Honden aan de lijn en aanpak woonoverlast

DSC02714.JPG16-02-2018 23:13 16-02-2018 23:13

Voortaan moeten honden ook buiten de bebouwde kom worden aangelijnd. Loslopen mag alleen in losloopgebieden. Dit voorstel van de ChristenUnie is overgenomen door de gemeenteraad bij de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook een bepaling over het aanpakken van woonoverlast is aangescherpt op voorstel van onze fractie.

In Haarlem werd tot voor kort onderscheid gemaakt tussen het honden uitlaten binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom gold geen aanlijnplicht. Dit leidde echter wel eens tot overlast, bijvoorbeeld doordat honden weilanden inliepen en schapen lastig vielen. De ChristenUnie heeft daarom voorgesteld in de hele gemeente een aanlijnplicht in te voeren. Dit betekent dat het college nu ook voor het buitengebied moet aanwijzen op welke plekken honden nog wel los mogen lopen.

In de nieuwe APV is ook een bepaling tegen woonoverlast opgenomen. De burgemeester kan hierdoor bij ernstige overlast een dwangsom opleggen. Op voorstel van de ChristenUnie is in deze bepaling nu ook opgenomen dat de burgemeester daarbij aanwijzigen mag geven en welke gevallen in ieder geval als woonoverlast worden gezien. Te denken valt daarbij o.a. aan geluidhinder, hinder van dieren en intimidatie. Raadslid Frank Visser: "De regeling in de APV is nu verduidelijkt. We hebben een tekst overgenomen uit de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin de aanpak van woonoverlast is geregeld. De gemeente zal hier nog wel ervaring mee moeten opdoen. Het is een nieuwe regeling die nog niet zo lang in wetgeving is opgenomen en de burgemeester kan het pas inzetten als andere middelen niet hebben gewerkt. Ik hoop dat we het in Haarlem niet vaak nodig zullen hebben maar dat het zijn nut zal bewijzen als de burgemeester het wel inzet"

AMENDEMENT Honden niet overal in het buitengebied los

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat:

  • In de APV de aanlijnplicht voor honden op basis van artikel 2.57 beperkt is tot de bebouwde kom;
  • Loslopende honden in de weilanden in de buitengebieden (o.m. Verenigde Polders) hier niet onder vallen;
  • Veel hondeneigenaren tijdens het wandelen over de paden in de buitengebieden hun honden loslaten om hun behoefte te doen maar die honden vervolgens regelmatig de benen nemen en de daar lopende schapen aanvallen;
  • Dit leidt tot onnodig veel stress voor de schapen en voor financiele schade voor de eigenaren van deze schapen terwijl de hondeneigenaren buiten beeld blijven en schadevergoeding achterwege blijft;
  • De schapenhouderij in deze gebieden een wezenlijke bijdrage leveren aan het recreatieve karakter van dit gebied;
  • Artikel 2.57 lid 2 het college de mogelijkheid biedt om plaatsen aan te wijzen waar het aanlijngebod niet geldt en hiermee dus ook in het buitengebied op maat losloopgebieden kunnen worden aangewezen;

Besluit

In artikel 2.57 lid 1 onder b de woorden “binnen de bebouwde kom” te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

AMENDEMENT Last onder bestuursdwang bij woonoverlast

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 15 februari 2018,

In beraadslaging over de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat:

  • Het voorgestelde artikel 2:49a een zorgplicht bevat gericht op het voorkomen van woonoverlast zoals bedoeld in Artikel 151d lid 1 van de Gemeentewet;
  • Artikel 151d lid 2 van de Gemeentewet bepaald dat de bevoegdheid tot oplegging van een last onder bestuursdwang wegens overtreding van deze zorgplicht wordt uitgeoefend door de burgemeester.
  • Artikel 151d lid 2 van de Gemeentewet tevens bepaald dat de burgemeester deze bevoegdheid uitoefent met inachtneming van hetgeen daaromtrent door de raad in de verordening is bepaald en slechts indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan
  • In het voorgestelde artikel nog geen invulling wordt gegeven aan deze laatste bepaling ten aanzien van de rol van de gemeenteraad en dit wel wordt gedaan in de modelverordening van de VNG[1]

Besluit

Artikel 2:49a te hernoemen tot Artikel 2:49a lid 1 en vervolgens een 2e en 3e lid toe te voegen luidende:

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug