Wat is de slechtst onderhouden weg in Haarlem?

20180512_140057woensdag 16 mei 2018 09:05

Hoewel veel Haarlemse wegen en paden de laatste jaren onderhanden zijn genomen, is volgens de ChristenUnie nog steeds sprake van achterstallig onderhoud. Om dit te illustreren roept de partij Haarlemmers op foto’s in de sturen van slecht onderhouden wegen. Raadslid Frank Visser: “Deze week wordt eindelijk de Mr. Jan Gerritszlaan geasfalteerd na veel klachten uit de buurt. Dit wordt ook wel de slechtst onderhouden weg van Haarlem genoemd. Wij willen van de Haarlemmers horen welke weg nu de twijfelachtige eretitel mag ontvangen van de slechtst onderhouden weg van Haarlem.”

Foto’s kunnen gestuurd worden naar fractie@haarlem.christenunie.nl onder vermelding van de afzender en de locatie waar de foto genomen is. Inzenden kan t/m 1 juni 2018. Visser: “De beste foto van de slechtst onderhouden locatie zullen wij overhandigen aan de nieuwe wethouder beheer die over enkele weken zal aantreden. Wij hopen dat in het coalitieakkoord hiervoor geld wordt uitgetrokken.”

De ChristenUnie heeft aan het college ook schriftelijke vragen gesteld over de planning van het wegenonderhoud. Visser: “Nog maar een paar maanden geleden vond de wethouder het asfalteren van de Mr. Jan Gerritszlaan niet nodig. Het college wilde wachten op het groot onderhoud in 2019 en eerst hierover met de buurt spreken. Nu lijkt het er op dat er in één jaar tijd twee keer geld wordt uitgegeven voor dezelfde weg: in 2018 voor spoedreparaties en in 2019 voor groot onderhoud. Wij willen daarom weten hoe het college dit soort wegonderhoud plant. Wij maken ons zorgen, want nog meer wegen in Haarlem liggen er slecht bij.”

Volgens het college is in Haarlem geen sprake van achterstallig onderhoud als de onderhoudsvoorraad in de komende vijf jaar is weg te werken met het beschikbare budget. Daarom zou in Haarlem momenteel geen achterstallig onderhoud zijn, ondanks het feit dat het aantal straten dat aan onderhoud toe is wel is toegenomen. Raadslid Frank Visser: “Boekhoudkundig kun je misschien wel zeggen dat de knelpunten financieel nog te overzien zijn. Maar op straat zien mensen gewoon dat het onderhoud van sommige straten erg slecht is. Gemiddeld goed betekent ook dat er straten slecht bijliggen. Er staan soms zelfs verkeersborden om automobilisten te manen rustiger te rijden vanwege opspattend grind. Hoezo geen achterstallig onderhoud? Als het onderhoud in jouw straat keer op keer wordt uitgesteld en je hoort nu dat het niet achterstallig is omdat er ergens de komende vijf jaar misschien wel geld voor is, dan stelt dat niet gerust. Dan ligt nieuw uitstel weer op de loer.”

De ChristenUnie wil daarom van het College een plan van aanpak voor de slechtste wegen in Haarlem. Visser: “Soms kunnen er goede redenen zijn om onderhoud uit te stellen. Zo heeft de gemeenteraad bewust gekozen te wachten met de aanpak van het Stationsplein gezien verwachte bouwontwikkelingen bij de Beyneshal en de noodzaak om het busstation radicaler aan te pakken dan alleen met nieuwe bestrating. Voor woonstraten kan bijvoorbeeld gelden dat er eerst nog onderzoek nodig is naar de riolering of dat de gemeente de weg gelijk opnieuw wil inrichten en hiervoor eerst een plan wil maken. Maar leg dit dan uit aan de bewoners en maak een planning waar de bewoners van uit kunnen gaan.”

