Begroting 2019: Begroten voor bereikbare en duurzame buurten

IMG_20181102_092810946.jpg05-11-2018 21:39 05-11-2018 21:39

In de eerste termijn van de begroting 2019 heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid van wat de gemeente doet in de wijken en buurten van afvalscheiding tot vervangen van stenen door groen en van buslijnen tot informatievoorziening over wegwerkzaamheden. Ook vraagt de ChristenUnie verder te zoeken naar mogelijkheden om efficiƫnter te werken. Investeringen zijn nodig, maar de schuld van Haarlem moet ook omlaag.

Voorzitter we kunnen uren spreken over de hoogte van de gemeentelijke schuld. De ChristenUnie herkent zich in de woorden van de VVD dat we voor investeringen meer zullen moeten gaan sparen. Als er meer geld dan verwacht binnenkomt via parkeren moeten we daarom denk ik beginnen met dat te sparen. Wij herkennen ons ook in de woorden van OPH dat we meer anti cyclisch moeten investeren omdat dit goedkoper is en Hart voor Haarlem laat met haar mooie infographic zien dat een aantal signalen op oranje staan. De ChristenUnie vindt daarom dat we naast noodzakelijke investeringen kritischer moeten kijken waar er bezuinigd kan worden. Nu doet het college dat door wat potjes waar geld overblijft terug te storten in de algemene middelen. De ChristenUnie vraagt het college meer te doen. Spit de hele begroting door en zoek naar slimme efficiency maatregelen en bezuinigingen. Ik ben benieuwd of de wethouder financiën voor dit spitten de komende dagen een schep zal vinden. Wat gaat het college doen met de tekorten op de jeugdzorg? Zo’n 70 gemeenten hebben 200 mln verdeeld. Haarlem heeft niets gekregen.

Wat ook uren kost is het lezen van de begroting. De leesbaarheid kan echt beter, vandaar de gezamenlijke oppositie motie. Maak het taalniveau toegankelijker en maak bijvoorbeeld beter onderscheid tussen regulier werk en wat we in 2019 echt anders gaan doen zodat je als raadslid de teksten die elk jaar hetzelfde zijn kunt overslaan.

We hebben vanavond geen uren daarom zal ik nu verder kort spreken over onze moties. En dan ben ik toch wat teleurgesteld. Sturen we als raad een keer moties 5 dagen van te voren en wat is het resultaat: nog meer dan vroeger worden ze ontraden door het college. Ik hoop vanavond een meer meedenkende houding van het college te zien en donderdag bij de stemmingen steun vanuit de raad.

Als voorbereiding van deze begrotingsbehandeling heb ik eens rondgevraagd wat inwoners van Haarlem missen in hun woonwijk, of waar ze zich aan ergeren. De meeste moties van de ChristenUnie gaan dit jaar over dit soort onderwerpen die spelen direct om de hoek van waar Haarlemmers wonen.

Als je Haarlemmers vraagt wat er beter kan dan gaat het  vaak over mobiliteit, wonen maar ook over duurzaamheid.

Mobiliteit

Ik begin bij mobiliteit. Een ergernis van veel Haarlemmers zijn de vele wegopbrekingen en vooral: dat ze zo lang duren. Zaanenstraat, Teding van Berkhoutstraat, Nagtzaamstraat ze zijn allemaal maandenlang dicht voor overigens noodzakelijke werkzaamheden. Kan dat niet wat sneller?

Een telefoontje met de omgevingsmanager leert mij dat er allemaal goede verklaringen voor zijn zoals complexiteit van rioolaanleg, onverwachte problemen met de ondergrond en ook bereikbaarheid voor hulpdiensten tijdens het wegonderhoud. De gemeente stuurt wel degelijk op snelle uitvoering en informeert omwonenden over de voortgang. Kortom: hierover is een motie niet nodig. Maar ja, als je niet uit de buurt komt of een informatiebrief hebt gemist weet je al dit soort dingen niet. Op de gemeentelijke website vind je wel voor elk project een planning maar niet het waarom van de planning. Graag hoor ik van wethouder Snoek of hij deze informatie voorziening kan verbeteren. Dat scheelt vast wat ergernissen!

