Raad wil stadsecoloog

20140612_084649donderdag 28 maart 2019 23:30

Om meer aandacht te hebben voor ecologie bij bouwprojecten in de stad en bij het dagelijkse beheer van de leefomgeving moet er in Haarlem een stadsecoloog komen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft hierover een motie aangenomen.

Het gebeurt nog te vaak dat bij het groenonderhoud van de stad de ecologie wordt aangetast. Zo is het van belang voor bijen en insecten dat gras niet te vroeg wordt gemaaid zodat er voldoende bloemen zijn. Een stadsecoloog krijgt tot taak het beheer te verbeteren en te zorgen dat bij nieuwe bouwontwikkelingen de wijken zo worden ingericht dat het groen zich goed kan ontwikkelen.

Er is veel discussie geweest in de raad hoe de stadsecoloog betaald moest worden. Het mocht namelijk van de meeste partijen niet ten koste gaan van geld voor groenprojecten in de stad. Uiteindelijk is een akkoord bereikt om het eerste jaar te financieren uit een potje dat bedoeld is voor verbeteren van de inrichting van de stad. Voor de volgende jaren zal later dit voorjaar bij de Kadernota budget worden gezocht.

Motie Stadsecoloog Nu!

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 28 maart 2019,

Constaterende dat:

 • Biodiversiteit in stedelijk gebied noodzakelijk is voor een gezonde leefomgeving
 • De insectenpopulatie in Nederland dramatisch afneemt
 • Haarlem een versteende stad is met weinig ecologisch groen
 • In de Randstad nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit resteert
 • Het bij onderhoud en beheer in Haarlem aan kennis en expertise ontbreekt voor ecologisch onderhoud en beheer

Overwegende dat:

 • Deskundige begeleiding en toezicht op de uitvoering van het ecologische beleid door een stadsecoloog de biodiversiteit in Haarlem kan bevorderen.
 • Een meerderheid van de commissie beheer voor de aanstelling van een stadsecoloog is.
 • De aanstelling van een stadsecoloog niet ten koste mag gaan van de uitvoering van het ecologische beleid en van het uitvoeringsbudget.
 • In het Uitvoeringsprogramma SOR 2019 posten zijn gereserveerd die nog niet zijn ingevuld.
 • Een van de doelstellingen van de SOR versterking van de natuurwaarden is.
 • Een stadsecoloog juist dient voor het versterken van de natuurwaarden.
 • De stadsecoloog gefinancierd kan worden vanuit het Uitvoeringsprogramma SOR.
 • De stadsecoloog ook de rol van 'ambassadeur groen' kan vervullen waarvoor voor in 2019 50.000 euro (nr. 32) is gereserveerd.
 • Er dus voldoende financiële ruimte is om een stadsecoloog aan te stellen.
 • Indien de wens bestaat om de rol “ambassadeur groen” separaat in te vullen, dan kan deze discussie worden gevoerd bij de Kadernota.
 • Om de vacature snel structureel te kunnen vervullen kan niet worden gewacht tot de vaststelling van de begrotingsbehandeling eind van dit jaar.

Besluit

Het College op te dragen om uiterlijk in mei 2019 een vacature voor een stadsecoloog te publiceren zodat de stadsecoloog nog dit jaar aangesteld kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

GroenLinks, PvdA, D66, CDA, SP, OPHaarlem, Tros Haarlem, Actiepartij, ChristenUnie, Jouw Haarlem

« Terug