Haarlem, 16 mei 2018

 

Raadsvragen ex artikel 38

 

Betreft: Onderhoud van wegen

 

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over het onderhoud van wegen in Haarlem

Met vriendelijke groet,

 

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

 

Toelichting

Het Haarlems Dagblad meldt dat de Mr. Jan Gerritszlaan in Haarlem Noord woensdag 16 mei wordt geasfalteerd. De ChristenUnie-fractie juicht het toe dat de slechte onderhoudssituatie van deze weg wordt aangepakt, maar heeft wel vragen bij de gang van zaken. In de raadsvergadering van 6 april 2017 is door de SP een motie ingediend om deze straat snel te asfalteren. In haar reactie zei de wethouder toen:

“Het klopt dat die weg er niet fraai bij ligt, dat ben ik helemaal met u eens. Zo zijn er meer wegen in Haarlem en GroenLinks heeft er ook een aantal vragen over gesteld met betrekking tot een aantal wegen in Schalkwijk. Daar zijn we met zijn allen mee bezig en elk jaar wordt ook weer een plan daarover vastgesteld. We hebben natuurlijk ons dagelijks onderhoud. Deze weg is afgelopen week op niveau C gebracht, er zijn wat gaten gevuld en het staat nu geprogrammeerd voor 2019, want er zit ook een heel rioolvraagstuk bij, inclusief drainage. U weet net als ik dat bij dit soort plannen de herinrichting ook vaak verandert. We willen het laten voldoen aan HIOR Noord, dus dat vergt een goede participatie en inspraak. Dat kost meestal, weten we uit ervaring, ongeveer een jaar, dus hij staat in het programma opgenomen en u weet nu ook wanneer. Het moet veilig blijven en dat is nu aangepast via DDO.”

Meerdere fracties hebben in hun reactie op de motie gesteld dat een integrale afweging noodzakelijk was in relatie tot andere projecten en in relatie tot andere werkzaamheden aan deze weg.

 

In de vragen en antwoorden over de jaarstukken 2016 heeft het college in juni 2017 geantwoord dat er in Haarlem geen sprake van achterstallig onderhoud is als de onderhoudsvoorraad in de komende vijf jaar is weg te werken met het beschikbare budget. Daarom zou er in Haarlem momenteel geen achterstallig onderhoud zijn, ondanks het feit dat de voorraad van straten die aan onderhoud toe zijn wel is toegenomen.[1]

 

Vragen

 

  1. Wat zijn de kosten van de maatregelen die 16 mei worden uitgevoerd aan de Mr. Jan Gerritszlaan? Wordt hiermee het groot onderhoud in 2019 goedkoper of is er nu (deels) sprake van extra kosten die worden gemaakt?
  2. Welke participatie en inspraak zijn er inmiddels geweest over het geplande groot onderhoud van de Mr. Jan Gerritszlaan?
  3. Wordt het groot onderhoud van de Mr. Jan Gerritszlaan nog steeds in 2019 uitgevoerd?
  4. Het klein onderhoud van de Mr. Jan Gerritszlaan dat nu wordt uitgevoerd is niet opgenomen in het gebiedsprogramma 2018 van de gemeente en nog geen jaar geleden vond de wethouder hier eerder onderhoud dan in 2019 ook niet nodig. Wat zegt dit volgens het college over de huidige instrumenten voor de planning van wegenonderhoud in Haarlem?
  5. Deelt u de mening dat kosten bij de Mr. Jan Gerritszlaan hadden kunnen worden bespaard als participatie en inspraak van het groot onderhoud reeds hadden plaatsgevonden omdat dan het groot onderhoud had kunnen worden vervroegd zodat de weg in één keer goed was ingericht?
  6. Is het college bereid voor vergelijkbare wegen de participatie en inspraak van groot onderhoud versneld op te starten zodat er een “werkvoorraad” is van wegen waarvoor alle procedures zijn doorlopen?
  7. Kunt u een overzicht geven van de straten in Haarlem waar momenteel waarschuwingsborden zijn geplaatst voor het slechte wegdek en een overzicht van straten die momenteel niveau C of slechter hebben?
  8. Beschikt de gemeente voor alle straten met niveau C of slechter over een (indicatieve) planning wanneer deze zullen worden onderhouden en een (indicatieve) financiële raming hiervan en kan de raad deze planning en raming ontvangen? Zo nee, hoe bepaalt het college dan de omvang van de onderhoudsvoorraad en de onderhoudsachterstand van de wegen in Haarlem?
  9. Kunt u de raad bij de beantwoording van deze vragen een onderbouwd financieel overzicht sturen waaruit blijkt dat de onderhoudsvoorraad in de komende vijf jaar is weg te werken met het beschikbare budget?

 

« Terug