Nog zo’n ergernis zijn de vele bestelbusjes van pakketdiensten. Mooi dat al naar verschillende locaties wordt gekeken voor pakketautomaten zoals de ChristenUnie samen met OPHaarlem, SP, Trots Haarlem en Actiepartij vraagt in motie 5. Toch ontraadt het college de motie. Wat betreft de ChristenUnie is het aannemen van de motie juist een steuntje in de rug om snel door te pakken. En kom bijvoorbeeld ook met zo’n pakketautomaat op station Haarlem.

Nog een ergernis: het fietsparkeren. Wanneer wordt nu eindelijk eens de eerste 24 uur stallen in het fietscarre onder het station gratis. We wachten hier al zeker 2 jaar op.

Dan het openbaar vervoer. Vandaag heb ik nog meegemaakt dat ik bij een bushalte in Schalkwijk stond en een volle bus zomaar voorbij reed. Nu was er een treinstoring, maar je zal maar bij de bushalte staan. En ook als de treinen normaal rijden gebeurt dit meerdere keren per week. Nu is het OV een taak van de provincie maar het college leunt volgens de ChristenUnie te veel achterover. In motie 6 vraagt de ChristenUnie samen met Trots Haarlem nieuwe buslijnen te onderzoeken om zo kortere reistijden te krijgen vanuit Haarlem Noord, Waarderpolder en Schalkwijk naar Amsterdam Zuid en om ook het Houtplein te ontlasten. Het college vindt dit geen prioriteit nu de concessie nog maar net een jaar is gestart en wil inzetten op een algehele mobiliteitsstrategie. Voorzitter, het aantal reizigers groeit hard en de reizigers willen gewoon nieuwe buslijnen. De wethouder kan simpelweg daarover het gesprek aangaan met de provincie en zou deze motie juist moeten omarmen.

Volgens het college kunnen er niet snel P&R plekken bijkomen bij Spaarnwoude zoals gevraagd in motie 2, mede ondertekend door OPHaarlem en Trots Haarlem. Dat is geen samen doen en jaagt mensen uit het OV. De ChristenUnie wil meer actie. Zeg niet waarom het niet kan, maar kijk hoe het wel kan. Tijdelijke invulling kan altijd, ook al is de bestemming van de grond anders.

Voor een echte kwaliteitssprong in het OV is meer geld nodig. Het college deelt de mening van de ChristenUnie dat hiervoor creatieve oplossingen nodig zijn. In motie 1 stellen wij voor om OV-investeringen te financieren uit woningbouw. Zoals het nu normaal is om parkeerplaatsen te financieren moet straks zo de busbaan of lightrail betaald worden. Het college neemt deze gedachte mee in het onderzoek Groei van Haarlem. Het college ontraad echter de motie. Omdat het college het wel meeneemt ben ik daar voor dit moment tevreden mee en trek ik de motie in.

Duurzaamheid

Dan duurzaamheid. De stad moet en kan groener. Wij hebben daarom van harte de motie 15 van de PvdA om in concrete stappen te komen tot een klimaatbegroting meegetekend. De klimaatbegroting gaat een paar jaar kosten. Maar waar zijn de ambities voor een gebiedsbegroting gebleven waar ook jaren over is gesproken? Ja er is nu een meerjarengebiedsprogramma maar bewoners kunnen hier nog steeds niet zien hoeveel geld er nu besteed wordt in hun wijk. Gaat het college dat nog doen?

Eerder had ik het over een schep voor de wethouder financiën. Deze zelfde wethouder gaat ook over de openbare ruimte. En ook daar is een schep nodig. In motie 3 vraagt de ChristenUnie samen met Trots Haarlem operatie steenbreek te versnellen en 2500 m2 tegels uit de stad te verwijderen en te vervangen door groen. Het college beweert het aantal m2 niet bij te houden maar in antwoord op technische vragen blijken er wel degelijk cijfers te zijn. En die zijn bedroevend laag, nog geen 900m2 in particuliere tuinen in 2017. De gemeente moet meer het goede voorbeeld geven. Het college ontraadt de motie omdat zij niet weet of 2500 m2 op gemeentegrond zoals de motie vraagt haalbaar is. Voorzitter, alleen al in de middenberm van de Spaarndamseweg kan je zo 2000 m2 winnen. Het is wel haalbaar en daarom hoop ik op brede steun van de raad.

We zijn goed op weg met het strategisch plan afvalscheiding. Maar waar moeten bewoners heen met hun piepschuim en hard plastic? Dat kan alleen op het Milieuplein. Voor kleine hoeveelheden is dat voor veel Haarlemmers te ver weg. Daarom motie 4 Mini milieuplein in de wijk samen met Trots Haarlem. Volgens het college zou dit een hoge kostenpost zijn en een hotspot worden voor afvaldumping. Hoezo? Doe eerst een experiment in 1 wijk! Nu verdwijnen dit soort kostbare grondstoffen bij het restafval. Ik hoop dan ook op steun voor deze motie. En ja, de Haarlemse afvalstoffenheffing is hoog. De kosten voor afvalverbranding zullen verder stijgen. Dat is zorgelijk. Laten we daarom mensen die afval goed scheiden belonen met een langere afvalstoffenheffing met DIFTAR. De afvalstoffenheffing is overigens in gemeenten met DIFTAR structureel lager dan in Haarlem. Dat lijkt mij voor D66 toch wel het overdenken waard.

In motie 33 vraagt de ChristenUnie samen met Liberaal Haarlem, PvdA en Trots Haarlem meer op het gebied van duurzaamheid te vragen van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. Het college neemt hier een afwachtende houding in en wil alleen de oproep onder de aandacht brengen. Organisaties zullen vanzelf verduurzamen. Voorzitter als ik in het postvakje van onze fractie kijk valt dat nog wat tegen. Nog steeds komen hier stapels papier binnen wat ook digitaal kan. Wij vragen hier duurzaam doen en concrete afspraken te maken.

Wonen

Dan wonen. Wij hebben van harte de motie 46 van de SP meegetekend over bed, bad en brood. Voor daklozen moet er geen wachtlijst zijn voor de daklozenopvang. En het is wrang dat er nu zo veel energie wordt gestoken in de handhaving op bewoning in de Waarderpolder. Zet liever een deel van deze energie in voor woningbouw. De nood is echt ontzettend hoog!

We moeten keihard werken aan versnelling en uitbreiding van de woningbouw. Wij maken ons zorgen dat nu al de discussies over percentages sociaal per saldo hebben geleid tot minder woningen. We moeten juist de andere kant op. Bij elk woningbouwplan kijken of niet wat extra woningen mogelijk zijn. Is het college daartoe bereid? In de praktijk lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Ik hoor van projectontwikkelaars dat er nog steeds te weinig ambtelijke capaciteit is en daardoor kansen voor verdichting worden gemist. Wij steunen de VVD motie om doorstroming te bevorderen. Zo kunnen ook sociale huurwoningen vrij komen.

Bereikbaarheid kan wel eens het obstakel worden of we de 10.000 woningen gaan redden. Daarom mijn motie 7 om in Haarlem West ondertunneling van 2 spoorwegovergangen te onderzoeken, ingediend samen met OPHaarlem en Trots Haarlem. Het college vindt dat niet voor de hand liggen gezien de hellingbanen. Maar voorzitter, het loopt straks compleet vast als er meer treinen gaan rijden EN meer woningen komen en dat is allebei wel het plan. Ja, tunneltjes kosten geld, maar je moet hier durven investeren en de woningbouw kan daaraan bijdragen. Bovendien is er mogelijkheid voor rijksfinanciering. Wij vragen in onze motie niets meer dan: onderzoek deze mogelijkheid! Ook de wijkraden ondersteunen dit.

Toegankelijkheid

Voorzitter ik sluit af met toegankelijkheid. Er wordt van alles onderzocht in het jaar van de toegankelijkheid. Wij missen in de begroting echter geld om concrete knelpunten op te lossen. Kunnen we bij de kadernota 2019 deze concrete voorstellen wel verwachten? Wij hebben motie 17 over de toiletten van Trots Haarlem meegetekend. Ja, het college is hiermee bezig, maar de nood is voor veel mensen hoog, dus graag nu snel resultaat.

2e termijn:

Voorzitter, wie kent nog het TV-programma de Uitdaging? Dit was een programma in de jaren 90 waar onder leiding van Angela Groothuizen met veel inzet van bedrijven en burgers projecten voor goede doelen die normaal weken of maanden duren in een dag of twee belangeloos werden gerealiseerd. Die mentaliteit zou ik graag ook bij het college zien. Of het nu gaat om Steenbreek, om nieuwe buslijnen, om het mini-milieuplein of om het P&R terrein bij Spaarnwoude. Vier voorstellen die kunnen zonder veel geld, zonder veel ambtelijk monitoren, en zonder het schrijven van dikke visies. Het is een kwestie van gewoon samen doen. We kunnen dit donderdag regelen bij de stemmingen over de moties. Die mentaliteit vraagt de ChristenUnie ook bij woningbouw. We moeten meer en sneller bouwen. Er zijn al technieken waarmee permanente woningen in 1 week of zelfs een dag kunnen worden gebouwd.

MOTIE 1 OV financieren uit opbrengst grondexploitaties

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Constaterende dat:

 • Realisatie van parkeren bij nieuwbouw doorgaans wordt gefinancierd uit de grondexploitatie (rechtstreeks, dan wel indirect op basis van parkeernormen en effect daarvan op de grondwaarde);
 • Lagere parkeernormen impact zullen hebben op de behoefte aan openbaar vervoer voorzieningen;
 • De geplande bouw van 230.000 woningen in de noordvleugel grote impact zal hebben op de mobiliteit in de metropoolregio Amsterdam en tot 2040 grote investeringen vragen in de OV-infrastructuur terwijl hiervoor nog onvoldoende middelen beschikbaar zijn;
 • De staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat in haar brief aan de Tweede Kamer over openbaar vervoer in stedelijke gebieden d.d. 22 juni 2018 (Kamerstuk 23 645 Nr. 666) heeft aangegeven dat tot 2030 geen extra middelen beschikbaar zijn voor investeringen in het OV en de bestuurlijke partners waaronder gemeenten heeft gevraagd na te denken over alternatieve financiering en bekostiging en dat dit volgens de staatssecretaris aansluit bij een meer integrale benadering van opgaven op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, duurzaamheid en leefbaarheid;
 • Vanuit grondexploitaties doorgaans niet wordt bijgedragen aan investeringen in openbaar vervoer infrastructuur;
 • Investeringen in infrastructuur voor openbaar vervoer lastig toerekenbaar zijn aan specifieke bouwontwikkelingen aangezien deze investeringen meer op regionale schaal spelen;

Overwegende dat

 • Integraal kijken naar mobiliteit en ruimtelijke ordening ook vraagt dat we integraal gaan kijken naar budgetten en dus niet alleen de financiering van parkeren maar ook die van OV betrekken bij de realisatie van bouwprojecten;

Verzoekt het college:

 • In het kader van het programma Groei van Haarlem te onderzoeken of per nieuwe woning gemiddeld (afhankelijk van de woningwaarde) 5.000 a 10.000 euro kan worden toegevoegd aan het regionale mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland, gelabeld voor investeringen in openbaar vervoer en daarbij te bezien of dit financieel mogelijk kan worden gemaakt door het waar verantwoord verder verlagen van de parkeernormen;
 • In overleg te gaan met de partners in de Metropoolregio Amsterdam om dit voorstel uit te werken voor de hele metropoolregio zodat potentieel 230.000 x 5.000 a 10.000 = 1,15 tot 2,3 miljard beschikbaar komt voor OV-investeringen waardoor een groot deel van de knelpunten in de metropoolregio kan worden opgelost;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE 2 P & R nu echt doorpakken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Constaterende dat:

 • Op 15 december 2016 de motie “P&R nu doorpakken” bijna raadsbreed is aangenomen en in deze motie het college wordt verzocht uiterlijk voor de begrotingsbehandeling eind 2017 de resultaten van het aangekondigde onderzoek naar P&R locaties rond de stad te presenteren inclusief een concrete uitwerking van de mogelijkheden in het gebied Oostpoort;
 • Deze resultaten nog steeds niet zijn gepresenteerd en in de programmabegroting 2019-2022 staat dat de gemeente in 2019 P&R concepten gaat uitwerken (blz. 181)
 • Door de recente afsluiting van het parkeerterrein bij IKEA buiten openingstijden een acuut tekort aan parkeerplekken is ontstaan bij station Spaarnwoude;
 • Het college blijkens antwoorden tijdens het vragenuurtje van 18 oktober 2018 tenminste voor maart 2019 geen maatregelen wenst te nemen omdat dan mogelijk eerste plannen beschikbaar komen voor ontwikkelingen Oostpoort;

Overwegende dat:

 • Tijdelijke parkeerplaatsen tegen geringe kosten kunnen worden gerealiseerd op het grasveld tussen de huidige P&R en het talud van de fly-over, zonder kostbare herinrichting;
 • Voorkomen moet worden dat forenzen die voorheen bij station Haarlem Spaarnwoude parkeerden om verder te reizen met de trein voortaan weer de auto nemen in plaats van het openbaar vervoer;

Verzoekt het college:

 • Met spoed (binnen een maand) extra tijdelijke parkeerplekken te realiseren op de grasvelden bij station Spaarnwoude;
 • Uiterlijk bij de Kadernota 2019 uitvoering te geven aan de motie P&R nu doorpakken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Annemieke Kok, OPHaarlem
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 3 Operatie Steenbreek in de versnelling

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Constaterende dat:

 • In het concept uitvoeringsplan van de Structuurvisie openbare ruimte wordt voorgesteld om voor 2019 een budget te reserveren van € 50.000 te reserveren om bewoners te stimuleren om kleine groeninitiatieven in de openbare ruimte ter hand te nemen (operatie Steenbreek);
 • In 2017 ruim 850 m2 openbare ruimte onttegeld is in het kader van Steenbreek en in 2018 nauwelijks openbare ruimte is onttegeld (antwoord vraag 56 technische vragen begroting);

Overwegende dat

 • Deze opbrengst erg minimaal is gezien het grote versteende oppervlakte in de stad
 • Alleen al de Spaarndamseweg over een lengte van ruim 1,5 km met een paar onderbrekingen met afslagen een versteende middenberm heeft van circa 2 meter breed wat naar schatting 2000 m2 onnodig versteende oppervlakte is en er meer van dit soort locaties in de stad zijn die in aanmerking komen voor Steenbreek;

Verzoekt het college:

Bij de Kadernota 2019 zelf met een voorstel te komen waarmee uiterlijk najaar 2019 tenminste 2500 m2 van de openbare ruimte in Haarlem wordt onttegeld;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 4 Mini milieuplein in de wijk

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Overwegende dat:

 • Het Strategisch Programma Afvalscheiding uitgaat van het principe van omgekeerd inzamelen: gescheiden inzamelen zo dicht mogelijk bij huis en restafval juist verder van huis;
 • Voor het scheiden van grof huishoudelijk afval dit principe op dit moment niet geldt en Haarlemmers alleen terecht kunnen op de milieustraat in de Waarderpolder;
 • De milieustraat in de Waarderpolder voor veel Haarlemmers ver weg is: vanuit sommige delen van Haarlem is het op zaterdagen al snel 20 minuten met de auto;
 • Dit verkeer naar het milieuplein in zich zelf een effect heeft op het milieu en op de bereikbaarheid van de stad;
 • Niet alle Haarlemmers een auto hebben en er daarom ook een mogelijkheid is om grof huishoudelijk afval gratis thuis op te laten halen, maar dat hier uiteraard voor de gemeente wel kosten aan zijn verbonden die worden verrekend in de afvalstoffenheffing;
 • Bij grof huishoudelijk afval het vaak gaat om kleine hoeveelheden afval (bijvoorbeeld: hard plastic, kleine stukken hout en metaal en piepschuim) waarvoor niet alle inwoners, mede gezien de afstand, de moeite nemen om het weg te brengen naar het Milieuplein, waardoor dit nog te vaak bij het restafval belandt;

Verzoekt het college:

 • Met Spaarnelanden een experiment op te zetten waarin de mogelijkheden om afval te scheiden op een centraal punt in de wijk worden uitgebreid (bijvoorbeeld bij winkelcentra of grote supermarkten) zodat bewoners voor kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval een alternatief in de buurt hebben voor het Milieuplein;
 • Dit te financieren vanuit het budget voor SPA dan wel efficiency maatregelen bij Spaarnelanden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 5 Pakketautomaat om overlast bezorgdiensten te beperken

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Overwegende dat:

 • De overlast van pakketdiensten die af- en aanrijden in Haarlemse wijken toeneemt doordat
 • steeds meer mensen online bestellen;
 • ontvangers niet altijd aanwezig zijn en aflevering bij buren of servicepoints in winkels niet altijd mogelijk of gewenst is;
 • meerdere bezorgdiensten actief zijn in de stad die vaak achter elkaar door dezelfde straat heen rijden;
 • Op de markt inmiddels oplossingen beschikbaar zijn om dit verkeer te beperken zoals pakketautomaten op locaties waar veel mensen komen (winkelcentra en stations);

Verzoekt het college:

Met bezorgdiensten te verkennen of op tenminste één locatie in Haarlem een pakketautomaat kan komen, bijvoorbeeld op het station;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Gertjan Hulster, Actiepartij
Annemieke Kok, OPHaarlem
Frits Garretsen, SP
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 6 Onderzoek nieuwe HOV-bussen vanuit Schalkwijk en Haarlem-Noord

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Overwegende dat:

 • Reizigers uit Haarlem Oost en Schalkwijk bij halte Reinaldapark regelmatig buslijn 346 naar Amsterdam Zuid voorbij zien rijden zonder dat ze mogen instappen omdat de bus zo vol zit dat er geen reizigers meer bij kunnen;
 • In Schalkwijk de komende jaren veel nieuwe woningen zullen worden gebouwd en dit naar verwachting ook zal leiden tot een grotere vraag naar OV;
 • De OV-reistijd vanuit het zuidelijke deel van Schalkwijk richting Amsterdam Zuid/Amstelveen door het ontbreken van een directe verbinding relatief lang is;
 • Een nieuwe directe Hoogwaardige Openbaar Vervoer-verbinding (HOV) op deze route kan zorgen voor extra groei van het OV en ontlasting van het Haarlemse wegennet zonder dat dit leidt tot extra bussen op de bestaande route langs de binnenstad;

Voorts overwegende dat:

 • OV-reizigers uit Velsen en Haarlem Noord voor hun reis naar Amsterdam Zuid of Amstelveen nu altijd met een overstap via station Haarlem moeten reizen omdat daar alle bussen in deze richtingen vertrekken terwijl de snelste route over de weg door de Waarderpolder en langs het Rottepolderplein loopt;
 • De Waarderpolder nu geen HOV-verbinding kent en alleen met openbaar vervoer is ontsloten door buslijn 15 (buiten spits 1x per uur) en door station Haarlem Spaarnwoude;

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met Connexxion als concessiehouder en de provincie Noord-Holland als concessiebeheerder of het mogelijk is om bij de start van de nieuwe dienstregeling in december 2020 of zo mogelijk eerder in aanvulling op het huidige HOV-aanbod van R-net nieuwe frequente directe HOV-busverbindingen te bieden op de trajecten (Heemstede)-Schalkwijk Centrum-Amsterdam Zuid/Amstelveen en Velserbroek-Haarlem Noord-Waarderpolder-Amsterdam Zuid/Amstelveen;
 • Te onderzoeken of voor deze nieuwe HOV-verbindingen kleinschalige doorstromingsmaatregelen noodzakelijk zijn en zo ja of die gefinancierd kunnen worden uit het regionale bereikbaarheidsfonds Zuid-Kennemerland
 • De raad voor de zomer van 2019 te informeren over de uitkomsten van deze gesprekken en onderzoeken;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 7 Onderzoek spoorwegovergangen Westergracht en Pijlslaan

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Overwegende dat:

 • Vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) een betere inrichting van de spoorwegovergang Westergracht wordt onderzocht en hierbij wordt uitgegaan van een raming van 700.000 euro waarbij 50% door het Rijk wordt betaald (antwoord op technische vraag 64);
 • De provincie blijkens het huidige coalitieakkoord niet wil bijdragen aan dit soort verbeteringen en het dus afwachten is of dit na de statenverkiezingen wijzigt;
 • Ondertussen Haarlem plannen heeft voor veel nieuwe woningen in Haarlem West terwijl het verkeer op de Westergracht en Pijlslaan nu al vastloopt bij de spoorwegovergangen;
 • In de toekomst hogere treinfrequenties op dit traject worden voorzien waardoor de overwegen vaker zullen sluiten;
 • Ondertunneling van de spoorwegovergang Westergracht een meer structurele oplossing lijkt voor de veiligheid en de bereikbaarheid van Haarlem West, maar ondertunneling niet wordt onderzocht omdat dit niet past binnen het programma LVO;
 • Het Rijk echter vanuit andere budgetten de ondertunneling van diverse drukke spoorwegovergangen in Nederland momenteel mede financiert en gezien de recente discussies over overwegveiligheid de kans reëel is dat de komende jaren hiervoor vanuit het Rijk extra budget beschikbaar komt;
 • Voor dergelijke ondertunnelingen meestal gevraagd wordt om decentrale cofinanciering en het daarom van belang is dat Haarlem verkend wat de financiële mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door dit mee te nemen in de grondexploitaties in Haarlem West;

Verzoekt het college:

In 2019 de mogelijkheden van ondertunneling van de overweg Westergracht en/of Pijlslaan te verkennen zodat de gemeenteraad bij een eventueel verzoek om cofinanciering van de LVO deze korte termijn maatregel kan afwegen tegen deze structurele oplossing.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Annemieke Kok, OPHaarlem
Sander van den Raadt, Trots Haarlem

MOTIE 15 “Spoorboekje als opstap naar de klimaatbegroting 2022” 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 en 8 november 2018,

ter bespreking en vaststelling van de Programmabegroting 2019,

Constaterende dat:

 • het College voornemens is om uiterlijk bij de Programmabegroting 2022, een aparte klimaatbegroting te presenteren;

Overwegende dat:

 • het opstellen van een klimaatbegroting een noviteit betreft, vermoedelijk voorafgegaan door een complex, tijdrovend proces;
 • samenwerking met gelijkgestemde gemeenten naar verwachting wenselijk, en het inwinnen van externe kennis noodzakelijk zullen blijken;
 • een concreet stappenplan helpt, om:
  (i) de doelstelling van een volledige en inzichtelijke klimaatbegroting tijdig te kunnen bereiken; en
  (ii) de gemeenteraad gedurende het proces inzage te geven in de vorderingen daarvan, en daarbij te kunnen betrekken;

Draagt het College op om:

 • een zo concreet mogelijk “stappenplan Klimaatbegroting 2022” op te stellen;
 • waarbij duidelijk blijkt hoe, en in welke stadia, de gemeenteraad bij het stappenplan wordt betrokken;
 • dit stappenplan uiterlijk in Kadernota 2019 op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Isabelle Wisse, PvdA
Frank Visser, ChristenUnie
GroenLinks
OPHaarlem
D66

MOTIE 17 Hoge Nood! Snel openbare toiletten in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Constaterende dat:

 • We langer thuis moeten blijven wonen
 • Mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven
 • Wethouder meerder malen heeft aangeven te gaan kijken naar openbare toiletten en het aantal

Overwegende dat:

 • Een gebrek aan openbare toiletten weerhoudt één op de vier buikpatiënten er regelmatig van om de deur uit te gaan, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting
 • Er 2 miljoen buikpatiënten en mensen met incontinentie zijn. De helft van hen heeft bij aandrang binnen vijf minuten een toilet nodig. En slechts één op de zes vindt een toilet binnen die tijd. Bovendien worden vier op de tien patiënten bij hoge nood weleens geweigerd bij een toilet. Vooral in winkels, maar ook bij cafés en restaurants. Zo'n 4 procent wordt wel eens geweigerd bij overheidsgebouwen. https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/buikpatient-blijft-thuis-om-gebrek-aan-openbaretoiletten/ 
 • De Maag Lever Darm stichting vindt dat in stadscentra iedere 500 meter een openbaar of opengesteld toilet moet komen. Liefst rolstoeltoeganklijk, schoon en met een prullenbakje.
 • In Haarlem slechts 7 plaskrullen zijn, alleen toegankelijk voor mannen en slechts 1 openbaar damestoilet die pas opengaat per 1 mei en sluit na de zomer

Verzoekt het college:
Bij de Kadernota 2019 zelf met een voorstel te komen waarmee uiterlijk najaar 2019 tenminste 4 losstaande rolstoeltoegankelijke zelfreinigende openbare toiletten in de openbare ruimte in Haarlem worden geplaatst, betrek de doelgroep bij het vinden van de beste locatie

En gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt, Trots Haarlem
Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE 33 Verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen digitaal en duurzaam

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 november 2018,

In beraadslaging over de programmabegroting 2019-2022,

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad digitaal werkt en dit veel papier, tijd en geld bespaart;
 • De raadsleden nog wel veel post krijgen van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen zoals glossy jaarverslagen waarvan de doelgroep bovendien zeer beperkt van omvang is;
 • Het geld wat in deze papieren wordt gestopt beter kan worden besteed aan de doelen van de verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen;
 • De duurzame ambities van Haarlem ook op andere gebieden zoals energiebesparing en recycling moeten gelden voor de verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen;

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheden van de gemeente in kaart te brengen om middels bijvoorbeeld subsidievoorwaarden te sturen op duurzaam gedrag van verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen;
 • In gesprek te gaan met verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen met als doel om te komen tot afspraken over vermindering van de papierberg door digitalisering en overige inspanningen op het gebied van verduurzaming;
 • De raad binnen een jaar te informeren over deze mogelijkheden en over de gemaakte afspraken inclusief een beeld wat dit oplevert qua besparing van papier en geld;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie
Mirjam Otte, Liberaal Haarlem
Sander van den Raadt, Trots Haarlem
Isabelle Wisse, PvdA

MOTIE 42 Instellen 24/7 meldpunt niet acute zorg

De Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018,

Constaterende dat

 • de gemeente Haarlem er niet in is geslaagd om binnen de deadline van op 1 oktober jl. een sluitende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag;
 • een sluitende aanpak begint bij preventie en vroegtijdige signalering;
 • staatssecretaris Blokhuis om die reden een landelijk publieksnummer voor meldingen van verward gedrag heeft aangekondigd, dat doorschakelt naar de regio;
 • de organisatie ZonMw namens de staatssecretaris subsidies aan gemeenten uitdeelt voor het Actieprogramma Personen met Verward Gedrag;
 • er gemeentes zijn die de subsidie van ZonMw hebben gebruikt voor de regionale inrichting van een dergelijk meldpunt;
 • er nog altijd 7 miljoen subsidie op de plank ligt bij ZonMw voor soortgelijke initiatieven;

Overwegende dat

 • verward gedrag zich niet houdt aan kantoortijden;
 • werken vanuit het perspectief van de inwoner volgens het college betekent dat de inwoner de regie heeft;
 • het niet hulpverleners maar juist ‘gewone” inwoners zijn die verward gedrag vaak als eerste constateren;
 • het college op vragen van de SP zelf heeft aangegeven dat in onze regio de 24/7 bereikbaarheid voor niet-acute zorg nog niet is geregeld;
 • een landelijk meldnummer alleen kan werken als de regio’s hun zaken op orde hebben;
 • een voorstel om het huidige meldpunt Zorg & Overlast uit te breiden naar een 24/7 bereikbaarheid nog niet meer is dan een papieren werkelijkheid;
 • het college zelf heeft aangegeven een aanvraag te overwegen voor een Meldpunt niet acute zorg in ontwikkeling;

Geeft het college de opdracht

 • de regionale inrichting van het meldpunt met de grootste spoed op te pakken;
 • een beroep doet op de subsidiemogelijkheden die de regionale ontwikkeling van een meldpunt kunnen bevorderen;
 • na te gaan wat de lessen zijn uit de pilots met een regionaal meldpunt;
 • zo mogelijk mee te doen met actieonderzoek vanuit ZonMw om op basis hiervan zelf een meldpunt in te richten;

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Özogul-Özen SP
Frank Visser, ChristenUnie
Actiepartij

MOTIE 46 Een bed, bad en brood

Haarlemse gemeenteraad in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2018,

Constaterende dat

 • Een OGGZ indicatie toegang tot de maatschappelijke opvang verschaft;
 • Als je dakloos bent je vaak ook een maaltijd nodig hebt.
 • Als een dakloze om 12 uur op de reservelijst komt, hij of zij pas om 22:00 uur hoort of hij/ zij een bed heeft, hierdoor er geen recht op een maaltijd is, ook als hij later om 22:00 uur wel een slaapplek krijgt.
 • Stem in de Stad maar een paar dagen in de week een maaltijd aanbiedt;
 • Er nog steeds een reserve lijst voor de maatschappelijke opvang bestaat;
 • De dagopvang om 18:00 uur sluit en de mensen op de reservelijst pas na 22:00 uur naar binnen mogen;
 • Eerder hierover een motie is aangenomen;

Overwegende dat:

 • Gemeente Haarlem een wettelijke zorgverplichting heeft.
 • Nog steeds mensen om 22:00 weggestuurd worden omdat er geen plek is.
 • Als een dakloze om 22:00 uur pas hoort dat er een slaapplek is, er geen recht op een maaltijd is terwijl hij er wel voor betaalt via de eigen bijdrage.
 • Cliënten nu vaak geen dagbesteding hebben en s’ ochtends de opvang moeten verlaten, en mensen bij regen en of de kou nergens terecht kunnen.
 • Dit niet wenselijk is in een sociale gemeente;
 • Haarlem centrumgemeente is;

Geeft het college de opdracht

Om binnen zeer korte tijd met oplossingen te komen zodat niemand buiten slaapt, iedereen een maaltijd krijgt en overdag warm binnen kan zitten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Sibel Ozügul SP
Frank Visser, ChristenUnie

« Terug

Archief > 2018 > november

Geen berichten gevonden