Resultaten Kadernota

Acceptgiro, internetbankieren.jpg12-07-2018 22:13 12-07-2018 22:13

Er is door de Gemeenteraad weer gestemd over tientallen moties en amendementen op de Kadernota. Dit jaar werd geen enkele ChristenUnie-voorstel aangenomen, maar we boekten toch resultaat.

Meeste discussie ontstond over ons amendement over het weer instellen van een mantelzorgcompliment, een kleine financiële waardering voor de vele mantelzorgers in de stad. In Haarlem is deze een aantal jaar geleden afgeschaft terwijl de meeste andere gemeenten in Nederland dit nog wel aanbieden. Niet alleen om de mantelzorgers te bedanken voor hun inzet, maar ook om mantelzorgers beter in beeld te krijgen zodat de gemeente kan ondersteunen waar dat nodig is. Alle coalitiefracties hadden het zichtbaar moeilijk met deze motie. Ze wilden het amendement op dit moment nog niet steunen maar riepen het college wel op hier nogmaals naar te kijken want ze waren het wel eens met de ChristenUnie dat het jaarlijkse feest voor mantelzorgers een groot deel van de doelgroep niet bereikt. Dit najaar zal opnieuw hierover gesproken worden.

De motie over de straatnaamborden kon na een toezegging van de wethouder worden ingetrokken. Uit de schriftelijke beantwoording bleek dat 90.000 euro extra per jaar nodig is om de achterstanden in te halen. Met dit geld kunnen alle straatnaamborden in de stad in circa 10 jaar vervangen worden. Het college leek hiermee te zeggen dat zij dit geld niet beschikbaar wil stellen, maar het tegendeel is waar. Er gaat juist wel meer geld voor komen. De vervanging gaat waarschijnlijk wijk voor wijk gebeuren. De ChristenUnie heeft er wel op aangedrongen dat de echt onleesbare borden waarvan er bijvoorbeeld veel zijn in de Indische Buurt snel te vervangen. We zullen de voortgang in de gaten houden.

De motie waarin de ChristenUnie een aantal mogelijkheden had genoemd om financiering te vinden voor de verbouwing van het Frans Halsmuseum zonder dat dit ten koste gaat van de schuldpositie van de stad hebben we aangepast tot een oproep om voor de behandeling dit najaar van de begroting te onderzoeken wat de grootte van het achterstallig onderhoud aan de panden van het Frans Halsmuseum is en samen met de museumdirectie te onderzoeken of de voorstellen voor de verbouwing van het Frans Halsmuseum kunnen worden gerealiseerd (eventueel gefaseerd of gedeeltelijk) en te kijken of werk-met-werk gemaakt kan worden door combinatie met het wegwerken van de achterstanden. Helaas werd ook deze motie verworpen. Dit is vooral opmerkelijk omdat in het coalitieakkoord staat dat de coalitie de plannen van het Frans Halsmuseum een warm hart toedraagt. Maar wat dit nu precies inhoudt is na 3 dagen debatteren nog niet duidelijk…

Tenslotte kwamen ChristenUnie en OPHaarlem in de tweede termijn met een motie om te voorkomen dat de schuld van Haarlem te ver oploopt. Wat nu als de rente ineens toeneemt of het economisch veel slechter gaat. Daar moeten we op voorbereid zijn. We moeten daarom in kaart brengen welke plannen sneuvelen of uitgesteld worden bij financiële tegenvallers. De coalitiepartijen steunden deze motie die uiteindelijk door alle oppositiepartijen werd gesteund echter niet onder het motto “komt tijd, komt raad”. De ChristenUnie-fractie vindt dit zeer onverstandig. De schuld van Haarlem is immers hoog en zal met de plannen van de coalitie verder oplopen.

Een aantal voorstellen van andere fracties die mede werden ingediend namens de ChristenUnie werden wel door de gemeenteraad aangenomen. Zo moet het college op voorstel van OPHaarlem gaan kijken of het aanbod voor gebruikers van de HaarlemPas (mensen met een lager inkomen) kan worden verbreed. Met de HaarlemPas krijg je korting bij diverse maatschappelijke, sociaal-culturele, kunstzinnige en sportorganisaties. De indruk is echter dat deze kortingen niet effectief zijn omdat de toegangsprijzen voor mensen met een minimumuitkering zelfs met deze korting vaak nog te hoog zijn. Ook een motie van Actiepartij om te onderzoeken of Riothermie haalbaar is bij vervangen van riolering werd door ons mede-ingediend en haalde een meerderheid.

De SP diende een voorstel in om naar het Rijk een signaal te geven over de financiële zorgen rond de bouw van sociale huurwoningen. De investeringsruimte komt in gevaar door de optelsom van vennootschapsbelasting, verhuurdersheffing en de nieuwe ATAD richtlijn van de EU. Voor deze laatste richtlijn zou Nederland voor woningcorporaties een ontheffing moeten vragen volgens deze motie. Ook wil de raad dat er een inventarisatie komt wat al deze financiële maatregelen betekenen voor het aantal woningen dat Haarlem kan bouwen.

Een motie van Trots Haarlem om de lokale onderschrijving van de Global Goals meer concreet te maken met een specifiek plan en een motie om alle WOB-verzoeken inclusief de bijbehorende dossiers voortaan op de website van de gemeente te publiceren heeft onze fractie ondersteund.

Een aantal voorstellen van andere fracties die wij hebben gesteund kreeg helaas geen meerderheid van de gemeenteraad. Zo werd een voorstel van Trots Haarlem verworpen om begraafplaatsen rolstoel en rollator toegankelijk te maken verworpen. De coalitiepartijen willen hier pas over doorspreken als er een uitgewerkt actieplan naar de gemeenteraad is gekomen over het jaar van de toegankelijkheid dat er op initiatief van de ChristenUnie is gekomen. We moeten dus nog even afwachten of er uiteindelijk geld gaat komen voor het aanpakken van de begraafplaatsen.

Ook een voorstel van Hart voor Haarlem om de begroting in verband met de hoge schulden te onderwerpen aan de stresstest gemeentefinanciën van de Vereniging Nederlandse Gemeente werd door ons gesteund maar toch verworpen. Ditzelfde geldt voor een voorstel van de VVD om de basisinfrastructuur (vrij toegankelijke welzijn en zorgvoorzieningen zoals buurthuizen) te herijken om deze meer te richten op basis van behoeften van inwoners en bereikte resultaten.

De ChristenUnie heeft een voorstel van de Actiepartij om te komen tot een beheerplan voor schadelijke exoten (planten die niet oorspronkelijk uit Nederland komen en de bestaande flora verdringen) gesteund. Ook een plan van de Actiepartij om subsidies te indexeren voor inflatie haalde het niet. De ChristenUnie heeft dit gesteund omdat dit juist vaak om kleinere instellingen gaat die veel eigen middelen inzamelen. Het is vreemd dat zij geen indexatie krijgen terwijl grote instellingen dit wel krijgen. Juist grotere instellingen kunnen makkelijker bezuinigen op hun budget.

« Terug

Archief > 2018 > juli

Geen berichten gevonden