;
 • Op grond van artikel 9 lid 11 en 12 van de huisvestingsverordening inschrijftijdverlenging kan worden verleend aan woningzoekenden met kinderen die niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring, met maximaal vier jaar inschrijftijdverlenging;
 • Jaarlijks circa 30 verzoeken worden ingediend voor inschrijftijdverlenging;
 • Deze inschrijftijdverlening door de lange wachtlijsten in Haarlem niet altijd tijdig voor het ontstaan van dakloosheid of binnen de maximale geldigheidstermijn van een jaar tot het toewijzen van een woning leidt;
 • In veel andere gemeenten in de huisvestingsverordening in specifieke situaties echtscheiding wel reden kan zijn voor het geven van een urgentieverklaring en deze optie ook is opgenomen in de VNG-modelverordening;
 • Het beter is als kinderen in dergelijke situaties terecht komen in een woning en niet in de daklozenopvang;

Verzoekt het college:

De raad voor de Kadernota een wijziging van de huisvestingsverordening voor te leggen waarin wordt geregeld dat mensen die een woonruimte hebben of zullen moeten verlaten in verband met echtscheiding, verbreking samenwoning of verbreking geregistreerd partnerschap en waarbij sprake is van niet verwijtbare dreigende dakloosheid en sprake is van aantoonbare zorg voor één om meer minderjarige kinderen een urgentieverklaring kunnen krijgen dan wel de termijn voor de inschrijftijdverlenging te verlengen met 2 jaar;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Beleidskaders hoogbouw en bescherming erfgoed

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

Sprake is van een toenemend aantal projecten, gebiedsontwikkelingen en ontwikkelvisies met een verdichtingsopgave en daarbij vaak sprake is discussies over hoogte accenten en over de toekomst van niet door de Monumentenwet beschermde objecten en gebieden;

Verzoekt het college:

Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk bij de Kadernota gebaseerd op onder andere de Nota Ruimtelijke Kwaliteit een stadsbrede ontwikkelstudie inclusief een hoogtevisie aan de Raad aan te bieden met daarin:

 1. Toetsingskaders voor ontwikkelingen, met name ten aanzien van voorstellen tot wijzigingen in hoogte en daarmee het silhouet van de stad
 2. Toetsingskaders voor transformatie, betreffende niet door de Monumentenwet beschermde objecten en gebieden die toch waardevol zijn om te behouden (Erfgoed & Ruimte).

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Jan Baaijens, Actiepartij

Marceline Schopman, PvdA

Robbert Berkhout, GroenLinks

MOTIE Een goede stadsbouwmeester laat je lang bouwen aan de toekomst  van Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • Stadsbouwmeesters in het rijke verleden van de stad voor langere termijn verbonden zijn geweest aan de gemeente Haarlem;
 • Een langere termijn van de stadsbouwmeester kan bijdragen aan de continuïteit bij stedelijke ontwikkelingen die vaak langer dan 9 jaar duren;
 • De stadsbouwmeester daarom bij uitstek verbanden kan leggen bij ontwikkelingen door de jaren heen en zijn kennis over de regio kan inbrengen bij nieuwe projecten;

Verzoekt het college:

De maximale termijn van 3x3 jaar voor de stadsbouwmeester los te laten en te vervangen door elke 3 jaar te evalueren waarna de periode van de stadsbouwmeester kan worden verlengd,

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Nieuwe periode voor stadsbouwmeester

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 6 november 2017,

In beraadslaging over de programmabegroting 2018-2022,

Overwegende dat:

 • De positie van de Stadsbouwmeester in deze raadsperiode onder druk heeft gestaan en dat dit mede samenhangt met de plaats in de organisatie [1];
 • De Stadsbouwmeester bezig is met voor de Stad zeer belangrijk projecten die niet zomaar kunnen worden overgenomen[2];
 • Voor zover aan de orde[3] - de Raad het samenstel van werkzaamheden van de Stadsbouwmeester ziet als een unieke artistieke prestatie in de zin van de Aanbestedingswet 2012[4];

Verzoekt het college:

 1. Het contract met de Stadsbouwmeester met een periode van drie jaar te verlengen;
 2. De Stadsbouwmeester binnen de gemeentelijke organisatie te positioneren rechtstreeks onder het College van B&W;
 3. de adviezen van de Stadsbouwmeester telkens aan de Raad aan te bieden tegelijk met de beleidsstukken;
 4. Budget vrij te maken voor de eigen website van de Stadsbouwmeester;
 5. De positie, taken, bevoegdheden en de onafhankelijkheid van de Stadsbouwmeester vast te leggen in een verordening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie[1] Jaarverslag 2016, Hoofdstuk 10

[2] Zoals onder meer (Jaarverslag 2016, o.a. Hoofdstuk 0)

* supervisor transformatie Brinkmann

* supervisor gebiedsontwikkeling station Haarlem Centraal

* voorzitter regieteam ‘Schalkwijk-Midden’

* atelier meester ‘ontwikkelzone Europaweg , met Spaarne Gasthuis + Schalkwijk-Midden en Schalkstad ‘.

* ateliermeester ontwikkelzone Zuid-West

* expert bij OV-knooppunten Kennemerlijn, Alliantie gesprekken / expert-meetings Oostpoort en Haarlem Centraal i.s.m. Noord-Zuiden en Provincie

* lid atelier verstedelijkingsvisie, met Heemschut en Historische Vereniging Haerlem

[3] Het bedrag van de opdracht blijft met 180.000 euro ex btw over drie jaar, onder de drempel voor een Europese aanbesteding.

[4] De uitzonderingsbepaling van artikel 2.32.

 

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden