Oplossing voor parkeren maatschappelijke organisaties in zicht

IMG_20180111_22413125-01-2018 23:35 25-01-2018 23:35

Wethouder Sikkema (GroenLinks) heeft tijdens het raadsdebat vanavond over het afschaffen van de bezoekersschijf toegezegd dat er een oplossing gaat komen voor sociaal-maatschappelijke organisaties zoals kerken. Aanleiding was een motie van de ChristenUnie die na de toezegging is ingetrokken. De regeling moet nog wel in een verordening komen die aan de raad wordt voorgelegd. “Deze oplossing is voor ons wel randvoorwaarde voor het instemmen met de digitalisering van de bezoekersschijf. We gaan voor nu akkoord, maar het is aan het college om de regeling goed uit te werken op korte termijn”.

De ChristenUnie vroeg onlangs aandacht voor het feit dat bijvoorbeeld de Koningkerk en de Fonteinkerk in het nieuwe parkeersysteem buiten de boot dreigen te vallen omdat ze niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning voor bedrijven maar ook niet voor bewoners of bezoekers.

De ChristenUnie stelde daarom tijdens het debat voor een aparte parkeervergunning in te stellen die gebruikt kan worden door kerken, wijkcentra, scholen, etc. Raadslid Frank Visser: “Met de vergunning zou bijvoorbeeld een beperkt aantal auto’s tegelijk geparkeerd kunnen worden. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat de parkeerdruk toeneemt. Daar mag ook een financiële vergoeding tegenover staan. Momenteel gebruikt bijvoorbeeld de Koningkerk 4 bezoekersschijven van omwonenden. Hierdoor kunnen veel vrijwilligers actief zijn die verschillende activiteiten voor de buurt organiseren”

Ook diende de ChristenUnie een motie in om de parkeerduurbeperking in de wijken rond het centrum niet op 1 uur vast te leggen maar om 2 uur. Frank Visser: “Ik snap dat andere fracties bang zijn dat bezoekers van het centrum in de wijken rond het centrum gaan parkeren en daarom een parkeerduurbeperking willen. Maar een maximum van 1 uur brengt onnodig mensen in problemen. Je zal maar iets langer moeten wachten bij de tandarts of de fysiotherapeut en afhankelijk zijn van de auto. In andere gemeenten blijkt een parkeerduurbeperking van 3 uur voldoende te zijn om bezoekers van het stadscentrum te weren uit woonwijken. Omdat andere fracties dit toch nog te lang vonden heb ik 2 uur voorgesteld maar ook dit kreeg onvoldoende steun. Wel erkennen de meeste fracties dat dit waarschijnlijk een knelpunt is, maar ze willen nu eerst de parkeervoorstellen invoeren en daarna pas evalueren en eventueel aanpassingen doen. Ik vind dit jammer want dit brengt mensen onnodig in de problemen. Ik denk dat dit de eerste reparatie gaat worden als het nieuwe systeem is ingevoerd”

MOTIE Parkeeroplossing voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 januari 2018, 

In beraadslaging over het vaststellen van een bezoekersregeling in parkeerzone B en C;

Overwegende dat:

 • In zone C verschillende gebouwen van sociaal-maatschappelijke instellingen zijn gevestigd (wijkcentra, religieuze organisaties, scholen, sportverenigingen, etc.) met een bijeenkomstfunctie die geen aanspraak kunnen maken op een bewoners- of bedrijfsvergunning voor parkeren en ook niet op een bezoekersvergunning;
 • Deze voorzieningen een belangrijke rol spelen in de wijk, maar vaak afhankelijk zijn van vrijwilligers van buiten de wijk die soms met de auto komen;
 • Deze voorzieningen momenteel nog gebruik kunnen maken van de bezoekersschijf door deze te lenen van omwonenden;
 • Deze voorzieningen vaak al in deze zone gevestigd waren nog voordat de huidige parkeerregulering werd ingevoerd;
 • Het vormgeven van een parkeervergunning voor deze voorzieningen die alleen geldig is in de betreffende parkeerzone een wijziging vraagt van de parkeerverordening en dit waarschijnlijk te realiseren is per 1 juni 2018, maar mogelijk nog niet per 1 mei 2018;
 • Het redelijk is voor deze parkeervergunning een financiële vergoeding te vragen net zoals is gedaan voor de parkeervergunning voor sociaal maatschappelijke beroepsuitoefenaars die in alle parkeerzones geldig is;

