Voorkom mensenhandel en controleer op illegale prostitutie

Nachtclub op de Wallen.jpg14-11-2017 20:38 14-11-2017 20:38

Zo'n 95% van de gemeenten heeft geen beleid voor de aanpak van mensenhandel. Dit staat in het rapport van de Nationaal rapporteur mensenhandel. De nationale rapporteur stelt tevens dat 35% van de gemeenten geen idee heeft of mensenhandel in hun gemeente plaatsvindt. De Haarlemse ChristenUnie-fractie heeft daarom schriftelijke vragen ingediend.

Een bijkomende ontwikkeling die veel invloed heeft op de steeds meer onzichtbaar wordende prostitutiebranche is het groeiende online aanbod van prostitutie. Volgens het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Nederland bieden elke dag duizenden niet-vergunde sekswerkers zich online aan, al dan niet vrijwillig. Geschat wordt dat dat er in heel Nederland 6000 zijn op een doordeweekse dag. In de weekenden zijn dat er veel meer.

De internetprostitutiemarkt bestaat grotendeels uit vrouwen die zonder vergunning werken achter gesloten deuren, buiten het zicht van de reguliere controles. Deze vorm van prostitutie is daardoor veel lastiger te controleren dat het traditionele bordeel met vergunning. 

De groeiende onzichtbare sector valt samen met de afname van het aantal legale bordelen. De ‘markt’ heeft zich verplaatst naar het ondergrondse illegale circuit. En juist daar zitten volgens een woordvoerder van het genoemde Prostitutie Controle Team relatief veel slachtoffers die seksueel worden uitgebuit.

In het Regeerakkoord 2017-2021´Vertrouwen in de toekomst´ van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, is opgenomen dat er wordt geïnvesteerd in de regionale Prostitutie Controle Teams. Ook worden alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening, waaronder ook escort en zelfstandig werkende prostituees, vergunningplichtig om zo ongewenste verplaatsingen van prostitutie naar minder zichtbare delen van de sector te voorkomen,

De ChristenUnie-fractie wil graag weten in hoeverre het college zicht heeft op de bedrijfsmatige seksuele dienstver0lening buiten de vergunde seksinrichtingen en wat het college doet in de strijd tegen mensenhandel. Binnen het Integrale Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015–2018 van Zuid-Kennemerland zijn er zes gemeentegrens overschrijdende prioriteiten aangewezen. Eén van deze prioriteiten is de aanpak van ondermijning door georganiseerde criminaliteit met specifieke inzet op de aanpak van onder andere mensenhandel. In het lokale Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2017 komt het woord mensenhandel echter niet voor en wordt alleen gesproken over illegale prostitutie, aanpassen van het prostitutiehoofdstuk in de APV, het uitstapprogramma voor prostituees en het bewaken van de hygiëne en veiligheid in de prostitutiebranche. De ChristenUnie-fractie is daarom benieuwd welke inspanningen de gemeente Haarlem zelf, en in samenwerking met de regionale partners, verricht.

Vragen:

 1. Kent u het bericht “95% van gemeenten heeft geen beleid aanpak mensenhandel” (1) , het bericht “Online mensenhandel: zo werkt het prostitutie controle team”(2) , de tiende rapportage van de Nationale Rapporteur Mensenhandel (3) en herinnert u zich uw antwoorden op artikel 38 vragen van de ChristenUnie-fractie inzake mensenhandel d.d. 13 januari 2015 (4) ?
 2. Kent u het rapport van de commissie Lenferink uit 2015, dat de aanleiding was voor de Nationaal rapporteur mensenhandel om genoemd onderzoek uit te voeren (5) ?
 3. Is er in Haarlem een ketenregisseur mensenhandel zoals opgenomen in het referentiekader “Basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel” (6) (7)?
 4. Is er in Haarlem -al dan niet in regionaal verband- een zorgcoördinator voor slachtoffers van mensenhandel (één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport Lenferink)?
 5. Wat is het huidige beleid op de gebieden prostitutie en mensenhandel, en wat zijn eventuele voorgenomen beleidswijzigingen?
 6. Is het college het met de ChristenUnie eens dat er één integrale visie, en daarop gebaseerd beleid moet komen ten aanzien van prostitutie, met daarin bijzondere aandacht voor de slachtoffers daarvan?
 7. Is het college het met de ChristenUnie eens dat er één integrale visie, en daarop gebaseerd beleid moet komen ten aanzien van mensenhandel, met daarin bijzondere aandacht voor de slachtoffers daarvan?
 8. Kunt u aangeven hoe vaak in Haarlem sinds de beantwoording van de artikel 38 vragen uit 2015 per jaar controles zijn geweest bij seksinrichtingen en hoe vaak bij massagesalons zonder vergunning als seksinrichting en wat hiervan de resultaten waren?
 9. Herkent het college ook in onze regio de toename van vormen van ondergrondse prostitutie waarover het Prostitutie Controle Team Oost-Nederland spreekt? 
 10. Heeft u zicht op het aantal prostituees dat buiten een vergunde seksinrichting werkt en op het aantal escort bedrijven dat actief is in Haarlem?
 11. Wat is de visie van Haarlem op thuisprostitutie? 
 12. Hoe heeft de gemeente Haarlem het toezicht op alle vormen van (al dan niet illegale) prostitutie vormgegeven?
 13. Op welke manier vindt er momenteel in Haarlem controle plaats op prostitutie buiten vergunde seksinrichtingen (bijvoorbeeld prostitutie die wordt aangeboden via internet, thuisprostitutie en dergelijke)?
 14. Heeft het college hiermee voldoende zicht op alle vormen van prostitutie Haarlem? Zo ja, waaruit blijkt dat? En zo niet, wat is er nodig om wel voldoende in beeld te krijgen van de prostitutie?
 15. Is het college het met de ChristenUnie eens dat voor het opsporen van misstanden in de prostitutiebranche er meer nodig is dan de reguliere controles? Is er in onze regio ook een internetteam dat illegale prostitutie gericht aanpakt? Zo nee, bent u bereid met een dergelijke aanpak te starten?
 16. Heeft de Politie Noord-Holland gerichte aanpak op bestrijding van mensenhandel? Zo nee, bent u bereid in de Driehoek voor te stellen met een dergelijke aanpak te starten? Kunt u de raad bij de beantwoording van deze vragen informeren over de uitkomst hiervan?
 17. Controle op misstanden en zorg voor de prostituees moeten hand in hand gaan. Regionaal is het doel om jaarlijks 35 prostituees te begeleiden naar een hulpverleningstraject t.b.v. uitstroom uit de prostitutie. Kunt u aangeven wat de resultaten op dit gebied zijn de afgelopen jaren?

[1] https://www.nu.nl/binnenland/4999073/95-procent-van-gemeenten-heeft-geen-beleid-aanpak-mensenhandel.html

[2] https://revu.nl/artikel/online-mensenhandel-zo-werkt-het-prostitutie-controle-team

[3] https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Tiende-Rapportage-Mensenhandel/tiende-rapportage-mensenhandel.aspx

[4] https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014482633-beantwoording-vragen-ex-art-38-van-het-RvO-van-de-CU-fractie-inzake-mensenhandel-en-handhaving-massagesalons.pdf

[5] https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2014/20150409-gemeenten-en-opvang-slachtoffers-mensenhandel-commissie-lenferink_0.pdf

[6] https://www.wegwijzermensenhandel.nl/organisatieprofielen/Gemeenten.aspx

[7] http://www.hetccv.nl/instrumenten/Prostitutiebeleid/index?filter=Achtergrondinformatie#8

« Terug

Archief > 2017 > november

Geen berichten gevonden