Geef medewerkers Spaarnelanden vaker vrij op zon- en feestdagen

DSC02691.JPGzaterdag 02 juni 2018 21:40

Is het nodig om op zon- en feestdagen zoals Koningsdag de ondergrondse afvalcontainers te legen en het milieuplein te openen? De Haarlemse ChristenUnie-fractie vindt van niet en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W. Raadslid Frank Visser: “Medewerkers van Spaarnelanden hebben ook recht op een vrije zondag en om feest te vieren op Koningsdag net als vrijwel alle andere ambtenaren van de gemeente en de meeste inwoners van de stad!”.

Door het grote aantal evenementen en de openstelling van winkels op zondag in Haarlem moeten medewerkers van Spaarnelanden ook op zondag werken om de stad schoon te houden. Zij krijgen hier volgens de CAO een toeslag van 100% voor. Als medewerkers ook regulier werk op zondag doen dan kost dit volgens de ChristenUnie onnodig geld en dit voelen inwoners in hun portemonnee via de afvalstoffenheffing.

Inzetten van medewerkers voor het legen van ondergrondse afvalcontainers is ook niet toegestaan volgens de CAO. Raadslid Frank Visser: “Werk op zon- en feestdagen moet noodzakelijk zijn. Dat geldt niet voor ondergrondse containers. Die kan je immers op elk gewenst moment legen.”

De partij vraagt daarom aan het college van burgemeester en wethouders hoeveel kosten Spaarnelanden jaarlijks kwijt is aan toeslagen voor personeel en hoeveel geld hiervan kwijt gaat aan werkzaamheden die niet persé op zon- en feestdagen hoeven te gebeuren. Visser: “Ik hoop dat het college hierover het gesprek wil aangaan met Spaarnelanden en dat de directie van Spaarnelanden nog eens kritisch gaat kijken naar haar bedrijfsprocessen”.

De nieuwe coalitie wil voortaan ook het milieuplein één keer per maand op zondag openen. De ChristenUnie heeft liever dat het plein door de weeks ’s middags langer open is en vaker ’s avonds open is. Visser: “Wij gunnen de medewerkers van Spaarnelanden hun vrije zondag. Nu kan je er alleen op dinsdagavond terecht en gaat het plein alle andere dagen al om 15.30 uur dicht. Waarom is het Milieuplein niet gewoon tot 17 uur open en bijvoorbeeld ook op donderdagavond? Voor dezelfde hoeveelheid geld als de zondagsopenstelling kan het Milieuplein veel vaker open.”

Haarlem, 2 juni 2018

 

Raadsvragen ex artikel 38

Betreft: Naleving CAO Spaarnelanden

Geacht College,

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de naleving van de CAO Afval en milieu door Spaarnelanden N.V. Bij voorbaat dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Toelichting

Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. In onze vaak gejaagde 7x24 uurs economie is een rustdag een verademing. Het biedt tijd voor het onderhouden van relaties. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Door het grote aantal evenementen en de openstelling van winkels op zondag in Haarlem is het nodig dat ook medewerkers van Spaarnelanden op zondag werken om de stad schoon te houden. Het is de ChristenUnie-fractie echter opgevallen dat ook veel reguliere werkzaamheden in het weekend worden verricht die niet noodzakelijk op dat moment moeten gebeuren. Wij zien zeer regelmatig ondergrondse containers voor huishoudelijk afval op zondag worden geleegd. Zelfs op een officiële feestdag als Koningsdag deden de medewerkers van Spaarnelanden dit jaar hun ronde langs de ondergrondse containers voor bewoners. Ondertussen genoten ambtenaren van de gemeente net als het merendeel van de inwoners van de stad gewoon van hun welverdiende vrije dag.

Medewerkers van Spaarnelanden N.V. vallen onder de CAO Afval en Milieu. In de CAO Afval en Milieu 2016-2017 staat in artikel 3.1 A lid 3 dat er geen werk verricht wordt op zon- en feestdagen behalve voor zover dat uit de aard van de arbeid voortvloeit en is bedongen of de aard van de arbeid of bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken, dit overeengekomen is met het medezeggenschapsorgaan (of, bij het ontbreken daarvan, met de belanghebbende werknemers) en de individuele werknemer daarmee instemt[1]. Wij vragen ons af welke aard van de arbeid of welke bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken om ondergrondse huisvuilcontainers in Haarlem ook op zon- en feestdagen te legen.

Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken. De tekst van deze CAO is online nog niet beschikbaar, maar wel een overzicht van de wijzigingen[2]. Relevant voor onze vragen zijn daarin de bepalingen voor toeslagen voor werken buiten de reguliere werktijden (het zogenaamde dagvenster). In de CAO Afval & Milieu 2018-2019 geldt op de maandag tussen 0.00-6.00 uur een toeslag van 70%. Door de weeks van maandag tot en met vrijdag is er geen toeslag voor de uren tussen 6.00 – 20.00 uur. De toeslag van 20% tussen 20.00 tot 22.00 uur blijft. De toeslag voor de uren tussen 22.00 – 6.00 uur worden verhoogd naar 50%. De toeslag voor de zaterdag 0.00 -24.00 uur van 40% en de zondag 0.00 – 24.00 uur van 100% blijft ongewijzigd. Wij concluderen hieruit dat werken op zondag voor Spaarnelanden en daarmee uiteindelijk ook voor inwoners van de gemeente via de afvalstoffenheffing extra geld kost. Ook om deze reden zou dit daarom zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

In het coalitieakkoord staat dat Haarlemmers makkelijker hun afval moeten kunnen scheiden. Daar staat de ChristenUnie-fractie uiteraard achter. Vervolgens wordt echter voorgesteld om daarom maandelijks het Milieuplein op zondag open te stellen. Gezien bovengenoemde kosten en het waardevolle van een collectieve rustdag voor de samenleving vraagt de ChristenUnie of dit wel zo’n goed idee is. Als de onderliggende gedachte is om betere service te bieden aan de inwoners van Haarlem dan zien wij alternatieve opties.

Vragen

De ChristenUnie-fractie vindt dat medewerkers van Spaarnelanden alleen op zon- en feestdagen moeten worden ingezet als dit noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de arbeid. Dit is bovendien goedkoper voor de gemeente. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. Deelt u de mening dat legen van ondergrondse huisvuilcontainers arbeid is die niet noodzakelijkerwijs hoeft te gebeuren op zon- en feestdagen?
  2. Wat is de reden dat ondergrondse huisvuilcontainers door Spaarnelanden toch op zon- en feestdagen worden geleegd?
  3. Kunt u aangeven hoe Spaarnelanden dit werk op grond van artikel 3.1 A lid 3 van de CAO heeft onderbouwd en wat hierover is afgesproken met het medezeggenschapsorgaan?
  4. Kunt u een overzicht geven van de werkzaamheden die volgens Spaarnelanden op zon- en feestdagen door het personeel moeten worden uitgevoerd?
  5. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel kosten Spaarnelanden jaarlijks maakt aan toeslagen voor personeel dat werkt buiten het zogenaamde dagvenster, uitgesplitst naar toeslagperiode?
  6. Kunt u inzichtelijk maken welk deel van deze toeslagen jaarlijks wordt besteed aan werkzaamheden die niet noodzakelijkerwijs op zon- en feestdagen hoeven te gebeuren?
  7. Bent u bereid als eigenaar Spaarnelanden aan te spreken op de inzet van medewerkers op zon- en feestdagen en met Spaarnelanden te onderzoeken hoe de inzet op deze dagen kan worden beperkt?
  8. Kunt u aangeven hoe u de opening van het Milieuplein op zondag mogelijk wil maken gezien de bepalingen over zondagswerk in de CAO? Bent u bereid deze maatregel te schrappen indien het medezeggenschapsorgaan hier niet mee instemt?
  9. Deelt u de mening dat verruiming van de openingstijden qua personeelskosten op andere dagen veel goedkoper is en daarom mogelijk veel efficiënter en effectiever? Bent u daarom bereid een variant uit te werken waarbij het Milieuplein niet op zondag open gaat maar bijvoorbeeld ’s middags langer open is en/of ook op een andere avond in de week naast de huidige openstelling op dinsdagavond?

 

« Terug