 

Verzoekt het college:

 • Een parkeervergunning mogelijk te maken voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen t.b.v. parkeren in de zone waar de voorziening gelegen is bijvoorbeeld een vergunning waarmee een beperkt aantal auto’s tegelijk kan parkeren, passend bij de omvang van de voorziening;
 • Dit zo spoedig mogelijk te verwerken in een wijzigingsvoorstel voor de parkeerverordening;
 • Deze regeling na één jaar te evalueren en hierbij onder andere te betrekken: het aantal verstrekte vergunningen, de gebruiksgegevens en de ervaringen van de doelgroep;
 • Zo nodig te voorzien in een overgangsregeling in geval de nieuwe regeling nog niet is ingevoerd, maar de bezoekersschijven wel zijn afgeschaft, bijvoorbeeld door het tijdelijk verstrekken van bewonersvergunningen;

En gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE Parkeerduurbeperking van maximaal 2 uur

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 25 januari 2018, 

Gelezen het Besluit Parkeerregulering,

Constaterende dat:

 • Het college het Besluit Parkeerregulering heeft vastgesteld en hierin een parkeerduurbeperking van maximaal 1 uur per kalenderdag in zone C is opgenomen;
 • Deze parkeerduurbeperking momenteel (januari 2018), samen met betaald parkeren, in zone C wordt uitgerold;
 • Het oorspronkelijk voorstel van het college was om parkeerduurbeperking uitsluitend in te voeren in de straten direct grenzend aan zone B;
 • Bij de behandeling van het raadsbesluit “Maatregelen Modernisering Parkeren” d.d. 15 december 2016 het amendement 13.11 ‘Parkeerduurbeperking in geheel Zone C’ is aangenomen, waarmee besloten is in geheel parkeerzone C parkeerduurbeperking in te voeren en ook in de daluren om zo gebiedsvreemde parkeerders te weren;

Overwegende dat;

 • De beperking van één uur ook geldt voor bezoek aan bijvoorbeeld zorgvoorzieningen (zoals huisarts, tandarts en fysiotherapeut), bezoek aan bedrijven, horeca en lokale middenstand in parkeerzone C waardoor de beperking zijn doel (weren van bezoekers van de binnenstad) voorbij lijkt te schieten;
 • Dit soort voorzieningen niet of nauwelijks zouden worden getroffen als langer geparkeerd mag worden;
 • Parkeren in zone C voor bezoekers van de binnenstad ook zonder parkeerduurbeperking (of met een beperking van 2 uur) niet aantrekkelijk is vanwege het uurtarief van € 3,25 in zone C dat hoger ligt dan het tarief in parkeergarages;
 • Veel van de genoemde functies nu nog gebruik maken van de papieren bezoekersschijf van bewoners waardoor de effecten van de parkeerduurbeperking van één uur pas optreden als de papieren bezoekersschijf wordt afgeschaft;
 • Het college heeft toegezegd de effecten van de parkeerduurbeperking nauwlettend te monitoren en het met een beperking van 2 uur goed mogelijk is inzicht te krijgen in de tijdsduur van de parkeerders die geen gebruik maken van een parkeervergunning;

Verzoekt het college:

 • De parkeerduurbeperking in het besluit Parkeerregulering te verruimen naar maximaal 2 uur in geheel parkeerzone C voorafgaand aan invoering van de nieuwe bezoekersregeling en betaald parkeren op zondag;
 • De effecten van de invoering van betaald parkeren in combinatie met parkeerduurbeperking van 2 uur te monitoren;
 • De raad binnen een jaar na invoering te informeren over de effecten van de parkeerduurbeperking en waar noodzakelijk voorstellen te formuleren voor aanpassing van de omvang van het gebied waar de maximale parkeerduur geldt en/of aanpassing van de maximale parkeerduur.

En gaat over tot de orde van de dag.

« Terug